Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Slutrapport för medicinteknikuppdraget 2016

TLV gör hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter, något som annars inte görs i större omfattning i Sverige. Detta trots att användningen ökar och landstingen varje år satsar minst 22 miljarder kronor på medicintekniska produkter. Att medicintekniska produkter köps in utan att veta om nyttan motsvarar priset och utan nationell samordning kan leda till ojämlik vård som i sin tur drabbar patienterna.

Ett exempel som belyser behovet av nationell samordning och hälsoekonomiska utvärderingar är en kontinuerlig glukosmätare som genom ett nationellt oordnat, brett och snabbt införande fått en stor budgetpåverkan i landsting och regioner. Den totala kostnaden för det offentliga blir mycket hög om glukosmätaren subventioneras till samtliga patienter som kan använda produkten.

Mot bakgrund av det nationellt oordnade införandet av kontinuerliga glukosmätare och de höga kostnader som detta redan medfört har SKL påbörjat ett pilotprojekt att utvärdera glukosmätare utifrån läkemedelsmodellen om ordnat införande. Här bistår TLV med den hälsoekonomiska utvärderingen som kommer att publiceras under 2017.

Sedan 2012 har TLV i uppdrag av regeringen att i form av en försöksverksamhet att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter, det så kallade medicinteknikuppdraget. Uppdraget har förlängts till december 2017. TLV bedömer att verksamheten behöver bli permanent för att för att svara upp mot de krav och behov som finns i landsting och regioner. Detta skulle kunna bidra till jämlik vård, nationell enhetlighet och större upptag av innovativa kostnadseffektiva produkter.

Sidinformation


Publicerad
19 december 2016