Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV:s fördjupade samverkan

Det finns ett antal utmaningar som kräver utvecklad samverkan med andra aktörer. För att hantera en del av dessa utmaningar är ett fördjupat samarbete med regioner, läkemedelsföretag, patienter och andra myndigheter angeläget för TLV. Därför pågår ett flertal samverkansinitiativ som tillsammans bildar en helhet.

 • Strukturerad samverkan mellan TLV och regionerna genom fullmaktsgruppen. Enligt förmånslagen har TLV en skyldighet att ge regionerna, liksom företaget möjlighet till överläggning vid en nyansökan om subvention för ett läkemedel. Syftet med fullmaktsgruppen är att på ett strukturerat sätt ge regionerna möjlighet till överläggning med TLV i pågående ärenden och att främja samverkan. Fullmaktsgruppen utgörs av representanter som är utsedda av regionerna för att delta i dessa överläggningar med TLV, ibland i trepartsöverläggningar där även läkemedelsbolagen är med. 

 • Trepartsöverläggningar
  En trepartsöverläggning innebär att både regionerna och företaget överlägger med TLV i ett visst ärende och att överläggningen sker samtidigt. En trepartsöverläggning kan resultera i en sidoöverenskommelse mellan regioner och läkemedelsföretag.
  Läs mer om trepartsöverläggningar nedan.

 • Regionerna hjälper TLV vid värdering av den kliniska nyttan
  Ett sätt att utveckla arbetssätt och process kring värdering av läkemedel är att involvera regionerna i bedömningen av ett läkemedels plats i terapin och värdet av läkemedlet i klinisk vardag. Detta görs bland annat inom ramen för klinisk nyttovärdering.

 • TLV genomför hälsoekonomiska utvärderingar av vissa klinikläkemedel
  TLV har i uppdrag att ta fram hälsoekonomiska kunskapsunderlag för utvalda läkemedel som används inom slutenvården.
  Läs mer klinikläkemedelsuppdraget.

Medlemmar fullmaktsgruppen

Här hittar du medlemmarna i fullmaktsgruppen


Gå till toppen av sidan

Såväl läkemedelsföretagen som regionerna har enligt förmånslagen rätt till överläggningar med TLV i vissa ärenden. En trepartsöverläggning innebär att både regionerna och företaget överlägger med TLV i ett visst ärende men också att överläggningen sker samtidigt, det vill säga, att de tre aktörerna träffas tillsammans.

Ett ärende som rör en ansökan om att ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna, eller ärende om prisändring/omprövning, innehåller ett omfattande underlag som behöver tolkas, utvärderas och i vissa fall kompletteras. TLV, regionerna och företaget för en gemensam dialog vid en trepartsöverläggning kring frågor rörande ärendet, såsom frågor om läkemedlets användning, nyttan av läkemedlet och osäkerheten kring patientgruppen.

En trepartsöverläggning kan få olika följder beroende på vilka frågor som diskuteras. Inom ramen för en trepartsöverläggning kan flera olika parametrar diskuteras såsom pris, begränsningar av subventionen, sidoöverenskommelse och uppföljningsvillkor. Ett avtal, sidoöverenskommelse kan träffas mellan regionerna och företaget och kan till exempel leda till att osäkerheter i beslutsunderlaget minskar och att TLV därför kan besluta om bifall till företagets ansökan.

Eftersom det är en rättighet för företagen och regionerna att delta i en överläggning men inte någon skyldighet kan trepartsöverläggningar även avslutas utan att diskussionerna får någon betydelse för TLV:s beslut. TLV beslutar då utifrån befintligt underlag. Företaget kan också välja att återta sin ansökan eller begära utträde ur förmånerna.

Gå till toppen av sidan

Kontaktperson TLV

Cecilia Brolin
Koordinator

Telefon: +46 8 580 075 62

E-post: cecilia.brolin@tlv.se

Om utvecklingsarbetet

Läs mer i TLV:s regeringsrapport där vi redovisar arbetet med att utveckla den värdebaserade prissättningen för läkemedel inom förmånerna

Sidinformation


Senast uppdaterad
13 maj 2024