Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Delrapport medicinteknikuppdraget 2016

Tandvårds - och läkemedelsförmånsverket (TLV) har genom regleringsbrevet för år 2016 fått i uppdrag att fortsätta bedriva försöksverksamheten med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter, som pågått sedan år 2012.

Idag investerar landsting och kommuner årligen 22 miljarder kronor på medicintekniska produkter. Kostnaden tros öka i framtiden. Trots detta utvärderas produkterna sällan av någon nationell myndighet vilket leder till att värdet av investeringarna inte är utredda. Detta leder sannolikt till att man inte får mesta möjliga hälsa för skattepengarna samt att patienter riskerar att står utan viktiga innovativa medicintekniska produkter. Under regeringsuppdraget har TLV också kunnat slå fast att det finns ett mycket stort behov hos landsting och kommuner av beslutsunderlag för medicintekniska produkter tidigt, innan beslut om införande av produkten har fattats. TLV har även konstaterat att inga andra aktörer gör hälsoekonomiska utvärderingar av medicinteknik i detta tidiga skede.

Det är angeläget att säkerställa en kostnadseffektiv användning av produkten i framtiden och på detta sätt ge förutsättningar för att minska hälsoklyftor och uppnå en mer jämlik vård. Hälsoekonomiska bedömningar kommer att göra svensk hälso- och sjukvård bättre rustad, när medicintekniska produkter tar en ännu större plats i hälso- och sjukvården än vad de gör i dag.

Försöksverksamheten har nu uppfyllt sitt syfte det vill säga att visa att det finns ett behov, är genomförbart samt tagit fram ett förslag på hur verksamheten bör bedrivas. Det har visat sig att en försöksverksamhet inte är optimalt för den långsiktighet som krävs i ett fortsatt utvecklingsarbete samt för att svara upp mot de krav och behov som framförts av hälso- och sjukvårdshuvudmännen men även från den ständigt föränderliga omvärlden. Det är därför centralt att försöksverksamheten blir permanent.

Sidinformation


Publicerad
4 maj 2016
Till toppen