TLV logotyp

Du är här:

Årsredovisning

Alla patienter med hepatit C kan få subventionerade läkemedel och arbetet med uppföljning av läkemedel har tagit fart. Detta lyfter Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i årsredovisningen för 2017. TLV:s vision är mesta möjliga hälsa för skattepengarna och under året har TLV tillsammans med andra aktörer lyckats nå flera viktiga resultat som förverkligar visionen.

Några milstolpar från 2017

15 januari

Tandvårdsstödet utvidgas för patienter med stora behov. TLV utökar regelverket med fler åtgärder för behandling med benuppbyggnad (benaugmentation) och förenklar reglerna för rehabiliterande behandling.

1 april

TLV:s nya föreskrifter för ansökan om pris och subvention för läkemedel för särskilda behov träder ikraft. Den största förändringen är att TLV, efter ansökan från ett företag, kan besluta om tillfällig subvention för ett godkänt läkemedel som ersätter ett licensläkemedel.

31 maj

TLV publicerar en kartläggning av marknaden för stomiprodukter som visar att antalet personer med stomi i Sverige ökar snabbare än befolkningstillväxten. Rapporten visar att läkemedelsförmånerna erbjuder en god sortimentsbredd för personer med stomi, vilket skapar förutsättningar för god och jämlik vård i hela landet.

31 maj

Läkemedelsverket i samarbete med TLV lämnar en rapport till regeringen som pekar på vikten av att patienter via olika informationsinsatser får bättre kunskap och känner större trygghet med att apoteken byter ut deras läkemedel.

15 juni

TLV presenterar en uppföljning av läkemedelskostnaderna, som pekar på att kostnaderna har ökat kontinuerligt sedan 2014, främst beroende på introduktion av nya läkemedel. Under 2016 bidrog en volymökning på äldre läkemedel till kostnadsökningen. Även fast det finns vissa kostnadsdämpande åtgärder, bedömer TLV att de faktorer som ökar kostnaderna kommer att vara starkare under de kommande åren.

15 september

TLV publicerar en delrapport om regeringsuppdraget att etablera en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård. Prisjämförelsetjänsten ska öka möjligheten för allmänheten att få en bild av prisnivåer inom tandvården.

15 september

TLV lämnar en rapport till regeringen om myndighetens föreskrifter om bidrag till apotek i glesbygd. TLV konstaterar i rapporten att de nuvarande föreskrifterna om maximalt möjligt bidrag är förenliga med EU-rättens regler kring statligt stöd för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

30 oktober

TLV fattar beslut om ändringar i myndighetens föreskrifter för att möjliggöra utbyte på apotek av parenterala läkemedel, bland annat injektions-, infusions- och implantatläkemedel, med generisk konkurrens, inom periodens vara-systemet.

30 november

Ett kunskapsunderlag om biosimilarers användning och ekonomi presenteras i en rapport till regeringen av TLV och Läkemedelsverket. Några av slutsatserna är att det är okontroversiellt att välja en biosimilar vid nyinsättning av ett biologiskt läkemedel och att det inte heller finns några hinder för läkare att byta till en biosimilar under pågående behandling (switch) när sjukdomen är i stabil fas och patienten är välinformerad.

1 december

Folkhälsomyndigheten och TLV presenterar i en rapport till regeringen förslag på hur Sverige kan säkra tillgången till antibiotika av särskilt medicinskt värde. Ett förslag på en alternativ ersättningsmodell för nya antibiotika har också tagits fram – en modell som garanterar läkemedelsbolagen en viss intäkt när de tar fram nya antibiotika.

13 december

TLV:s andra prognos gällande återbäring från sidoöverenskommelser för läkemedel överlämnas till regeringen. Baserat på tillgängligt utfall fram till oktober 2017 och prognosen för november och december bedöms återbäringen, som läkemedelsföretag betalar till landstingen efter så kallade trepartsöverläggningar, uppgå till cirka 940 miljoner kronor under 2017.

13 december

TLV publicerar rapporten om internationella prisjämförelse för 2017. Den visar att det svenska utbytessystemet med periodens vara sänker priserna snabbt på receptbelagda läkemedel. Sverige, Danmark och Nederländerna har betydligt lägre priser på konkurrensutsatta läkemedel (i periodens vara-systemet) jämfört med övriga europeiska länder. För läkemedel som inte är utbytbara ligger de svenska priserna i nivå med priserna i övriga länder.

14 december

TLV beslutar efter trepartöverläggningar med landstingen och berörda företag att läkemedel som botar kronisk hepatit C kommer att subventioneras till alla patienter, oavsett fibrosstadium och genotyp. Subventionen utökas till att även omfatta de lindrigast sjuka med hepatit C. Med de nya lägre läkemedelskostnaderna kan betydligt fler patienter behandlas jämfört med tidigare, utan att samhällets kostnader ökar.

15 december

TLV slutrapporterar uppdraget om hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. TLV bedömer att verksamheten behöver bli permanent för att kunna utvecklas ytterligare.

Publicerad 01 mars 2018
Uppdaterad 01 mars 2018

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV