Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Kunskapsunderlag för Aspiremetoden vid behandling av fetma

TLV bedömer att Aspiremetoden har en lägre kostnad jämfört med gastric bypass under behandlingens första år. Om patienterna inte avslutar behandlingen efter två och ett halvt år, kommer dock Aspiremetoden att bli dyrare än gastric bypass. Det är idag inte möjligt att dra slutsatser om skillnader i effekt mellan de båda metoderna.

I Sverige lider cirka 14 procent av befolkningen av fetma och löper därmed en ökad risk för att drabbas av olika typer av följdsjukdomar. Icke-kirurgisk behandling av fetma kan på individnivå ha relativt god effekt på kort sikt. På gruppnivå är dock fetmakirurgi den enda metod som resulterar i en bestående viktminskning.

Den vanligaste metoden för kirurgisk behandling av fetma i Sverige är gastric bypass utförd med så kallad Roux-slynga genom titthålskirurgi (GBP).

Aspiremetoden är en nyligen utvecklad metod för behandling av fetma, och har använts inom ramen för kliniska studier sedan år 2012. Aspiremetoden innebär att en slang placeras i magsäcken med hjälp av gastroskopi. Patienten använder sedan slangen för att tömma ut cirka 30 procent av innehållet i magsäcken efter varje huvudmåltid. Detta reducerar näringsintaget och leder till viktnedgång.

Långtidsstudier saknas

Kunskapsunderlaget är en kostnadsberäkning som bygger på en icke-publicerad klinisk studie med en begränsad patientgrupp, där samtliga resultat ännu inte har registrerats. Eftersom fetma är ett kroniskt tillstånd är långtidsstudier nödvändiga för att bedöma den kliniska effekten av en behandling på längre sikt.

När fullständiga effektdata för samtliga patienter i den kliniska studien har registrerats, kan skillnader mellan Aspiremetoden och jämförelsealternativet GBP i fråga om klinisk effekt, komplikationer och kostnader bedömas med större säkerhet.

Kostnader för Aspiremetoden jämfört med GBP

Resultatet från TLV:s kostnadsberäkning tyder på att Aspiremetoden har en lägre totalkostnad under det första året jämfört med GBP. Om patienterna inte avslutar behandlingen efter två och ett halvt år, kommer dock Aspiremetoden att bli dyrare än GBP.

Aspiremetoden har lägre kostnader för själva ingreppet i jämförelse med GBP, däremot tillkommer det kostnader för de förbrukningsartiklar som behandling med Aspiremetoden kräver. Ytterligare beräkningar visar att Aspiremetoden har en lägre totalkostnad än GBP under det första året även om man inte räknar med kostnader för komplikationer.

Mer kunskap om effekt och kostnader behövs

På grund av det begränsade vetenskapliga underlaget har TLV bedömt att det inte går att uttala sig om det finns någon skillnad i effekt och livskvalitet mellan Aspiremetoden och GBP. TLV kan inte heller uttala sig om Aspiremetodens kostnadseffektivitet, eftersom kostnaderna inte kan ställas mot den kliniska effekten.

Därmed kan kunskapsunderlaget inte utgöra grund för prioriteringar mellan de två beskrivna behandlingsmetoderna. TLV planerar att uppdatera kunskapsunderlaget när mer information om klinisk effekt och kostnader förknippade med Aspiremetoden finns tillgänglig.

Sidinformation


Publicerad
1 december 2015