TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Pågående regeringsuppdrag

Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till TLV. Här finns de regeringsuppdrag som TLV har och som vi ska redovisa till regeringen.

Uppdrag att se över prissättningen av extemporeläkemedel och lagerberedningar

TLV ska se över prissättningen av extemporeläkemedel och lagerberedningar med utgångspunkt i aktuell information om marknad och kostnader för sådana läkemedel. Underlag och synpunkter ska inhämtas från de företag som i dag bedriver tillverkning av dessa läkemedel och från andra relevanta informationskällor. Med stöd av gällande bemyndigande ska TLV besluta om de ändringar i myndighetens föreskrifter som översynen föranleder. När det gäller individuell extempore ska översynen omfatta såväl kostnadsutvecklingens påverkan på ersättningsnivåerna i taxan som vilka slags kostnader som bör täckas och eventuella andra skäl till förändringar i taxan. I fråga omlagerberedningar ska kriterierna för att de ska få ingå i förmånerna ses över. Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2020.

Omvärldsbevakning

TLV och läkemedelsverket ska gemensamt rapportera om kort- och långsiktiga omvärldsförändringar inom sina verksamhetsområden. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2020.

Följa upp och redovisa besparingar från sidoöverenskommelser

TLV ska löpande följa upp och redovisa besparingen som genereras av de sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och landsting ingår inom ramen för TLV:s ärendehandläggning för vissa läkemedel. TLV:s redovisning ska utgöra underlag för fördelningen av återbäring mellan staten och landstingen enligt den överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. som tecknats mellan staten och SKL för år 2020. TLV ska senast den 30 juni 2020 redovisa en helårsprognos av besparingen och senast den 13 december 2020 redovisa en helårsprognos av besparingen baserat på vid tidpunkten tillgängligt utfall för 2020. TLV ska slutredovisa utfallet av besparingen som genererats under 2020, senast den 20 mars 2021.

Uppdrag att se över besparingspotentialen på läkemedel

TLV ska se över besparingspotentialen på läkemedel. Översynen ska omfatta såväl beräkning av besparingspotentialen som en bedömning av hur lång tid det skulle ta att nå upp till den beräknade besparingen. En del i översynen ska vara att göra en analys av Läkemedelsutredningens förslag att ge TLV i uppdrag att inom två år genomföra prissänkningar på läkemedel äldre än fem år på totalt 700 000 000 kronor. TLV ska också analysera vilka faktorer som påverkar möjligheterna till framtida besparingar. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Moderna beredskapsjobb och praktikplatser

TLV ska, i likhet med andra myndigheter inom staten, bidra med praktikplatser och anställningar för flera olika grupper som behöver stöd via Arbetsförmedlingen. Uppdraget ska redovisas till Statskontoret den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Utveckla hälsoekonomiska bedömningar för precisionsmedicin och utreda möjliga betalningsmodeller för ATMP

TLV ska analysera och lämna förslag på hur hälsoekonomiska bedömningar av precisionsmedicin kan utformas. I uppdraget ska TLV beakta hela behandlingskedjan. Särskilt fokus ska läggas på att analysera hur en hälsoekonomisk bedömning kan genomföras för exempelvis diagnostiska tester, genetisk testning och mjukvara, t.ex. genom Bayesiansk analys, simulering eller annan metod som TLV bedömer som relevant. TLV ska också utreda hur betalningsmodeller för gen- och cellterapier (ATMP) kan utvecklas för att hantera de stora behandlingskostnader och de osäkerheter som är kopplade till bland annat långtidseffekterna av ATMP. Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2021.

Utvecklad uppföljning med hjälp av nationella tjänsteplattformen

TLV ska analysera förutsättningarna för uppföljning av läkemedel och medicintekniska produkter med hjälp av t.ex. data från nationella tjänsteplattformen (NTP). Den data som TLV analyserar ska inte innehålla några personuppgifter. Uppdraget ska genomföras i linje med med regeringens life science-strategi i frågor gällande datatillgång, uppföljning av innovativa behandlingar och medicintekniska produkter, eller andra insatser som TLV bedömer som relevanta i förhållande till regeringens life science-strategi. Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2021.

Prisjämförelsetjänst för tandvård

TLV ska, i samråd med Försäkringskassan, Folktandvården, Privattandläkarna och Sveriges Kommuner och Regioner, etablera en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård.

Mot bakgrund av tekniska svårigheter vid inläsning av data ska TLV ska lansera prisjämförelsetjänsten så snart de tekniska problemen är lösta. TLV ska delrapportera uppdraget till regeringen senast den 1 mars 2020 och slutrapportera uppdraget senast den 1 juni 2020.

Uppföljning av läkemedelskostnader

TLV ska löpande följa utvecklingen gällande kostnader för läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. I det ingår att TLV ska redovisa de besparingar som genereras genom myndighetens arbete med att utveckla prissättningen. I det ingår bland annat att redovisa besparingar till följd av prissänkningsbeslut enligt den s.k. 15-årsregeln samt att särredovisa besparingen för varje genomförd omprövning. TLV ska därutöver redovisa hur kostnaderna för patienterna och för läkemedelsförmånerna påverkas av vidtagna åtgärder. Ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i den utsträckning som det är möjligt. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni.

Uppföljning av cancerläkemedel och andra läkemedel via alternativa datakällor

TLV ska fortsätta uppdraget att följa upp cancerläkemedel och andra läkemedel i klinisk vardag. TLV ska undersöka möjligheten att använda alternativa datakällor med koppling till sjukvårdens grunddata för olika typer av uppföljning, t.ex. genom extraktion av journaldata. Målet med arbetet ska vara att skapa alternativa tillvägagångssätt i situationer då data från randomiserade kliniska studier inte kan användas som referens eller när relevant data inte finns tillgängliga i nationella eller regionala kvalitetsregister. TLV ska i uppdraget ha särskilt fokus på utvärdering av nytta och kostnadseffektivitet av cancerbehandlingar i klinisk vardag. Arbetet ska bedrivas med utgångspunkt i slutsatser från tidigare arbeten inom ramen för myndighetens uppföljningsuppdrag. Uppdraget ska redovisas den 1 oktober 2020.

Förbereda införandet av nya regler om utbyte av läkemedel

TLV ska genomföra åtgärder inför ikraftträdande av kommande lagändringar rörande utökade möjligheter till utbyte av läkemedel. En åtgärd blir att genomföra den indelning av läkemedel som inte ingår i förmånerna i förpackningsstorleksgrupper och andra grupperingar som krävs för utbyte av läkemedel. TLV ska också genomföra informationsinsatser och ändringar i myndighetens IT system i den utsträckning det behövs. Uppdraget ska genomföras i samråd och samordning med E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket. I maj 2019 lämnade TLV en delrapport avseende uppdraget "Fler patienter får tillgång till läkemedel inom högkostnadsskyddet", se länk under ”Relaterad information” till höger på sidan. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Medicinteknikuppdraget

TLV ska fortsätta genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Uppdraget har tidigare varit i form av försöksverksamhet men är från och med 1 januari 2020 en permanent verksamhet hos TLV. Inom ramen för uppdraget sammanställer TLV hälsoekonomiska kunskapsunderlag vid efterfrågan från regionernas medicintekniska produktråd, MTP-rådet. MTP-rådet har till uppgift att värdera nya medicintekniska produkter och ger rekommendationer om användning till regionerna. Uppdraget ska redovisas senast 1 december 2020.

Klinikläkemedelsuppdraget

TLV tar fram hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används inom slutenvården. Inom ramen för uppdraget sammanställer TLV hälsoekonomiska kunskapsunderlag på uppdrag av NT-rådet. NT-rådet har till uppgift att värdera nya läkemedelsterapier och ger rekommendationer i läkemedelsfrågor till regionerna. Uppdraget ska redovisas i vår årsredovisning.

Senast uppdaterad 22 juni 2020