Årsredovisning

Vi rapporterar tillbaka genom vår årsredovisning

I vår årsredovisning rapporterar vi tillbaka till regeringen vilka resultat vi har uppnått, om vi nått uppsatta mål och hur vi använt de pengar vi har haft till vårt förfogande.

Årsredovisningen lämnar vi i slutet av februari varje år, tillsammans med ett budgetunderlag som innehåller uppgifter om hur mycket medel vi anser att myndigheten behöver de kommande åren.

Några milstolpar från 2020

Januari

 • En kartläggning av användningen av diabeteshjälpmedel Kartläggningen är framtagen i samverkan med regionerna och visar bland annat att användningen skiljer sig åt i olika delar av landet.
 • TLV redovisar uppdraget att se över prissättningen av extemporeläkemedel och lagerberedningar. Översynen visar bland annat att det finns ett behov av att öka ersättningen för att tillverka extemporeläkemedel och att TLV ges möjlighet att sänka priset på lagerberedningar under vissa förhållanden.

Februari

 • Den prisjämförelsetjänst för tandvård, tandpriskollen.se som TLV har haft i uppdrag att ta fram, lanseras.
 • TLV beslutar om en policy för patientmedverkan för att tydliggöra förutsättningar och förväntningar vid patientmedverkan.

Mars

 • TLV:s uppföljning av återbäringarna från sidoöverenskommelser mellan regioner och läkemedelsföretag för 2019 återrapporteras och utfallet blev cirka tre miljarder kronor.

April

 • TLV redovisar uppdraget om att göra en översyn av besparingspotentialen för läkemedel. TLV bedömer att det finns möjlighet att uppnå besparingar främst genom omprövningar och trepartsöverläggningar.

Maj

 • TLV redovisar uppdraget att se över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice. TLV föreslår ändringar av gränsen för försäljning av receptförskrivna läkemedel och kraven på öppethållande, vilket möjliggör för fler apotek i glesbygd att få bidrag.

Juni

 • TLV:s uppföljning av läkemedelskostnader återrapporteras, uppföljningen visar att Sveriges kostnader för läkemedel har stigit med ungefär en miljard kronor under 2019.
 • Nya regler för utbyte in i läkemedelsförmånerna börjar gälla den 2 juni. Det innebär att ett receptbelagt läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna kan bytas till ett likvärdigt utbytbart läkemedel som ingår.

Juli

 • Den ändrade föreskriften om prissättning av extemporeläkemedel och lagerberedningar träder ikraft den 1 juli.

September

 • TLV redovisar uppdraget om att förbereda införandet av nya regler om utbyte av läkemedel. TLV har bland annat analyserat hur det nya regelverket kommer att påverka regionerna och patienterna ekonomiskt.

Oktober

 • TLV redovisar uppdraget om uppföljning av cancerläkemedel och andra läkemedel via alternativa datakällor, resultaten om datatillgång och analysmetoder redovisas utifrån från sju pilotstudier.
 • En uppföljning av tandvårdsmarknaden för 2009 - 2019 Uppföljningen visar bland annat att den största förändringen som skett på tandvårdsmarknaden är den växande skillnaden mellan vårdgivarpriser och TLV:s referenspriser.

November

 • En uppföljning av apoteksmarknadens utveckling publiceras, rapporten innehåller en bedömning av hur marknaden förväntas utvecklas de närmaste åren.
 • TLV delredovisar uppdraget om att ta fram ett förslag på hur en prisrangordning för utbyte av maskinellt dosdispenserade läkemedel kan utformas, ett periodens vara-system för dosmarknaden.

December

 • En rapport om ett utvecklingsarbete gällande kombinationsbehandlingar Rapporten sammanfattar ett pilotarbete inom cancerområdet.
 • TLV redovisar uppdraget om att ta fram hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter som från och med 2020 är en permanent del av myndighetens uppdrag.
 • TLV:s internationella prisjämförelse publiceras, rapporten beskriver hur priserna på receptförskrivna läkemedel i Sverige förhåller sig till priser i andra länder i Europa.

Senast uppdaterad 13 april 2021