TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Årsredovisning

Vi rapporterar tillbaka genom vår årsredovisning

I vår årsredovisning rapporterar vi tillbaka till regeringen vilka resultat vi har uppnått, om vi nått uppsatta mål och hur vi använt de pengar vi har haft till vårt förfogande.

Årsredovisningen lämnar vi i slutet av februari varje år, tillsammans med ett budgetunderlag som innehåller uppgifter om hur mycket medel vi anser att myndigheten behöver de kommande åren.

Några milstolpar från 2019

Mars

 • Det slutliga utfallet för de samlade återbäringarna från sidoöverenskommelser mellan regioner och läkemedelsföretag för helåret 2018 återrapporteras, utfallet blev 2,8 miljarder kronor.
 • TLV publicerar en fördjupad analys om hur e-handeln med apoteksvaror fördelar sig geografiskt i Sverige.

Maj

 • Uppdraget om att förbereda införandet av nya regler om utbyte av läkemedel delrapporteras. Från och med den 2 juni 2020 ska apotek byta ut förskrivna läkemedel i vissa ytterligare situationer än idag.

Juni

 • TLV återrapporterar uppdraget att följa upp kostnadsutvecklingen för öppenvårdsläkemedel. Totalkostnaden har successivt ökat sedan 2014. Den huvudsakliga orsaken är ökade volymer av läkemedel som är äldre än ett år.
 • TLV:s generaldirektör Sofia Wallström utses till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

September

 • En årlig uppföljning av tandvårdsmarknaden genomförs, fem dimensioner av tandvårdsmarknaden beskrivs och analyseras.
 • Av budgetpropositionen för 2020 framgår att TLV får permanent finansiering för uppdraget att genomföra hälsoekonomiska utvärderingar av medicinteknik.

Oktober

 • TLV slutrapporterar uppdraget om att ta fram hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. TLV konstaterar att en permanent finansiering skapar goda möjlighet för verksamheten att utvecklas.
 • En enkätundersökning om befolkningens kännedom om tandvårdspriser, en så kallad nollmätning, genomförs inför lansering av prisjämförelsetjänsten, Tandpriskollen.

November

 • 2019 års uppföljning av apoteksmarknadens utveckling publiceras, rapporten innehåller en bedömning av hur marknaden förväntas utvecklas de närmaste åren.
 • TLV publicerar en analys av den kortsiktiga effekten, för både konsumenter och producenter av tandvård, av höjningen av det allmänna tandvårdsbidraget, ATB.
 • TLV slutrapporterar regeringsuppdraget om ökad samverkan vid tillsyn tillsammans med IVO och LV.

December

 • TLV återrapporterar prognosen för återbäringar från sidoöverenskommelser mellan regioner och läkemedelsföretag för helåret 2019, den totala återbäringen beräknas uppgå till cirka 3,1 miljarder kronor.
 • 2019 års internationella prisjämförelse publiceras, rapporten beskriver hur priserna på receptförskrivna läkemedel i Sverige förhåller sig till priser i andra länder i Europa.
 • TLV rapporterar tre regeringsuppdrag på apoteksområdet, uppdrag om att mäta direktexpedieringsgraden av läkemedel och andra varor på öppenvårdsapotek, en förstudie om farmaceutiska tjänster och en förstudie med förslag på indikatorer för att mäta öppenvårdsapotekens verksamhet.
 • TLV får en ny generaldirektör, Agneta Karlsson utses och tillträder som generaldirektör för TLV.

Senast uppdaterad 02 mars 2020