TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Medicinteknikuppdraget

Det finns cirka 900 000 medicintekniska produkter på den svenska marknaden. Varje år satsar hälso- och sjukvårdshuvudmännen i Sverige minst 22 miljarder kronor på medicintekniska produkter. Summan ökar varje år och det är därför tänkbart att de resurser som satsas på medicinteknik i framtiden kommer att överstiga de resurser som satsas på läkemedel.

För att hälso- och sjukvården framöver ska kunna fatta så välgrundade beslut som möjligt är väl genomarbetade kunskapsunderlag, som belyser produktens nytta i förhållande till kostnaden, avgörande. Hälsoekonomiska kunskapsunderlag som rör nya innovativa medicintekniska produkter kan på detta sätt bidra till en nationell samordning och är ett steg mot en mer jämlik vård. Sådana nationella kunskapsunderlag med ett samhällsekonomiskt perspektiv har tidigare saknats.

Därför fick TLV i april 2012 i uppdrag av regeringen att i form av en försöksverksamhet göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. Uppdraget har därefter förlängts vid flera tillfällen. Det senaste regeringsuppdraget slutredovisades till regeringen i december 2017. TLV har därefter fått ett förlängt uppdrag till och med december 2019.

TLV ska fortsätta försöksverksamheten med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter som bedrivs i enlighet med tidigare regeringsbeslut. I det ingår att redovisa en plan för hur urvalet av produkter ska ske samt vilka urvalskriterier som ligger till grund för urvalet samt en juridisk analys av vilka konsekvenser unionsrätten samt förvaltningslagens bestämmelser kring beslut och beslutens överklagbarhet har på verksamheten.

Senast uppdaterad 24 februari 2020