Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Kunskapsunderlag om insulinpumpar och CGM

TLV har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera kostnadseffektiviteten för insulinpumpar. Vi har utvidgat detta uppdrag till att gälla även kontinuerlig glukosmätning (CGM) samt sensor augmented pump therapy (SAP), vilket betyder att insulinpumpen är kombinerad med CGM.

I arbetet har vi tagit hjälp av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt ett antal experter.

Insulinpumpar

Insulinpumpar används hos barn och vuxna typ 1 diabetespatienter med otillräcklig glukoskontroll. TLV bedömer att sjukdomens svårighetsgrad för dessa patienter är måttlig till hög. När det gäller insulinpumpar saknas relevanta kostnadseffektivitetsanalyser. Därför kan vi inte uttala oss om kostnadseffektiviteten.

Insulinpump och CGM

Enligt SBU finns det bara en relevant kostnadseffektivitetsanalys som jämför insulinpump i kombination med CGM med injektionsbehandling och glukosmätning med teststickor. Studien bygger på amerikanska data och vårdkostnader som inte är direkt överförbara för svenska förhållanden, vilket leder till en stor osäkerhet.

Resultatet från känslighetsanalysen som bäst speglar de svenska förhållandena visar att kostnaden per kvalitetsjusterade levnadsår är cirka 675 000 kronor för behandling med SAP. TLV anser att denna kostnad är hög men att det finns en stor osäkerhet gällande överförbarheten till svenska förhållanden.

CGM

När det gäller CGM jämfört med glukosmätning med teststickor finns det två modellanalyser som håller tillräcklig kvalitet. Båda analyser är baserade på amerikanska data och vårdkostnader vilket leder till en stor osäkerhet gällande resultaten.

Enligt dessa studier skulle behandling med CGM leda till en kostnad på mellan 300 000 och 660 000 kronor per kvalitetsjusterat levnadsår. TLV anser denna kostnad är måttlig till hög men att det finns en stor osäkerhet gällande överförbarheten till svenska förhållanden.

Viktigt följa upp och utvärdera

Hälso- och sjukvårdens huvudmän kan därför överväga att införa metoden till de patienter som inte uppfyller behandlingsmålen utan dessa hjälpmedel. Det är dock mycket viktigt att följa upp och utvärdera användningen. Om en patient inte får några effektfördelar bör användningen avbrytas.

Sidinformation


Publicerad
4 november 2013