Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor vi får. För att lättare hitta svar på din fråga, välj den kategori du känner igen dig i.

För dig som arbetar på:

 • Apotek

Frågor om periodens vara

Kan ett läkemedel som inte är med i läkemedels-
försäkringen bli periodens vara?

Ja, det kan det bli. Nästan alla läkemedel som säljs i Sverige är med i Läkemedelsförsäkringen. Det saknas lagstöd för att ställa krav på mer omfattande försäkring än vad produktansvarslagen anger. Om en patient får biverkningar av ett läkemedel som ordinerats på ett riktigt sätt kan Läkemedelsförsäkringen ersätta patienten. Om företaget inte är anslutet till Läkemedelsförsäkringen kan patienten vända sig till domstol och få ärendet prövat mot produktansvarslagen och skadeståndslagen.

För mer information läs mer i Alla läkemedel i Sverige ska vara säkra att använda Länk till annan webbplats.

Tar ni miljöhänsyn när ni utser periodens vara?

Frågan om miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna har utretts i flera statliga utredningar, och är en aktuell fråga. För närvarande finns dock inget lagstöd för att detta ska vägas in då periodens vara utses.

Kan en vara med kort hållbarhet bli periodens vara?

 Hållbarheten för varje förpackning periodens vara ska vara sådan att den inför förpackningens utlämnande från apoteken under hela prisperioden är tillräcklig för patientens hela förväntande användningstid och minst ytterligare två månader. Avvikelser från detta ska anmälas till TLV.

Systemet med periodens vara kostar mycket
i hantering för TLV, apotek och distributörer.
Tas någon hänsyn till dessa kostnader i bedömningen
om systemet är kostnadseffektivt för samhället?

 Ja, dessa kostnader har tagits med i bedömningen av systemets effektivitet som helhet.

•Kostnaderna för TLV är begränsade då det endast är ett fåtal personer som administrerar systemet på myndigheten.

•Apoteken får en extra ersättning utöver handelsmarginalen för hanteringen av utbytet. Ersättningen är 11,50 kr/förpackning som säljs inom periodens vara-systemet.

•Periodens vara förenklar för apoteken att förutspå vilken av flera utbytbara varor som kommer att gå åt under en månad.

•Distributörerna ska leverera varor till apoteken och har inte rapporterat om några extra kostnader till följd av utbytet.

Varför har inte periodens vara alltid lägst pris i en utbytesgrupp?

Periodens vara är det läkemedel i varje förpackningsgrupp som är tillgängligt till lägst pris. Med tillgängligt avses att läkemedelsföretaget har meddelat TLV att varan kan levereras i tillräcklig mängd till hela marknaden under hela månaden.

Det kan dock finnas utbytbara läkemedel i en grupp som har ett lägre pris än periodens vara, men som inte är tillgängliga för hela marknaden.

Varför är förra periodens vara billigare än denna periods
vara?

Företagen kan ansöka om prisändringar varje månad. De kan sänka priserna och höja priserna till en viss gräns (takpris), vilket innebär att priserna kan variera. Detta gör att priserna varierat från månad till månad, men blir alltid lägre över tid till följd av konkurrensen. Om priser inte tilläts variera, skulle vi riskera lägre konkurrens och högre priser för patienter och samhället.

Hur gör vi när vi inte kan beställa periodens vara?
Kan vi expediera reserven inom förmånen?

Apotek som inte kan beställa periodens vara kan anmäla detta till TLV. Det gör ni enklast via formuläret på sidan Anmälan för tillgänglighet för periodens vara.

När TLV får in en anmälan om otillgänglighet för ett läkemedel på listan över periodens vara, kontaktar vi läkemedelsföretaget, som då får möjlighet att visa för TLV att läkemedlet finns tillgängligt för beställning på samtliga distribunaler. Kan företaget visa detta, behövs ingen mer utredning och läkemedlet betraktas som tillgängligt. Om företaget inte kan visa detta tas varan bort som periodens vara och en reserv, om sådan finns, utses till periodens vara.

När apoteken inte kan beställa hem periodens vara för leverans vid nästkommande leveranstillfälle, är det reserv 1 som ska expedieras.

Hur fungerar systemet för generiskt utbyte
och periodens vara?

Läkemedelsverket beslutar vilka läkemedel som är generiskt utbytbara och grupperar dessa i så kallade utbytesgrupper. Därefter delar TLV in läkemedlen utifrån storlekar på förpackningarna, så kallade förpackningsstorleksgrupper.

I grupper där det finns minst två olika utbytbara läkemedel som kan beställas av apoteken, informerar TLV apoteken om vilket läkemedel som är periodens vara i varje förpackningsstorleksgrupp. Detta görs för varje prisperiod. Det läkemedel som blir periodens vara har det lägsta priset per tablett, eller annan minsta enhet. Det ska också finnas tillgängligt för beställning för apotek under hela prisperioden. Läkemedlet ska dessutom ha en hållbarhet vid utlämnande från apotek – oavsett när under prisperioden – som är tillräcklig för patientens hela förväntade användningstid och ytterligare minst två månader. TLV informerar också om vilka läkemedel som är de två reserverna till periodens vara. Om periodens vara inte går att beställa för leverans till nästkommande leveranstillfälle kan apoteket expediera reserv 1. Om reserv 1 inte går att beställa, kan apoteket expediera reserv 2.

Läkemedelsföretagen kan varje månad ansöka om prisändring. Det finns ett tak på hur mycket företagen får höja priset. Takpriset är ibland samma pris som det dyraste läkemedlet i utbytegruppen hade när den generiska konkurrensen startade, så kallat initialt takpris. Detta gör att priserna i vissa förpackningsstorleksgrupper i periodens vara-systemet kan variera mycket från månad till månad. TLV kan, när vissa kriterier är uppfyllda, fastställa takpriset till en lägre nivå som sätts till 35 procent av det initiala takpriset.

På sidan Informationsmaterial apotekspersonal hittar du broschyren Kunskapsunderlag apotekspersonal som beskriver generiskt utbyte.

Hur fungerar generiskt utbyte?

Läkemedelsverket beslutar vilka läkemedel som är generiskt utbytbara och grupperar dessa i utbytesgrupper. Därefter delar TLV in läkemedlen utifrån storleken på förpackningarna, så kallade förpackningsstorleksgrupper.

Varje månad blir det läkemedel i varje förpackningsstorleksgrupp som har lägst försäljningspris per enhet och som läkemedelsföretaget bekräftat kan tillhandahållas till hela marknaden med en tillräcklig hållbarhet, utsedd till periodens vara.

Apoteken ska erbjuda patienter att byta det förskrivna läkemedlet till periodens vara om generika finns.

Hur fungerar 90-dagarsreglen och 2/3-regeln?

Inom läkemedelsförmånen får endast läkemedel för det beräknade behovet för 90 dagar, eller närmast större förpackning, lämnas ut. Ett förskrivet läkemedel får expedieras på nytt med förmån först då minst två tredjedelar av den tid gått som den tidigare expedierade mängden läkemedel är avsedd att tillgodose.

90-dagars förbrukning är en maxgräns för hur stora uttag som omfattas av förmånen. Om en mindre mängd är förskriven, exempelvis ett uttag för en 30-dagarsperiod, ska farmaceuten endast lämna ett uttag med förmån. Kunden får avvakta två tredjedelar av tiden innan hen på nytt får hämta ett motsvarande uttag för samma indikation och enligt samma dosering oavsett om det är samma recept eller om kunden har två olika recept.

Undantag inom 90 dagars- och 2/3-regeln

Om det finns skäl kan farmaceuten göra undantag från 90 dagars- samt 2/3-regeln. Sådana särskilda skäl grundas i kundens individuella behov. Om patienten av medicinska skäl behöver få läkemedel utskrivet innan tidigare förskrivning gått ut, har förskrivaren lov att förskriva ut läkemedlet på nytt. Andra giltiga skäl kan vara om kunden ska ut och resa en längre tid och behöver ha med sig en större mängd läkemedel för att kunna genomföra sin behandling under restiden eller om nyss uthämtade kylvaror förstörts på grund av att kundens kyl gått sönder. Läkemedel får inte skrivas ut på nytt av rent ekonomiska skäl innan tidigare förskrivning gått ut.

P-piller inom förmånen

P-piller är ett undantag inom 90 dagars-regeln. Kunden kan hämta ut p-piller upp till ett års förbrukning åt gången inom förmånen. Däremot finns det inget undantag från 2/3-regeln. Det måste gå två tredjedelar av tiden innan nytt uttag inom förmånen kan göras. Till exempel om en kund hämtar ut en halvårsförpackning måste det gå fyra månader tills dess att kunden återigen kan göra ett nytt uttag inom förmånen.

Har apoteken någon möjlighet att påverka
TLVs regelverk?

TLV ser kontinuerligt över möjligheterna att förbättra regelverket, och har en kontinuerlig samverkan med Sveriges Apoteksförening för att diskutera olika frågor, bland annat det generiska utbytet.

Varför måste kund betala hela kostnaden,
om hen inte vill byta, och heller inte vill ha
det förskrivna läkemedlet?

Detta är reglerat i 21 § lagen (2002:160) läkemedelsförmåner m.m.

Systemet med periodens vara bygger på att företag som säljer det utbytbara läkemedel med lägst pris i varje utbytbarhetsgrupp, får ensamrätt på marknaden för

sitt läkemedel under den aktuella prisperioden (en månad). På så sätt uppmuntrar systemet till en priskonkurrens mellan läkemedelsföretag, vilket leder till

lägre priser på utbytbara läkemedel.

Hur ska vi på apotek hantera förpackningar
med 14-16 tabletter som är utbytbara mot
varandra?

Förpackningar med 14-16 tabletter tillhör samma förpackningsstorleksgrupp på listan över periodens vara. På apotek ska den förpackning som stämmer överens med ordinationen vid kortare kurer expedieras.

Om det är ordinerat 1 tablett 3 gånger dagligen i 5 dagar, ska en förpackning med minst 15 tabletter expedieras. Om en förpackning med 14 tabletter är periodens vara kan utbytet då förhindras med skälet ”annan förpackning krävs”.

Varför blir dosförpackningar med begränsad märkning periodens vara? Hur ska vanliga apotek hantera det?

Samma regler för utbyte gäller för samtliga öppenvårdsapotek, inklusive dosapoteken. Apoteken ska expediera det läkemedel som är periodens vara i de olika förpackningsstorleksgrupperna. Det kan därför inträffa att dos- och sjukhusförpackningar blir periodens vara.

Om en förpackning som enbart är avsedd för dosdispensering blir periodens vara, ska utbyte på vanligt apotek ske till den förpackning som har näst lägst pris. Hela kostnaden omfattas av högkostnadsskyddet. På TLV:s webbplats finns en lista över de dosvaror som är periodens vara under prisperioden.

Vad gäller för utbytesregler om ett läkemedel som ej omfattas av förmånerna är förskrivet?

Om kunden ej är förmånsberättigad ska förskrivet läkemedel expedieras, utanför förmånen.

Om kunden är förmånsberättigad gäller följande:

Om det finns ett utbytbart läkemedel med fastställt pris inom förmån ska detta erbjudas kund. Kund kan då välja utbytet inom förmån, eller att stå för hela kostnaden för det förskrivna läkemedlet.

Om det inte finns något utbytbart läkemedel med fastställt pris inom förmån expedieras förskrivet läkemedel, utanför förmånen.

Förskrivaren har angett att utbyte inte får ske, men det förskrivna läkemedlet går inte att beställa – vad göra?

Om varan inte längre marknadsförs eller är avregistrerad måste kontakt med förskrivaren tas för att få receptet ändrat. Om det finns tekniska skäl att ändra receptet (utan att kontakta förskrivare) till en vara som finns på apoteket eller går att beställa, kan farmaceuten göra det i enlighet med bestämmelsen i 8 kap. 15 § i receptföreskrifterna.

Hur fungerar utbyte in i förmånerna?

Utbytesreglerna tillåter endast utbyte till ett läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Utbyte av läkemedel regleras i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
2020 utökades utbytet så att det förutom att omfatta läkemedel inom läkemedelsförmånerna även gäller utbyten in i läkemedelsförmånerna. Denna förändring gjordes för att öka patienternas tillgång till läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet och att minska administrationen mellan apotek och förskrivare.

Varför är det inte tillåtet med utbyte mellan läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna?

Utbytesreglerna tillåter endast utbyte till ett läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Utbyte av läkemedel regleras i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
2020 utökades utbytet så att det förutom att omfatta läkemedel inom läkemedelsförmånerna även gäller utbyten in i läkemedelsförmånerna. Denna förändring gjordes för att öka patienternas tillgång till läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet och att minska administrationen mellan apotek och förskrivare.

Har en förskrivare rätt att välja om ett läkemedel ska ingå i högkostnadsskyddet eller ej?

När ett läkemedel ingår i förmånen utan förmånsbegränsning ska förskrivaren inte skriva ut läkemedlet utan förmån till en patient som har rätt till förmån. Vilka personer som har rätt till förmån, och under vilka förutsättningar, framgår av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och de författningar som hör ihop med den. Regelverket är inte frivilligt för vare sig regionen eller förskrivarna, och de får därmed inte göra undantag från reglerna. Den person som har ett medicinskt behov av ett läkemedel har rätt att få det förskrivet med förmån.

Hur ska jag hantera ett recept på ett läkemedel med förmånsbegränsning, där förskrivaren inte noterat om förutsättningarna för förmån uppfylls?

Den 2 juni 2020 började ett nytt regelverk att gälla, kring hur information om förmån ska anges på receptet.

Förskrivaren ska ange:

 • Om patienten är en förmånsberättigad person eller inte.
 • Om förutsättningarna för förmån är uppfyllda eller inte när läkemedel med förmånsbegränsning förskrivs.
 • Om läkemedlet ska lämnas ut kostnadsfritt till patienten enligt smittskyddslagen.

När alla journal- och apotekssystem är anslutna till Nationella läkemedelslistan kommer informationen om förmån och förmånsbegränsning att finnas i samma format i alla system, och den kommer att vara obligatorisk att ange. Fram tills att alla recept är förskrivna i detta format får apotekspersonal utgå från att förutsättningarna för förmån är uppfyllda om uppgiften saknas på receptet.

Apotek som inte kan beställa periodens vara kan anmäla detta till TLV. Det gör ni enklast via formuläret på sidan Anmälan för tillgänglighet för periodens vara.

När TLV får in en anmälan om otillgänglighet för ett läkemedel på listan över periodens vara, kontaktar vi läkemedelsföretaget, som då får möjlighet att visa för TLV att läkemedlet finns tillgängligt för beställning på samtliga distribunaler. Kan företaget visa detta, behövs ingen mer utredning och läkemedlet betraktas som tillgängligt. Om företaget inte kan visa detta tas varan bort som periodens vara och en reserv, om sådan finns, utses till periodens vara.

När apoteken inte kan beställa hem periodens vara för leverans vid nästkommande leveranstillfälle, är det reserv 1 som ska expedieras.

Hur kan priset på samma läkemedel skilja sig från en månad till en annan?

Att priset på samma läkemedel skiljer sig från en månad till en annan beror på att det ingår i systemet för periodens vara.

Så här fungerar systemet för periodens vara:

Läkemedelsverket beslutar vilka varor som är generiskt utbytbara, alltså vilka läkemedel som kan bytas ut till likvärdigt läkemedel på apotek, och grupperar dessa i så kallade utbytesgrupper. Därefter delar TLV in läkemedlen utifrån storlekar på förpackningarna, så kallade förpackningsstorleksgrupper.

Varje månad utses de läkemedel i varje förpackningsstorleksgrupp som har lägst försäljningspris per enhet och som läkemedelsföretaget bekräftat, kan tillhandahållas till hela marknaden med en tillräcklig hållbarhet till periodens vara. Apoteken ska erbjuda dig att byta till periodens vara från det förskrivna läkemedlet. 

Det generiska utbytet på apotek gör att läkemedelsföretagen konkurrerar om att bli periodens vara vilket gör att priserna på läkemedel kan hållas nere. Läkemedelsföretagen kan varje månad ansöka om prisändring. På så vis kan läkemedelsföretagen även höja sina priser från en månad till en annan. Dock finns det ett tak på hur mycket läkemedelsföretagen får höja priset.

Läkemedelsföretagen kan varje månad ansöka om prisändring. Det finns ett tak på hur mycket läkemedelsföretagen får höja priset. Takpriset är ibland samma pris som det dyraste läkemedlet i utbytegruppen hade när den generiska konkurrensen startade, så kallat initialt takpris. TLV kan även, när vissa kriterier är uppfyllda, fastställa takpriset till en lägre nivå som sätts till 35 procent av det initiala takpriset.

Om ett läkemedelsföretag höjer priset inom de ramar som finns kan prisvariationen mellan enskilda läkemedel bli stor och skilja sig från månad till månad. Men i många fall pressas priserna till en lägre nivå. Utan generiskt utbyte hade läkemedelsföretag inte haft samma anledning att sänka priserna.

Svar 2

För att förklara detta behöver systemet för periodens vara förklaras.

Så här fungerar systemet för periodens vara:

Läkemedelsverket beslutar vilka varor som är generiskt utbytbara, alltså vilka läkemedel som kan bytas ut till likvärdiga läkemedel på apotek, och grupperar dessa i så kallade utbytesgrupper. Därefter delar TLV in läkemedlen utifrån storlekar på förpackningarna, så kallade förpackningsstorleksgrupper.

Varje månad utses de läkemedel i varje förpackningsstorleksgrupp som har lägst försäljningspris per enhet och som läkemedelsföretaget bekräftat kan tillhandahållas till hela marknaden med en tillräcklig hållbarhet till periodens vara. Apoteken ska erbjuda patienter att byta till periodens vara från det förskrivna läkemedlet.

Det generiska utbytet på apotek gör att läkemedelsföretagen konkurrerar om att bli periodens vara vilket gör att priserna på läkemedel kan hållas nere. Läkemedelsföretagen kan varje månad ansöka om prisändring. På så vis kan läkemedelsföretagen även höja sina priser från en månad till en annan. Dock finns det ett tak på hur mycket läkemedelsföretagen får höja priset. Takpriset är ibland samma pris som det dyraste läkemedlet i utbytegruppen hade när den generiska konkurrensen startade, så kallat initialt takpris. TLV kan även, när vissa kriterier är uppfyllda, fastställa takpriset till en lägre nivå som sätts till 35 procent av det initiala takpriset.

Om ett läkemedelsföretag höjer priset inom de ramar som finns kan prisvariationen bli stor på ett enskilt läkemedel och skilja sig från månad till månad. Utan generiskt utbyte hade läkemedelsföretag inte haft samma anledning att sänka priserna.

Vid receptexpeditionen på apotek kan farmaceuten inte veta om du som patient inte tål ett visst läkemedel, om läkaren inte angett det i receptet. Då är det viktigt att du talar om att du inte tål läkemedlet som du erbjuds utbyte till så du får ett läkemedel du tål.

 • Läkemedelsföretag

Hur fungerar systemet för generiskt utbyte
och periodens vara?

Systemet för periodens vara är uppbyggt i en tremånaderscykel och kan illustreras enligt nedan:

Månad 1 – Ansökningsperiod. Ansökan ska vara komplett senast månadens sista arbetsdag.

Månad 2 – Beslutsperiod. TLV fattar beslut månadens femte arbetsdag.

Månad 3 – Prisperioden börjar. Beslutet träder ikraft (börjar gälla) månadens första dag.

Läkemedelsverket beslutar vilka varor som är generiskt utbytbara och grupperar dessa i så kallade utbytesgrupper. Därefter delar TLV in läkemedlen utifrån storlekar på förpackningarna, så kallade förpackningsstorleksgrupper.

Det läkemedel som blir periodens vara har det lägsta priset per tablett, eller annan minsta enhet, och ska finnas tillgängligt för beställning för apotek hela prisperioden. Läkemedlet ska dessutom ha en hållbarhet vid utlämnande från apotek – oavsett när under prisperioden – som är tillräcklig för patientens hela förväntade användningstid och ytterligare minst två månader.

Varje månad utses de läkemedel i varje förpackningsstorleksgrupp som har lägst försäljningspris per enhet och som läkemedelsföretaget bekräftat kan tillhandahållas till hela marknaden med en tillräcklig hållbarhet till periodens vara. Läkemedlet ska dessutom ha en hållbarhet vid utlämnande från apotek – oavsett när under prisperioden – som är tillräcklig för patientens hela förväntade användningstid och ytterligare minst två månader.

Om ett läkemedel exempelvis är periodens vara i november och ert företag vill ha ett nytt pris på decembers lista över periodens vara, måste er ansökan komma in till TLV sista arbetsdagen i oktober för att läkemedlet ska få ett nytt pris som träder i kraft 1 december.

Ert företag kan varje månad ansöka om prisändring. Det finns ett tak på hur mycket ert företag får höja priset. Takpriset är ibland samma pris som det dyraste läkemedlet i utbytegruppen hade när den generiska konkurrensen startade, så kallat initialt takpris. TLV kan även, när vissa kriterier är uppfyllda, fastställa takpriset till en lägre nivå som sätts till 35 procent av det initiala takpriset.

Hur kan våra förpackningar bli periodens vara?

På sidan Tillgänglighet för periodens varor Länk till annan webbplats. hittar ni dokument med information om hur ni bekräftar och tillhandahåller periodens vara.

För att kunna bli periodens vara nästkommande prisperiod måste ert företag ha läkemedel på den preliminära listan över periodens vara och bekräfta till TLV vilka läkemedel som är tillgängliga. De läkemedel som utses till periodens vara ska kunna tillhandahållas till hela apoteksmarknaden under hela prisperioden, alltså försäljningsmånden, med en tillräcklig hållbarhet.

Den preliminära listan publiceras normalt den sjunde arbetsdagen i månaden före prisperioden på sida Periodens varor Länk till annan webbplats.. Detta innebär att den preliminära listan för november månads prisperiod normalt publiceras den sjunde arbetsdagen i oktober.

De varor som är tänkta att tillhandahållas under prisperioden marknadsförs senast två dagar innan prisperioden startar.

Ert företag har 48 timmar på sig att bekräfta till TLV vilka läkemedel som kan tillhandahållas nästkommande prisperiod. Besked om exakt tidpunkt för när TLV senast måste ta emot bekräftelsen anges när TLV via e-post informerar om att listan finns publicerad på tlv.se.

Använd er av mallen ”Instruktion bekräfta tillhandahållande av periodens vara” som finns till höger på sidan Tillgänglighet för periodens varor Länk till annan webbplats..

Följ instruktionerna i mallen och skicka därefter filen till tillhandahallande@tlv.se med uppgift om vilka förpackningar som kan tillhandahållas. Ni kommer få en bekräftelse över e-post från TLV när er bekräftelse är mottagen. Hör av er till TLV om ni inte fått någon bekräftelse inom 30 minuter. Detta för att säkerhetsställa att er bekräftelse om tillhandahållande kommit in till oss.

Om er bekräftelse inte kommer in i tid, anser TLV att era varor inte kan tillhandahållas.

När svarstiden är slut hanterar TLV de inkomna bekräftelserna. Därefter publiceras en lista över periodens vara som kommer att gälla för kommande prisperiod. Av denna lista framgår det vilka förpackningar som blir periodens vara samt vilka förpackningar som blir reserver.

Hur ansöker vi om en prisändring?

Det gör ni smidigast genom att använda er av vår e-ansökan som ni hittar på sidan Ansök om pris och subvention Länk till annan webbplats.. Om ni inte tidigare gjort en e-ansökan måste ni ansöka om behörighet för e-ansökan. Detta gör ni med hjälp av blanketten ”Blankett fullmakt och behörighet e-ansökan” som ni hittar till höger på samma sida. Denna blankett skickar ni antingen in per post eller e-post till den adress som står på blanketten.

När er fullmakt gått igenom kan ni starta en e-ansökan. Detta gör ni via länken som heter ”Starta e-ansökan” som ni hittar under till höger på samma sida som ovan nämnd.

Var hittar vi blankett för e-ansökan?

På sidan Ansök om pris och subvention Länk till annan webbplats. hittar ni blankett för e-ansökan. Här hittar ni även vårt informationsblad ”Information e-ansökan” som beskriver processen vidare.

Har ert företag frågor om nyansökan?

På sidan Ansök om pris och subvention Länk till annan webbplats. hittar ni svar på frågor gällande nyansökan. Informationsbladet ”Handbok för företag vid ansökan om subvention och pris” som finns till höger på samma sida ger en vidare förklaring till hur processen går till.

Hur fungerar 90 dagars- och 2/3-regeln?

Inom läkemedelsförmånen får endast läkemedel avseende behov för 90 dagar, eller den närmast större förpackningen, lämnas ut.

En förskrivning får expedieras på nytt inom läkemedelsförmånen först då minst två tredjedelar av tiden gått av vad den tidigare expedierade mängden avser att tillgodose.

90-dagars förbrukning är en maxgräns för hur stora uttag som omfattas av förmånen. Om en mindre mängd är förskriven, exempelvis ett uttag för en 30-dagarsperiod, ska farmaceuten endast lämna ett uttag med förmån. Kunden får avvakta två tredjedelar av tiden innan hen på nytt får hämta ett motsvarande uttag för samma indikation och enligt samma dosering oavsett om det är samma recept eller om kunden har två olika recept.

Undantag inom 90 dagars- och 2/3-regeln

Om det finns skäl kan farmaceuten göra undantag från 90 dagars- samt 2/3-regeln. Sådana särskilda skäl grundas i kundens individuella behov. Om patienten av medicinska skäl behöver få läkemedel utskrivet innan tidigare förskrivning gått ut, har förskrivaren lov att förskriva ut läkemedlet på nytt. Dock får inte detta göras av rent ekonomiska skäl. Andra giltiga skäl kan vara om kunden ska ut och resa en längre tid och behöver ha med sig en större mängd läkemedel för att kunna genomföra sin behandling under restiden eller om nyss uthämtade kylvaror förstörts på grund av att kundens kyl gått sönder.

P-piller inom förmånen

P-piller är ett undantag inom 90-dagarsregeln. Kunden kan hämta ut p-piller upp till ett års förbrukning åt gången inom förmånen. Däremot finns det inget undantag från 2/3-regeln. Det måste gå två tredjedelar av tiden innan nytt uttag inom förmånen kan göras. Till exempel om en kund hämtar ut en halvårsförpackning måste det gå fyra månader till dess att kunden återigen kan göra ett nytt uttag inom förmånen.

För att förklara detta behöver systemet för periodens vara förklaras.

Så här fungerar systemet för periodens vara:

Läkemedelsverket beslutar vilka varor som är generiskt utbytbara, alltså vilka läkemedel som kan bytas ut till likvärdiga läkemedel på apotek, och grupperar dessa i så kallade utbytesgrupper. Därefter delar TLV in läkemedlen utifrån storlekar på förpackningarna, så kallade förpackningsstorleksgrupper.

Varje månad utses de läkemedel i varje förpackningsstorleksgrupp som har lägst försäljningspris per enhet och som läkemedelsföretaget bekräftat kan tillhandahållas till hela marknaden med en tillräcklig hållbarhet till periodens vara. Apoteken ska erbjuda dig att byta till periodens vara från det förskrivna läkemedlet.

Det generiska utbytet på apotek gör att läkemedelsföretagen konkurrerar om att bli periodens vara vilket gör att priserna på läkemedel kan hållas nere. Läkemedelsföretagen kan varje månad ansöka om prisändring. På så vis kan läkemedelsföretagen även höja sina priser från en månad till en annan. Dock finns det ett tak på hur mycket läkemedelsföretagen får höja priset. Takpriset är ibland samma pris som det dyraste läkemedlet i utbytegruppen hade när den generiska konkurrensen startade, så kallat initialt takpris. TLV kan även, när vissa kriterier är uppfyllda, fastställa takpriset till en lägre nivå som sätts till 35 procent av det initiala takpriset.

Om ett läkemedelsföretag höjer priset inom de ramar som finns kan prisvariationen bli stor på ett enskilt läkemedel och skilja sig från månad till månad. Utan generiskt utbyte hade läkemedelsföretag inte haft samma anledning att sänka priserna.

Vid receptexpeditionen på apotek kan farmaceuten inte veta om du som patient inte tål ett visst läkemedel, om läkaren inte angett det i receptet. Då är det viktigt att du talar om att du inte tål läkemedlet som du erbjuds utbyte till så du får ett läkemedel du tål.

Hur ansöker vårt företag om subvention för
nytt läkemedel?

Information om hur ert företag ansöker om subvention för nytt läkemedel hittar ni i vår handbok ”Handbok för företag vid ansökan om subvention och pris” på sidan Ansök om pris och subvention Länk till annan webbplats..

Vid receptexpeditionen på apotek kan farmaceuten inte veta om du som patient inte tål ett visst läkemedel, om läkaren inte angett det i receptet. Då är det viktigt att du talar om att du inte tål läkemedlet som du erbjuds utbyte till så du får ett läkemedel du tål.

När är sista ansökningsdag för ny generika?

Sista ansökningsdag är senast den sista arbetsdagen i månaden före beslutsmånaden, alltså månadens sista arbetsdag. Nedan finns en utförlig förklaring kring processen av generiskt utbyte.

TLV handlägger ny generika i tremånaderscyklar.

Inom tremånaderscykeln ingår även:

 • parallellimporterade eller parallelldistribuerade läkemedel som är generiskt utbytbara
 • nya styrkor av redan subventionerade läkemedel
 • prishöjningar upp till takpris
 • prissänkningar
 • begäran om utträde

Tremånaderscykel kan illustreras så här:

Månad 1 – Ansökningsperiod. Ansökan ska vara komplett senast månadens sista arbetsdag.

Månad 2 – Beslutsperiod. TLV fattar beslut månadens femte arbetsdag.

Månad 3 – Prisperioden börjar. Beslutet träder ikraft (börjar gälla) månadens första dag.

Ansökan måste vara komplett senast sista arbetsdagen i månaden för ansökning, för att TLV ska kunna ta beslut i efterföljande månad. Ert företag kan komplettera en ansökan efter den sista utsatta ansökningsdagen, men då skjuts TLV:s handläggning framåt, eftersom TLV tar beslut månaden efter ansökan blev komplett.

TLV går igenom de ansökningar som kommit in till TLV senast fem arbetsdagar innan sista ansökningsdag och återkopplar till företaget innan sista ansökningsdag passerat om ansökan behöver kompletteras. För de ansökningar som kommer in till TLV senare i ansökningsmånaden sker detta i mån av tid men TLV kan då inte garantera att återkoppling sker innan månadsskiftet.

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller i tolv månader från det första inköpet. Du betalar högst 2300 kronor under denna period. Nästa gång du köper läkemedel på recept påbörjar du en ny tolvmånadersperiod.

Läkemedel i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.

Du betalar ingenting för förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskyddet och som behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller som behövs för egenkontroll av medicinering. För andra förbrukningsartiklar som exempelvis stomiartiklar gäller samma regler som för läkemedel.

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller i tolv månader från det första inköpet. Du betalar högst 2300 kronor under denna period. Nästa gång du köper läkemedel på recept påbörjar du en ny tolvmånadersperiod.

Läkemedel i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.

Du betalar ingenting för förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskyddet och som behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller som behövs för egenkontroll av medicinering. För andra förbrukningsartiklar som exempelvis stomiartiklar gäller samma regler som för läkemedel.

Hur ansöker vi om en prisändring?

På sidan Tillgänglighet för periodens varor Länk till annan webbplats. hittar ni dokument med information om hur ni bekräftar och tillhandahåller periodens vara.

För att kunna bli periodens vara nästkommande prisperiod måste ert företag ha läkemedel på den preliminära listan över periodens vara och bekräfta till TLV vilka läkemedel som är tillgängliga. De läkemedel som utses till periodens vara ska kunna tillhandahållas till hela apoteksmarknaden under hela prisperioden, alltså försäljningsmånden, med en tillräcklig hållbarhet.

Den preliminära listan publiceras normalt den sjunde arbetsdagen i månaden före prisperioden på sida Periodens varor Länk till annan webbplats.. Detta innebär att den preliminära listan för november månads prisperiod normalt publiceras den sjunde arbetsdagen i oktober.

De varor som är tänkta att tillhandahållas under prisperioden marknadsförs senast två dagar innan prisperioden startar.

Ert företag har 48 timmar på sig att bekräfta till TLV vilka läkemedel som kan tillhandahållas nästkommande prisperiod. Besked om exakt tidpunkt för när TLV senast måste ta emot bekräftelsen anges när TLV via e-post informerar om att listan finns publicerad på tlv.se.

Använd er av mallen ”Instruktion bekräfta tillhandahållande av periodens vara” som finns till höger på sidan Tillgänglighet för periodens varor Länk till annan webbplats..

Följ instruktionerna i mallen och skicka därefter filen till tillhandahallande@tlv.se med uppgift om vilka förpackningar som kan tillhandahållas. Ni kommer få en bekräftelse över e-post från TLV när er bekräftelse är mottagen. Hör av er till TLV om ni inte fått någon bekräftelse inom 30 minuter. Detta för att säkerhetsställa att er bekräftelse om tillhandahållande kommit in till oss.

Om er bekräftelse inte kommer in i tid, anser TLV att era varor inte kan tillhandahållas.

När svarstiden är slut hanterar TLV de inkomna bekräftelserna. Därefter publiceras en definitiv lista över periodens vara som kommer att gälla för kommande prisperiod. Av denna lista framgår det vilka förpackningar som blir periodens vara samt vilka förpackningar som blir reserver.

Periodens vara systemet är uppbyggt i en tremånaderscykel och kan illustreras så här:

Månad 1 – Ansökningsperiod. Ansökan ska vara komplett senast månadens sista arbetsdag.

Månad 2 – Beslutsperiod. TLV fattar beslut månadens femte arbetsdag.

Månad 3 – Prisperioden börjar. Beslutet träder ikraft (börjar gälla) månadens första dag.

Läkemedelsverket beslutar vilka varor som är generiskt utbytbara och grupperar dessa i så kallade utbytesgrupper. Därefter delar TLV in läkemedlen utifrån storlekar på förpackningarna, så kallade förpackningsstorleksgrupper. Varje månad utses de läkemedel i varje förpackningsstorleksgrupp som har lägst försäljningspris per enhet och som läkemedelsföretaget bekräftat kan tillhandahållas till hela marknaden med en tillräcklig hållbarhet till periodens vara.

Om ett läkemedel exempelvis är periodens vara i november och företaget vill ha ett nytt pris på decembers lista över periodens vara, måste ansökan komma in till TLV sista arbetsdagen i oktober för att läkemedlet ska få ett nytt pris som träder i kraft 1 december.

Läkemedelsföretagen kan varje månad ansöka om prisändring. Det finns ett tak på hur mycket läkemedelsföretagen får höja priset. Takpriset är ibland samma pris som det dyraste läkemedlet i utbytegruppen hade när den generiska konkurrensen startade, (initialt takpris). TLV kan även, när vissa kriterier är uppfyllda, fastställa takpriset till en lägre nivå som sätts till 35 procent av det initiala takpriset.

På sidan Tillgänglighet för periodens varor Länk till annan webbplats. hittar ni dokument med information om hur ni bekräftar och tillhandahåller periodens vara.

För att kunna bli periodens vara nästkommande prisperiod måste ert företag ha läkemedel på den preliminära listan över periodens vara och bekräfta till TLV vilka läkemedel som är tillgängliga. De läkemedel som utses till periodens vara ska kunna tillhandahållas till hela apoteksmarknaden under hela prisperioden, alltså försäljningsmånden, med en tillräcklig hållbarhet.

Den preliminära listan publiceras normalt den sjunde arbetsdagen i månaden före prisperioden på sida Periodens varor Länk till annan webbplats.. Detta innebär att den preliminära listan för november månads prisperiod normalt publiceras den sjunde arbetsdagen i oktober.

De varor som är tänkta att tillhandahållas under prisperioden marknadsförs senast två dagar innan prisperioden startar.

Ert företag har 48 timmar på sig att bekräfta till TLV vilka läkemedel som kan tillhandahållas nästkommande prisperiod. Besked om exakt tidpunkt för när TLV senast måste ta emot bekräftelsen anges när TLV via e-post informerar om att listan finns publicerad på tlv.se.

Använd er av mallen ”Instruktion bekräfta tillhandahållande av periodens vara” som finns till höger på sidan Tillgänglighet för periodens varor Länk till annan webbplats..

Följ instruktionerna i mallen och skicka därefter filen till tillhandahallande@tlv.se med uppgift om vilka förpackningar som kan tillhandahållas. Ni kommer få en bekräftelse över e-post från TLV när er bekräftelse är mottagen. Hör av er till TLV om ni inte fått någon bekräftelse inom 30 minuter. Detta för att säkerhetsställa att er bekräftelse om tillhandahållande kommit in till oss.

Om er bekräftelse inte kommer in i tid, anser TLV att era varor inte kan tillhandahållas.

När svarstiden är slut hanterar TLV de inkomna bekräftelserna. Därefter publiceras en definitiv lista över periodens vara som kommer att gälla för kommande prisperiod. Av denna lista framgår det vilka förpackningar som blir periodens vara samt vilka förpackningar som blir reserver.

På sidan Tillgänglighet för periodens varor Länk till annan webbplats. hittar ni dokument med information om hur ni bekräftar och tillhandahåller periodens vara.

För att kunna bli periodens vara nästkommande prisperiod måste ert företag ha läkemedel på den preliminära listan över periodens vara och bekräfta till TLV vilka läkemedel som är tillgängliga. De läkemedel som utses till periodens vara ska kunna tillhandahållas till hela apoteksmarknaden under hela prisperioden, alltså försäljningsmånden, med en tillräcklig hållbarhet.

Den preliminära listan publiceras normalt den sjunde arbetsdagen i månaden före prisperioden på sida Periodens varor Länk till annan webbplats.. Detta innebär att den preliminära listan för november månads prisperiod normalt publiceras den sjunde arbetsdagen i oktober.

De varor som är tänkta att tillhandahållas under prisperioden marknadsförs senast två dagar innan prisperioden startar.

Ert företag har 48 timmar på sig att bekräfta till TLV vilka läkemedel som kan tillhandahållas nästkommande prisperiod. Besked om exakt tidpunkt för när TLV senast måste ta emot bekräftelsen anges när TLV via e-post informerar om att listan finns publicerad på tlv.se.

Använd er av mallen ”Instruktion bekräfta tillhandahållande av periodens vara” som finns till höger på sidan Tillgänglighet för periodens varor Länk till annan webbplats..

Följ instruktionerna i mallen och skicka därefter filen till tillhandahallande@tlv.se med uppgift om vilka förpackningar som kan tillhandahållas. Ni kommer få en bekräftelse över e-post från TLV när er bekräftelse är mottagen. Hör av er till TLV om ni inte fått någon bekräftelse inom 30 minuter. Detta för att säkerhetsställa att er bekräftelse om tillhandahållande kommit in till oss.

Om er bekräftelse inte kommer in i tid, anser TLV att era varor inte kan tillhandahållas.

När svarstiden är slut hanterar TLV de inkomna bekräftelserna. Därefter publiceras en definitiv lista över periodens vara som kommer att gälla för kommande prisperiod. Av denna lista framgår det vilka förpackningar som blir periodens vara samt vilka förpackningar som blir reserver.

På sidan Tillgänglighet för periodens varor Länk till annan webbplats. hittar ni dokument med information om hur ni bekräftar och tillhandahåller periodens vara.

För att kunna bli periodens vara nästkommande prisperiod måste ert företag ha läkemedel på den preliminära listan över periodens vara och bekräfta till TLV vilka läkemedel som är tillgängliga. De läkemedel som utses till periodens vara ska kunna tillhandahållas till hela apoteksmarknaden under hela prisperioden, alltså försäljningsmånden, med en tillräcklig hållbarhet.

Den preliminära listan publiceras normalt den sjunde arbetsdagen i månaden före prisperioden på sida Periodens varor Länk till annan webbplats.. Detta innebär att den preliminära listan för november månads prisperiod normalt publiceras den sjunde arbetsdagen i oktober.

De varor som är tänkta att tillhandahållas under prisperioden marknadsförs senast två dagar innan prisperioden startar.

Ert företag har 48 timmar på sig att bekräfta till TLV vilka läkemedel som kan tillhandahållas nästkommande prisperiod. Besked om exakt tidpunkt för när TLV senast måste ta emot bekräftelsen anges när TLV via e-post informerar om att listan finns publicerad på tlv.se.

Använd er av mallen ”Instruktion bekräfta tillhandahållande av periodens vara” som finns till höger på sidan Tillgänglighet för periodens varor Länk till annan webbplats..

Följ instruktionerna i mallen och skicka därefter filen till tillhandahallande@tlv.se med uppgift om vilka förpackningar som kan tillhandahållas. Ni kommer få en bekräftelse över e-post från TLV när er bekräftelse är mottagen. Hör av er till TLV om ni inte fått någon bekräftelse inom 30 minuter. Detta för att säkerhetsställa att er bekräftelse om tillhandahållande kommit in till oss.

Om er bekräftelse inte kommer in i tid, anser TLV att era varor inte kan tillhandahållas.

När svarstiden är slut hanterar TLV de inkomna bekräftelserna. Därefter publiceras en definitiv lista över periodens vara som kommer att gälla för kommande prisperiod. Av denna lista framgår det vilka förpackningar som blir periodens vara samt vilka förpackningar som blir reserver.

Har ni frågor om nyansökan?

Har ni frågor om nyansökan?

På sidan Ansök om pris och subvention Länk till annan webbplats. hittar ni svar på frågor gällande nyansökan. Informationsbladet ”Handbok för företag vid ansökan om subvention och pris” som finns till höger på samma sida ger en vidare förklaring till hur processen går till.

Periodens vara systemet är uppbyggt i en tremånaderscykel och kan illustreras så här:

Månad 1 – Ansökningsperiod. Ansökan ska vara komplett senast månadens sista arbetsdag.

Månad 2 – Beslutsperiod. TLV fattar beslut månadens femte arbetsdag.

Månad 3 – Prisperioden börjar. Beslutet träder ikraft (börjar gälla) månadens första dag.

Läkemedelsverket beslutar vilka varor som är generiskt utbytbara och grupperar dessa i så kallade utbytesgrupper. Därefter delar TLV in läkemedlen utifrån storlekar på förpackningarna, så kallade förpackningsstorleksgrupper. Varje månad utses de läkemedel i varje förpackningsstorleksgrupp som har lägst försäljningspris per enhet och som läkemedelsföretaget bekräftat kan tillhandahållas till hela marknaden med en tillräcklig hållbarhet till periodens vara.

Om ett läkemedel exempelvis är periodens vara i november och företaget vill ha ett nytt pris på decembers lista över periodens vara, måste ansökan komma in till TLV sista arbetsdagen i oktober för att läkemedlet ska få ett nytt pris som träder i kraft 1 december.

Läkemedelsföretagen kan varje månad ansöka om prisändring. Det finns ett tak på hur mycket läkemedelsföretagen får höja priset. Takpriset är ibland samma pris som det dyraste läkemedlet i utbytegruppen hade när den generiska konkurrensen startade, (initialt takpris). TLV kan även, när vissa kriterier är uppfyllda, fastställa takpriset till en lägre nivå som sätts till 35 procent av det initiala takpriset.

På sidan Ansök om pris och subvention Länk till annan webbplats. hittar ni svar på frågor gällande nyansökan. Informationsbladet ”Handbok för företag vid ansökan om subvention och pris” som finns till höger på samma sida ger en vidare förklaring till hur processen går till.

Hur fungerar systemet för periodens vara?

Periodens vara systemet är uppbyggt i en tremånaderscykel och kan illustreras så här:

Månad 1 – Ansökningsperiod. Ansökan ska vara komplett senast månadens sista arbetsdag.

Månad 2 – Beslutsperiod. TLV fattar beslut månadens femte arbetsdag.

Månad 3 – Prisperioden börjar. Beslutet träder ikraft (börjar gälla) månadens första dag.

Läkemedelsverket beslutar vilka varor som är generiskt utbytbara och grupperar dessa i så kallade utbytesgrupper. Därefter delar TLV in läkemedlen utifrån storlekar på förpackningarna, så kallade förpackningsstorleksgrupper. Varje månad utses de läkemedel i varje förpackningsstorleksgrupp som har lägst försäljningspris per enhet och som läkemedelsföretaget bekräftat kan tillhandahållas till hela marknaden med en tillräcklig hållbarhet till periodens vara.

Om ett läkemedel exempelvis är periodens vara i november och företaget vill ha ett nytt pris på decembers lista över periodens vara, måste ansökan komma in till TLV sista arbetsdagen i oktober för att läkemedlet ska få ett nytt pris som träder i kraft 1 december.

Läkemedelsföretagen kan varje månad ansöka om prisändring. Det finns ett tak på hur mycket läkemedelsföretagen får höja priset. Takpriset är ibland samma pris som det dyraste läkemedlet i utbytegruppen hade när den generiska konkurrensen startade, (initialt takpris). TLV kan även, när vissa kriterier är uppfyllda, fastställa takpriset till en lägre nivå som sätts till 35 procent av det initiala takpriset.

Det gör ni smidigast genom att använda er av vår e-ansökan som ni hittar på sidan Ansök om pris och subvention Länk till annan webbplats.. Om ni inte tidigare gjort en e-ansökan måste ni ansöka om behörighet för e-ansökan. Detta gör ni med hjälp av blanketten ”Blankett fullmakt och behörighet e-ansökan” som ni hittar till höger på samma sida. Denna blankett skickar ni antingen in per post eller e-post till den adress som står på blanketten.

När er fullmakt gått igenom kan ni starta en e-ansökan. Detta gör ni via länken som heter ”Starta e-ansökan” som ni hittar under till höger på samma sida som ovan nämnd.

Det gör ni smidigast genom att använda er av vår e-ansökan som ni hittar på sidan Ansök om pris och subvention Länk till annan webbplats.. Om ni inte tidigare gjort en e-ansökan måste ni ansöka om behörighet för e-ansökan. Detta gör ni med hjälp av blanketten ”Blankett fullmakt och behörighet e-ansökan” som ni hittar till höger på samma sida. Denna blankett skickar ni antingen in per post eller e-post till den adress som står på blanketten.

När er fullmakt gått igenom kan ni starta en e-ansökan. Detta gör ni via länken som heter ”Starta e-ansökan” som ni hittar under till höger på samma sida som ovan nämnd.

Har ni frågor om nyansökan?

På sidan Ansök om pris och subvention Länk till annan webbplats. hittar ni svar på frågor gällande nyansökan. Informationsbladet ”Handbok för företag vid ansökan om subvention och pris” som finns till höger på samma sida ger en vidare förklaring till hur processen går till.

Systemet för periodens vara är uppbyggt i en tremånaderscykel och kan illustreras så här:

Månad 1 – Ansökningsperiod. Ansökan ska vara komplett senast månadens sista arbetsdag.

Månad 2 – Beslutsperiod. TLV fattar beslut månadens femte arbetsdag.

Månad 3 – Prisperioden börjar. Beslutet träder ikraft (börjar gälla) månadens första dag.

Läkemedelsverket beslutar vilka varor som är generiskt utbytbara och grupperar dessa i så kallade utbytesgrupper. Därefter delar TLV in läkemedlen utifrån storlekar på förpackningarna, så kallade förpackningsstorleksgrupper. Varje månad utses de läkemedel i varje förpackningsstorleksgrupp som har lägst försäljningspris per enhet och som läkemedelsföretaget bekräftat kan tillhandahållas till hela marknaden med en tillräcklig hållbarhet till periodens vara.

Om ett läkemedel exempelvis är periodens vara i november och företaget vill ha ett nytt pris på decembers lista över periodens vara, måste ansökan komma in till TLV sista arbetsdagen i oktober för att läkemedlet ska få ett nytt pris som träder i kraft 1 december.

Läkemedelsföretagen kan varje månad ansöka om prisändring. Det finns ett tak på hur mycket läkemedelsföretagen får höja priset. Takpriset är ibland samma pris som det dyraste läkemedlet i utbytegruppen hade när den generiska konkurrensen startade, (initialt takpris). TLV kan även, när vissa kriterier är uppfyllda, fastställa takpriset till en lägre nivå som sätts till 35 procent av det initiala takpriset

Var finns blankett för e-ansökan?

På sidan Ansök om pris och subvention Länk till annan webbplats. hittar ni blankett för e-ansökan. Här hittar ni även vårt informationsblad ”Information e-ansökan” som beskriver processen vidare.

Hur fungerar systemet för periodens vara?

Hur kan våra förpackningar bli periodens vara?

Hur kan våra förpackningar bli periodens vara?

På sidan Tillgänglighet för periodens varor Länk till annan webbplats. hittar ni dokument med information om hur ni bekräftar och tillhandahåller periodens vara.

För att kunna bli periodens vara nästkommande prisperiod måste ert företag ha läkemedel på den preliminära listan över periodens vara och bekräfta till TLV vilka läkemedel som är tillgängliga. De läkemedel som utses till periodens vara ska kunna tillhandahållas till hela apoteksmarknaden under hela prisperioden, alltså försäljningsmånden, med en tillräcklig hållbarhet.

Den preliminära listan publiceras normalt den sjunde arbetsdagen i månaden före prisperioden på sida Periodens varor Länk till annan webbplats.. Detta innebär att den preliminära listan för november månads prisperiod normalt publiceras den sjunde arbetsdagen i oktober.

De varor som är tänkta att tillhandahållas under prisperioden marknadsförs senast två dagar innan prisperioden startar.

Ert företag har 48 timmar på sig att bekräfta till TLV vilka läkemedel som kan tillhandahållas nästkommande prisperiod. Besked om exakt tidpunkt för när TLV senast måste ta emot bekräftelsen anges när TLV via e-post informerar om att listan finns publicerad på tlv.se.

Använd er av mallen ”Instruktion bekräfta tillhandahållande av periodens vara” som finns till höger på sidan Tillgänglighet för periodens varor Länk till annan webbplats..

Följ instruktionerna i mallen och skicka därefter filen till tillhandahallande@tlv.se med uppgift om vilka förpackningar som kan tillhandahållas. Ni kommer få en bekräftelse över e-post från TLV när er bekräftelse är mottagen. Hör av er till TLV om ni inte fått någon bekräftelse inom 30 minuter. Detta för att säkerhetsställa att er bekräftelse om tillhandahållande kommit in till oss.

Om er bekräftelse inte kommer in i tid, anser TLV att era varor inte kan tillhandahållas.

När svarstiden är slut hanterar TLV de inkomna bekräftelserna. Därefter publiceras en definitiv lista över periodens vara som kommer att gälla för kommande prisperiod. Av denna lista framgår det vilka förpackningar som blir periodens vara samt vilka förpackningar som blir reserver.

Har ni frågor om nyansökan?

Hur fungerar 90 dagars och 2/3-regeln?

Inom läkemedelsförmånen får endast läkemedel avseende behov för 90 dagar, eller den närmast större förpackningen, lämnas ut.

En förskrivning får expedieras på nytt inom läkemedelsförmånen först då minst två tredjedelar av tiden gått av vad den tidigare expedierade mängden avser att tillgodose.

90-dagars förbrukning är en maxgräns för hur stora uttag som omfattas av förmånen. Om en mindre mängd är förskriven, exempelvis ett uttag för en 30-dagarsperiod, ska farmaceuten endast lämna ett uttag med förmån. Kunden får avvakta två tredjedelar av tiden innan hen på nytt får hämta ett motsvarande uttag för samma indikation och enligt samma dosering oavsett om det är samma recept eller om kunden har två olika recept.

Undantag inom 90 dagars och 2/3- regeln

Om det finns skäl kan farmaceuten göra undantag från 90-dagars samt 2/3- regeln. Sådana särskilda skäl grundas i kundens individuella behov. Om patienten av medicinska skäl behöver få läkemedel utskrivet innan tidigare förskrivning gått ut, har förskrivaren lov att förskriva ut läkemedlet på nytt. Dock får inte detta göras av rent ekonomiska skäl. Andra giltiga skäl kan vara om kunden ska ut och resa en längre tid och behöver ha med sig en större mängd läkemedel för att kunna genomföra sin behandling under restiden eller om nyss uthämtade kylvaror förstörts på grund av att kundens kyl gått sönder.

Preventivmedel inom förmånen

P-piller är ett undantag inom 90 dagars regeln. Kunden kan hämta ut p-piller upp till ett års förbrukning åt gången inom förmånen. Däremot finns det inget undantag från 2/3 regeln. Det måste gå två tredjedelar av tiden innan nytt uttag inom förmånen kan göras. Till exempel om en kund hämtar ut en halvårsförpackning måste det gå fyra månader till dess att kunden återigen kan göra ett nytt uttag inom förmånen.

På sidan Tillgänglighet för periodens varor Länk till annan webbplats. hittar ni dokument med information om hur ni bekräftar och tillhandahåller periodens vara.

För att kunna bli periodens vara nästkommande prisperiod måste ert företag ha läkemedel på den preliminära listan över periodens vara och bekräfta till TLV vilka läkemedel som är tillgängliga. De läkemedel som utses till periodens vara ska kunna tillhandahållas till hela apoteksmarknaden under hela prisperioden, alltså försäljningsmånden, med en tillräcklig hållbarhet.

Den preliminära listan publiceras normalt den sjunde arbetsdagen i månaden före prisperioden på sida Periodens varor Länk till annan webbplats.. Detta innebär att den preliminära listan för november månads prisperiod normalt publiceras den sjunde arbetsdagen i oktober.

De varor som är tänkta att tillhandahållas under prisperioden marknadsförs senast två dagar innan prisperioden startar.

Ert företag har 48 timmar på sig att bekräfta till TLV vilka läkemedel som kan tillhandahållas nästkommande prisperiod. Besked om exakt tidpunkt för när TLV senast måste ta emot bekräftelsen anges när TLV via e-post informerar om att listan finns publicerad på tlv.se.

Använd er av mallen ”Instruktion bekräfta tillhandahållande av periodens vara” som finns till höger på sidan Tillgänglighet för periodens varor Länk till annan webbplats..

Följ instruktionerna i mallen och skicka därefter filen till tillhandahallande@tlv.se med uppgift om vilka förpackningar som kan tillhandahållas. Ni kommer få en bekräftelse över e-post från TLV när er bekräftelse är mottagen. Hör av er till TLV om ni inte fått någon bekräftelse inom 30 minuter. Detta för att säkerhetsställa att er bekräftelse om tillhandahållande kommit in till oss.

Om er bekräftelse inte kommer in i tid, anser TLV att era varor inte kan tillhandahållas.

När svarstiden är slut hanterar TLV de inkomna bekräftelserna. Därefter publiceras en definitiv lista över periodens vara som kommer att gälla för kommande prisperiod. Av denna lista framgår det vilka förpackningar som blir periodens vara samt vilka förpackningar som blir reserver.

Har ni frågor om nyansökan?

Har ni frågor om nyansökan?

På sidan Ansök om pris och subvention Länk till annan webbplats. hittar ni svar på frågor gällande nyansökan. Informationsbladet ”Handbok för företag vid ansökan om subvention och pris” som finns till höger på samma sida ger en vidare förklaring till hur processen går till.

Subvention

Hur ansöker vi om subvention om nytt läkemedel?

Information om hur ert företag ansöker om subvention om nytt läkemedel hittar ni i vår handbok ”Handbok för företag vid ansökan om subvention och pris” på sidan Ansök om pris och subvention Länk till annan webbplats..

På sidan Ansök om pris och subvention Länk till annan webbplats. hittar ni svar på frågor gällande nyansökan. Informationsbladet ”Handbok för företag vid ansökan om subvention och pris” som finns till höger på samma sida ger en vidare förklaring till hur processen går till.

Det gör ni smidigast genom att använda er av vår e-ansökan som ni hittar på sidan Ansök om pris och subvention Länk till annan webbplats.. Om ni inte tidigare gjort en e-ansökan måste ni ansöka om behörighet för e-ansökan. Detta gör ni med hjälp av blanketten ”Blankett fullmakt och behörighet e-ansökan” som ni hittar till höger på samma sida. Denna blankett skickar ni antingen in per post eller e-post till den adress som står på blanketten.

När er fullmakt gått igenom kan ni starta en e-ansökan. Detta gör ni via länken som heter ”Starta e-ansökan” som ni hittar under till höger på samma sida som ovan nämnd.

För dig som är:

Hur fungerar systemet för periodens vara?

Periodens vara systemet är uppbyggt i en tremånaderscykel och kan illustreras så här:

Månad 1 – Ansökningsperiod. Ansökan ska vara komplett senast månadens sista arbetsdag.

Månad 2 – Beslutsperiod. TLV fattar beslut månadens femte arbetsdag.

Månad 3 – Prisperioden börjar. Beslutet träder ikraft (börjar gälla) månadens första dag.

Läkemedelsverket beslutar vilka varor som är generiskt utbytbara och grupperar dessa i så kallade utbytesgrupper. Därefter delar TLV in läkemedlen utifrån storlekar på förpackningarna, så kallade förpackningsstorleksgrupper. Varje månad utses de läkemedel i varje förpackningsstorleksgrupp som har lägst försäljningspris per enhet enhet och som läkemedelsföretaget bekräftat kan tillhandahållas till hela marknaden med en tillräcklig hållbarhet till periodens vara.

Om ett läkemedel exempelvis är periodens vara i november och företaget vill ha ett nytt pris på decembers lista över periodens vara, måste ansökan komma in till TLV sista arbetsdagen i oktober för att läkemedlet ska få ett nytt pris som träder i kraft 1 december.

Läkemedelsföretagen kan varje månad ansöka om prisändring. Det finns ett tak på hur mycket de får höja priset. Takpriset är ibland samma pris som det dyraste läkemedlet i utbytegruppen hade när den generiska konkurrensen startade, så kallat initialt takpris. TLV kan även, när vissa kriterier är uppfyllda, fastställa takpriset till en lägre nivå som sätts till 35 procent av det initiala takpriset.

Hur kan våra läkemedel bli periodens vara?

På sidan Tillgänglighet för periodens varor hittar ni dokument med information om hur ni bekräftar och tillhandahåller periodens vara.

För att kunna bli periodens vara nästkommande prisperiod måste ert företag ha läkemedel på den preliminära listan över periodens vara och bekräfta till TLV vilka läkemedel som är tillgängliga. De läkemedel som utses till periodens vara ska kunna tillhandahållas till hela apoteksmarknaden under hela prisperioden, alltså försäljningsmånden, med en tillräcklig hållbarhet.

Den preliminära listan publiceras normalt den sjunde arbetsdagen i månaden före prisperioden på sidan Periodens varor. Detta innebär att den preliminära listan för exempelvis november månads prisperiod normalt publiceras den sjunde arbetsdagen i oktober.

De varor som är tänkta att tillhandahållas under prisperioden marknadsförs senast två dagar innan prisperioden startar.

Ert företag har 48 timmar på sig att bekräfta till TLV vilka läkemedel som kan tillhandahållas nästkommande prisperiod. Besked om exakt tidpunkt för när TLV senast måste ta emot bekräftelsen anges när TLV via e-post informerar om att listan finns publicerad på tlv.se.

Använd er av mallen ”Instruktion bekräfta tillhandahållande av periodens vara” som finns till höger på sidan Tillgänglighet för periodens varor.

Följ instruktionerna i mallen och skicka därefter filen till tillhandahallande@tlv.se med uppgift om vilka förpackningar som kan tillhandahållas. Ni kommer få en bekräftelse över e-post från TLV när er bekräftelse är mottagen. Hör av er till TLV om ni inte fått någon bekräftelse inom 30 minuter. Detta för att säkerhetsställa att er bekräftelse om tillhandahållande kommit in till oss.

Om er bekräftelse inte kommer in i tid, anser TLV att era varor inte kan tillhandahållas.

När svarstiden är slut hanterar TLV de inkomna bekräftelserna. Därefter publiceras en definitiv lista över periodens vara som kommer att gälla för kommande prisperiod. Av denna lista framgår det vilka förpackningar som blir periodens vara samt vilka förpackningar som blir reserver.

När är sista ansökningsdag för ny generika?

Sista ansökningsdag är månadens sista arbetsdag. Nedan finns en utförlig förklaring kring processen av generiskt utbyte.

TLV handlägger ny generika i tremånaderscyklar.

Inom tremånaderscykeln ingår även handläggning av:

 • parallellimporterade eller parallelldistribuerade läkemedel som är generiskt utbytbara
 • nya förpackningar av redan subventionerade läkemedel
 • nya styrkor av redan subventionerade läkemedel
 • prishöjningar upp till takpris
 • prissänkningar
 • begäran om utträde

Tremånaderscykel kan illustreras enligt nedan:

Månad 1 – Ansökningsperiod. Ansökan ska vara komplett senast månadens sista arbetsdag.

Månad 2 – Beslutsperiod. TLV fattar beslut månadens femte arbetsdag.

Månad 3 – Prisperioden börjar. Beslutet träder ikraft (börjar gälla) månadens första dag.

Ansökan måste vara komplett senast sista arbetsdagen i månaden för ansökning (månad 1 enligt tremånaderscykeln) för att TLV ska kunna ta beslut i efterföljande månad. Ert företag kan komplettera en ansökan efter den sista utsatta ansökningsdagen, men då skjuts TLV:s handläggning framåt, eftersom TLV tar beslut månaden efter ansökan blev komplett.

TLV går igenom de ansökningar som kommit in till TLV senast fem arbetsdagar innan sista ansökningsdag och återkopplar till företaget innan sista ansökningsdag passerat om ansökan behöver kompletteras. För ansökningar som kommer in till TLV senare i ansökningsmånaden sker genomgången av dessa i mån av tid. TLV kan inte garantera att återkoppling sker innan månadsskiftet.

På sidan Tillgänglighet för periodens varor hittar ni dokument med information om hur ni bekräftar och tillhandahåller periodens vara.

För att kunna bli periodens vara nästkommande prisperiod måste ert företag ha läkemedel på den preliminära listan över periodens vara och bekräfta till TLV vilka läkemedel som är tillgängliga. De läkemedel som utses till periodens vara ska kunna tillhandahållas till hela apoteksmarknaden under hela prisperioden, alltså försäljningsmånden, med en tillräcklig hållbarhet.

Den preliminära listan publiceras normalt den sjunde arbetsdagen i månaden före prisperioden på sida Periodens varor. Detta innebär att den preliminära listan för november månads prisperiod normalt publiceras den sjunde arbetsdagen i oktober.
De varor som är tänkta att tillhandahållas under prisperioden marknadsförs senast två dagar innan prisperioden startar.

Ert företag har 48 timmar på sig att bekräfta till TLV vilka läkemedel som kan tillhandahållas nästkommande prisperiod. Besked om exakt tidpunkt för när TLV senast måste ta emot bekräftelsen anges när TLV via e-post informerar om att listan finns publicerad på tlv.se.

Använd er av mallen ”Instruktion bekräfta tillhandahållande av periodens vara” som finns till höger på sidan Tillgänglighet för periodens varor.

Följ instruktionerna i mallen och skicka därefter filen till tillhandahallande@tlv.se med uppgift om vilka förpackningar som kan tillhandahållas. Ni kommer få en bekräftelse över e-post från TLV när er bekräftelse är mottagen. Hör av er till TLV om ni inte fått någon bekräftelse inom 30 minuter. Detta för att säkerhetsställa att er bekräftelse om tillhandahållande kommit in till oss.

Om er bekräftelse inte kommer in i tid, anser TLV att era varor inte kan tillhandahållas.

När svarstiden är slut hanterar TLV de inkomna bekräftelserna. Därefter publiceras en definitiv lista över periodens vara som kommer att gälla för kommande prisperiod. Av denna lista framgår det vilka förpackningar som blir periodens vara samt vilka förpackningar som blir reserver.

Hur ansöker vi om en prisändring?

Det gör ni smidigast genom att använda er av vår e-ansökan som ni hittar på sidan Ansök om pris och subvention. Om ni inte tidigare gjort en e-ansökan måste ni ansöka om behörighet för e-ansökan. Detta gör ni med hjälp av blanketten ”Blankett fullmakt och behörighet e-ansökan” som ni hittar till höger på samma sida. Denna blankett skickar ni antingen in per post eller e-post till den adress som står på blanketten.

När er fullmakt gått igenom kan ni starta en e-ansökan. Detta gör ni via länken som heter ”Starta e-ansökan” som ni hittar till höger på samma sida som ovan nämnd.

Var finns blankett för e-ansökan?

På sidan Ansök om pris och subvention hittar ni blankett för e-ansökan. Här hittar ni även vårt informationsblad ”Information e-ansökan” som beskriver processen vidare.

Var hittar vi information om nyansökan?

På sidan Ansök om pris och subvention hittar ni information om nyansökan. Informationsbladet ”Handbok för företag vid ansökan om subvention och pris” som finns till höger på samma sida ger en vidare förklaring till hur processen går till.

Hur fungerar 90 dagars och 3/2-regeln?

Inom läkemedelsförmånen får endast läkemedel avseende behov för 90 dagar, eller den närmast större förpackningen, lämnas ut.

En förskrivning får expedieras på nytt inom läkemedelsförmånen först då minst två tredjedelar av tiden gått av vad den tidigare expedierade mängden avser att tillgodose.

90-dagars förbrukning är en maxgräns för hur stora uttag som omfattas av förmånen. Om en mindre mängd är förskriven, exempelvis ett uttag för en 30-dagarsperiod, ska farmaceuten endast lämna ett uttag med förmån. Kunden får avvakta två tredjedelar av tiden innan hen på nytt får hämta ett motsvarande uttag för samma indikation och enligt samma dosering oavsett om det är samma recept eller om kunden har två olika recept.

Undantag inom 90 dagars och 2/3-regeln

Om det finns skäl kan farmaceuten göra undantag från 90-dagars samt 2/3- regeln. Sådana särskilda skäl grundas i kundens individuella behov. Om patienten av medicinska skäl behöver få läkemedel utskrivet innan tidigare förskrivning gått ut, har förskrivaren lov att förskriva ut läkemedlet på nytt. Andra giltiga skäl kan vara om kunden ska ut och resa en längre tid och behöver ha med sig en större mängd läkemedel för att kunna genomföra sin behandling under restiden eller om nyss uthämtade kylvaror förstörts på grund av att kundens kyl gått sönder. Läkemedel får inte skrivas ut på nytt av rent ekonomiska skäl innan tidigare förskrivning gått ut.

Preventivmedel inom förmånen

P-piller är ett undantag inom 90 dagars regeln. Kunden kan hämta ut p-piller upp till ett års förbrukning åt gången inom förmånen. Däremot finns det inget undantag från 2/3 regeln. Det måste gå två tredjedelar av tiden innan nytt uttag inom förmånen kan göras. Till exempel om en kund hämtar ut en halvårsförpackning måste det gå fyra månader till dess att kunden återigen kan göra ett nytt uttag inom förmånen.

Hur ansöker vi om subvention för nytt läkemedel?

Information om hur ert företag ansöker om subvention om nytt läkemedel hittar ni i vår handbok ”Handbok för företag vid ansökan om subvention och pris” på sidan Ansök om pris och subvention.

Om ett läkemedel är beställt under en högkostnadsperiod men expedieras under nästa period, vilken period ska den räknas på?

Summan som räknas med i högkostnadsskyddet är den summa som gäller när varan expedieras. Det är också tidpunkten när varan expedieras som gäller för högkostnadsperioden.

 • Patient

Frågor om periodens vara

Kan ett läkemedel som inte är med i läkemedelsförsäkringen bli periodens vara?

Ja, det kan det bli. Nästan alla läkemedel som säljs i Sverige är med i Läkemedelsförsäkringen. Det saknas lagstöd för att ställa krav på mer omfattande försäkring än vad produktansvarslagen anger. Om en patient får biverkningar av ett läkemedel som ordinerats på ett riktigt sätt kan Läkemedelsförsäkringen ersätta patienten. Om företaget inte är anslutet till Läkemedelsförsäkringen kan patienten vända sig till domstol och få ärendet prövat mot produktansvarslagen och skadeståndslagen.

För mer information läs mer i Alla läkemedel i Sverige ska vara säkra att använda Länk till annan webbplats.

Tar ni miljöhänsyn när ni utser periodens vara?

Frågan om miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna har utretts i flera statliga utredningar, och är en aktuell fråga. För närvarande finns dock inget lagstöd för att detta ska vägas in då periodens vara utses.

Kan en vara med kort hållbarhet bli periodens vara?

 Hållbarheten för varje förpackning periodens vara ska vara sådan att den inför förpackningens utlämnande från apoteken under hela prisperioden är tillräcklig för patientens hela förväntande användningstid och minst ytterligare två månader. Avvikelser från detta ska anmälas till TLV.

Systemet med periodens vara kostar mycket i hantering för TLV, apotek och distributörer. Tas någon hänsyn till dessa kostnader i bedömningen om systemet är kostnadseffektivt för samhället?

 Ja, dessa kostnader har tagits med i bedömningen av systemets effektivitet som helhet.

•Kostnaderna för TLV är begränsade då det endast är ett fåtal personer som administrerar systemet på myndigheten.

•Apoteken får en extra ersättning utöver handelsmarginalen för hanteringen av utbytet. Ersättningen är 11,50 kr/förpackning som säljs inom periodens vara-systemet.

•Periodens vara förenklar för apoteken att förutspå vilken av flera utbytbara varor som kommer att gå åt under en månad.

•Distributörerna ska leverera varor till apoteken och har inte rapporterat om några extra kostnader till följd av utbytet.

Varför har inte periodens vara alltid lägst pris i en utbytesgrupp?

Periodens vara är det läkemedel i varje förpackningsgrupp som är tillgängligt till lägst pris. Med tillgängligt avses att läkemedelsföretaget har meddelat TLV att varan kan levereras i tillräcklig mängd till hela marknaden under hela månaden.

Det kan dock finnas utbytbara läkemedel i en grupp som har ett lägre pris än periodens vara, men som inte är tillgängliga för hela marknaden.

Varför är förra periodens vara billigare än denna periods vara?

Företagen kan ansöka om prisändringar varje månad. De kan sänka priserna och höja priserna till en viss gräns (takpris), vilket innebär att priserna kan variera. Detta gör att priserna varierat från månad till månad, men blir alltid lägre över tid till följd av konkurrensen. Om priser inte tilläts variera, skulle vi riskera lägre konkurrens och högre priser för patienter och samhället.

Hur gör vi när vi inte kan beställa periodens
vara? Kan vi expediera reserven inom förmånen?

Apotek som inte kan beställa periodens vara kan anmäla detta till TLV. Det gör ni enklast via formuläret på sidan Anmälan för tillgänglighet för periodens vara.

När TLV får in en anmälan om otillgänglighet för ett läkemedel på listan över periodens vara, kontaktar vi läkemedelsföretaget, som då får möjlighet att visa för TLV att läkemedlet finns tillgängligt för beställning på samtliga distribunaler. Kan företaget visa detta, behövs ingen mer utredning och läkemedlet betraktas som tillgängligt. Om företaget inte kan visa detta tas varan bort som periodens vara och en reserv, om sådan finns, utses till periodens vara.

När apoteken inte kan beställa hem periodens vara för leverans vid nästkommande leveranstillfälle, är det reserv 1 som ska expedieras.

Varför får jag inte byta till ett läkemedel
som inte ingår i högkostnadsskyddet?

Utbytesreglerna tillåter endast utbyte till ett läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Utbyte av läkemedel regleras i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Hur kan priset på samma läkemedel skilja
sig från en månad till en annan?

För att ingen, varken du som patient eller samhället, ska behöva betala mer än nödvändigt för dina läkemedel erbjuder apoteken ett likadant läkemedel av annat märke men till ett lägre pris. Utbytet skapar priskonkurrens mellan läkemedelsbolagen. Läkemedelsbolagen konkurrerar varje månad om att vara billigast för att just deras läkemedel ska bli sålda. Detta gör att priset på ett och samma läkemedel kan variera från en månad till en annan.

Apotek erbjuder mig ibland läkemedel jag
inte tål, varför gör de det?

Vid receptexpeditionen på apotek kan farmaceuten inte veta om du som patient inte tål ett visst läkemedel, om läkaren inte angett det i receptet. Då är det viktigt att du talar om att du inte tål läkemedlet som du erbjuds utbyte till, så att du får ett läkemedel du tål.

Varför kan jag inte få mitt läkemedel inom
högkostnadsskyddet?

Det kan finnas fler olika anledningar till varför du inte kan få ditt läkemedel inom högkostnadsskyddet.

Följande är några exempel på detta:

 • Om du inte vill byta till det likvärdiga läkemedel apoteket erbjuder dig, utan hämta ut det läkemedel din förskrivare skrivit ut.
 • Om läkemedlet inte ingår i högkostnadsskyddet och du motsätter dig utbyte till ett likvärdigt läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet.
 • Om receptet är utfärdat utomlands.

På sidan Så fungerar högkostnadsskyddet kan du läsa mer kring högkostnadsskyddet.

Varför byter apoteket ut mina läkemedel?

För att ingen, varken du som patient eller samhället, ska behöva betala mer än nödvändigt för dina läkemedel erbjuder apoteken ett likadant läkemedel av annat märke men till ett lägre pris. Läkemedelsbolagen konkurrerar varje månad om att vara billigast för att just deras läkemedel ska bli sålt. Detta gör att priserna på ett och samma läkemedel kan variera från en månad till en annan.

Jag vill hämta ut ett specifikt läkemedel. Kan
ni hjälpa mig att se om det ingår i periodens
vara denna månad och vad det kostar?

På vår sida Periodens varor hittar du listan över periodens varor. Här framgår vilken förpackning som utsetts till periodens vara i varje förpackningsstorleksgrupp och vilket pris den har. Listan över periodens vara består av utbytesgrupper av tre olika nivåer; substans, beredningsform och styrka. Dessa är i sin tur indelade i förpackningsstorleksgrupper. Antalet utbytes- och förpackningsstorleksgrupper varierar från månad till månad.

Behöver jag byta ut mitt läkemedel på apotek?

Du kan alltid tacka nej till utbyte, men det kan påverka hur stor del av kostnaden som täcks av högkostnadsskyddet och hur mycket då får betala själv. Undantaget är läkemedel som enligt smittskyddslagen ska lämnas ut kostnadsfritt till patienten, när sådana läkemedel byts ut kan du som patient inte neka till utbytet.Om det finns medicinska skäl till att du inte ska byta ut ditt läkemedel, kan du prata med din läkare så kan hen ange på receptet att inget utbyte ska ske på apotek. Även expedierande farmaceut på öppenvårdsapoteket får motsätta sig utbyte om det finns anledning att anta att ett utbyte skulle innebära risker för dig som patient. I båda fallen täcks hela kostnaden av högkostnadsskyddet. Farmaceut får även motsätta sig utbyte om utbytet skulle innebära dröjsmål med behandlingen när ett läkemedel förskrivits enligt smittskyddslagen.

För att förklara detta behöver systemet för periodens vara förklaras.

Så här fungerar systemet för periodens vara:

Läkemedelsverket beslutar vilka varor som är generiskt utbytbara, alltså vilka läkemedel som kan bytas ut till likvärdiga läkemedel på apotek, och grupperar dessa i så kallade utbytesgrupper. Därefter delar TLV in läkemedlen utifrån storlekar på förpackningarna, så kallade förpackningsstorleksgrupper.

Varje månad utses de läkemedel i varje förpackningsstorleksgrupp som har lägst försäljningspris per enhet och som läkemedelsföretaget bekräftat kan tillhandahållas till hela marknaden med en tillräcklig hållbarhet till periodens vara. Apoteken ska erbjuda dig att byta till periodens vara från det förskrivna läkemedlet.

Det generiska utbytet på apotek gör att läkemedelsföretagen konkurrerar om att bli periodens vara vilket gör att priserna på läkemedel kan hållas nere. Läkemedelsföretagen kan varje månad ansöka om prisändring. På så vis kan läkemedelsföretagen även höja sina priser från en månad till en annan. Dock finns det ett tak på hur mycket läkemedelsföretagen får höja priset. Takpriset är ibland samma pris som det dyraste läkemedlet i utbytegruppen hade när den generiska konkurrensen startade, så kallat initialt takpris. TLV kan även, när vissa kriterier är uppfyllda, fastställa takpriset till en lägre nivå som sätts till 35 procent av det initiala takpriset.

Om ett läkemedelsföretag höjer priset inom de ramar som finns kan prisvariationen bli stor på ett enskilt läkemedel och skilja sig från månad till månad. Utan generiskt utbyte hade läkemedelsföretag inte haft samma anledning att sänka priserna.

Vid receptexpeditionen på apotek kan farmaceuten inte veta om du som patient inte tål ett visst läkemedel, om läkaren inte angett det i receptet. Då är det viktigt att du talar om att du inte tål läkemedlet som du erbjuds utbyte till så du får ett läkemedel du tål.

Upphandlar TLV läkemedel?

TLV upphandlar inte läkemedel. TLV beslutar vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet för läkemedel samt beslutar vilken tandvård som ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet för tandvård.

TLV ansvarar även för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel på apotek samt bedriver tillsyn.

Du kan läsa mer om vad TLV gör på sidan Om TLV.

Vid receptexpeditionen på apotek kan farmaceuten inte veta om du som patient inte tål ett visst läkemedel, om läkaren inte angett det i receptet. Då är det viktigt att du talar om att du inte tål läkemedlet som du erbjuds utbyte till så du får ett läkemedel du tål.

Hur fungerar högkostnadsskyddet för
läkemedel för mig som patient?

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller i tolv månader från det första inköpet. Du betalar högst 2 400 kronor under denna period. Nästa gång du köper läkemedel på recept påbörjar du en ny tolvmånadersperiod.

Läkemedel i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år. För utbytbara läkemedel får den som motsätter sig utbyte betala en merkostnad.

Du betalar ingenting för förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskyddet och som behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller som behövs för egenkontroll av medicinering. För andra förbrukningsartiklar som exempelvis stomiartiklar gäller samma regler som för läkemedel.

Varför kan likvärdiga läkemedel se olika ut?

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller i tolv månader från det första inköpet. Du betalar högst 2300 kronor under denna period. Nästa gång du köper läkemedel på recept påbörjar du en ny tolvmånadersperiod.

Läkemedel i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.

Du betalar ingenting för förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskyddet och som behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller som behövs för egenkontroll av medicinering. För andra förbrukningsartiklar som exempelvis stomiartiklar gäller samma regler som för läkemedel.

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller i tolv månader från det första inköpet. Du betalar högst 2300 kronor under denna period. Nästa gång du köper läkemedel på recept påbörjar du en ny tolvmånadersperiod.

Läkemedel i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.

Du betalar ingenting för förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskyddet och som behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller som behövs för egenkontroll av medicinering. För andra förbrukningsartiklar som exempelvis stomiartiklar gäller samma regler som för läkemedel.

Läkemedel består, förutom av verksamma ämnen, även av hjälpämnen som ger läkemedlet dess färg, form och smak. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, men hjälpämnena kan variera och därför kan läkemedlen se olika ut.

Är likvärdiga läkemedel lika effektiva?

Ja, likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen. De är därmed utbytbara med varandra.

Är likvärdiga läkemedel lika säkra?

Ja, likvärdiga läkemedel är lika säkra, oavsett pris. Alla läkemedel granskas och godkänns av myndigheter innan de får säljas. Det ställs samma höga kvalitetskrav på generiska läkemedel som på originalläkemedel och de fungerar på samma sätt i kroppen.

Alla läkemedel kan ge oönskade effekter, biverkningar. De orsakas i de flesta fall av det verksamma ämnet. Biverkningarna kan beskrivas lite olika i den information som finns i förpackningen, trots att läkemedlen är likvärdiga. Om du upplever nya biverkningar av ditt läkemedel eller en förändrad effekt, kontakta din läkare eller farmaceut på ditt apotek.

Du bestämmer över dina läkemedel

Det är du som bestämmer om ditt läkemedel ska bytas ut, men ditt val påverkar din kostnad. Apoteket erbjuder det läkemedel som har lägst pris. Vilket läkemedel detta är kan variera mellan gångerna du besöker apoteket. För läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet får du betala hela kostnaden själv men apoteken ska erbjuda utbyte till ett likvärdigt läkemedel inom högkostnadsskyddet om sådant finns.

Goda råd till dig som använder läkemedel:

 • Lär dig namnet på det verksamma ämnet i ditt läkemedel. Om du är osäker på vilket detta är, fråga din läkare eller en farmaceut på ditt apotek.

 • Låt etiketten sitta kvar på läkemedelsförpackningen. Där står det ofta vilket läkemedel din läkare skrev ut, vad det likvärdiga läkemedlet du har fått heter samt vilket det verksamma ämnet är.

 • Informera alltid din läkare om du har en allergi. Läkaren tar då ställning till om ett byte är lämpligt för dig.

 • Fråga en farmaceut på ditt apotek eller din läkare om du är osäker på hur du ska använda dina läkemedel.
 • Vårdpersonal

Hur kan priset på samma läkemedel skilja
sig från en månad till en annan?

Att priset på samma läkemedel skiljer sig från en månad till en annan beror på att det ingår i systemet för periodens vara.

Så här fungerar systemet för periodens vara:

Läkemedelsverket beslutar vilka varor som är generiskt utbytbara, alltså vilka läkemedel som kan bytas ut till likvärdigt läkemedel på apotek, och grupperar dessa i så kallade utbytesgrupper. Därefter delar TLV in läkemedlen utifrån storlekar på förpackningarna, så kallade förpackningsstorleksgrupper.

Varje månad utses de läkemedel i varje förpackningsstorleksgrupp som har lägst försäljningspris per enhet och som läkemedelsföretaget bekräftat, kan tillhandahållas till hela marknaden med en tillräcklig hållbarhet till periodens vara. Apoteken ska erbjuda dig att byta till periodens vara från det förskrivna läkemedlet. 

Det generiska utbytet på apotek gör att läkemedelsföretagen konkurrerar om att bli periodens vara vilket gör att priserna på läkemedel kan hållas nere. Läkemedelsföretagen kan varje månad ansöka om prisändring. På så vis kan läkemedelsföretagen även höja sina priser från en månad till en annan. Dock finns det ett tak på hur mycket läkemedelsföretagen får höja priset.

Läkemedelsföretagen kan varje månad ansöka om prisändring. Det finns ett tak på hur mycket läkemedelsföretagen får höja priset. Takpriset är ibland samma pris som det dyraste läkemedlet i utbytegruppen hade när den generiska konkurrensen startade, så kallat initialt takpris. TLV kan även, när vissa kriterier är uppfyllda, fastställa takpriset till en lägre nivå som sätts till 35 procent av det initiala takpriset.

Om ett läkemedelsföretag höjer priset inom de ramar som finns kan prisvariationen mellan enskilda läkemedel bli stor och skilja sig från månad till månad. Men i många fall pressas priserna till en lägre nivå. Utan generiskt utbyte hade läkemedelsföretag inte haft samma anledning att sänka priserna.

Svar 2

För att förklara detta behöver systemet för periodens vara förklaras.

Så här fungerar systemet för periodens vara:

Läkemedelsverket beslutar vilka varor som är generiskt utbytbara, alltså vilka läkemedel som kan bytas ut till likvärdiga läkemedel på apotek, och grupperar dessa i så kallade utbytesgrupper. Därefter delar TLV in läkemedlen utifrån storlekar på förpackningarna, så kallade förpackningsstorleksgrupper.

Varje månad utses de läkemedel i varje förpackningsstorleksgrupp som har lägst försäljningspris per enhet och som läkemedelsföretaget bekräftat kan tillhandahållas till hela marknaden med en tillräcklig hållbarhet till periodens vara. Apoteken ska erbjuda patienter att byta till periodens vara från det förskrivna läkemedlet.

Det generiska utbytet på apotek gör att läkemedelsföretagen konkurrerar om att bli periodens vara vilket gör att priserna på läkemedel kan hållas nere. Läkemedelsföretagen kan varje månad ansöka om prisändring. På så vis kan läkemedelsföretagen även höja sina priser från en månad till en annan. Dock finns det ett tak på hur mycket läkemedelsföretagen får höja priset. Takpriset är ibland samma pris som det dyraste läkemedlet i utbytegruppen hade när den generiska konkurrensen startade, så kallat initialt takpris. TLV kan även, när vissa kriterier är uppfyllda, fastställa takpriset till en lägre nivå som sätts till 35 procent av det initiala takpriset.

Om ett läkemedelsföretag höjer priset inom de ramar som finns kan prisvariationen bli stor på ett enskilt läkemedel och skilja sig från månad till månad. Utan generiskt utbyte hade läkemedelsföretag inte haft samma anledning att sänka priserna.

Vid receptexpeditionen på apotek kan farmaceuten inte veta om du som patient inte tål ett visst läkemedel, om läkaren inte angett det i receptet. Då är det viktigt att du talar om att du inte tål läkemedlet som du erbjuds utbyte till så du får ett läkemedel du tål.

 • Förskrivare

Har jag rätt att förskriva läkemedel utan
förmån till en patient som normalt är förmånsberättigad?

När ett läkemedel ingår i förmånen utan förmånsbegränsning ska förskrivare inte skriva ut läkemedlet utan förmån till en patient som har rätt till förmån. Vilka personer som har rätt till förmån, och under vilka förutsättningar, framgår av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och de författningar som hör ihop med den. Regelverket är inte frivilligt för vare sig regionen eller förskrivarna, och de får därmed inte göra undantag från reglerna. Den person som har ett medicinskt behov av ett läkemedel har rätt att få det förskrivet med förmån.

Svar 2

Vilken information ska förskrivaren lämna
på receptet vad gäller förmån?

Förskrivaren ska ange följande på receptet:

 • Om patienten är en förmånsberättigad person eller inte.
 • Om förutsättningarna för förmån är uppfyllda eller inte när läkemedel med förmånsbegränsning förskrivs.
 • Om läkemedlet ska lämnas ut kostnadsfritt till patienten enligt smittskyddslagen.

I samband med att den Nationella Läkemedelslistan är införd kommer denna information att vara strukturerad på samma sätt i alla förskrivnings- och expeditionssystem. Fram till dess gäller övergångsbestämmelser som innebär att information om förmånsberättigad person lämnas i befintligt fält för förmån, och övriga uppgifter lämnas i fritext.

För att förklara detta behöver systemet för periodens vara förklaras.

Så här fungerar systemet för periodens vara:

Läkemedelsverket beslutar vilka varor som är generiskt utbytbara, alltså vilka läkemedel som kan bytas ut till likvärdiga läkemedel på apotek, och grupperar dessa i så kallade utbytesgrupper. Därefter delar TLV in läkemedlen utifrån storlekar på förpackningarna, så kallade förpackningsstorleksgrupper.

Varje månad utses de läkemedel i varje förpackningsstorleksgrupp som har lägst försäljningspris per enhet och som läkemedelsföretaget bekräftat kan tillhandahållas till hela marknaden med en tillräcklig hållbarhet till periodens vara. Apoteken ska erbjuda patienter att byta till periodens vara från det förskrivna läkemedlet.

Det generiska utbytet på apotek gör att läkemedelsföretagen konkurrerar om att bli periodens vara vilket gör att priserna på läkemedel kan hållas nere. Läkemedelsföretagen kan varje månad ansöka om prisändring. På så vis kan läkemedelsföretagen även höja sina priser från en månad till en annan. Dock finns det ett tak på hur mycket läkemedelsföretagen får höja priset. Takpriset är ibland samma pris som det dyraste läkemedlet i utbytegruppen hade när den generiska konkurrensen startade, så kallat initialt takpris. TLV kan även, när vissa kriterier är uppfyllda, fastställa takpriset till en lägre nivå som sätts till 35 procent av det initiala takpriset.

Om ett läkemedelsföretag höjer priset inom de ramar som finns kan prisvariationen bli stor på ett enskilt läkemedel och skilja sig från månad till månad. Utan generiskt utbyte hade läkemedelsföretag inte haft samma anledning att sänka priserna.

Vid receptexpeditionen på apotek kan farmaceuten inte veta om du som patient inte tål ett visst läkemedel, om läkaren inte angett det i receptet. Då är det viktigt att du talar om att du inte tål läkemedlet som du erbjuds utbyte till så du får ett läkemedel du tål.

För dig som har:

 • Övriga frågor

Hur kan jag ta del av TLV:s beslut om
läkemedel, tandvård och apotek?

Du kan prenumerera på våra nyhetsutskick. På sidan Prenumerera på beslut och nyheter och Prenumerera på nyhetsbrev kan du välja vilka utskicka du vill prenumerera på. Du hittar även våra beslut under Beslut och i vår databas. Databasen innehåller de läkemedel och förbrukningsartiklar vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet.

På vilka grunder fattar TLV beslut?

När TLV fattar beslut om läkemedel eller förbrukningsartiklar bedömer vi vilken nytta läkemedlet/förbrukningsartikeln ger i relation till kostnaden.

TLV tar hänsyn till den så kallade behovs- och solidaritetsprincipen. De som har de största medicinska behoven ska ha mer av vårdens resurser än andra patientgrupper.

TLV tar också hänsyn till människovärdesprincipen som innebär att vården ska respektera alla människors lika värde.

På liknande grunder fattar TLV beslut om reglerna för subvention av tandvård. Tandvårdsbehandlingens kvalitet och hållbarhet vägs mot kostnaden.

Ska läkemedel få kosta olika mycket för
olika sjukdomar?

Om ett läkemedel har stora, positiva effekter på människors hälsa får det kosta mer än en behandling som inte ger lika bra resultat. Ett läkemedel mot en livshotande sjukdom ska få mer av samhällets resurser än ett läkemedel som lindrar eller skjuter upp ett sjukdomsförlopp.

Vad har TLV för uppdrag?

Vi beslutar vilka läkemedel, förbrukningsartiklar och vilken tandvård som ska subventioneras med statliga medel och ingå i högkostnadsskyddet för läkemedel samt högkostnadsskyddet för tandvård.
Vi ansvarar för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel på apotek samt bedriver tillsyn.


Vad innebär högkostnadsskyddet för
läkemedel?

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller för de allra flesta läkemedel på recept. Läkemedel som ingår i höstkostnadsskyddet är subventionerade med statliga medel. Det vill säga staten betalar en del av kostnaden.

Du har rätt till högkostnadsskyddet om du är bosatt i Sverige eller är anställd här. Likaså gäller det även för personer från EES-området och vissa andra länder när de vistas i Sverige.

Är det rimligt att subventionera läkemedel
som används för lindriga sjukdomar?

Vi vill ha råd att subventionera nya effektiva läkemedel mot svåra sjukdomar - då måste vi säga nej till andra som är avsedda för lindrigare sjukdomar. Det innebär att vi måste prioritera de allvarligaste sjukdomarna.

Om man räknar in ökad läkemedelsrelaterad sjuklighet,
är det generiska utbytet verkligen kostnadseffektivt?

 Generellt sett kan konstateras att om läkemedel (utbytbara eller inte) förskrivs eller används felaktigt, riskerar patienter att skadas. Det kan bland annat handla om fel läkemedel till fel patient, fel tillfälle, fel administrering, fel dosering eller läkemedelsform, biverkningar eller ogynnsamma interaktioner mellan läkemedel.

Felaktig läkemedelsanvändning (oavsett utbytet) är den näst vanligaste orsaken till att patienter skadas i vården. Läkemedelsrelaterad sjuklighet orsakar vårdkostnader på flera miljarder kronor varje år.

Utbyte av läkemedel kan vara en komplicerande faktor för läkemedelsanvändningen. Det saknas idag studier som visar konsekvenser av felanvändning enbart till följd av utbytet.

Inom utbytessystemet finns flera sätt att öka förutsättningarna för ett patientsäkert och kostnadseffektivt utbyte:

–Patienten kan alltid avstå utbytet och mot en kostnad få det förskrivna eller ett annat utbytbart läkemedel.

–Förskrivare kan förhindra utbytet av medicinska skäl.

–Farmaceuter kan förhindra utbytet om det på grund av patientens särskilda förutsättningar eller medicinska behov kan antas leda till försämrad läkemedelsanvändning eller annan risk för patientens hälsa.

Varför införs inte generisk förskrivning?

Generisk förskrivning innebär att man anger substans, inte en specifik produkt, på receptet. I dag medger inte den svenska lagstiftningen detta, utan handelsnamnet ska alltid anges på receptet. I dagsläget är det inte heller tekniskt möjligt.

E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag att förbereda för att möjliggöra elektronisk förskrivning såväl på handelsnamn som på substansnamn. Tidplanen för ändring av lagstiftning samt eventuellt införande är dock inte fastställt.

Vad innebär förmånsbegränsning?

Förmånsbegränsning innebär att vissa läkemedel ingår i läkemedelsförmånerna endast för ett visst användningsområde/indikation eller en viss patientgrupp. Det kan till exempel innebära att ett läkemedel ingår i förmånerna endast om patienten först provat andra typer av läkemedel för samma indikation, eller att ett läkemedel ingår i förmånerna när det används för att behandla en sjukdom, men inte när det används som profylax.

Frågor och svar om melatonin

Det finns tre tablettbehandlingar med melatonin i högkostnadsskyddet; Melatonin AGB, Mellozzan och Melatan. Dessutom ingår även de orala lösningarna Melatonin Unimedic Pharma, Melatonin Orifarm och Mellaras. Samtliga dessa melatoninläkemedel subventioneras endast för sömnproblem hos barn och ungdomar 6 till 17 år med adhd där andra åtgärder för att förbättra sömnen har varit otillräckliga.

Läkemedelsverket har beslutat att lagerberedningarna med melatonin inte får säljas efter 14 september, eftersom det finns godkända läkemedel med melatonin som oral lösning på apoteken i Sverige. Läs mer om beslutet på Läkemedelsverkets webbplats. Det går också bra att kontakta Läkemedelsupplysningen på Läkemedelsverket på tfn 0771-46 70 10 vid frågor.

Lagerberedningar är inte godkända läkemedel. När det saknas godkända läkemedel för att tillgodose en patients medicinska behov när det gäller exempelvis beredningsform eller styrka, kan apotek efter beställning från en läkare tillverka så kallade extemporeläkemedel. De är anpassade för en viss patient eller patientgrupp. När efterfrågan på ett visst extemporeläkemedel är stor, kan en större mängd tillverkas för att lagerhållas. Det kallas då lagerberedning.

Lagerberedningar kan ingå i högkostnadsskyddet om de behandlar ett tillstånd som inte är bagatellartat och det ansökta priset är detsamma som eller lägre än priset för motsvarande extemporeläkemedel.
Extemporeläkemedel ingår i högkostnadsskyddet om de är prissatta enligt nedanstående:

 • Apotekens inköpspris (AIP) beräknas utifrån den modell för tillverknings- ochtilläggskostnader som TLV har fastställt.
 • Apotekens försäljningspris (AUP) beräknas genom att handelsmarginalen enligtTLV:s föreskrifter om handelsmarginal för läkemedel läggs till inköpspriset (AIP).

Läkemedelsverket beslutar om vilken indikation som ett läkemedel ska vara godkänt för. Avgörande är i regel att det finns kliniska studier för patientgruppen som ett läkemedel ska godkännas för som visar att läkemedlet är säkert och har tillräcklig effekt. Det finns idag begränsat med kliniska studier när det gäller behandling med melatonin för barn och vuxna med sömnsvårigheter. Läs mer om godkännandeprocessen för nya läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. Det går också bra att kontakta Läkemedelsupplysningen på Läkemedelsverket på tfn 0771-46 70 10 vid frågor.

TLV kan endast fatta beslut om subvention för de användningsområden som ett läkemedel är godkänt för. Melatonin AGB, Mellozzan, Melatan, Melatonin Unimedic Pharma, Melatonin Orifarm och Mellaras är godkända av Läkemedelsverket för korttidsbehandling av jetlag hos vuxna och sömnproblem hos barn och ungdomar 6 till 17 år med adhd där andra åtgärder för att förbättra sömnen har varit otillräckliga.

TLV har tidigare avslagit ansökningar om subvention för jetlag hos vuxna då myndigheten har bedömt att det inte är rimligt att samhället subventionerar ett läkemedel för jetlag då det är en läkemedelsbehandling som tas av andra skäl än sjukdom och skada.

TLV har beviljat subvention för användningsområdet sömnproblem hos barn och ungdomar 6 till 17 år med adhd där andra åtgärder för att förbättra sömnen har varit otillräckliga.

Läkemedelsverket beslutar om vilken indikation som ett läkemedel ska vara godkänt för. Avgörande är i regel att det finns kliniska studier för patientgruppen som ett läkemedel ska godkännas för som visar att läkemedlet är säkert och har tillräcklig effekt. Det saknas idag kliniska studier avseende behandling med melatonin för vuxna och barn under 6 år med sömnsvårigheter. Läs mer om godkännandeprocessen för nya läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. Det går också bra att kontakta Läkemedelsupplysningen på Läkemedelsverket på tfn 0771-46 70 10 vid frågor.

TLV kan endast fatta beslut om subvention för de användningsområden som ett läkemedel är godkänt för. Melatonin Unimedic Pharma, Melatonin Orifarm och Mellaras är godkända av Läkemedelsverket för korttidsbehandling av jetlag hos vuxna och sömnproblem hos barn och ungdomar 6 till 17 år med adhd där andra åtgärder för att förbättra sömnen har varit otillräckliga.

TLV har tidigare avslagit ansökningar om subvention för jetlag hos vuxna då myndigheten har bedömt att det inte är rimligt att samhället subventionerar ett läkemedel för jetlag då det är en läkemedelsbehandling som tas av andra skäl än sjukdom och skada.

Patienter 18 år och äldre som får Melatonin Unimedic Pharma, Melatonin Orifarm eller Mellaras utskrivet på recept, betalar det själva.

Läkemedel för barn och ungdomar upp till 18 år är kostnadsfria under förutsättning att de ingår i läkemedelsförmånerna.

När det kommer ett godkänt läkemedel där det finns en motsvarande lagerberedning, avregistreras lagerberedningen av Läkemedelsverket. Endast när det saknas godkända läkemedel för att tillgodose en patients medicinska behov när det gäller till exempel beredningsform eller styrka, kan en läkare skriva ut en lagerberedning.

Läkemedelsverket har beslutat att de orala lagerberedningarna innehållandes melatonin avregistrerades 14 september och de får då inte fortsätta att säljas. Läs mer om beslutet på Läkemedelsverkets webbplats. Det går också bra att kontakta Läkemedelsupplysningen på Läkemedelsverket på telefon 0771-46 70 10 vid frågor.

Patienter över 18 år som får Melatonin AGB, Mellozzan och Melatan utskrivet på recept, betalar det själva.

TLV kan endast fatta beslut om subvention för de användningsområden som ett läkemedel är godkänt för. Melatonin AGB, Mellozzan och Melatan är godkända av Läkemedelsverket för korttidsbehandling av jetlag hos vuxna och sömnproblem hos barn och ungdomar 6 till 17 år med adhd där andra åtgärder för att förbättra sömnen har varit otillräckliga.

TLV har tidigare avslagit ansökningar om subvention för jetlag hos vuxna då myndigheten har bedömt att det inte är rimligt att samhället subventionerar ett läkemedel för jetlag då det är en läkemedelsbehandling som tas av andra skäl än sjukdom och skada.

TLV har beviljat subvention för användningsområdet sömnproblem hos barn och ungdomar 6 till 17 år med adhd där andra åtgärder för att förbättra sömnen har varit otillräckliga.

Subventionen är begränsad till barn och ungdomar 6 till och med 17 år med adhd där andra åtgärder för att förbättra sömnen har varit otillräckliga. När patienten fyllt 18 år ska behandlingen inte längre subventioneras.

Det är förskrivarnas ansvar att se till att förskrivning sker i enlighet med beslutade förmånsbegränsningar. En expedierande farmaceut som upptäcker att en förskrivare felaktigt angett i receptet att läkemedlet ska lämnas ut med förmån till en vuxen person, ska enligt Läkemedelsverkets föreskrifter kontakta förskrivaren för att få till stånd en ändring av receptet.

I Läkemedelsverkets föreskrifter anges i vilka fall en farmaceut får ändra ett recept utan kontakt med förskrivaren. Det går bra att kontakta Läkemedelsupplysningen på Läkemedelsverket på telefon 0771-46 70 10 vid frågor kring reglerna kring förskrivning av recept och utlämnande på apotek. Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) som reglerar detta finns här.

De kortverkande melatoninprodukterna Melatonin AGB, Mellozzan och Melatan är tablettbehandlingar och är godkända för korttidsbehandling av jetlag hos vuxna och sömnproblem hos barn och ungdomar 6 till 17 år med adhd där andra åtgärder för att förbättra sömnen har varit otillräckliga.

Melatonin AGB finns i styrkorna 1-5 mg, Mellozzan finns i styrkorna 0,5-5 mg, Melatan finns i styrkorna 3 mg och 5 mg.

Melatonin AGB, Mellozzan och Melatan finns inte med på Läkemedelsverkets lista över utbytbara läkemedel. Det innebär att kunden inte kommer att erbjudas utbyte på apotek.

De kortverkande melatoninprodukterna Melatonin AGB, Mellozzan och Melatan är tablettbehandlingar och är godkända för korttidsbehandling av jetlag hos vuxna och sömnproblem hos barn och ungdomar 6 till 17 år med adhd där andra åtgärder för att förbättra sömnen har varit otillräckliga.

Melatonin AGB finns i styrkorna 1-5 mg, Mellozzan finns i styrkorna 0,5-5 mg, Melatan finns i styrkorna 3 mg och 5 mg.
Melatonin AGB, Mellozzan och Melatan finns inte med på Läkemedelsverkets lista över utbytbara läkemedel. Det innebär att kunden inte kommer att erbjudas utbyte på apotek.

Att man som patient behöver ett nytt recept beror på att lagerberedningen Melatonin AGB och det godkända läkemedlet Melatonin AGB är två olika produkter, trots att det är samma substans och har samma namn.

Alla patienter som behandlats med lagerberedningen Melatonin AGB behöver ett nytt recept från sin läkare för att även i fortsättningen få Melatonin AGB som behandling. Det godkända läkemedlet Melatonin AGB är dock endast subventionerat för barn och ungdomar 6 till och med 17 år med adhd och sömnproblem där andra åtgärder för att förbättra sömnen har varit otillräckliga.

Enligt Socialstyrelsen fick under 2020 cirka 233 000 patienter i alla åldrar minst ett recept utskrivet på melatonin. Av dessa var cirka 65 200 barn 0 till 17 år det vill säga knappa 30 procent (inte exakt samma patientgrupp som indikationen avser, den börjar vid 6 år och gäller endast för adhd). Cirka 33 procent av de recept som hämtats ut på apotek var utskrivna till barn. Det innebär att majoriteten av förskrivningar av melatonin som hämtades ut på apotek var till vuxna patienter.

År 2020 förskrevs melatonin i oral lösning till cirka 11 000 patienter. Majoriteten av patienterna var barn, 2 600 barn 0 till 5 år och 7 400 barn 6 till 17 år.

Förskrivarna ansvarar för att förskrivning sker i enlighet med beslutade förmånsbegränsningar.

Melatonin AGB är ett godkänt läkemedel. Godkända läkemedel bedöms enligt lagen om läkemedelsförmåner. Enligt denna lag måste kostnaden för användning av läkemedlet vara rimlig utifrån medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter för att läkemedlet ska subventioneras och omfattas av förmånssystemet. Lagerberedningen Melatonin AGB är inte ett godkänt läkemedel.

Lagerberedningar bedöms inte enligt samma regelverk som godkända läkemedel utan följer en annan prissättningsprincip som i stället för rimlig kostnad utgår från kostnaden för motsvarande extemporeläkemedel eller, om ett sådant ingår i läkemedelsförmånerna, motsvarande lagerberedning. TLV kan även sänka ett tidigare fastställt pris för en lagerberedning om vissa kriterier gällande försäljning är uppfyllda, och prissättningen utgår då från den kostnad som den som tillhandahåller lagerberedningen har för att tillhandahålla lagerberedningen.

Möjligheten för TLV att sänka priset på lagerberedningar är ett viktigt instrument för att uppnå kostnadskontroll på de lagerberedningar som säljs i stora volymer och/eller uppnår höga försäljningsvärden.

Priset på lagerberedningen Melatonin AGB, 100 tabletter, sänktes i januari till 133 kronor av TLV i beslut efter en översyn under hösten 2020. Priset sänktes till den nivå som bedömdes motsvara kostnaden för att tillhandahålla produkterna och i den kostnaden ingår en rimlig vinst. Lagerberedningen Melatonin AGB hade generell subvention och tillverkades i mycket stora volymer, vilket gör att tillverkningskostnaden sjunker drastiskt. Läs mer på tlv.se Länk till annan webbplats..

När Melatonin AGB blev godkänt som läkemedel meddelade Läkemedelsverket att lagerberedningen Melatonin AGB inte fick fortsätta säljas efter den 23 maj. Därefter har företaget ansökt till TLV om att det godkända läkemedlet Melatonin AGB ska subventioneras.

TLV har därför fattat ett beslut för det godkända läkemedlet Melatonin AGB med utgångspunkt från lagen om läkemedelsförmåner.

Systemet för periodens vara är uppbyggt i en tremånaderscykel och kan illustreras enligt nedan:

Månad 1 – Ansökningsperiod. Ansökan ska vara komplett senast månadens sista arbetsdag.

Månad 2 – Beslutsperiod. TLV fattar beslut månadens femte arbetsdag.

Månad 3 – Prisperioden börjar. Beslutet träder ikraft (börjar gälla) månadens första dag.

Läkemedelsverket beslutar vilka varor som är generiskt utbytbara och grupperar dessa i så kallade utbytesgrupper. Därefter delar TLV in läkemedlen utifrån storlekar på förpackningarna, så kallade förpackningsstorleksgrupper. Varje månad utses de läkemedel i varje förpackningsstorleksgrupp som har lägst försäljningspris per enhet och som läkemedelsföretaget bekräftat kan tillhandahållas till hela marknaden med en tillräcklig hållbarhet till periodens vara.

Om ett läkemedel exempelvis är periodens vara i november och företaget vill ha ett nytt pris på decembers lista över periodens vara, måste ansökan komma in till TLV sista arbetsdagen i oktober för att läkemedlet ska få ett nytt pris som träder i kraft 1 december.

Läkemedelsföretagen kan varje månad ansöka om prisändring. Det finns ett tak på hur mycket de får höja priset. Takpriset är ibland samma pris som det dyraste läkemedlet i utbytegruppen hade när den generiska konkurrensen startade, så kallat initialt takpris. TLV kan även, när vissa kriterier är uppfyllda, fastställa takpriset till en lägre nivå som sätts till 35 procent av det initiala takpriset.

Systemet för periodens vara är uppbyggt i en tremånaderscykel och kan illustreras enligt nedan:

Månad 1 – Ansökningsperiod. Ansökan ska vara komplett senast månadens sista arbetsdag.

Månad 2 – Beslutsperiod. TLV fattar beslut månadens femte arbetsdag.

Månad 3 – Prisperioden börjar. Beslutet träder ikraft (börjar gälla) månadens första dag.

Läkemedelsverket beslutar vilka varor som är generiskt utbytbara och grupperar dessa i så kallade utbytesgrupper. Därefter delar TLV in läkemedlen utifrån storlekar på förpackningarna, så kallade förpackningsstorleksgrupper. Varje månad utses de läkemedel i varje förpackningsstorleksgrupp som har lägst försäljningspris per enhet och som läkemedelsföretaget bekräftat kan tillhandahållas till hela marknaden med en tillräcklig hållbarhet till periodens vara.

Om ett läkemedel exempelvis är periodens vara i november och företaget vill ha ett nytt pris på decembers lista över periodens vara, måste ansökan komma in till TLV sista arbetsdagen i oktober för att läkemedlet ska få ett nytt pris som träder i kraft 1 december.

Läkemedelsföretagen kan varje månad ansöka om prisändring. Det finns ett tak på hur mycket de får höja priset. Takpriset är ibland samma pris som det dyraste läkemedlet i utbytegruppen hade när den generiska konkurrensen startade, så kallat initialt takpris. TLV kan även, när vissa kriterier är uppfyllda, fastställa takpriset till en lägre nivå som sätts till 35 procent av det initiala takpriset.

Systemet för periodens vara är uppbyggt i en tremånaderscykel och kan illustreras enligt nedan:

Månad 1 – Ansökningsperiod. Ansökan ska vara komplett senast månadens sista arbetsdag.

Månad 2 – Beslutsperiod. TLV fattar beslut månadens femte arbetsdag.

Månad 3 – Prisperioden börjar. Beslutet träder ikraft (börjar gälla) månadens första dag.

Läkemedelsverket beslutar vilka varor som är generiskt utbytbara och grupperar dessa i så kallade utbytesgrupper. Därefter delar TLV in läkemedlen utifrån storlekar på förpackningarna, så kallade förpackningsstorleksgrupper. Varje månad utses de läkemedel i varje förpackningsstorleksgrupp som har lägst försäljningspris per enhet och som läkemedelsföretaget bekräftat kan tillhandahållas till hela marknaden med en tillräcklig hållbarhet till periodens vara.

Om ett läkemedel exempelvis är periodens vara i november och företaget vill ha ett nytt pris på decembers lista över periodens vara, måste ansökan komma in till TLV sista arbetsdagen i oktober för att läkemedlet ska få ett nytt pris som träder i kraft 1 december.

Läkemedelsföretagen kan varje månad ansöka om prisändring. Det finns ett tak på hur mycket de får höja priset. Takpriset är ibland samma pris som det dyraste läkemedlet i utbytegruppen hade när den generiska konkurrensen startade, så kallat initialt takpris. TLV kan även, när vissa kriterier är uppfyllda, fastställa takpriset till en lägre nivå som sätts till 35 procent av det initiala takpriset.

För att ingen, varken du som patient eller samhället, ska behöva betala mer än nödvändigt för dina läkemedel erbjuder apoteken ett likadant läkemedel av annat märke men till ett lägre pris. Utbytet skapar priskonkurrens mellan läkemedelsbolagen. Läkemedelsbolagen konkurrerar varje månad om att vara billigast för att just deras läkemedel ska bli sålda. Detta gör att priset på ett och samma läkemedel kan variera från en månad till en annan.

Systemet för periodens vara är uppbyggt i en tremånaderscykel och kan illustreras enligt nedan:

Månad 1 – Ansökningsperiod. Ansökan ska vara komplett senast månadens sista arbetsdag.

Månad 2 – Beslutsperiod. TLV fattar beslut månadens femte arbetsdag.

Månad 3 – Prisperioden börjar. Beslutet träder ikraft (börjar gälla) månadens första dag.

Läkemedelsverket beslutar vilka varor som är generiskt utbytbara och grupperar dessa i så kallade utbytesgrupper. Därefter delar TLV in läkemedlen utifrån storlekar på förpackningarna, så kallade förpackningsstorleksgrupper. Varje månad utses de läkemedel i varje förpackningsstorleksgrupp som har lägst försäljningspris per enhet och som läkemedelsföretaget bekräftat kan tillhandahållas till hela marknaden med en tillräcklig hållbarhet till periodens vara.

Om ett läkemedel exempelvis är periodens vara i november och företaget vill ha ett nytt pris på decembers lista över periodens vara, måste ansökan komma in till TLV sista arbetsdagen i oktober för att läkemedlet ska få ett nytt pris som träder i kraft 1 december.

Läkemedelsföretagen kan varje månad ansöka om prisändring. Det finns ett tak på hur mycket de får höja priset. Takpriset är ibland samma pris som det dyraste läkemedlet i utbytegruppen hade när den generiska konkurrensen startade, så kallat initialt takpris. TLV kan även, när vissa kriterier är uppfyllda, fastställa takpriset till en lägre nivå som sätts till 35 procent av det initiala takpriset.

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller i tolv månader från det första inköpet. Du betalar högst 2300 kronor under denna period. Nästa gång du köper läkemedel på recept påbörjar du en ny tolvmånadersperiod.

Läkemedel i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.

Du betalar ingenting för förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskyddet och som behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller som behövs för egenkontroll av medicinering. För andra förbrukningsartiklar som exempelvis stomiartiklar gäller samma regler som för läkemedel.