Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Delrapport medicinteknikuppdraget 2017

Innovativa medicintekniska produkter är av växande betydelse för vården. Det är angeläget att införandet av nya produkter sker ordnat och jämlikt över landet och att kostnaderna är rimliga i relation till den nytta produkterna ger. TLV:s hälsoekonomiska utvärderingar om nya medicintekniska produkter kan bidra till bättre förutsättningar för kunskapsbaserad och jämlik tillgång till innovativa produkter.

Landsting och regioner satsar minst 22 miljarder kronor på medicintekniska produkter varje år och marknaden utvecklas snabbt. Nya innovativa produkter kan ha stor påverkan på patienternas hälsa och livskvalitet, men införandet av produkterna som ibland är mycket kostsamma, leder också till högre krav på en nationell hantering och utvecklade beslutsunderlag. Landsting och regioner har uttryckt behov av nationella hälsoekonomiska utvärderingar av vissa nya medicintekniska produkter.

Sedan några år tillbaka utarbetar TLV, på försöksbasis, hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. Syftet är att ge landstingen bättre underlag inför beslut om inköp. För att de hälsoekonomiska utvärderingarna ska ge mest nytta, behöver utvärderingen av en ny produkt ske så snabbt som möjligt efter marknadsintroduktionen. TLV för en kontinuerlig dialog med landsting och regioner om vilka produkter som är angelägna att utvärdera nationellt.

För att de hälsoekonomiska utvärderingarna av medicintekniska produkter ska ge förutsättningar för en mer jämlik vård bör de kombineras med en nationell rekommendation till landsting och regioner och ett ordnat införande. Under 2017 har landstingen genom det landstingsgemensamma rådet för nya terapier (NT-rådet) meddelat att de avser att göra en nationell rekommendation om en medicinteknisk produkt. Till grund för denna rekommendation ligger en hälsoekonomisk utvärdering som TLV gjort på uppdrag av landsting och regioner.

Sidinformation


Publicerad
5 maj 2017