Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Kunskapsunderlag om temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA) vid behandling av allergisk astma

Vi bedömer att behandling med TLA är kostnadseffektiv under förutsättning att användningen begränsas till vissa specifika patienter. Dessa patienter bör ha motsvarande problematik och förutsättningar som patienterna i de studier vi använt och som har fått effekt av behandlingen.

Detta kunskapsunderlag utvärderar behandling med temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA). TLA-utrustningen består av en apparat som ställs vid sängen. Den grundläggande principen för behandlingen innebär att minimera inhalering av luftburna allergener under natten, vilket kan motverka inflammatoriska reaktioner och påfrestningen på en allergisk astmatikers hyperreaktiva luftvägar.

TLA-behandling är avsedd för patienter med måttlig till svår, icke-säsongsbunden allergisk astma, vars sjukdomskontroll är bristfällig trots läkemedelsbehandling.

Behandlingen kostnadseffektiv för vissa patienter

Med utgångspunkt från tillgängliga studier bedömer TLV att tillståndets svårighetsgrad är måttligt.

Utifrån bästa tillgängliga data tycks behandling med TLA vara kostnadseffektiv. Det förutsätter dock att användningen begränsas till vissa specifika patienter. Dessa patienter bör ha motsvarande problematik och förutsättningar som patienterna i de studier vi använt och som har fått effekt av behandlingen.

Innan behandlingsstart bör patienten informeras om den begränsade kunskapen när det gäller den kliniska effekten. De bör också få information om de nackdelar metoden kan innebära ur bekvämlighetssynpunkt.

Viktigt med uppföljning och registrering av behandlingseffekten

Uppföljning och registrering av behandlingseffekten är av stor vikt. En utvärdering av effekten för den individuella patienten, samt beslut om fortsatt behandling, sker lämpligen efter tre månader.

Hälso- och sjukvårdens huvudmän kan överväga att införa behandling med TLA. Aktuell patient remitteras med fördel till specialistläkare/allergolog för individuell bedömning.

Sidinformation


Publicerad
4 november 2013