TLV logotyp

Förslag på ändringar av föreskrifter om utbyte av läkemedel

TLV skickar ut förslag på ändringar i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. på remiss.

De föreslagna föreskriftsändringarna är huvudsakligen avsedda att möjliggöra utbyte på apotek av parenterala läkemedel (bland annat injektions-, infusions- och implantatläkemedel) med generisk konkurrens, det vill säga inom periodens vara-systemet. På grund av att utformningen av förpackningsinnehållet för läkemedlen skiljer sig åt, är det inte möjligt för TLV att dela in förpackningarna i förpackningsstorleksgrupper enbart utifrån läkemedelsmängd. TLV föreslår därför en annan hantering för parenterala läkemedel jämfört med för övriga beredningsformer.

TLV föreslår samtidigt förenklingar av indelningen i förpackningsstorleksgrupper för de läkemedel som inte är parenterala läkemedel. Dessa förändringar sker i bilagan till föreskrifterna.

Föreskriftsändringarna planeras träda ikraft den 15 december 2017, och är tänkta att tillämpas på utbytet av läkemedel på apoteken från och med den 1 mars 2018.

Remisstiden för att lämna synpunkter går ut den 22 september 2017. Synpunkter på förslagen i remissen kan skickas till registrator@tlv.se. Ange diarienummer 2304/2017.

Publicerad 25 augusti 2017

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV