Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk utvärdering av trombektomi - del 1

TLV bedömer att behandling med trombektomi med stor sannolikhet är en kostnadseffektiv metod vid akut svår ischemisk stroke.

Stroke är den vanligaste orsaken till permanenta funktionsnedsättningar för vuxna och varje år registreras cirka 24.000 vårdtillfällen för akut stroke. Många strokepatienter behandlas med den etablerade och effektiva behandlingsmetoden intravenös trombolys. Som tillägg till denna standardbehandling finns numera behandlingsalternativet trombektomi.

Metoden används för att behandla akut svår ischemisk stroke och innebär att man för in en kateter, vanligen med en så kallad stent retriever, i en artär i ljumsken och drar ut proppen.

I samarbete med Socialstyrelsen

Landstingen har uttryckt behov av en hälsoekonomisk utvärdering gällande behandling med trombektomi. TLV har därför utvärderat hur kostnadseffektiv tilläggsbehandlingen trombektomi är.

TLV har samverkat med Socialstyrelsen gällande det medicinska underlag som ligger till grund för den hälsoekonomiska utvärderingen.

Detta kunskapsunderlag baseras vidare på fem publicerade kliniska studier. Studierna visar på en bättre klinisk effekt och en ökad patientnytta för patienter som behandlats med intravenös trombolys med tilläggsbehandlingen trombektomi jämfört med patienter som enbart behandlats med intravenös trombolys.

Resultat

Resultatet av TLV:s utvärdering visar att trombektomi med stor sannolikhet är en kostnadseffektiv behandlingsmetod vid akut svår ischemisk stroke. I TLV:s grundscenario var kostnaden per vunnet QALY låg.

TLV har utgått från att det från landstingens sida föreligger samma betalningsvilja för medicinteknik som idag föreligger för läkemedel i förmånssystemet. Om detta överensstämmer med landstingens faktiska betalningsvilja kan TLV inte uttala sig om.

Uppföljande utvärdering 2016

TLV kommer att följa upp den hälsoekonomiska utvärderingen och då kommer aspekter kopplade till hälso- och sjukvårdens organisatoriska och ekonomiska konsekvenser samt relevanta etiska aspekter att utredas. Denna del kommer att publiceras innan sommaren år 2016.

Sidinformation


Publicerad
29 oktober 2015