Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Sedaconda ACD

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för den medicintekniska produkten Sedaconda ACD. Sedaconda ACD är ett system för tillförsel av lugnande eller sövande läkemedel till patienter som vårdas i respirator på intensivvårdsavdelning.

På beställning av regionernas medicintekniska produktråd, MTP-rådet, har TLV tagit fram en hälsoekonomisk bedömning av produkten Sedaconda ACD för patienter som behöver sedering, det vill säga lugnande eller sövande läkemedel, och vårdas i respirator på intensivvårdsavdelning. På en intensivvårdsavdelning vårdas patienter i behov av att förebygga eller behandla svikt i ett eller flera organsystem. För att förebygga och minska obehag av att vårdas i respirator kombineras behandlingen med sederande och smärtlindrande läkemedel.

Sedaconda ACD är ett system för tillförsel av inhalationsläkemedlen isofluran eller sevofluran till patienter som vårdas i respirator. Företaget som tillhandahåller Sedaconda ACD marknadsför även läkemedlet Sedaconda (isofluran).

Den kliniska effekten för Sedaconda ACD bygger på en klinisk studie för läkemedlet Sedaconda (isofluran) som ges via den medicintekniska produkten Sedaconda ACD.

TLV bedömer att sedering med intravenös infusion, det vill säga tillförsel av läkemedel via blodet, av propofol är relevant jämförelsealternativ till sedering med isofluran som ges via Sedaconda ACD.

Resultatet av den kliniska studien visar jämförbara tider med tillräcklig sedering under behandling i respirator mellan inhalation av isofluran via Sedaconda ACD och intravenös administrering av propofol. En tilläggsanalys visar att sedering med isofluran via Sedaconda ACD kan leda till kortare tid på intensivvårdsavdelning jämfört med propofol, dock är analysen förknippad med stora osäkerheter. TLV bedömer att dessa två sederingsmetoder har jämförbar effekt avseende tid med tillräcklig sedering utan att anta en effektskillnad i antal vårddagar.

Företagets hälsoekonomiska analys bygger på att behandlingseffekten med Sedaconda ACD leder till minskade vårdkostnader eftersom patienten spenderar färre dagar på intensivvårdsavdelning.

Eftersom TLV antar att effekten är densamma mellan Sedaconda ACD och intravenöst administrerat propofol uppstår inga kostnadsbesparingar i form av minskade vårddagar i TLV:s analys. I stället tillkommer produktkostnaden för Sedaconda ACD och de tillbehör som krävs, samt en något högre läkemedelskostnad för genomsnittspatienten.

Sammantaget bedömer TLV att osäkerheten i företagets resultat av den hälsoekonomiska analysen är hög, eftersom företaget inte tillräckligt har visat att inhalationssedering med Sedaconda ACD är bättre än sedering med intravenöst administrerat propofol, med avseende på skillnad i vårddagar.

Den hälsoekonomiska bedömningen lämnas till MTP-rådet för att användas som underlag för rekommendation till regionerna.

Sidinformation


Publicerad
7 mars 2024