TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Pågående regeringsuppdrag

Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till TLV. Här finns de regeringsuppdrag som TLV har och som vi ska redovisa till regeringen.

Uppdrag att fortsätta utveckla metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel (ATMP)

TLV ska fortsätta arbetet med att utveckla metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel (ATMP) som myndigheten påbörjade i ett tidigare regeringsuppdrag, Hälsoekonomiska bedömningar och betalningsmodeller för precisionsmedicin och ATMP (S2020/04362). TLV ska i uppdraget utgå från de förslag som myndigheten lämnade i sin avrapportering för det tidigare uppdraget. TLV ska också med hjälp av simuleringar utvärdera hur modeller och verktyg såsom till exempel utfallsbaserade betalningsmodeller hanterar de risker och osäkerheter som finns för många nya läkemedel, i synnerhet ATMP. Modellerna och verktygen ska användas för att säkerställa att kostnaden för behandling med ATMP är rimlig. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 maj 2022

Uppdrag att stärka tillgång till äldre antibiotika

TLV, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har fått i uppdrag att genom olika insatser stärka tillgången till äldre antibiotika.

Den första delen av uppdraget är en analys av vilka antibiotika som försvunnit från den svenska marknaden och som det fortfarande finns ett behov av, samt vilka antibiotika som nu finns på svenska marknaden som löper risk att försvinna, de mest betydande marknadsinträdeshindren och anledningarna till dessa, som finns för äldre antibiotika, vilka orsaker som kan ligga bakom att äldre antibiotika tas bort från svenska marknaden, hur olika möjliga stimulans-, ersättnings- och finansieringsmodeller kan utformas för att ge incitament att behålla äldre antibiotika på marknaden. Inom ramen för denna del av uppdraget ska en särskild analys göras av behov av författningsändringar för att kunna genomföra respektive modell. I analysarbetet rörande olika modeller ska de deltagande myndigheterna även beakta möjlig samverkan på nordisk och på EU-nivå. Den andra delen av uppdraget handlar om att utifrån de analyser som gjorts inledningsvis bedöma om det är möjligt att genomföra en eller flera åtgärder som syftar till att öka incitament att behålla äldre antibiotika på den svenska marknaden eller återfå sådan antibiotika som har försvunnit från marknaden och som är av särskilt medicinskt värde att få tillbaka. I denna del av uppdraget ska särskilt beaktas att det kan behövas varierande typer av insatser på olika nivåer för respektive antibiotika för att ge bäst effekt på tillgång. Inom denna del av uppdraget ska de deltagande myndigheterna vidare särskilt beakta betydande marknadsinträdeshinder ur ett ekonomiskt perspektiv. Redovisningen ska innehålla en bedömning av ett nytt uppdrag bör ges gällande genomförande av en eller flera åtgärder. TLV ska lämna delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i april 2022 och en slutredovisning senast den 1 november 2022.

Moderna beredskapsjobb och praktikplatser

TLV ska, i likhet med andra myndigheter inom staten, bidra med praktikplatser och anställningar för flera olika grupper som behöver stöd via Arbetsförmedlingen. Uppdraget ska redovisas till Statskontoret den 1 april 2021 och den 15 januari 2022.

Följa upp och redovisa besparingar från sidoöverenskommelser

TLV ska löpande följa upp och redovisa besparingen som genereras av de sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och regioner ingår inom ramen för TLV:s ärendehandläggning för vissa läkemedel. TLV:s redovisning ska utgöra underlag för fördelningen av återbäring mellan staten och regionerna enligt den överenskommelse om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. som tecknats mellan staten och SKR för år 2021. Besparingen ska redovisas på en aggregerad nivå. TLV ska senast den 30 juni 2021 redovisa en helårsprognos av besparingen baserat på vid tidpunkten tillgängligt utfall för 2021 och senast den 13 december 2021 redovisa en helårsprognos av besparingen baserat på vid tidpunkten tillgängligt utfall för 2021. TLV ska slutredovisa utfallet av besparingen som genererats under 2021 till regeringen (Socialdepartementet) senast den 20 mars 2022.

Uppföljning av läkemedelskostnader

TLV ska löpande följa utvecklingen gällande kostnader för läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. I det ingår att TLV ska redovisa de besparingar som genereras genom myndighetens arbete med att utveckla prissättningen. I det ingår bland annat att redovisa besparingar till följd av prissänkningsbeslut enligt den s.k. 15-årsregeln samt att särredovisa besparingen för varje genomförd omprövning. TLV ska därutöver redovisa hur kostnaderna för patienterna och för läkemedelsförmånerna påverkas av vidtagna åtgärder. Ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i den utsträckning som det är möjligt. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 juni 2021.

Informationskampanj rörande prisjämförelsetjänsten för tandvård, tandpriskollen.se

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska under 2021 genomföra en informationskampanj för att öka kännedomen om prisjämförelsetjänsten tandpriskollen.se. Informationskampanjen ska innehålla både inslag av annonsering och pr-aktiviteter och ska vända sig till en bred målgrupp.

Försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska genomföra en försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst som utförs på öppenvårdsapotek med syftet att bidra till en förbättrad läkemedelsanvändning. Försöksverksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i det förslag om ett så kallat policylabb som lämnas i myndighetens rapport med dnr S2018/04563. Uppdraget ska genomföras under en treårsperiod och redovisas i årliga rapporter med början den 28 februari 2022. En slutredovisning ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2024.

Långsiktigt hållbar finansiering av läkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska genomföra kostnadsdämpande åtgärder på läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna och samtidigt säkerställa prisdynamik och fortsatt god tillgång till läkemedel i Sverige. Åtgärderna bör leda till besparingar för staten eller regionerna på minst 800 miljoner kronor under fyra år, räknat från den 1 januari 2021. Besparingarna kan uppnås genom omprövningar och prisändringar, trepartsöverläggningar och sidoöverenskommelser. Besparingar i form av lägre pris (apotekens utförsäljningspris, AUP), ska uppgå till sammantaget minst 200 miljoner kronor. Uppdraget ska avrapporteras (i anslutning till TLV:s rapport Uppföljning av läkemedelskostnader) i juni år 2022, 2023 och 2024. En slutredovisning ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 19 juni 2025.

Uppföljning med hjälp av alternativa datakällor med fokus på cancer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska undersöka möjligheten att använda alternativa datakällor med koppling till sjukvårdens grunddata för olika typer av uppföljning, t.ex. genom extraktion av journaldata. Målet med arbetet ska vara att skapa alternativa tillvägagångssätt i situationer då data från randomiserade kliniska studier inte kan användas som referens eller när relevant data inte finns tillgängliga i nationella eller regionala kvalitetsregister. Arbetet ska bedrivas med utgångspunkt i slutsatser från tidigare arbeten inom ramen för myndighetens uppföljningsuppdrag. Uppdraget ska fokusera på cancer. TLV ska också i den mån TLV bedömer det lämpligt även beakta de data som kan komma att krävas för uppföljning inom precisionsmedicin, exempelvis vid uppföljning av tumör-agnostiska läkemedel, CAR-T behandlingar, flytande biopsier och AI-diagnostik. Den data som TLV analyserar ska inte innehålla några personuppgifter. TLV ska i arbetet med uppdraget samverka med Socialstyrelsen. Uppdraget ska rapporteras till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2022.

Uppdrag angående försöksverksamhet för en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet

TLV ska utreda hur en försöksverksamhet med samhällsbetald miljöpremie inom en begränsad del av periodens vara-systemet ska utformas. I detta ingår att utarbeta hur premien och utbetalningssystemet ska utformas, samt att beräkna premiens storlek. I arbetet ska TLV utgå från de bedömningskriterier som Läkemedelsverket föreslår inom ramen för sitt uppdrag. Systemet ska bygga på att E-hälsomyndigheten beräknar och betalar ut premien baserat på produkternas försäljning. TLV ska tillsammans med E-hälsomyndigheten utreda hur systemet med utbetalningar av miljöpremien till läkemedelsföretagen ska fungera. I detta ingår bl.a. att utreda med vilken periodisering utbetalningen ska ske, samt att utreda hur informationen om vilka produkter som uppfyller kraven för att erhålla miljöpremien ska komma E-hälsomyndigheten tillhanda. TLV ska lämna en första delredovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2022. I denna del av uppdraget ska TLV redovisa en rättslig analys av behovet av eventuella författningsändringar inför att försöksverksamheten startar. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 oktober 2022.

Senast uppdaterad 29 september 2021