TLV logotyp
TLV logotyp

Delrapport medicinteknikuppdraget 2014

TLV har idag kommit med en delrapport i medicinteknikuppdraget. Denna rapport är en delredovisning av uppdraget och en utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

Det är angeläget att medicintekniska produkter i ökad utsträckning utvärderas på nationell nivå. Det finns en tydlig efterfrågan från både landsting och den medicintekniska branschen på hälsoekonomiska utvärderingar av framför allt innovativa medicintekniska produkter.

Vi ser att kunskapsutvärdering skulle kunna göras mer effektivt om TLV gör bedömningarna istället för varje enskilt landsting eller kommun. Det skulle resultera i att landsting och kommuner har tillgång till samma kunskapsunderlag vid beslut om inköp och användning. Vi anser därför att försöksverksamheten gällande medicintekniska produkter successivt bör utvecklas och på sikt permanentas.

Tre utvärderingar inom terapiområdet hjärta-kärl

Under år 2014 har vi valt att utvärdera tillämpningen av tre olika innovativa produkter inom terapiområdet hjärta-kärl.

Ingen av de tre produkterna har, såvitt känt, någon motsvarighet vare sig på den svenska eller internationella marknaden, åtminstone inte vid den användning som utvärderas. Alla produkter bedöms ha en mycket stor potential att förbättra folkhälsan samtidigt som de kan leda till minskade kostnader för hälso- och sjukvården.

Publicerad 30 april 2015