TLV logotyp
TLV logotyp

Ändringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd till den 15 januari 2021

TLV har fortsatt att utreda förslag och inkomna synpunkter för att förbättra och förtydliga regelverket för det statliga tandvårdsstödet. Fortlöpande översyn är viktig för att reglerna ska följa utvecklingen inom tandvården och för att regelverket ska vara enhetligt och ändamålsenligt.

TLV föreslår att implantatbehandling blir ersättningsberättigande för entandslucka där granntänderna är intakta eller endast har mindre restaurering eller skada.

Vidare föreslår TLV fyra nya åtgärder som ersätter åtgärderna 880 och 882 vid avmontering och återmontering av implantatkonstruktioner.
En ny regel har tillkommit och andra har ändrats och förtydligats. TLV har även fortsatt den språkliga översynen för att göra föreskriften mera tydlig och enklare att tillämpa. I samband med den rent språkliga översynen har TLV även sett över om restriktionerna för åtgärderna är enhetliga.

Du ser remissen med alla förslag i filen till höger under relaterad information.

Svarstiden för remissen löper ut den 20 april och beslut om ändringar i föreskriften planeras till den 25 maj 2020.

Vill du lämna synpunkter på förslagen i remissen kan du sända dem till registrator@tlv.se.

Publicerad 09 mars 2020