Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Prosigna vid bröstcancer

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för den medicintekniska produkten Prosigna. Prosigna är ett test som uppskattar risken för att cancern sprider sig till andra delar av kroppen hos patienter med bröstcancer.

På beställning av regionernas medicintekniska produktråd, MTP-rådet, har TLV utfört en hälsoekonomisk bedömning av Prosigna. Beställningen från MTP-rådet togs fram i samråd med Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel och Nationellt programområde för medicinsk diagnostik inom det nationella kunskapsstyrningssystemet för hälso- och sjukvård. TLV:s hälsoekonomiska bedömning är en av TLV:s två första leveranser till MTP-rådet och ingår i beslutsunderlaget inför MTP-rådets kommande nationella rekommendation för Prosigna.

Var tionde kvinna utvecklar bröstcancer under sin livstid och medianåldern för insjuknande är 65 år. Behandling av bröstcancer består av kirurgi, ofta tillsammans med olika tilläggsbehandlingar. En sådan tilläggsbehandling är cellgifter (cytostatika) som ges för att motverka att cancern sprids i kroppen (fjärrmetastaser). Om patienten får cellgifter eller inte beror på hur stor risken är för att cancern sprider sig. Traditionellt bedöms risken på basen av olika patient- och sjukdomsfaktorer (så kallad klinisk-patologisk bedömning).

Prosigna är ett molekylärdiagnostiskt test som genom så kallad genexpressionsanalys av tumörvävnad uppskattar risken för att utveckla fjärrmetastaser (prognostisk förmåga). Testresultatet används som tillägg till klinisk-patologisk bedömning för att avgöra om patienten ska behandlas med cellgifter eller inte.

I det svenska vårdprogrammet för bröstcancer rekommenderas genexpressionsanalys för en särskild undergrupp av patienter där det är svårt att bedöma risken för att cancern sprider sig och om patienten därmed ska behandlas med cellgifter. Rekommendationen bedöms i vårdprogrammet ha ”måttligt starkt vetenskapligt underlag”. Prosigna är en av de produkter som omnämns i vårdprogrammet. Patientgruppen som ingår i TLV:s huvudanalys är vald för att avspegla rekommendationen i vårdprogrammet så nära som möjligt.

Osäkerheterna i resultaten av analysen är medelhög och ligger främst i hur patienterna fördelas mellan olika riskklasser baserat på testets resultat, samt hur stor andel patienter i respektive riskklass som förväntas få cellgifter. Dessa osäkerheter är dock inte så stora att de bedöms påverka slutsatsen kring produktens kostnadseffektivitet.

Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för Prosigna bedöms i genomsnitt vara cirka 207 000 kronor jämfört med enbart klinisk-patologisk bedömning.

Sidinformation


Publicerad
12 juli 2021
Till toppen