TLV logotyp

Du är här:

Vårt uppdrag – medicinteknik

Vi fattar beslut om pris och subvention av förbrukningsartiklar. Med förbrukningsartiklar avses exempelvis produkter som stomiartiklar, produkter för att tillföra kroppen läkemedel eller för egenkontroll av medicinering.

Medicintekniska produkter används inom alla delar av hälso- och sjukvården. Det är ett mycket stort produktområde och kan omfatta allt från plåster till IT-beslutsstöd.

TLV har sedan 2012 ett uppdrag att som en försöksverksamhet göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. TLV fattar inte några beslut om produkterna ska köpas in av hälso- och sjukvården. Avsikten med de hälsoekonomiska utvärderingarna är att regionerna ska få ett bättre underlag för sina beslut.

Subvention av förbrukningsartiklar

Förbrukningsartiklar är en grupp medicintekniska produkter som kan subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Det finns tre grupper av förbrukningsartiklar i förmånssystemet. Produkter för att tillföra kroppen läkemedel (exempelvis kanyler), produkter för egenkontroll av medicinering (exempelvis teststickor) och produkter för stomi (exempelvis stomipåsar).

En förbrukningsartikel är en produkt som förskrivs till en enskild patient och blir dennes egendom. Det är förhållandevis enkla, mindre kostsamma produkter som har en begränsad livslängd.

Företagen ansöker om att deras produkt ska ingå i förmånssystemet. TLV beslutar om vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskyddet och fastställer produkternas försäljningspris. Förbrukningsartiklar för att tillföra kroppen läkemedel och för egenkontroll av medicinering är helt subventionerade. För stomiprodukter gäller samma regler som för läkemedel.

Senast uppdaterad 27 december 2019