Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomiska bedömningar och rapporter medicintekniska produkter

TLV utför hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter som inte ingår i läkemedelsförmånerna och som upphandlas av regionerna. Ökad kunskap och transparens kring medicintekniska produkters kostnadseffektivitet på en nationell nivå kan bidra till en mer kunskapsstyrd och likvärdig användning av medicinteknik i hela Sverige.

TLV har ett uppdrag att utföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter som inte ingår i läkemedelsförmånerna och som upphandlas av regionerna. De hälsoekonomiska bedömningarna är avsedda att stödja kliniska beslut och beslut kring upphandling hos regionerna. Genom att öka kunskapen och transparensen kring de medicintekniska produkternas kostnadseffektivitet på en nationell nivå kan användningen av medicinteknik bli mer kunskapsstyrd och likvärdig i hela Sverige.

Det medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) inom regionernas gemensamma samverkansmodell för medicinteknik utgör sedan år 2020 i regel beställare och mottagare av de hälsoekonomiska bedömningarna. De hälsoekonomiska bedömningarna är därigenom en del av processen för nationellt ordnat införande av medicinteknik.

Bilden visar arbetsgången för en hälsoekonomisk bedömning från MTP-rådet till en färdig hälsokenomisk bedömningFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

En hälsoekonomisk bedömning från TLV avser vanligtvis en specifik medicinteknisk produkt, men TLV kan även utföra flera hälsoekonomiska bedömningar parallellt för att täcka in en hel eller delar av en produktgrupp.

I en hälsoekonomisk bedömning utvärderas kostnader i relation till hälsoeffekter vid användning av en medicinteknisk produkt jämfört med ett relevant jämförelsealternativ utifrån svenska förhållanden. För mer vägledning kring innehållet i en hälsoekonomisk bedömning, läs TLV:s allmänna råd om ekonomiska utvärderingar.

Grunden för en hälsoekonomisk bedömning hos TLV är det underlag som lämnas in av det företag som tillhandahåller produkten som ska utvärderas. Underlaget bör innehålla information om den medicintekniska produkten samt hur och för vilka patienter som den är tänkt att användas. Företagens underlag till TLV bör även innehålla hälsoekonomiska analyser relativt ett för Sverige relevant jämförelsealternativ, där kostnader och intäkter relateras till klinisk nytta. Den kliniska nyttan kan stödjas på publicerad litteratur, men även ännu opublicerade data och/eller studier. TLV kan också vid behov tillföra underlag till utredningen från andra källor än företaget, till exempel utvärderingar från andra länder eller vetenskapliga studier. Läs mer om processen i TLV:s handbok om hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter nedan.

Tidsåtgången för en hälsoekonomisk bedömning från beställning från MTP-rådet till redovisning för MTP-rådet och publicering av rapport varierar och är bland annat beroende av den tid som berörda företag behöver för att komma in med underlag till TLV. Riktmärket är dock att TLV:s handläggningstid, från att underlag har kommit in till TLV tills att TLV expedierar den hälsoekonomiska bedömningen, inte ska överstiga 180 dagar.

Efter att TLV har utfört en hälsoekonomisk bedömning kan MTP-rådet utfärda en nationell rekommendation till regionerna rörande användning av produkten. Denna rekommendation baseras bland annat på TLV:s hälsoekonomiska bedömning och den etiska plattformen för prioritering i hälso- och sjukvården. 

Sortera efter år:

Sortera efter år:

Sidinformation


Senast uppdaterad
14 maj 2024