TLV logotyp

Du är här:

Årsredovisning

Vi rapporterar tillbaka genom vår årsredovisning

I vår årsredovisning rapporterar vi tillbaka till regeringen vilka resultat vi har uppnått, om vi nått uppsatta mål och hur vi använt de pengar vi har haft till vårt förfogande.

Årsredovisningen lämnar vi i slutet av februari varje år, tillsammans med ett budgetunderlag som innehåller uppgifter om hur mycket medel vi anser att myndigheten behöver de kommande åren.

Några milstolpar från 2018

Januari

  • EU-kommissionen lämnar förslag om en ny förordning gällande HTA om ökat samarbete mellan medlemsländerna för utvärdering av klinisk effekt av läkemedel och medicinteknik.

Februari

  • TLV återrapporterar om utfallet efter utdelade glesbygdsbidrag för apotek, för verksamhetsåret 2016. Uppföljningen visar att nästan samtliga apotek fortfarande finns kvar sedan bidraget infördes

Mars

  • TLV återrapporterar om utfallet för de slutliga återbäringarna från sidoöverenskommelser mellan landsting och läkemedelsföretag för 2017.
  • Samarbetet kring gemensamma HTA-utvärderingar mellan läkemedelsverken i Finland och Norge samt TLV i Sverige, FINOSE, lanseras under ett internationellt möte organiserat av TLV.

Maj

  • TLV stärker sitt engagemang inom, EUnetHTA, det europeiska samarbetet för hälsoekonomi. TLV:s chefsfarmaceut blir vald till ordförande i EUnetHTA:s styrelse.

Juni

  • En ny rättsenhet inrättas på TLV. Den ansvarar för utveckling, stöd och samordning av kvalificerade juridiska frågor och för vissa myndighetsövergripande juridiska frågor.
  • Uppdraget om en prisjämförelsetjänst för tandvård återrapporteras. Prisjämförelsetjänsten ska öka möjligheterna för allmänheten att få en uppfattning om tandvårdens priser och möjliggöra prisjämförelser.
  • TLV återrapporterar uppdraget att löpande följa upp kostnadsutvecklingen för öppenvårdsläkemedel. Under de kommande åren kommer sannolikt de faktorer som ökar kostnaderna för läkemedel att vara starkare än de kostnadsdämpande faktorerna.
  • Återbäringarna från sidoöverenskommelser mellan landstingen och läkemedelsföretag för 2018 beräknas i TLV:s progos till regeringen uppgå till cirka 2,5 miljarder kronor.

Senast uppdaterad 19 november 2019