Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Stomistudie avslutad - ett delprojekt i omprövningen av stomiprodukter

Vi har nyligen avslutat en studie om den patientupplevda nyttan av olika egenskaper hos stomibandage. Studien har gjorts som en del i vår omprövning av stomiprodukter.

Inom förmånssystemet finns ett brett sortiment av stomipåsar med varierande utförande och egenskaper. Vi saknar tillräcklig dokumentation när det gäller nyttan av dessa egenskaper. Många av de företag som marknadsför stomiprodukter har inte kunnat visa produkternas kostnadseffektivitet, något de enligt lag ska göra.

För att öka kunskapen om stomiprodukternas kostnadseffektivitet har vi startat ett stomiprojekt. Projektet inleddes under 2012 med en noggrann kartläggning av stomiprodukterna inom förmånssystemet. Informationen för samtliga produkter strukturerades utifrån sina egenskaper så som luktfrihet, fästförmåga och diskret utformning.

Målet med att kartlägga marknaden var att få en heltäckande beskrivning av stomiprodukternas egenskaper i ett strukturerat och överskådligt format. Därefter fick TLV hjälp av stomister och stomiterapeuter med att sortera ut de viktigaste egenskaperna hos ett stomibandage. Detta arbete resulterade i en enkät som användes under projektets intervjufas.

Syftet med studien är att få information om den nytta patienten upplever av de stomiprodukter som ingår i förmånssystemet.

Metod

Under 2012 genomförde TLV fokusgruppsintervjuer med patienter som använder stomiprodukter.

Patienterna som deltog i fokusgrupperna värderade först patientnyttan enskilt, där de poängsatte hur de uppfattar värdet av de olika egenskaperna. Efter det genomfördes även en gruppdiskussion där deltagarna gemensamt poängsatte de utmärkande egenskaperna och enades i gruppen kring värdet av de enskilda egenskaperna.

Vid båda tillfällena har patienterna haft ett underskott av poäng så att de har tvingats prioritera bland egenskaperna. De har alltså inte kunnat lägga poäng på samtliga egenskaper.

Vid fokusgruppsdiskussionerna diskuterade deltagarna enbart individuella egenskaper och inte enskilda produkter. Fokusgruppsdeltagarna hade alltså inte tillgång till pris och fabrikat vid diskussionerna.

Poängsättningen från samtliga fokusgrupper användes och medeltalet för de enskilda egenskaperna beräknades.

Resultat

Vi har genomfört totalt nio fokusgruppsintervjuer på nio orter i Sverige (Borås, Göteborg, Helsingborg, Kristianstad, Linköping, Malmö, Oskarshamn, Umeå och Örebro). Totalt deltog 53 stomister på dessa fokusgruppsintervjuer.

Slutna påsarna

De egenskaper som fick flest poäng i vår studie när patienterna gemensamt skulle värdera egenskaper så var det hos de slutna påsarna att filtret reducerade lukt, att filtret inte släpper igenom vätska och läcker, plattan har bra fästförmåga och att plattan är hudvänlig.

Tömbarapåsarna

Hos de tömbara påsarna var det viktigast att filtret reducerade lukt, inte släppte igenom vätska och läcker, tömningsmekanismen var utformad så att det var lätt att tömma, plattan hade bra fästförmåga och att plattan var hudvänlig.

Det finns en del egenskaper som inte anses tillföra något större värde för patienterna, sett i relation till andra viktigare egenskaper till exempel delad framsida/inspektionslucka eller att stomibandagen finns i olika färger.

Sidinformation


Publicerad
11 mars 2013