TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Pågående regeringsuppdrag

Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till TLV. Här finns de regeringsuppdrag som TLV har och som vi ska redovisa till regeringen.

Omvärldsbevakning

TLV och läkemedelsverket ska gemensamt rapportera om kort- och långsiktiga omvärldsförändringar inom sina verksamhetsområden. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2021.

Moderna beredskapsjobb och praktikplatser

TLV ska, i likhet med andra myndigheter inom staten, bidra med praktikplatser och anställningar för flera olika grupper som behöver stöd via Arbetsförmedlingen. Uppdraget ska redovisas till Statskontoret den 1 april 2021 och den 15 januari 2022.

Uppdrag att analysera konsekvenser och utformning av en särskild prisrangordning för utbyte vid maskinell dosdispensering

Regeringen har uppdragit åt TLV att genomföra en fördjupad analys av konsekvenserna av att införa en särskild prisrangordning för utbyte av maskinellt dosdispenserade läkemedel (S2020/01041/FS). Med anledning av det virus som orsakar covid-19 har tillgången till data som behövs för att genomföra uppdraget fördröjts. TLV ska därför i stället delrapportera uppdraget senast den 16 november 2020. TLV ska slutrapportera uppdraget senast den 29 april 2021.

Utveckla hälsoekonomiska bedömningar för precisionsmedicin och utreda möjliga betalningsmodeller för ATMP

TLV ska analysera och lämna förslag på hur hälsoekonomiska bedömningar av precisionsmedicin kan utformas. I uppdraget ska TLV beakta hela behandlingskedjan. Särskilt fokus ska läggas på att analysera hur en hälsoekonomisk bedömning kan genomföras för exempelvis diagnostiska tester, genetisk testning och mjukvara, t.ex. genom Bayesiansk analys, simulering eller annan metod som TLV bedömer som relevant. TLV ska också utreda hur betalningsmodeller för gen- och cellterapier (ATMP) kan utvecklas för att hantera de stora behandlingskostnader och de osäkerheter som är kopplade till bland annat långtidseffekterna av ATMP. Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2021.

Utvecklad uppföljning med hjälp av nationella tjänsteplattformen

TLV ska analysera förutsättningarna för uppföljning av läkemedel och medicintekniska produkter med hjälp av t.ex. data från nationella tjänsteplattformen (NTP). Den data som TLV analyserar ska inte innehålla några personuppgifter. Uppdraget ska genomföras i linje med med regeringens life science-strategi i frågor gällande datatillgång, uppföljning av innovativa behandlingar och medicintekniska produkter, eller andra insatser som TLV bedömer som relevanta i förhållande till regeringens life science-strategi. Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2021.

Följa upp och redovisa besparingar från sidoöverenskommelser

TLV ska löpande följa upp och redovisa besparingen som genereras av de sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och regioner ingår inom ramen för TLV:s ärendehandläggning för vissa läkemedel. TLV:s redovisning ska utgöra underlag för fördelningen av återbäring mellan staten och regionerna enligt den överenskommelse om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. som tecknats mellan staten och SKR för år 2021. Besparingen ska redovisas på en aggregerad nivå. TLV ska senast den 30 juni 2021 redovisa en helårsprognos av besparingen baserat på vid tidpunkten tillgängligt utfall för 2021 och senast den 13 december 2021 redovisa en helårsprognos av besparingen baserat på vid tidpunkten tillgängligt utfall för 2021. TLV ska slutredovisa utfallet av besparingen som genererats under 2021 till regeringen (Socialdepartementet) senast den 20 mars 2022.

Uppföljning av läkemedelskostnader

TLV ska löpande följa utvecklingen gällande kostnader för läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. I det ingår att TLV ska redovisa de besparingar som genereras genom myndighetens arbete med att utveckla prissättningen. I det ingår bland annat att redovisa besparingar till följd av prissänkningsbeslut enligt den s.k. 15-årsregeln samt att särredovisa besparingen för varje genomförd omprövning. TLV ska därutöver redovisa hur kostnaderna för patienterna och för läkemedelsförmånerna påverkas av vidtagna åtgärder. Ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i den utsträckning som det är möjligt. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 juni 2021.

Informationskampanj rörande prisjämförelsetjänsten för tandvård, tandpriskollen.se

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska under 2021 genomföra en informationskampanj för att öka kännedomen om prisjämförelsetjänsten tandpriskollen.se. Informationskampanjen ska innehålla både inslag av annonsering och pr-aktiviteter och ska vända sig till en bred målgrupp.

Försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska genomföra en försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst som utförs på öppenvårdsapotek med syftet att bidra till en förbättrad läkemedelsanvändning. Försöksverksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i det förslag om ett så kallat policylabb som lämnas i myndighetens rapport med dnr S2018/04563. Uppdraget ska genomföras under en treårsperiod och redovisas i årliga rapporter med början den 28 februari 2022. En slutredovisning ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2024.

Långsiktigt hållbar finansiering av läkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska genomföra kostnadsdämpande åtgärder på läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna och samtidigt säkerställa prisdynamik och fortsatt god tillgång till läkemedel i Sverige. Åtgärderna bör leda till besparingar för staten eller regionerna på minst 800 miljoner kronor under fyra år, räknat från den 1 januari 2021. Besparingarna kan uppnås genom omprövningar och prisändringar, trepartsöverläggningar och sidoöverenskommelser. Besparingar i form av lägre pris (apotekens utförsäljningspris, AUP), ska uppgå till sammantaget minst 200 miljoner kronor. Uppdraget ska avrapporteras (i anslutning till TLV:s rapport Uppföljning av läkemedelskostnader) i juni år 2022, 2023 och 2024. En slutredovisning ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 19 juni 2025.

Uppföljning med hjälp av alternativa datakällor med fokus på cancer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska undersöka möjligheten att använda alternativa datakällor med koppling till sjukvårdens grunddata för olika typer av uppföljning, t.ex. genom extraktion av journaldata. Målet med arbetet ska vara att skapa alternativa tillvägagångssätt i situationer då data från randomiserade kliniska studier inte kan användas som referens eller när relevant data inte finns tillgängliga i nationella eller regionala kvalitetsregister. Arbetet ska bedrivas med utgångspunkt i slutsatser från tidigare arbeten inom ramen för myndighetens uppföljningsuppdrag. Uppdraget ska fokusera på cancer. TLV ska också i den mån TLV bedömer det lämpligt även beakta de data som kan komma att krävas för uppföljning inom precisionsmedicin, exempelvis vid uppföljning av tumör-agnostiska läkemedel, CAR-T behandlingar, flytande biopsier och AI-diagnostik. Den data som TLV analyserar ska inte innehålla några personuppgifter. TLV ska i arbetet med uppdraget samverka med Socialstyrelsen. Uppdraget ska rapporteras till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2022.

Senast uppdaterad 13 april 2021