TLV logotyp

Du är här:

Pågående regeringsuppdrag

Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till TLV. Här finns de regeringsuppdrag som TLV har och som vi ska redovisa till regeringen.

Förstudie inför försök med farmaceutisk tjänst på öppenvårdsapotek

TLV ska i en förstudie undersöka vilka förutsättningar som finns för att genomföra och utvärdera en försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst på öppenvårdsapotek för en avgränsad patientgrupp. Syftet med den farmaceutiska tjänsten ska vara att uppnå ökad följsamhet till ordinerad behandling. TLV ska i förstudien bland annat analysera juridiska förutsättningar, ersättningsmodell inför eventuell offentlig finansiering, behov av tillgång till ytterligare data och samverkan med olika aktörer i samband med planering, genomförande och utvärdering av försöksverksamheten. Rapporteras till Regeringskansliet senast den 31 december 2019.

Förstudie om apoteksindikatorer

TLV ska i en förstudie ta fram indikatorer för att mäta öppenvårdsapotekens verksamhet inom grunduppdraget. Förstudien ska syfta till att precisera syftet med sådana indikatorer, kriterier för lämpliga indikatorer, hur de ska mätas och följas upp samt hur resultaten ska tillgängliggöras. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2019.

Mäta öppenvårdsapotekens direktexpedieringsgrad

TLV ska mäta öppenvårdsapotekens direktexpedieringsgrad av läkemedel och andra varor inom läkemedelsförmånerna. Uppdraget ska genomföras i samråd med apoteksbranschen. Rapporteras till Regeringskansliet senast den 31 december 2019.

Förbereda införande av nya regler om utbyte av läkemedel

TLV ska genomföra åtgärder inför ikraftträdande av kommande lagändringar rörande utökade möjligheter till utbyte av läkemedel. En åtgärd blir att genomföra den indelning av läkemedel som inte ingår i förmånerna i förpackningsstorleksgrupper och andra grupperingar som krävs för utbyte av läkemedel. TLV ska också genomföra informationsinsatser och ändringar i myndighetens IT system i den utsträckning det behövs. Uppdraget ska genomföras i samråd och samordning med E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket. I maj 2019 lämnade TLV en delrapport avseende uppdraget "Fler patienter får tillgång till läkemedel inom högkostnadsskyddet", se länk under ”Relaterad information” till höger på sidan. Slutrapporteras till Regeringskansliet senast den 1 oktober 2020.

Utveckla strukturer och rutiner för samverkan vid tillsynen över apoteksmarknaden

TLV ska tillsammans med Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utveckla gemensamma strukturer och rutiner för samverkan vid tillsynen av apoteksmarknaden. Uppdraget ska samordnas av Läkemedelsverket som ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 december 2019.

Medicinteknikuppdraget

Vi ska, i form av en försöksverksamhet, genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Avsikten med de hälsoekonomiska bedömningarna är att landstingen ska få ett bättre underlag för sina beslut. Inom uppdraget fattar vi inga beslut om de medicintekniska produkterna ska ingå i högkostnadsskyddet.

Klinikläkemedelsuppdraget

Vi ska fortsätta verksamheten med hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används inom slutenvården. Inom ramen för uppdraget fattar vi inga beslut, utan tar fram hälsoekonomiska kunskapsunderlag på uppdrag av NT-rådet. NT-rådet har till uppgift att värdera nya läkemedelsterapier och ger rekommendationer i läkemedelsfrågor till landstingen. Uppdraget ska redovisas i vår årsredovisning.

Uppföljning av läkemedelskostnader

Vi ska löpande följa den överenskommelse som regeringen har tecknat med Läkemedelsindustriföreningen i syfte att säkerställa att priserna på läkemedel sänks på ett sätt som motsvarar den överenskomna besparingen. Mer om vad vi gör inom uppdraget finns via länken "Prissänkning enligt 15-årsregeln" under "Relaterade länkar" till höger på sidan.

Vi ska även redovisa de besparingar som myndigheten genererar genom att utveckla den värdebaserade prissättningen. Se länken " Utveckla värdebaserad prissättning av läkemedel" och "Uppföljning av läkemedelskostnader" höger på sidan.

Prisjämförelsetjänst för tandvård

Vi ska, i samråd med Försäkringskassan, Folktandvården, Privattandläkarna och Sveriges Kommuner och Landsting, etablera en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård. I juni 2018 lämnade TLV en slutrapport avseende uppdraget, se länk under ”Relaterade länkar” till höger på sidan.

Tillgänglighet till antibiotika

Vi samverkar med Folkhälsomyndigheten i deras uppdrag att ta fram förslag för hur essentiella antibiotika kan göras tillgängliga i Sverige samtidigt som risken för resistensutveckling minimeras. En första delrapport angående Läkemedelsindustrins förslag till ny ersättningsmodell har presenterats, se relaterad länk till höger på sidan. Under "Externa länkar" hittar du även en länk till Folkhälsomyndighetens sida om uppdraget.

Moderna beredskapsjobb och praktikplatser

TLV ska, i likhet med andra myndigheter inom staten, bidra med praktikplatser och anställningar för flera olika grupper som behöver stöd via Arbetsförmedlingen.

Behandlingseffekt i klinisk vardag

TLV ska genomföra två pilotstudier i syfte att förbättra överförbarheten av data från randomiserade kliniska studier till uppföljning av läkemedels behandlingseffekt i klinisk vardag och bidra till bättre bedömningar av läkemedels kostnadseffektivitet över tid.

Uppföljning av cancerläkemedel

TLV ska i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting genomföra en pilot i syfte att utveckla ett kvalitetsregister för uppföljning av läkemedelsanvändning inom cancerområdet på nationell nivå.


Senast uppdaterad 10 oktober 2019

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV