Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av KardiaMobile vid förmaksflimmer

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för den medicintekniska produkten KardiaMobile. KardiaMobile används för egenregistrering av EKG tillsammans med KardiaApp. Med hjälp av KardiaPro kan vårdpersonal nå patienternas registrerade EKG med tillhörande data.

På beställning av regionernas medicintekniska produktråd, MTP-rådet, har TLV utfört en hälsoekonomisk bedömning av KardiaMobile. Beställningen från MTP-rådet togs fram i samråd med Nationellt programområde, NPO, för hjärt- och kärlsjukdomar inom det nationella kunskapsstyrningssystemet för hälso- och sjukvård. TLV:s hälsoekonomiska bedömning ingår i beslutsunderlaget inför MTP-rådets kommande nationella rekommendation för KardiaMobile.

Förmaksflimmer är den vanligaste arytmin hos vuxna, cirka tre procent av Sveriges befolkning över 20 år och tio procent över 80 år uppskattas ha förmaksflimmer. Förmaksflimmer medför en ökad risk att drabbas av blodproppar, vilket kan orsaka hjärninfarkt orsakad av minskat blodflöde (ischemisk stroke). Därför är det viktigt att tidigt diagnostisera förmaksflimmer och vid behov behandla med exempelvis blodförtunnande läkemedel i syfte att minska strokerisken. Förmaksflimmerdiagnos ställs med elektrokardiogram (EKG). Rutinmässigt används så kallad 12-avlednings-EKG för att diagnostisera förmaksflimmer vid ett vårdbesök. Vid behov kan undersökningen kompletteras med EKG-utrustning som mäter kontinuerligt över en längre tid, till exempel Holter-EKG.

KardiaMobile är en medicinteknisk produkt som är används för att periodisk spela in, lagra och överföra enkanaliga EKG. KardiaMobile används tillsammans med applikationen KardiaApp för patient och programvaran KardiaPro för vårdpersonal.

Handhållna EKG-apparater kan enligt TLV:s kliniska experter användas för att diagnostisera förmaksflimmer. De ger dock mer begränsad information än vanliga EKG-mätningar. TLV bedömer därför att handhållna EKG-apparater huvudsakligen kommer att användas för att utreda misstänkt förmaksflimmer.

Den patientgrupp som TLV har bedömt relevant utifrån MTP-rådets beställning rörande diagnostisering är patienter som söker sig till primärvården med någon form av symtom som kan misstänkas vara relaterad till förmaksflimmer, och för vilka någon förmaksflimmerdiagnos inte kan ställas vid det första primärvårdsbesöket vilket innebär att patienten remitteras för vidare utredning med frågeställning förmaksflimmer.

De patientgrupper som TLV har bedömt relevant utifrån MTP-rådets beställning rörande monitorering är patienter som har genom gått någon form av kirurgiskt ingrepp, liksom patienter som står på frekvensreglerande läkemedelsbehandling för förmaksflimmer.

Det vetenskapliga stödet för produkten baseras på små och studier med olika patientgrupper och jämförelsealternativ. TLV bedömer att det finns osäkerhet kring överförbarhet till förmaksflimmerpatienter och jämförelsealternativet utifrån svenska förhållanden.

Det finns stora osäkerheter i den hälsoekonomiska analysen. Dessa har dock hanterats genom scenarioanalyser samt känslighetsanalyser och påverkan på resultatet bedöms inte vara så stor att det påverkar slutsatsen kring produktens kostnadseffektivitet.

TLV uppskattar andelen undviken första stroke till mellan 0 procent och 0,67 procent samt kostnadsbesparingar till mellan 293 kronor och 10 128 kronor i jämförelse mot Holter-EKG 24-timmar. Scenarioanalyserna i den hälsoekonomiska utvärderingen pekar därmed på att användningen av KardiaMobile kan ge större nytta än jämförelsealternativet, dessutom till en lägre kostnad. Även om ingen stroke undviks bedöms utredning med KardiaMobile vara kostnadsbesparande i jämförelse mot Holter-EKG 24-timmar.

Sidinformation


Publicerad
7 februari 2022