Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Utvidgat kunskapsunderlag av tum-EKG

TLV har genomfört en utvidgad hälsoekonomisk utvärdering av primärpreventiv screening av förmaksflimmer med tum-EKG som visar att metoden är kostnadseffektiv. Metoden används för att upptäcka förmaksflimmer, som bland annat kan leda till stroke.

Varje år registreras cirka 25.000 vårdtillfällen för akut stroke. Stroke är den vanligaste orsaken till kroniska funktionsnedsättningar hos vuxna.

I november 2014 publicerade TLV ett kunskapsunderlag om primärpreventiv screening av förmaksflimmer med tum-EKG. Primärpreventiv screening innebär att individer som inte har diagnosen förmaksflimmer mäter EKG i hemmet med ett så kallat tum-EKG under två veckor för att upptäcka förmaksflimmer.

Syftet med kunskapsunderlaget var att utvärdera om denna screening är kostnadseffektivt för 75-åriga individer. Utvärderingen visade att primärpreventiv screening med tum-EKG är kostnadseffektivt. TLV bedömde att fördelarna är tillräckligt stora för att motivera kostnaderna för screening.

Utvidgat kunskapsunderlag om tum-EKG

Socialstyrelsen ansvarar för beslut om införande av nya nationella screeningprogram. Sedan TLV:s publicering 2014 har Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att utvärdera primärpreventiv screening av förmaksflimmer. Eftersom Socialstyrelsens utvärdering kräver ytterligare analyser än de som initialt genomfördes av TLV har TLV utvidgat den hälsoekonomiska utvärderingen för tum-EKG. TLV har därför publicerat ett nytt kunskapsunderlag där dessa resultat ingår.

Majoriteten av alla individer som diagnostiserats med förmaksflimmer i Sverige är mellan 55 och 85 år och kvinnor som har diagnostiserats med förmaksflimmer löper större risk än män att drabbas av stroke. TLV har därför, i samråd med Socialstyrelsen, valt att utvärdera kostnadseffektiviteten för att screena alla mellan 55 och 85 år, samt se om det finns skillnader mellan män och kvinnor och om det är kostnadseffektivt att screena en individ vid mer än ett tillfälle.

Resultaten visar att den optimala åldern ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv är 75 år för både män och kvinnor. Kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår för kvinnor är 7.000 kronor medan motsvarande kostnad för män är 91.000 kronor. Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår stiger med ökat antal screeningstillfällen.

Osäkerhet i antal tysta förmaksflimmer som upptäcks

En hälsoekonomisk utvärdering är alltid förknippad med viss osäkerhet. Osäkerheten i detta fall utgörs till stor del av hur många tysta förmaksflimmer som kommer att upptäckas genom screening.

Resultaten i den utvidgade hälsoekonomiska utvärderingen innehåller en högre grad av osäkerhet eftersom det saknas studier om olika åldrar för screening, skillnader mellan kvinnor och män samt screening vid två tillfällen. Det råder betydligt mindre osäkerhet kring om den läkemedelsbehandling, som ges till de individer som upptäcks ha förmaksflimmer, är kostnadseffektiv.

Sidinformation


Publicerad
4 maj 2016
Till toppen