TLV logotyp

Du är här:

Nyheter

 • Amlodipin/Valsartan, Febuxostat och Solifenacin nya utbytesgrupper
  Från och med juli finns Amlodipin/Valsartan, Febuxostat och Solifenacin med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
  2019-06-13
 • Utträden ur läkemedelsförmånerna 1 juli
  Caverject Dual 10 mikrogram, pulver och vätska till injektion, 2 st endosspruta med tvåkammarampull, utträder ur förmånerna på företagets begäran. Varan är inte utbytbar. Kvar inom läkemedelsförmånen finns Caverject Dual 10 mikrogram i förpackning om 10 st endosspruta med tvåkammarampull.
  Lestid 5 g, oralt pulver, dospåse, 50 st utträder ur förmånerna på företagets begäran. Varan är inte utbytbar. Kvar inom läkemedelsförmånen finns Lestid 5 g i förpackning om dospåse, 4x50 st.Lunelax, granulat, plastburk 100 doser och Lunelax, pulver till oral suspension, plastburk 100 doser utträder ur förmånerna på företagets begäran. Varorna är inte utbytbara. Kvar inom läkemedelsförmånen finns Lunelax i förpackningar om dospåse, 100 st för både granulat och pulver till oral suspension.
  2019-06-11
 • En indikation för Xtandi har utvärderats inom FINOSE-samarbetet
  TLV har tillsammans med motsvarande myndigheter i Finland och Norge inom FINOSE, tagit fram en gemensam utvärderingsrapport för Xtandi vid indikationen ”behandling av högrisk icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) hos vuxna män”.
  FINOSE är ett samarbete mellan HTA*- myndigheterna läkemedelsverket Fimea (Finland), Statens legemiddelverk, NoMA (Norge) samt TLV (Sverige). Samarbetet innebär att myndigheterna i projektform gör gemensamma utvärderingar av läkemedel, både avseende relativ effekt och hälsoekonomi. Detta är den första gemensamma rapporten inom FINOSE-samarbetet.*HTA: Health Technology Assessment (Utvärdering av medicinska metoder)
  2019-06-11
 • Fler patienter får tillgång till läkemedel inom högkostnadsskyddet
  Från den 2 juni nästa år kommer patienter som hämtar ut receptbelagda läkemedel på apotek att kunna få byta till ett likvärdigt läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet, även om läkemedlet på receptet inte ingår i högkostnadsskyddet.

  Idag ska apoteken enbart byta ut läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Förändringen sker till följd av lagändringar som även möjliggör utbyte av så kallade smittskyddsläkemedel.- Förändringen medför att fler patienter kommer få tillgång till läkemedel inom högkostnadsskyddet. Det kommer också ge kostnadsbesparingar för regionerna, säger avdelningschef Inger Erlandsson på TLV.Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket förbereder det nya regelverket i samråd med E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Bland annat måste TLV:s föreskrifter anpassas och regioner, apotek och förskrivare informeras inför att lagändringarna träder i kraft.
  Delrapport pekar på besparingar för patienter och regionerTLV har i en delrapport av det pågående förberedelsearbetet bland annat analyserat hur det nya regelverket kommer att påverka regionerna och patienterna ekonomiskt. Analysen visar att utbytet gör att patienterna totalt kan spara 83 miljoner kronor.För regionerna ökar kostnaderna för bytena in i förmånerna med cirka 23 miljoner kronor. Utbytet av smittskyddsläkemedel kommer däremot ge en besparing för regionerna på cirka 87 miljoner kronor. Det nya regelverket uppskattas därför leda till att regionerna totalt sett gör en besparing på över 60 miljoner kronor.
  2019-05-29
 • Aprepitant nya utbytesgrupper
  Från och med juni finns Aprepitant 125 mg + 80 mg samt 80 mg med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna

  2019-05-29
 • Atomoxetin ny utbytesgrupp
  Från och med maj finns atomoxetin med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Förpackningar i den senast tillagd utbytesgruppen
  2019-05-28
 • Läkemedlen Symkevi och Kalydeco mot cystisk fibros kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet
  Läkemedlen Symkevi och Kalydeco mot cystisk fibros kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet eftersom det pris företaget begär gör att kostnaden för att använda läkemedlen inte är rimlig i förhållande till nyttan. Det framgår av ett beslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.
  TLV bedömer att kostnaderna för att använda Symkevi respektive Kalydeco är för höga i förhållande till nyttan av behandlingarna och ligger långt över vad som tidigare accepterats. Därmed kommer inte Symkevi och Kalydeco att ingå i högkostnadsskyddet.
  Ungefär 240 patienter kan vara aktuella för behandling med Symkevi i kombination med Kalydeco eller för behandling med enbart Kalydeco. I beslutet har TLV bland annat vägt in sjukdomens svårighetsgrad och antalet patienter samt behovet av nya behandlingar vid cystisk fibros.

  2019-05-24
 • Atomoxetin, takrolimus, bupropion och pregabalin (Grupp F) nya utbytesgrupper
  Från och med juni finns Atomoxetin, takrolimus, bupropion och pregabalin
  (grupp F) med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.

  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna.

  2019-05-13
 • Utträden ur läkemedelsförmånerna 1 juni
  VELCADE® 3,5 mg, pulver till injektionsvätska, lösning utträder ur förmånerna på företagets begäran. Det finns kvar parallelldistribuerade varor inom läkemedelsförmånerna.
  2019-05-10
 • Nya och borttagna utbytesgrupper
  Gabapentin och Glycerol nya utbytesgrupper. Dipyridamol + acetylsalicylsyra är borttagna utbytesgrupper.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens upphör i den gruppen tas de bort i listan över periodens varor.Gabapentin och Glycerol nya utbytesgrupperFrån och med maj finns gabapentin och glycerol med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.

  Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna

  2019-05-03
 • Läkemedel mot Duchennes muskeldystrofi subventioneras
  Läkemedlet Translarna ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention till patienter med Duchennes muskeldystrofi som har bibehållen gångförmåga, det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat. Beslutet som är tidsbegränsat och förenat med uppföljningsvillkor gäller från och med den 1 maj 2019 till och med den 30 juni 2022.
  Patienter med Duchennes muskeldystrofi har tilltagande muskelsvaghet och förlorar tidigt gångförmågan. De får med tiden behov av rullstol och andningshjälp. Sjukdomen är svår och leder till för tidig död. Det är ungefär 13 patienter i Sverige som är aktuella för behandling med Translarna.
  - TLV har i beslutet vägt in sjukdomens svårighetsgrad, antalet patienter och behovet av nya behandlingar vid Duchennes muskeldystrofi. Det är därför som TLV accepterar en högre kostnad för Translarna än vad TLV vanligtvis gör vid tillstånd med mycket hög svårighetsgrad. Beslutet skapar förutsättning för en jämlik vård över landet, säger Ann Einerth, enhetschef TLV.Subventionen är tidsbegränsad och förenad med uppföljningsvillkor. Detta för att en ny utvärdering av effekten av Translarna ska kunna göras utifrån pågående studier. Tidsbegränsningen är också till för att utvärdera om den begränsade subventionen följs.TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och regionerna. Trepartsöverläggningarna har resulterat i att företaget och regionerna enats om att teckna en sidoöverenskommelse som utgör en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen medför att kostnaden för att använda Translarna minskar.
  2019-04-29
 • Rapport om att läkemedelspriser sjunker som följd av en svagare krona finns nu på engelska
  Rapporten kom tidigare ut på svenska, nu finns rapporten även på engelska. Rapporten på engelska hittar du till höger på sidan.
  2019-04-12
 • Ezetinib/Simvastatin ny utbytesgrupp
  Från och med april finns Ezetinib/Simvastatin med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

  Förpackningar i den senast tillagda utbytesgruppen

  2019-04-09
 • Utträden ur läkemedelsförmånerna 1 maj
  Livial 2,5 mg, 3x28 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran. Generika finns kvar inom förmånerna.
  För recept på Livial 2,5 mg som är utfärdade innan 1 maj 2019 kan apoteket expediera ett utbytbart alternativ som fortfarande ingår i förmånerna, medan för recept som utfärdas efter 1 maj 2019 måste något av de utbytbara alternativ som ingår i förmånerna förskrivas för att utbyte på apotek och expedition inom förmånerna ska kunna ske.
  2019-04-08
 • Pilotprojekt gav ökad förståelse av kvalitet för stomiopererade
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har tillsammans med ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet genomfört ett pilotprojekt för att prova nya sätt att samverka. Projektet har bland annat ökat förståelsen för vad kvalitet utifrån stomiopererades perspektiv innebär.
  TLV och ILCO har under flera år haft en kontinuerlig dialog kring stomiprodukter i läkemedelsförmånerna och i mars 2018 inleddes ett gemensamt pilotprojekt. Organisationerna definierade tillsammans målet och bestämde hur projektet skulle genomföras. Projektet valde att fokusera på kvalitet ur stomioperaerades perspektiv. I en enkät på sociala medier gav närmare 600 stomiopererade sin upplevelse av livskvalitet och hur deras vardag påverkas av stomi.- Tack vare enkätresultatet har vi fått nya insikter i om hur stomiopererade upplever livskvalitet, bland annat framgår att det finns ett stort behov av ett brett sortiment såväl som att få hjälp att hitta individuella lösningar, säger Karin Melén, enhetschef på TLV.På TLV fattar vi beslut som i hög grad påverkar patienter och brukare. Det finns därför ett stort värde i att fördjupa samverkan med patienter inom olika områden för att öka kunskapen och förståelsen för patienters behov och utmaningar. Pilotprojektet med ILCO har varit ett nytt och framgångsrikt sätt att samverka, säger Karin Melén.Lärdomar från projektet och resultatet av enkäten har sammanställts i en promemoria.

  Se dokument till höger på sidan.

  2019-04-04
 • Broschyr beskriver TLV i korthet 
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har tagit fram en broschyr som på ett enkelt sätt beskriver vad myndigheten arbetar med. Broschyren gör även nedslag i förra årets verksamhet.
  - Vårt mål är att nå mesta möjliga hälsa för skattepengarna. Exempelvis berättar vi i broschyren om vårt arbete tillsammans med regionerna som förra året resulterade i att företagen ska betala närmare tre miljarder kronor i återbäring på läkemedel, säger TLV:s kommunikationschef Maria Bjurö.Broschyren ger en inblick i de områden och marknader som TLV verkar inom: läkemedel, apotek, tandvård och medicinteknik. Den tar också upp TLV:s internationella arbete och hur TLV samverkar med patientföreträdare.
  2019-04-03
 • Karbamid ny utbytesgrupp
  Från och med april finns Karbamid med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

  Förpackningar i de senast tillagda utbytesgruppen

  2019-04-02
 • Amlodipin/ Valsartan, Prasugrel och Hydroxizin 10 mg (Grupp A) nya utbytesgrupper
  Från och med april finns Amlodipin/Valsartan och Hydroxizin 10 mg med som utbytesgrupperpå listan över periodens varor.
  2019-04-01
 • Dasatinib 50 och 100 mg nya utbytesgrupper
  Från och med mars finns dasatinib 50 mg och 100 mg med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

  Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna

  2019-03-25
 • Mer e-handel av apoteksvaror på mindre orter
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har genomfört en fördjupad studie av hur e-handeln med apoteksvaror fördelar sig geografiskt i Sverige. På kommunnivå visar det sig att mindre orter har en större andel e-handel med apoteksvaror än vad större orter har. Framför allt verkar pendlingskommuner ha relativt stor andel e-handel.
  E-handeln blir en allt viktigare del av handeln. Inom den allmänna handeln har e-handelns andel på tio år kraftigt ökat och utgör idag knappt tio procent av den totala handeln. E-handeln har nu också börjat göra sig gällande på apoteksmarknaden och utgjorde år 2018 omkring sju procent av den totala handeln med apoteksvaror.Färre apotek ökar e-handelnEn statistisk analys visar också att det finns ett statistiskt säkert samband mellan apotekstäthet och e-handelns andel av den receptförskrivna försäljningen i Sveriges kommuner. När apotekstätheten minskar med ett apotek per tiotusen invånare, ökar e-handelns andel med 1,7 procentenheter.

  Handelsvaror (inklusive egenvård) upptar omkring 45 procent av handeln med apoteksvaror. Handelsvarornas andel av försäljningen är relativt stabil och jämt spridd över kommuner. Det finns inget samband mellan större och mindre orter i andelen handelsvaror.
  E-handelns geografiska spridning är god1 731 av totalt 1 743 postorter i hela landet har haft försäljning via e-handel under perioden mars till maj 2018, enligt försäljningsstatistik från fyra stora apoteksaktörer. Dessutom har 92 procent av 10 369 postnummerområden haft apoteksförsäljning av minst två apotekskedjor. Det visar att e-handeln med apoteksvaror idag närmast är heltäckande över hela landet.
  2019-03-25
 • Nya och borttagna utbytesgrupper
  Oxikodon, Atazanavir och Dasatinib är nya utbytesgrupper. Levofloxacin och Drospirenon/Etinylestradiol är borttagna utbytesgrupper.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens upphör i den gruppen tas de bort i listan över periodens varor.Oxikodon, Atazanavir och Dasatinib nya utbytesgrupperFrån och med april finns Oxikodon, Atazanavir och Dasatinib med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna.
  2019-03-12
 • Utträden ur läkemedelsförmånerna 1 april
  Den 1 april utträder sju produkter ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran. Alla är generika och det kvarstår flera alternativ i förmånerna.
  2019-03-08
 • TLV föreslår förbättringar i tandvårdsstödet
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) föreslår bland annat nya åtgärder i stället för dagens åtgärder för kirurgisk behandling av tandlossning och inflammation kring implantat. De nya åtgärderna följer dagens behandlingsprinciper bättre för dessa sjukdomar.
  TLV föreslår även att implantatbehandling blir ersättningsberättigande för entandslucka där granntänderna är felfria eller endast har en mindre skada. Även för patienter med kraftigt nedslitna bett föreslås en ny åtgärd.

  TLV:s förslag går nu ut på remiss och från den 15 januari år 2020 kan de nya åtgärderna ingå i tandvårdsstödet.

  2019-03-05
 • TLV sänker handläggningstiderna för femte året i rad
  Handläggningstiderna fortsätter att minska för femte året i rad. Det framgår av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets årsredovisning för 2018 som lämnas till regeringen idag.
  TLV har återigen sänkt handläggningstiderna på nya originalläkemedel så patienter snabbare får tillgång till nya effektiva läkemedel. Detta samtidigt som myndigheten haft ett ökande antal omfattande trepartöverläggningar under året.Enligt förordningen om läkemedelsförmåner ska handläggningstiden för ansökningar om pris- och subventionsbeslut för nya originalläkemedel inte överstiga 180 dagar. Under 2018 överskred inget ärende den tidsfristen. Handläggningstiderna fortsätter att stadigt minska. De senaste fem åren har den genomsnittliga handläggningstiden för beslut om nya originalläkemedel minskat med 32 dagar. Från år 2013 då handläggningstiden var 133 dagar till 101 dagar för år 2018.Ökat samarbete TLV:s vision är mesta möjliga hälsa för skattepengarna och under året har TLV tillsammans med andra aktörer lyckats nå flera viktiga resultat som förverkligar det. Exempelvis har trepartöverläggningarna som TLV genomför tillsammans med regionerna och läkemedelsföretagen under 2018 lett till återbäringar från läkemedelsbolagen till landstingen på 2,8 miljarder kronor, vilket är nästan tre gånger så mycket jämfört med året innan.
  2019-02-25
 • Utträden ur läkemedelsförmånerna 1 mars
  Toilax enterotablett + rektalsuspention, 5 mg + 10 mg/5 ml, i förpackning med 4 enterotabletter och 1 st (tub) rektalsuspention, utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran den 1 mars 2019. Varan är inte utbytbar. Kvar inom läkemedelsförmånen finns Toilax i förpackningar om 50 x (4 tabl + 1 st) och 250 x (4 tabl + 1 st).
  Klorhexidin Fresenius Kabi, kutan lösning, 2 mg/ml, 250 ml utträder också ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran den 1 mars. Varan är inte utbytbar. Övriga godkända läkemedel med ATC kod D08AC02 ingår inte i läkemedelsförmånen.
  2019-02-13
 • Nya och borttagna utbytesgrupper
  Agomelatin och Natriumflourid är nya utbytesgrupper. Kloramfenikol och Pregabalin är borttagna utbytesgrupper.
  Agomelatin och Natriumflourid nya utbytesgrupperFrån och med mars finns Agomelatin och Natriumfluorid med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.

  Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna

  2019-02-11
 • Everolimus nya utbytesgrupper
  Från och med februari finns everolimus 10 mg med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor

  Förpackningar i de senast tillagda utbytesgruppen

  2019-02-04
 • Everolimus ny utbytesgrupp
  Från och med januari finns everolimus med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

  Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna

  2019-01-30
 • Första piloterna för utvärdering inom det nordiska samarbetet FINOSE pågår
  De första utvärderingarna inom FINOSE har nu startat. FINOSE är ett samarbete mellan myndigheter i Norge, Finland och Sverige. Syftet med samarbetet är att patienterna snabbare ska få tillgång till nya effektiva läkemedel genom att göra gemensamma hälsoekonomiska bedömningar.
  FINOSE-samarbetet lanserades i mars 2018 som ett potentiellt verktyg för snabbare tillgång till nya effektiva läkemedel i Finland, Norge och Sverige. Inom ramen för samarbetet i FINOSE, fördelas arbetet med den hälsoekonomiska bedömningen av ett nytt läkemedel mellan de tre HTA-myndigheterna TLV (Sverige), Statens legemiddelverk, NoMA (Norge) samt läkemedelsverket Fimea (Finland) vilket kan bidra till snabbare utvärderingar och enhetliga rapporter samtidigt som det underlättar ansökningsprocessen för företagen.Två företag har kommit in med underlag för de första utvärderingarna inom ramen för FINOSE. Den ena utvärderingen, Tecentriq, kommer ske inom klinikläkemedelsuppdraget. Läkemedlet Tecentriq från Roche används i kombination med Avastin och kemoterapi vid behandling av icke-småcellig lungcancer. Den andra utvärderingen sker inom ramen för en subventionsansökan.
  Kontaktperson: Anna Strömgren, e-post: anna.stromgren@tlv.se
  2019-01-24
 • Den tillfälliga subventionen för Elmiron upphör
  Elmiron (pentosanpolysulfatnatrium) som används mot smärtsam blåsa (interstitiell cystit) har tidigare skrivits ut som så kallat licensläkemedel och därefter fått tillfällig subvention som nu upphört.
  Elmiron som används mot smärtsam blåsa (interstitiell cystit) har tidigare skrivits ut som så kallat licensläkemedel. Licensläkemedel är ett läkemedel som inte är godkänt av Läkemedelsverket eller den europiska godkännandemyndigheten EMA men som ändå får säljas till enskilda patienter om det finns särskilda behov eller skäl. Licensläkemedel ingår i högkostnadsskyddet men TLV har inte utvärderat om kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av läkemedlet.Elmiron fick marknadsgodkännande 2017 och i samband med det upphör alltid licensförskrivningen av läkemedlet. Företaget som marknadsför Elmiron ansökte därefter om subvention. Elmiron beviljades samtidigt så kallad tillfällig subvention vilket innebär att läkemedlet subventioneras till de patienter som tidigare fått läkemedlet på licens, så länge ansökan om subvention utvärderas. Företaget har nu återkallat sin subventionsansökan och därmed upphör den tillfälliga subventionen. Detta innebär att Elmiron inte längre ingår i högkostnadsskyddet.
  2019-01-18
 • Utträden ur läkemedelsförmånerna 1 februari
  Valtrex 500 mg, 90 tabletter och Naramig 2,5 mg, 18 tabletter utträder ur förmånerna.
  Valtrex
  Valtrex 500 mg, 90 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran. En parallellförpackning finns kvar inom förmånerna.
  För recept på Valtrex 500 mg som är utfärdade innan 1 februari 2019 kan apoteket expediera ett utbytbart alternativ som fortfarande ingår i förmånerna, medan för recept som utfärdas efter 1 februari 2019 måste något av de utbytbara alternativ som ingår i förmånerna förskrivas för att utbyte på apotek och expedition inom förmånerna ska kunna ske.Naramig
  Naramig 2,5 mg, 18 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran. Generika finns kvar inom förmånerna.
  För recept på Naramig 2,5 mg som är utfärdade innan 1 februari 2019 kan apoteket expediera ett utbytbart alternativ som fortfarande ingår i förmånerna, medan för recept som utfärdas efter 1 februari 2019 måste något av de utbytbara alternativ som ingår i förmånerna förskrivas för att utbyte på apotek och expedition inom förmånerna ska kunna ske.
   

  2019-01-15
 • Ändringar i tandvårdsstödet från idag,
  15 januari 2019

  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare förbättra regelverket.
  De ändringar som de flesta inom tandvården kommer att komma i kontakt med är:
  • Förtydliganden i åtgärderna för basundersökning,
  • Åtgärd 122 för röntgendelstatus tas bort och ersätts med två nya åtgärder, 127 och 128 för delstatus av olika storlek.
  • Omgörningstiden ändras till tre år för de åtgärder där den tidigare varit två år.
  • En ny åtgärd för integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona tillförs. Det innebär nya möjligheter för patienter att få ersättning när en separat implantatkrona skruvas fast.
  Du hittar information om ändringarna och länkar till den nya föreskriften, den nya versionen av handboken och den nya versionen av KUSP via länken till höger på sidan.
  2019-01-15
 • Kolekalciferol och magnesiumhydroxid nya utbytesgrupper
  Från och med februari finns kolekalciferol och magnesiumhydroxid med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

  Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna.

  2019-01-11
 • Nu går det att ansöka om glesbygdsbidrag för apotek
  Nu finns ansökningsblankett för glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2018. Ansökan ska ha kommit in till TLV senast 1 mars 2019.
  Syftet med bidraget är att skapa förutsättningar för god läkemedelsförsörjning och tillgång till farmaceutisk kompetens i glesbygden. Förra året betalades knappt 11 miljoner kronor ut till 35 apotek.

  För att apotek ska kunna få bidraget ska det:
  • vara placerat mer än tjugo kilometer från ett annat apotek,
  • ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och tio miljoner kronor för verksamhetsåret och
  • ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader.
  Bidrag betalas ut under andra kvartalet 2019, efter att TLV prövat samtliga ansökningar.
  2019-01-10
 • Kloramfenikol, dipyridamol och kalciumkarbonat borttagna utbytesgrupper
  Från och med januari finns kloramfenikol, dipyridamol och kalciumkarbonat inte längre med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens upphör i en grupp så tas de bort från listan över periodens varor.Förpackningar i de senast borttagna utbytesgrupperna.
  2019-01-04
 • Pramipexol och Darunavir nya utbytesgrupper
  Från och med januari finns Pramipexol och Darunavir med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

  Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna.

  2019-01-03
 • Midodrinhydroklorid ny utbytesgrupp
  Från och med december finns Midodrinhydroklorid med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
  Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna
   
  2018-12-28
 • Darunavir borttagen utbytesgrupp
  Från och med december finns darunavir inte längre med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens upphör i den gruppen tas den bort i listan över periodens varor.Förpackningar i den senast borttagna utbytesgruppenLäs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2018-12-20
 • Migränläkemedel subventioneras för de svårast sjuka
  Som ett av de första länderna i Europa subventionerar nu Sverige det förebyggande migränläkemedlet Aimovig till patienter med kronisk migrän. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat.
  Aimovig är ett läkemedel mot migrän med en ny verkningsmekanism. TLV bedömer att kostnaden för att behandla med Aimovig är rimlig i förhållande till nyttan som läkemedlet ger för patienter med kronisk migrän. För att få prova Aimovig ska patienter med kronisk migrän inte fått effekt av eller inte tolererat minst två andra förebyggande läkemedelsbehandlingar.För att säkerställa att subventionen begränsas till patienter med kronisk migrän och att det är patienterna med störst behov som behandlas kommer endast vissa läkare få skriva ut Aimovig med subvention.TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. Trepartsöverläggningarna har resulterat i att företaget och landstingen enats om att teckna en sidoöverenskommelse som utgör en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen medför att kostnaden för användning av Aimovig minskar.Aimovig är föremål för ordnat införande i landstingen. Landstingens råd för nya terapier, NT-rådet, kommer att komma med en rekommendation om hur Aimovig ska användas i vården.Fler liknande läkemedel är på väg in på den svenska marknaden.
  2018-12-14
 • Bolag ska betala tillbaka nära tre miljarder kronor för läkemedel
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket skriver i en ny rapport till regeringen att läkemedelsbolagen kommer att betala 2,8 miljarder kronor i återbäring på läkemedel för år 2018. Detta är mer än en fördubbling jämfört med i fjol.
  - Det beror till största delen på framgångsrika trepartsöverläggningar mellan oss, läkemedelsbolagen och landstingen om läkemedel mot hepatit C, säger Pontus Johansson, enhetschef på TLV.Sedan 2014 har landsting och företag genom sidoöverenskommelser för vissa läkemedel kommit överens om att företagen lämnar en viss del av läkemedelskostnaden i återbäring till landstingen. TLV koordinerar denna process och följer löpande upp utfallet av överenskommelserna.- Tack vare sidoöverenskommelserna kan vi subventionera en botande behandling till alla patienter med hepatit C. Sidoöverenskommelserna frigör också betydande resurser som kan användas till andra läkemedel eller annan angelägen hälso- och sjukvård, säger Pontus Johansson.Fakta
  • Det skrivs årligen ut läkemedel på recept för cirka 27 miljarder kronor i Sverige.
  • De flesta sidoöverenskommelserna gäller läkemedel mot hepatit C, cancerläkemedel samt TNF-hämmare. Det är ofta läkemedel som har stor försäljning och höga behandlingskostnader som omfattas av sidoöverenskommelser.
  • Överenskommelserna dämpar kostnadsutvecklingen för läkemedel i Sverige och idag finns sådana överenskommelser för 44 läkemedel.
  • Staten och landstingen delar på återbäringen. 60 procent av återbäringen tillfaller landstingen och 40 procent tillfaller staten.

  2018-12-13
 • Drospirenon, etinylestradiol nya utbytesgrupper
  Från och med januari finns drospirenon, etinylestradiol inte längre med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens upphör i den gruppen tas de bort i listan över periodens varor.Förpackningar i de senast borttagna utbytesgrupperna
  2018-12-11
 • Fler patienter kan få subventionerad behandling mot högt kolesterol
  Tidigare har PCSK9-hämmarna, Repatha och Praluent, som behandlar högt kolesterol och blodfettsrubbningar, subventionerats för en liten grupp patienter. Efter TLV:s beslut subventioneras behandlingen för fler patienter.
  TLV, företagen och landstingen har haft trepartsöverläggningar angående Repatha och Praluent. Inom ramen för överläggningarna har landstingen och företagen tecknat sidoöverenskommelser som utgör en del av TLV:s beslutsunderlag. Detta har resulterat i att Repatha och Praluent fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet, men nu för en bredare patientgrupp, från och med den 1 januari 2019.
  – I och med sidoöverenskommelserna sjunker kostnaden för att behandla med PCSK9-hämmare. Detta gör det möjligt för fler patienter att få tillgång till subventionerad behandling, säger Sophia Brodin, enhetschef på TLV.
  Repatha och Praluent är förebyggande behandlingar som ska användas som tillägg till kostomläggning och i de flesta fall i kombination med andra blodfettssänkande läkemedel.
  I Sverige finns det över 800 000 patienter som behandlas för högt kolesterol. För majoriteten av dessa är behandling med statiner och ezetemib i kombination med kostomläggning tillräckligt.
  2018-11-26
 • Behandlingskostnaden för TNF-hämmare har sjunkit kraftigt – möjliggör att fler kan få behandling
  TLV, landstingen och företagen har haft trepartsöverläggningar som resulterat i prissänkningar för subkutana TNF-hämmare. Företag och landsting har dessutom träffat sidoöverenskommelser på området som sänker behandlingskostnaderna ytterligare. Detta möjliggör att fler patienter kan få tillgång till behandling med TNF-hämmare.

  - I Sverige säljs subkutana TNF-hämmare för cirka 2,4 miljarder kronor varje år. I och med de nya sidoöverenskommelserna och prissänkningarna kommer betydande belopp frigöras och fler patienter behandlas, vilket är glädjande, säger Ann Einerth, enhetschef på TLV.TNF-hämmare behandlar ett flertal autoimmuna inflammatoriska sjukdomar bland andra reumatoid artrit, axial spondylartrit, psoriasisartrit, psoriasis, ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Subkutana läkemedel injiceras under huden. Läs mer om besluten i länken till höger på sidan.
  2018-11-26
 • Apotekens e-handel växer och nyetablering av apotek bromsas upp
  -Vi ser en tydlig marknadsförändring, branschen investerar i e-handel och är återhållsamma med att öppna nya apotek. Det säger Pontus Johansson, enhetschef på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
  Sveriges kraftiga ökning av nya apotek har bromsat upp samtidigt som apotekens e-handel växer och samtliga apotekskedjor bedriver e-handel. Det framgår av en rapport från TLV om apoteksmarknadens utveckling i Sverige. E-handeln av receptförskrivna läkemedel växte med 40 procent i antal förpackningar och 20 procent i försäljningsvärde under förra året.Apotekens e-handel täcker 98 procent av riketEn kartläggning som TLV gjort i samarbete med apoteksmarknadens aktörer visar att e-handelns totala täckning på postnummernivå är 98 procent mätt på apoteksvaror under perioden mars till maj 2018. I 92 procent av postnummerområdena tillhandahålls receptförskrivna läkemedel av minst två e-handelsaktörer. I genomsnitt har e-handeln sju procent av marknaden för receptförskrivna läkemedel. Kommuner med lägre apotekstäthet tenderar att ha en högre andel e-handel. Landsbygds- och pendlingskommuner har också en högre andel e-handel än större städer.–De senaste årens utveckling med fler apotek, ökade öppettider och en växande e-handel har lett till att det är möjligt att få tillgång till läkemedel och farmaceutisk rådgivning en större del av dygnet, säger Pontus Johansson.Utifrån de resultat som framkommer i rapporten ser TLV inte att det finns skäl att aktualisera en ny översyn av handelsmarginalens nivå eller utformning.Fakta
  • Sedan 2010 har Sverige haft en nettoökning av 478 apotek.
  • I maj 2018 fanns det 1 407 apotek i Sverige, vilket var några färre än i december 2017.
  • TLV är den myndighet som bestämmer hur hög ersättning som apoteken ska få för att expediera receptbelagda läkemedel, den så kallade handelsmarginalen. Apoteken får nästan fem miljarder kronor i ersättning. Resterande del av apotekens intjäning kommer bland annat från handelsvaror, receptfria läkemedel och läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet.

  2018-11-19
 • Hälsoekonomisk bedömning av den första CAR-T-cellbehandlingen
  TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt underlag till landstingen för det avancerade läkemedlet Yescarta som behandlar cancersjukdomen B-cellslymfom. Yescarta är den första CAR-T-cellbehandlingen som TLV utvärderar.
  TLV ser att det finns stora osäkerheter kring hur många patienter som potentiellt kan botas och hur länge de överlever. Dessa faktorer har en betydande inverkan på nyttan i förhållande till kostnaden för behandlingen.De här nya avancerade genterapierna har stor potential och kommer att ha stor betydelse för att behandla cancer. Samtidigt är osäkerheterna i underlaget för Yescarta stora. Därför är det viktigt att Yescarta följs upp i vården. Uppföljningen kring hur läkemedlet används och vilket resultat behandlingen får bör ske löpande.Nästa steg är att landstingens råd för nya terapier, NT-rådet, kommer att föra diskussioner med företaget om hur Yescarta kan introduceras i vården.Fakta lymfom och YescartaLymfom är det övergripande namnet för en grupp elakartade tumörsjukdomar som utgår från det lymfatiska systemets celler. Yescarta används av vuxna patienter med två varianter av aggressiva B-cellslymfom, dels diffust storcelligt B-cellslymfom, dels primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom vid återfall eller om patienten inte svarat på tidigare behandling efter två eller fler behandlingslinjer. Yescarta består av patientens egna celler som förändrats i laboratorium. De modifierade cellerna, de så kallade CAR-T-cellerna, känner igen proteinet CD19, som finns på B-cellers liksom tumörcellers yta. När CAR-T-celler binder till CD19 leder det till att cellen som uttrycker CD19 dör.
  2018-11-15
 • Utträden ur läkemedelsförmånerna 1 december
  Cerebidin 20 mg, pulver till infusionsvätska lösning i ampull (10x20 mg) utträder ur förmånerna på företagets begäran.En parallellimporterad vara i injektionsflaska finns kvar inom förmånen, eftersom varan inte är utbytbar på förpackningsnivå behöver det utbytbara alternativ som ingår i förmånerna förskrivas för att expedition inom förmånerna ska kunna ske.Tradolan 50 mg, 1000 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran. Varan är en dos+sjukhusförpackning. Ingen annan utbytbar vara i samma storlek finns inom förmånen.Duroferon 100 mg Fe2+, 100 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran. Varan är en dos+sjukhusförpackning. Varan är inte utbytbar.Atripla 600 mg/200mg/245 mg, 30 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran. Generika och parallellimporterade varor finns kvar inom förmånerna. För recept på Atripla 600 mg/200 mg/245 mg som är utfärdade innan 1 december 2018 kan apoteket expediera ett utbytbart alternativ som fortfarande ingår i förmånerna, medan för recept som utfärdas efter 1 december 2018 måste något av de utbytbara alternativ som ingår i förmånerna förskrivas för att utbyte på apotek och expedition inom förmånerna ska kunna ske.Cortimyk 20 mg/g+10 mg/g kräm, 20 g utträder ur förmånerna på företagets begäran. Inget annat utbytbart läkemedel finns inom förmånen i denna storlek Cortimyk 20 mg/g+10 mg/g kräm, 50 g ingår dock i förmånen.Slutligen vill vi uppmärksamma att faktor VIII-läkemedlet Helixate NexGen inte ingår i läkemedelsförmånerna från den 1 december.
  2018-11-14
 • Nya och borttagna utbytesgrupper
  Från och med december finns Naratriptan och Alprazolam med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna
  2018-11-09
 • Merkaptopurin ny utbytesgrupp
  Från och med november finns merkaptopurin med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna.
  2018-11-07
 • Kolekalciferol ny utbytesgrupp
  Från och med november finns kolekalciferol med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Förpackningar i den senast tillagda utbytesgruppen
  2018-11-02
 • Fulvestrant borttagen utbytesgrupp
  Från och med november finns fulvestrant inte längre med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens upphör i den gruppen tas de bort i listan över periodens varor.Förpackningar i den senast borttagna utbytesgruppen
  2018-11-01
 • Kolestyramin ny utbytesgrupp
  Från och med oktober finns kolestyramin med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna
  2018-10-30
 • Nya och borttagna utbytesgrupper
  Från och med november finns darunavir och fenoximetylpenicillin (granulat till oral suspension, frukt) med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna
  2018-10-11
 • Utträden ur läkemedelsförmånerna 1 november
  Fentanyl Sandoz, 37,5 mikrogram/timme, depotplåster, förpackningarna 16 x 1 plåster och 10 x 1 plåster utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran den 1 november 2018. Produkterna är inte utbytbara. Sista förpackningen som finns kvar inom förmånen för Fentanyl Sandoz, 37,5 mikrogram/timme, depotplåster är påse, 5 x 1 plåster.
  2018-10-09
 • Metadon 10 mg och 5 mg nya utbytesgrupper
  Från och med oktober finns metadon 10 mg och 5 mg med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  2018-10-03
 • Kolestyramin borttagen från utbytesgrupper
  Från och den 13 september finns inte kolestyramin med som utbytesgrupp på listan över periodens varor i oktober.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Förpackningar i de senast borttagna utbytesgrupperna.
  2018-09-14
 • Kolestyramin och ritonavir nya utbytesgrupper
  Från och med oktober finns kolestyramin och ritonavir med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna.Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2018-09-11
 • Utträden ur läkemedelsförmånerna 1 oktober
  Originalläkemedlet Ezetrol 10 mg, 28 och 98 tabletter (ezetimib) utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran den 1 oktober. Produkten är utbytbar och generika i motsvarande förpackningsstorlekar finns kvar inom förmånerna.
  För recept på Ezetrol 10 mg som är utfärdade innan 1 oktober 2018 kan apoteket expediera ett utbytbart alternativ som fortfarande ingår i förmånerna, medan för recept som utfärdas efter 1 oktober 2018 måste något av de utbytbara alternativ som ingår i förmånerna förskrivas för att utbyte på apotek och expedition inom förmånerna ska kunna ske.Till höger finns en sammanställning över samtliga läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 oktober 2018.
  2018-09-10
 • Alimemazin ny utbytesgrupp
  Från och med september finns Alimemazin med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Förpackningar i den senast tillagda utbytesgruppen
  2018-09-07
 • Borttagna utbytesgrupper
  Från och med den 1 augusti har en utbytesgrupp försvunnit från listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
  Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2018-08-08
 • Fulvestrant nya utbytesgrupper
  Från och med augusti finns fulvestrant med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.

  2018-07-16
 • Flutikasonpropionat + salmeterol nya utbytesgrupper

  Från och med juli finns flutikasonpropionat+ salmeterol med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Du hittar listan med nya utbytesgrupper i menyn till höger. Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.

  2018-07-13
 • Utträden ur läkemedelsförmånerna 1 augusti

  PegIntron (peginterferon alfa-2b) original 50 mikrogram, 80 mikrogram, 100 mikrogram, 120 mikrogram och 150 mikrogram som finns som pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna samt tvåkammarcylindrar i injektionspennor utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran den 1 augusti.
  För styrkorna 50, 80 och 100 mikrogram finns det parallelldistribuerade läkemedel kvar i läkemedelsförmånerna. För 120 och 150 mikrogram finns det parallelldistribuerade förpackningar inom läkemedelsförmånerna som inte marknadsförs. MSD injektionsflaska plus ampull i styrkorna 100, 120 och 150 mikrogram finns kvar inom förmånerna men inte heller dessa marknadsförs i dagsläget.  

  2018-07-10
 • Metadon, Paliperidon och Pramipexol (Grupp A) - Nya utbytesgrupper
  Från och med juli finns Metadon, Paliperidon och Pramipexol (Grupp A)  med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.

  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
  2018-07-06
 • Ändrade föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 augusti
  Den 1 augusti 2018 träder ändringar i föreskrifter och allmänna råd i kraft. Ändringarna är huvudsakligen anpassningar till den nya förvaltningslagen som trädde i kraft den 1 juli 2018. De ändringar som görs är endast förtydliganden och ändrar inget i sak.Följande föreskrifter och allmänna råd har justerats:
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:2) om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande syfte
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2011:3) om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS:2014:9) om prissättning av vissa äldre läkemedel
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (HSLF FS 2017:29) om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention
  De förtydligande som har gjorts handlar om bestämmelser om när TLV:s beslut börjar att gälla. Utöver detta har bestämmelser om när TLV kan komma att ändra beslut skrivits in. Detta har endast tidigare funnits med i själva besluten, inte i förskrifterna.Länk till föreskriftssidan finns i kolumnen till höger på sidan.
  2018-07-05
 • Varugrupperingskoderna för förbrukningsartiklar är uppdaterade
  TLV har efter initiativ från branschorganisationen Swedish Medtech uppdaterat varugrupperingskoderna för förbrukningsartiklar för att bättre avspegla produktsortimentet.
  Förutom att den uppdaterade versionen innehåller redaktionella ändringar av kodernas beskrivningar har dessutom sju nya grupper inkluderats i systemet. De nya grupperna innehåller vissa stomiprodukter, plattor och påsar av olika typer, som är särskilt avsedda för barn.Varugrupperingskoderna är ett administrativt system för indelning av förbrukningsartiklar som ingår i läkemedelsförmånerna. Du hittar listan i menyn till höger.
  2018-07-03
 • Ändringar i tandvårdsstödet från 15 januari 2019
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare förbättra regelverket.
  De ändringar som de flesta inom tandvården kommer att komma i kontakt med är:
  • Förtydliganden i åtgärderna för basundersökning,
  • Åtgärd 122 för röntgendelstatus tas bort och ersätts med två nya åtgärder, 127 och 128 för delstatus av olika storlek.
  • Omgörningstiden ändras till tre år för de åtgärder där den tidigare varit två år.
  • En ny åtgärd för integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona tillförs. Det innebär nya möjligheter för patienter att få ersättning när en separat implantatkrona skruvas fast.
  Ändringarna börjar gälla den 15 januari 2019.
  2018-06-21
 • Kalcipotriol + Betametason ny utbytesgrupp
  Från och med juni finns kalcipotriol+betametason med som utbytesgrupp på listan över periodens varor. 
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
  2018-06-15
 • 2,5 miljarder i återbäring på läkemedel
  Läkemedelsbolagen kommer att betala 2,5 miljarder kronor i återbäring för år 2018, vilket är mer än en fördubbling jämfört med i fjol. Det skriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i en rapport till regeringen. 
  - Det är en kraftig ökning och beror till största delen på framgångsrika trepartsöverläggningar mellan oss, läkemedelsbolagen och landstingen om läkemedel mot hepatit C, säger Pontus Johansson, enhetschef på TLV.Sedan 2014 har landsting och företag genom sidoöverenskommelser för vissa läkemedel kommit överens om att företagen lämnar en viss del av läkemedelskostnaden i återbäring till landstingen. TLV koordinerar denna process och följer löpande upp utfallet av överenskommelserna.- Tack vare sidoöverenskommelserna kan vi subventionera en botande behandling till alla patienter med hepatit C. De leder till att vi kan få ut nya effektiva läkemedel snabbare och mer jämlikt över landet. De frigör också betydande resurser som kan användas till andra läkemedel eller annan angelägen hälso- och sjukvård, säger Pontus Johansson.
  2018-06-15
 • Ny digital tjänst jämför priser hos tandläkare
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har skapat en ny webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård som idag presenteras för regeringen.
  - Prisjämförelsetjänsten ska öka möjligheten för allmänheten att få en bild av prisnivåer inom tandvården och möjliggöra prisjämförelser mellan olika tandvårdsmottagningar, säger Gun-Britt Lundin, enhetschef på TLV.I slutrapporten beskriver TLV hur tjänsten fungerar och hur den ser ut. Tjänsten gör det möjligt att jämföra snittpriser för olika behandlingar, men även för enskilda åtgärder per mottagning. Behandlingar och åtgärder som visas i tjänsten är sådana som omfattas av det statliga tandvårdsstödet och snittpriset baseras på de priser som tandvårdsmottagningarna har rapporterat in till Försäkringskassan.- Vi tror att prisjämförelsetjänsten kommer att stärka patientens ställning, säger Gun-Britt Lundin. I rapporten förtydligas också de juridiska förutsättningarna för att tjänsten ska kunna introduceras.
  2018-06-15
 • Läkemedel mot cystisk fibros subventioneras
  Läkemedlet Orkambi mot cystisk fibros ingår i högkostnadsskyddet, det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat.
  - Orkambi är ett angeläget tillskott i behandlingen av cystisk fibros. Därför är det glädjande att vi tillsammans med landstingen och företaget nu hittat en lösning som innebär att patienter får Orkambi subventionerat, säger Jonathan Lind Martinsson, enhetschef på TLV. I beslutet har TLV bland annat vägt in sjukdomens svårighetsgrad och antalet patienter samt behovet av nya behandlingar vid cystisk fibros. Därför accepterar TLV en högre kostnad för Orkambi, jämfört med behandlingar mot vanligare men lika svåra sjukdomar.TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och landstingen träffat en sidoöverenskommelse som är en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen innebär att kostnaderna för Orkambi minskar. Landstingens råd för nya terapier, NT-rådet, kommer inom kort med en rekommendation om hur Orkambi bör användas i vården.Beslutet gäller från och med den 1 juli 2018.Fakta cystisk fibrosCystisk fibros är en allvarlig ärftlig sjukdom som orsakas av mutationer i genen för proteinet CFTR och innebär att slemproducerande körtlar i kroppen inte fungerar normalt. Körtlarna utsöndrar ett alltför segt slem som framför allt påverkar lungorna, mag-tarmkanalen och bukspottskörteln. Sjukdomen går inte att bota och patienten försämras gradvis. Den förväntade medianlivslängden ligger på cirka 50 år i Sverige men förväntas öka ytterligare i takt med att nya behandlingar blir tillgängliga. Det finns cirka 670 personer med cystisk fibros i Sverige idag och det föds cirka 20 barn årligen.Orkambi är en tilläggsbehandling till standardbehandling av cystisk fibros hos patienter som är sex år eller äldre och som har en specifik genetisk förändring. Cirka 245 patienter är idag aktuella för behandling med Orkambi.
  2018-06-14
 • Glukos och natriumklorid borttagna utbytesgrupper
  Från och med juli finns glukos och natriumklorid i styrkorna 100mg/ml, 200 mg/ml respektive 4 mmol/ml inte med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
  2018-06-14
 • Utträden ur läkemedelsförmånerna 1 juli 
  Två originalläkemedel som används mot kronisk Hepatit C utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran den 1 juli. Det är läkemedlen Exviera 250 mg, Blister 4x14 tabletter (dasabuvir) samt Viekirax 12,5 mg/75 mg/50 mg, Blister 4x14 tabletter (paritaprevir, ritonavir). För Viekirax finns det parallelldistribuerade läkemedel kvar inom läkemedelsförmånerna.
  2018-06-13
 • TLV:s chefsfarmaceut blir ny ordförande i EUnetHTAs Executive Board
  Niklas Hedberg, chefsfarmaceut på TLV, har utsetts till ordförande för EUnetHTAs Executive Board. EUnetHTA är ett samarbetsprojekt mellan över 80 partners - myndigheter, universitet och regioner - i EU:s medlemsstater och Norge och Schweiz. Niklas uppdrag inleds redan torsdag till fredag denna vecka då EUnetHTA Assembly och Forum äger rum i Köln i Tyskland.
  - Jag är glad och stolt över att mina kollegor i Executive Board har gett mig förtroendet att vara deras ordförande. Jag vill bland annat ägna extra uppmärksamhet till att öka diskussionerna med såväl företag som tillhandahåller läkemedel och medicintekniska produkter som betalare och hälso- och sjukvårdsproducenter, eftersom vi behöver förstå deras behov och utmaningar ännu bättre än idag, säger Niklas Hedberg.EUnetHTA startade 2006 och är nu inne på sin tredje samarbetsomgång, så kallad Joint action 3. Denna ska avslutas i maj 2020. I denna tredje samarbetsomgång leder TLV arbetspaket 3 och ansvarar därmed för utvärderingen av samarbetsomgången.Executive Board är EUnetHTAs styrgrupp där alla partners som leder ett arbetspaket har en plats. Dessutom består Executive Board av ett antal valda partners och ett fåtal observatörer, sammanlagt cirka 20 personer, varav 16 har rösträtt. I Executive Board fattas strategiska och övergripande beslut för EUnetHTA.Efter två års arbete i EUnetHTA genomförs ett antal förändringar för att stärka styrning och ledning inom projektet. Som en del av detta utsåg Executive Board vid sitt möte i Dublin 15–16 maj en ordförande och två vice ordförande. Ordförande ska samarbeta tätt med chefen för EUentHTAs sekretariat och ska bland annat:
  • ansvara för att EUnetHTA bedriver ett strategiskt arbete
  • bidra till att EUnetHTA:s interna beslut implementeras
  • styra och leda arbetet i möten med Executive Board
  • vara en god ambassadör och representera EUnetHTA
  - Fler än idag behöver uppfatta EUnetHTAs arbete som relevant för att lösa utmaningar i deras vardag och på det sättet se värdet av europeiskt samarbete till nytta för patienter och samhälle. Som ordförande vill jag också bidra till ett system för europeiskt samarbete inom HTA som kan vara hållbart över tid trots att politiska och ekonomiska förutsättningar är svåra att förutsäga när EUnetHTA avslutas 2020, säger Niklas Hedberg. Utöver arbetet i EUnetHTA deltar TLV i satsningarna på Innovative Medicines Initiative, IMI där kommissionen tillsammans med EFPIA satsar på utvecklings- och forskningsprojekt. TLV inledde även i höstas ett samarbete mellan myndigheter i Norge, Finland, FINOSE, som ska leda till snabbare tillgång till nya effektiva läkemedel där man ska göra gemensamma hälsoekonomiska bedömningar.
  2018-05-22
 • Läkemedel till blödarsjuka kvar i högkostnadsskyddet efter prissänkningar och sidoöverenskommelser
  Kostnaderna för faktor VIII-läkemedel, som används vid behandling av blödarsjuka av typen hemofili A, sänks med mellan 200 och 300 miljoner kronor per år efter att TLV omprövat subventionen och landsting och företag tecknat sidoöverenskommelser. Tolv av tretton faktor VIII-läkemedel kvarstår i högkostnadsskyddet.
   - Kostnaden för behandling med faktor VIII-läkemedel har tidigare varit mycket hög. I och med att kostnaderna nu sänks frigörs mellan 200 och 300 miljoner kronor årligen som kan användas till annan angelägen hälso- och sjukvård, säger Sophia Brodin, enhetschef TLV.Det finns tretton faktor VIII-läkemedel i högkostnadsskyddet och cirka 400 patienter behandlas med dessa varje år i Sverige. Marknaden för faktor VIII-läkemedel uppgick till 583 miljoner kronor 2017. TLV, landstingen och läkemedelsföretagen har haft så kallade trepartsöverläggningar som resulterat i sänkta kostnader för tolv av faktor VIII-läkemedlen.- Arbetet tillsammans med landsting och företag har fungerat bra och lett till betydligt lägre kostnader. Detta möjliggör att patienter med blödarsjuka även i fortsättningen får faktor VIII-läkemedel inom högkostnadsskyddet, säger Sophia Brodin.Sidoöverenskommelserna innebär att företagen står för en del av läkemedelskostnaderna. Efter prissänkningar och sidoöverenskommelser anses kostnaderna för de tolv faktor VIII-läkemedlen vara rimliga i förhållande till nyttan.Kostnaden för Helixate NexGen ligger kvar på en hög nivå och anses därmed inte rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen. Läkemedlet kommer därför inte att ingå i högkostnadsskyddet efter den 1 december 2018. De patienter som idag använder Helixate NexGen kommer att ställas över till jämförbart faktor VIII-läkemedel i högkostnadsskyddet.Beslut om prissänkningar och sidoöverenskommelser börjar gälla den 1 juni 2018.Fakta blödarsjuka, hemofili A, brist på koagulationsfaktor VIIIFaktor VIII-läkemedel är en livslång behandling som används för att behandla patienter med blödarsjuka av typen hemofili A, som är en medfödd kronisk sjukdom som är vanligast bland män. I Sverige behandlas cirka 400 personer med hemofili A. Vid blödarsjuka saknas ett protein som får blodet att levra sig (koagulera). Det innebär att blödningar uppstår mer eller mindre spontant och att de är svåra att stilla. Blödningar i leder och muskler som inte behandlas leder till ökat tryck och smärta. På sikt uppstår en kronisk inflammation med värk och försämrad rörlighet. Obehandlad sjukdom innebär också risk för andra allvarligare blödningar.

  2018-05-18
 • Eletriptan ny utbytesgrupp
  Från och med maj finns eletriptan med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
  2018-05-15
 • Utträden ut läkemedelsförmånerna 1 juni
  Orginalet Tracleer, Filmdragerad tablett, 62,5 mg och 125 mg, förpackning blister 56 tabletter (bosentan) utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran den 1 juni. Utbytbara generika och parallelldistribuerade läkemedel finns kvar inom förmånerna.
  Addex®-Natriumklorid utträder ur läkemedelsförmånerna. Det är ett koncentrat till infusionsvätska, lösning, 4 mmol/ml, förpackning Ampull, 20 x 20 ml. Läkemedlet är ensam i sin förpackningsstorleksgrupp.

  Dorzolamid Sandoz, Ögondroppar, lösning, 20 mg/ml, förpackning plastflaska 3 x 5 ml utträder ur läkemedelsförmånerna. Läkemedlet är ensam generika i sin förpackningsstorleksgrupp. Utbytbara original- och parallelldistribuerade läkemedel finns kvar inom förmånerna.

  2018-05-14
 • Lamivudin + zidovudin ny utbytesgrupp
  Lamivudin + zidovudin ny utbytesgrupp.
  Från och med 1 juni finns Lamivudin + zidovudin med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.

  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

  2018-05-14
 • Apotek i glesbygd får elva miljoner
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att ge glesbygdsbidrag till 35 apotek som får dela på nästan elva miljoner kronor för 2017.
  – Patienter ska kunna hämta ut medicin och få rådgivning även i glesbygden, säger tf enhetschef Gunilla Rönnholm på TLV.Tio apotek i Västerbottens län får nästan 2,7 miljoner kronor i glesbygdsbidrag. Det gör Västerbotten till det län som får mest i bidrag. Därefter kommer Jämtlands län där sex apotek delar på knappt 2 miljoner kronor.
  2018-05-14
 • Almotriptan ny utbytesgrupp
  Från och med maj finns almotriptan med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
  2018-05-04
 • Dexametason och Apomorfin nya utbytesgrupper
  Från och med maj finns dexametason och apomorfin med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
  2018-05-02
 • Broschyr beskriver TLV i korthet
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram en broschyr som på ett enkelt sätt beskriver det myndigheten arbetar med.
   - Vårt mål är att nå mesta möjliga hälsa för skattepengarna. Exempelvis berättar vi i broschyren om hur vårt arbete tillsammans med landstingen och berörda företag ledde till att alla patienter med hepatit C numera kan få behandling, säger kommunikationschef Maria Bjurö.Broschyren ger även en inblick om de marknader som TLV verkar inom: läkemedel, apotek, tandvård och medicinteknik. Den tar också upp det internationella arbetet och hur myndigheten samverkar med patientföreträdare.

  Broschyren kan du ladda ner till höger på sidan eller beställa här.

  2018-04-27
 • Ganirelix ny utbytesgrupp 
  Från och med april finns ganirelix med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna.

  2018-04-26
 • Ezetimib ny utbytesgrupp
  Från och med april finns ezetimib med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

  Förpackningar i de senast tillagda utbytesgruppen

  2018-04-18
 • Utträden ut läkemedelsförmånerna 1 maj 
  Proscar®, Filmdragerad tablett,  5 mg, förpackning blister 98 tabletter (finasterid): original utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran den 1 maj. Utbytbar generika samt parallelldistribuerade läkemedel finns kvar inom förmånerna. Eftersom det är originalet som utträder kan apotek expediera ett utbytbart alternativ som fortfarande ingår i förmånerna om receptet är utfärdat före 1 maj, medan för recept som utfärdas efter 1 maj måste något av de läkemedel som ingår i förmånerna förskrivas för att utbyte på apotek och expedition inom förmånerna ska kunna ske.Loratadin Sandoz, Munsönderfallande tablett, 10 mg, förpackning Blister, 30x1 tabletter utträder. Efter att denna förpackning (30 förpackningen) för denna substans och styrka i munsönderfallande tablett utträder finns ingen liten förpackning marknadsförd inom förmånen. Den som finns kvar inom förmånen för Loratadin 10 mg munsönderfallande tablett är förpackning Blister, 100x1 tabletter.
  2018-04-13
 • Nya utbytesgrupper
  Från och med maj finns Acitretin, Lamivudin, Tramadol, Rivastigmin, Buprenorfin+Naloxon och Ezetimib med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Förpackningar i de senast tillagda utbytesgruppernaLäs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2018-04-13
 • Anagrelid ny utbytesgrupp
  Från och med april finns anagrelid med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna
  2018-04-04
 • Nordiskt samarbete kan ge snabbare tillgång till läkemedel
  Ett samarbete mellan myndigheter i Norge, Finland och Sverige kan leda till snabbare tillgång till nya effektiva läkemedel. I samarbetet, FINOSE, ska man göra gemensamma hälsoekonomiska bedömningar. Idag samlar myndigheterna ett 60-tal personer för att öppna för en dialog mellan myndigheterna och läkemedelsbolagen.
  – Vi står inför stora utmaningar och vi möter dessa bäst genom att jobba tillsammans mellan myndigheter och med läkemedelsbolagen för att utveckla våra arbetssätt att snabbt säkerställa tillgång till innovativa läkemedel på ett ekonomiskt hållbart sätt, säger de tre generaldirektörerna i ett gemensamt uttalande.Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har tillsammans med läkemedelsverken i Norge, NoMA, och Finland, Fimea inlett ett fördjupat samarbete, och de tre myndigheterna har tecknat en avsiktsförklaring gällande gemensamma utvärderingar av läkemedel, FINOSE.NoMA och Fimea har ett bredare uppdrag än Läkemedelsverket i Sverige och arbetar även med utvärdering av läkemedel ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.Gemensamma utvärderingar av flera länder görs redan inom det europeiska myndighetssamarbetet EUnetHTA, men i FINOSE-samarbetet ingår även utvärdering av hälsoekonomin, något som inte är en del av EUnetHTA-samarbetet.Mötet innehåller också en möjlighet för deltagarna att höra EU-kommissionens biträdande generaldirektör beskriva det aktuella förslaget om framtida samarbete på detta område inom EU.
  2018-03-27
 • Remiss om ändringar i tandvårdsstödet 2019
  De föreslagna förändringarna handlar främst om att åtgärder för röntgen och undersökningar förtydligas samt att åtgärd 122 för delstatus delas upp i två nya åtgärder.

  Dessutom föreslås att tidsgränsen ändras från två till tre år för tiden när ny ersättning inte betalas ut för omgörning av fast protetik. Förändringen gäller dock inte avtagbara proteser där tidsgränsen om ett år kvarstår.
  En ny åtgärd för distans/kopplingskomponent för separat implantatkrona föreslås också. Det innebär nya möjligheter för patienter att få ersättning när en separat implantatkrona skruvas fast.
  2018-03-09
 • Utträden ur läkemedelsförmånerna 1 april 2018
  Originalläkemedel Baraclude (entekavir) tabletter 0,5 mg och 1 mg, 30 st utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran den 1 april.
  Utbytbar generika samt parallelldistribuerade läkemedel finns kvar inom förmånerna. För recept som är utfärdade innan 1 april kan apoteket expediera ett utbytbart alternativ som fortfarande ingår i förmånerna, medan för recept som utfärdas efter 1 april måste något av de läkemedel som ingår i förmånerna förskrivas för att utbyte på apotek och expedition inom förmånerna ska kunna ske.Duroferon depottabletter 200 st samt en av de två 100-pack som nu finns inom förmånerna utträder.

  Calcium -Sandoz brustablett 1000 mg 20 st utträder. Produkten är ej utbytbar. Det finns en förpackning på 100 st kvar inom förmånerna.

  Leflunomide medac tablett 20 mg 30 st utträder. Det är den enda förpackningen i storleken 30 st på styrkan 20 mg. Det finns förpackningar med 100 och 90 st kvar i förmån på aktuell styrka, både av denna produkt, originalet samt annan generika.


  2018-03-09
 • Hydrokortison, hydroklortiazid, ivabradin och rosuvastatin nya utbytesgrupper
  Från och med april finns hydrokortison, hydroklortiazid, ivabradin och rosuvastatin med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  ‌Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna.
  2018-03-09
 • Betahistin nya utbytesgrupper
  Från och med mars finns betahistin med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

  Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna

  2018-03-02
 • Glesbygdsbidraget ger effekt
  Nästan alla apotek finns kvar sedan staten införde glesbygdsbidraget. Det visar en uppföljning som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket gjort.
  Hittills har staten årligen betalat omkring tio miljoner kronor i bidrag till apotek i glesbygd. Verksamhetsåret 2016 fick 34 apotek glesbygdsbidrag och bidraget lyfte 17 av 19 apotek från ett negativt till ett positivt rörelseresultat.- Vi konstaterar att bidraget haft avsedd effekt och bidrar till att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning i hela landet. Om inte bidraget funnits bedöms tillgången till apoteksservice i glesbygd varit sämre, säger Gunilla Rönnholm, enhetschef på TLV.Under de fyra år bidrag utbetalats har tre av 130 apotek med mer än 20 kilometer från närmsta apotek lagt ner. Ytterligare ett apotek lades ner i fjol.- Det är fortfarande möjligt att söka bidrag för verksamhetsåret 2017. Sista dagen att lämna in ansökan är den 1 mars, säger Gunilla Rönnholm.Bidrag för 2017 kommer att betalas ut under andra kvartalet 2018 efter att samtliga ansökningar prövats.
  2018-02-27
 • Mesta möjliga hälsa för skattepengarna
  Alla patienter med hepatit C kan få subventionerade läkemedel och arbetet med uppföljning av läkemedel har tagit fart. Detta lyfter Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i årsredovisningen för 2017.
  TLV:s vision är mesta möjliga hälsa för skattepengarna och under året har TLV tillsammans med andra aktörer lyckats nå flera viktiga resultat som förverkligar visionen.De senaste årens trepartsöverläggningar har lett till att kostnaderna på Hepatit C-läkemedel, som för ett par år sedan uppgick till som mest 1,3 miljoner kronor per behandling, sänktes till betydligt under 100 000 kronor per behandling.– Vårt arbete tillsammans med landstingen och berörda företag ledde bland annat till att TLV i slutet av förra året fattade beslut som gjorde det möjligt för alla patienter med hepatit C att få subventionerad behandling, säger generaldirektör Sofia Wallström.Under 2017 har TLV också startat flera utvecklingsprojekt kring så kallad real world data som handlar om att ta reda på vilken faktisk nytta ett läkemedel har. Detta arbete kommer att fortsätta under 2018 och görs i samarbete med bland annat andra myndigheter, registerhållare, företag och akademi.- Detta är strategiskt viktiga frågor för TLV. Ett utvecklat arbete med uppföljningen ger oss bättre möjligheter att hantera de utmaningar vi har med att värdera läkemedel utifrån osäkra underlag, så att patienterna får tillgång till nya effektiva läkemedel utan onödiga dröjsmål, säger Sofia Wallström.
  2018-02-22
 • Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden
  Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden från den 1 juni 2018. Fram till och med den 31 maj kan Alvedon 665 mg förskrivas som vanligt, lämnas ut inom sjukvården och expedieras på apotek. Patienter som har aktuella, eller flera uttag på sina recept bör få nytt recept på alternativ behandling så snart som möjligt.
  Mer information finner du i länken till höger.
  2018-02-22
 • Folsyra nya utbytesgrupper
  Från och med mars finns folsyra med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna
  2018-02-13
 • Swedish substitution system quickly lowers pharmaceutical costs
  The Swedish system of substitutable pharmaceuticals with a ‘product-of-the-month’ quickly brings down the prices for prescription pharmaceuticals. This is once again confirmed in TLV’s annual international price comparison report. For pharmaceuticals not exposed to competition, Swedish prices are in line with other countries.
  “Sweden, Denmark and the Netherlands have significantly lower prices on pharmaceuticals that are subject to competition (in the ‘product-of-the-month’ system) compared to other European countries,” says Pontus Johansson, senior economist at TLV.These countries generally steer sales towards the product with the lowest price when there is a chance to make substitutions. New products are constantly added to the ‘product-of-the month’ system as patents lapse and competition arises. The price drops immediately after competition is introduced. Sweden has reinforced its position among the countries with the lowest prices.
  2018-02-13
 • Utträden ur förmånen 1 mars 2018
  Viread 245 mg 30 st och Truvada 200/245 mg 30 st utträder ur förmånen på företagens begäran den 1 mars 2018. Utbytbara generika och paralleller finns dock kvar i förmånen. Även generika Cabergoline Sandoz 1 mg 30 st utträder. Den 30-förpackning som finns kvar inom förmånerna är originalläkemedlet Cabaser.
  För receptexpedition inom läkemedelsförmånerna gäller följande: För recept på Viread och Truvada som är utfärdade innan 1 mars 2018 kan apoteket expediera ett utbytbart alternativ som fortfarande ingår i förmånerna, medan för recept som utfärdas efter 1 mars 2018 måste något av de utbytbara alternativ som ingår i förmånerna förskrivas för att utbyte på apotek och expedition inom förmånerna ska kunna ske. Motsvarande gäller även för Cabergoline Sandoz 1 mg, det vill säga, utbyte på apotek kan göras till det utbytbara alternativ som fortfarande ingår i läkemedelsförmånerna för recept som är utfärdade innan 1 mars 2018.
  2018-02-12
 • Sverige får allt fler apotek och e-handeln ökar kraftigt 
  Apotekens e-handel växer kraftigt och antalet apotek fortsätter att öka. Idag finns över 1 400 apotek i landet. Det framgår av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets årliga rapport om apoteksmarknadens utveckling.
  TLV:s uppföljning av apoteksmarknadens utveckling visar på en fortsatt etablering av fysiska apotek, men det har skett en avmattning i tillväxttakten.
   
  – Sedan 2009 har Sverige fått en nettoökning av 474 apotek och öppethållandet har ökat, vilket visar på en god tillgänglighet till apoteksservice. Vi ser att e-handeln tar marknadsandelar, vilket bidrar till ökad konkurrens och prispress på varor med fri prissättning, säger Gunilla Rönnholm, enhetschef på TLV.
   
  De senaste åren har apotekens e-handel vuxit kraftigt och samtliga apotekskedjor har etablerat e-handelsapotek. E-handeln av receptbelagda läkemedel växte med 40 procent i antal förpackningar och 20 procent i försäljningsvärde under 2017.

  2018-02-08
 • Nitisinon ny utbytesgrupp
  Från och med februari finns nitisinon med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2018-02-02
 • Borttagna utbytesgrupper från PV-listan
  Från och med februari har sex stycken utbytesgrupper försvunnit från listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor. Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2018-02-02
 • Gemensam utvärderingsrapport av Alecensa
  TLV har tillsammans med motsvarande myndigheter i Kroatien, AAZ, och i Österrike, HVB, skrivit en gemensam utvärderingsrapport inom EUnetHTA för läkemedlet Alecensa.
  Alecensa används som ensam behandling i första och andra linjen vid anaplastiskt lymfomkinas-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer hos vuxna patienter.Den gemensamma utvärderingen gäller första linjens behandling.EUnetHTA är ett nätverk för europeiska HTA-myndigheter där TLV ingår. HTA (Health Technology Assessment) är en term för medicinsk utvärdering.23 januari 2018 publicerades rapporten på EUnetHTA:s webbplats. Länk till rapporten finner du till höger.
  2018-01-30
 • TLV:s webbplats uppdaterad
  För att skapa en stabilare, säkrare och mobilanpassad tlv.se, har TLV bytt plattform för webbplatsen.
  Vid eventuella felaktiga länkar eller störning i funktionalitet, vänligen kontakta oss så att vi kan rätta till detta.Kontaktinformation finner du i länken till höger.
  2018-01-25
 • Samarbetet mellan Fimea, NoMA och TLV fördjupas
  En avsiktsförklaring har undertecknats av generaldirektörerna vid de finska och norska läkemedelsverken Fimea och NoMA samt TLV, om att inleda ett samarbete.
  Samarbetet kommer att innebära att myndigheterna i projektform gör gemensamma utvärderingar av läkemedel, både avseende relativ effekt och hälsoekonomi.Företag som har ett nytt, men ännu inte godkänt läkemedel, är välkomna att kontakta någon av myndigheterna och diskutera ett eventuellt deltagande i en gemensam utvärdering. Företag som väljer att delta, lämnar in sin subventionsansökan eller ett motsvarande underlag för hälsoekonomisk utvärdering, till samtliga tre myndigheter samtidigt som de undertecknar ett avtal som tillåter myndigheterna att dela informationen mellan sig. I övrigt följs de vanliga nationella processerna. Utifrån den gemensamma utvärderingen, kommer varje myndighet att fatta ett enskilt beslut i enlighet med nationell lagstiftning.Om en utvärdering av relativ effekt har gjorts på EU-nivå inom EUnetHTA, kan Fimea, NoMA och TLV använda den som grund för en gemensam hälsoekonomisk analys.

  2018-01-22
 • Nu går det att ansöka om glesbygdsbidrag för apotek
  Nu finns ansökningsblankett för glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2017. Ansökan ska ha kommit in till TLV senast 1 mars 2018.
  Regeringen har avsatt 20 miljoner kronor för utbetalning under 2018, i syfte att skapa förutsättningar för god läkemedelsförsörjning och tillgång till farmaceutisk kompetens i glesbygden. Förra året betalades drygt 10 miljoner kronor ut till 34 apotek.För att apotek ska kunna få bidraget ska det:
  • ligga mer än tjugo kilometer från ett annat apotek,
  • ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och tio miljoner kronor för verksamhetsåret och
  • ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader.
  Mer om vilka kriterier som gäller samt hur man ansöker finns via länk till höger på sidan.
  Bidrag betalas ut under andra kvartalet 2018, efter att TLV prövat samtliga ansökningar.

  2018-01-16
 • Fler behandlingar ingår i tandvårdsstödet
  Idag gör Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ändringar i det statliga tandvårdsstödet.
  TLV har sett över regelverket för tandreglering vilket nu leder till att något fler patienter kan få tandregleringsbehandling inom tandvårdsstödet.Regelverket utökas också med några fler behandlingar, bland annat med tre nya åtgärder för borttagning av tandsten. Tidigare har endast patienter som har sjukdom i munnen fått ersättning för att ta bort tandsten inom tandvårdsstödet.

  Det sker även ett antal förtydliganden och språkliga ändringar så att innehållet i regelverket för det statliga tandvårdsstödet ska bli tydligare och enklare att tillämpa.

  Den 15 januari 2018 träder ändringarna i kraft.

  Fakta om tandvårdsstödet
  • TLV beslutar vilka behandlingar som ska ingå i tandvårdsstödet och beräknar även referenspriserna, som ligger till grund för hur stor ersättning patienterna får för olika tandvårdsåtgärder.
  • Skyddet mot höga kostnader börjar gälla när man betalat för tandvård som enligt referenspriserna överstiger 3 000 kronor. För kostnader mellan 3 000 kronor och 15 000 kronor betalar patienten 50 procent. När kostnaden överstiger 15 000 kronor betalar patienten 15 procent.

  2018-01-15
 • Granisetron, Levodopa + Karbidopa, Timolol och Oxazepam Borttagna utbytesgrupper
  Från och med februari finns inte Granisetron, Levodopa + Karbidopa, Timolol och Oxazepam med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.De senast borttagna utbytesgrupperna är:
  2018-01-11
 • Alendronat+Kolecalciferol ny utbytesgrupp
  Från och med februari finns Alendronat+ Kolecaliferol med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna:
  2018-01-11
 • Utträden ur förmånen 1 februari 2018
  Hela listan på utträden ur förmånen 1 februari 2018 finner du i listan till höger.
  Trombyl 160 mg, 100 och 98 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran. Generika finns kvar inom förmånerna. Trombyl (och generika) finns kvar inom förmånerna i styrkan 75 mg i storlekarna 98 och 100 st.För recept på Trombyl 160 mg som är utfärdade innan 1 februari 2018 kan apoteket expediera ett utbytbart alternativ som fortfarande ingår i förmånerna, medan för recept som utfärdas efter 1 februari 2018 måste något av de utbytbara alternativ som ingår i förmånerna förskrivas för att utbyte på apotek och expedition inom förmånerna ska kunna ske.Selexid tabl 200 mg 40 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran. Övriga storlekar av Selexid 200 mg kvarstår inom förmånerna. I storlek 40 st finns utbytbar generika kvar inom förmånerna. För recept som är utfärdade innan 1 februari 2018 kan apoteket expediera ett utbytbart alternativ som fortfarande ingår i förmånerna, medan för recept som utfärdas efter 1 februari 2018 måste ett utbytbart alternativ som ingår i förmånerna förskrivas för att expedition inom förmånerna ska kunna ske.Arcoxia tabletter 30 mg. På företagets begäran utträder originalläkemedlet med de förpackningsstorlekar som funnits inom förmånerna, 28 och 98 st. Generika och parallellimporterade läkemedel finns kvar inom förmånerna.Arcoxia tabletter 60 mg. På företagets begäran utträder originalläkemedlet med de förpackningsstorlekar som funnits inom förmånerna, 7, 28, 30, 90 och 98 st. Generika och parallellimporterade läkemedel finns kvar inom förmånerna.Arcoxia tabletter 90 mg På företagets begäran utträder originalläkemedlet med de förpackningsstorlekar som funnits inom förmånerna, 7, 28, 30, 90 och 98 st. Generika och parallellimporterade läkemedel finns kvar inom förmånerna.Arcoxia tabletter 120 mg. På företagets begäran utträder originalläkemedlet med de förpackningsstorlekar som funnits inom förmånerna, 7 och 14 st. Generika och parallellimporterade läkemedel finns kvar inom förmånerna.För recept som är utfärdade innan 1 februari 2018 kan apoteket expediera ett utbytbart alternativ som fortfarande ingår i förmånerna, medan för recept som utfärdas efter 1 februari 2018 måste något av de utbytbara alternativ som ingår i förmånerna förskrivas för att utbyte på apotek och expedition inom förmånerna ska kunna ske.
  2018-01-09
 • Tiamazol ny utbytesgrupp
  Från och med januari finns tiamazol med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Förpackningar i de senast tillagda utbytesgruppernaLäs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2018-01-03
 • Efavirenz+Emtricitabin+Tenofovirdisoproxil ny utbytesgrupp
  Från och med december finns Efavirenz+Emtricitabin+Tenofovirdiproxil med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  Vi har tidigare meddelat att denna utbytesgrupp finns med som ny utbytesgrupp
  på listan över periodens vara för januari.
  TLV har nu fått ny information och gruppen finns tillgänglig från och med
  december.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är
  sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de
  till i listan över periodens varor.
  Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även
  länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens
  varor.

  2017-12-20
 • Sverige får en miljard i återbäring av läkemedelsindustrin
  Tack vare överenskommelser som tecknas mellan företag och landsting dämpas kostnaden för läkemedel i Sverige och för år 2017 beräknas läkemedelsbolagen betala tillbaka närmare en miljard kronor, vilket är trettio procent mer än tidigare år. Det framgår av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) internationella rapport ”Utvecklingen av läkemedelsutgifter i Sverige”.
  – Överenskommelserna ger möjlighet att hantera osäkerheter för att få ut nya innovativa och effektiva läkemedel till patienter snabbare och mer jämlikt. De frigör också betydande resurser som kan användas till annan angelägen hälso- och sjukvård, säger Pontus Johansson senior ekonom på TLV. I rapporten skriver TLV att det finns stora utmaningar på läkemedelsområdet både i Sverige och internationellt. Utvecklingen går mot att nya läkemedel introduceras i ett allt tidigare skede, vilket medför att osäkerheterna kring dessa läkemedel ofta är stora. TLV skriver att det under de kommande åren är sannolikt att de faktorer som ökar kostnaderna för läkemedel kommer att vara starkare än de kostnadsdämpande effekterna. Överenskommelser kommer dock bli ett allt viktigare verktyg för att dämpa kostnadsökningen.Fakta
  • Sedan 2014 har landsting och företag genom nationella överenskommelser för vissa läkemedel kommit överens om att företagen lämnar en viss del av läkemedelskostnaden i återbäring till landstingen. TLV koordinerar denna process inom ramen för trepartsöverläggningar och följer löpande upp utfallet av överenskommelserna.
  • De områden med flest överenskommelser är inom hepatit C, cancer samt TNF-hämmare. Det är också inom dessa områden där försäljningen är stor med höga behandlingskostnader och där det finns flera konkurrerande företag.• I läkemedelsavtalet mellan staten och SKL om statsbidrag för läkemedelsförmånerna delar staten och landstingen på den återbäring som överenskommelserna genererar. 70 procent av återbäringen tillfaller landstingen och 30 procent staten.
  2017-12-19
 • Ändrade föreskrifter om utbyte av parenterala läkemedel med mera har trätt i kraft
  Den 15 december 2017 trädde ändringar i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. i kraft. Föreskriftsändringarna ska tillämpas vid utbytet av läkemedel på apoteken från och med den 1 mars 2018.
  Föreskriftsändringarna är huvudsakligen avsedda att möjliggöra utbyte på apotek av parenterala läkemedel (bland annat injektions-, infusions- och implantatläkemedel) med generisk konkurrens, det vill säga inom periodens vara-systemet. Detta ska möjliggöras genom att TLV delar in förpackningarna i så kallade förpackningsstorleksgrupper. Samtidigt införs vissa förenklingar av indelningen i förpackningsstorleksgrupper för de läkemedel som inte är parenterala läkemedel. Dessa förenklingar finns i bilagan till föreskrifterna.Nedan beskrivs de olika förändringarna närmare.Parenterala läkemedelIdag finns det cirka 215 förpackningar som ingår i periodens vara-systemet och som innehåller parenterala läkemedel. TLV har nu påbörjat arbetet med att dela in dessa förpackningar i förpackningsstorleksgrupper. Det första steget i denna process är att Läkemedelsverket ska bedöma och yttra sig till TLV om vilka förpackningar som bedöms vara jämförbara och därmed möjliga att byta sinsemellan på apotek. Därefter kommer de läkemedelsföretag som marknadsför läkemedel inom förmånerna i den berörda utbytesgruppen att ges möjlighet att yttra sig över Läkemedelsverkets bedömning och förslaget till indelning.TLV kommer därefter att fatta beslut om förpackningsstorleksgrupp/-er för de berörda förpackningarna. Beslutet kan träda i kraft och därmed tillämpas på apotek tidigast den 1 mars 2018. Beslutet kommer att kommuniceras till berörda läkemedelsföretag.Övriga beredningsformerFör övriga beredningsformer kommer cirka 500 förpackningar att byta beteckning på förpackningsstorleksgruppen den 1 mars 2018. Alla, utom ett fåtal, förpackningar kommer även efter bytet av beteckning vara möjliga att byta mot samma förpackningar som idag. TLV kommer i januari och februari 2018 att informera om vilka förpackningar som byter beteckning från och med den 1 mars.Till följd av föreskriftsändringarna har webbsidan med information om förpackningsstorleksgrupper uppdaterats. Vi har även uppdaterat handboken för företag vid ansökan om subvention och pris för läkemedel, så att det framgår vad läkemedelsföretag behöver tänka på vid ansökan för parenterala läkemedel.Länk till uppdaterade webbsidor, handbok och övriga dokument finns i kolumnen till höger på sidan.
  2017-12-19
 • Rosuvastatin ny utbytesgrupp
  Från och med januari finns Rosuvastatin med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna
  2017-12-15
 • Botande hepatit C-läkemedel subventioneras till alla patienter
  Läkemedel som botar kronisk hepatit C kommer att subventioneras till alla patienter, oavsett fibrosstadium och genotyp. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat.
  - En stor del av de svårast sjuka patienterna har under de senaste åren behandlats, samtidigt har kostnaderna för att behandla en patient med hepatit C sjunkit avsevärt. Tack vare att kostnaderna har sjunkit kraftigt kan vi nu även subventionera behandling till patienter i de lägsta fibrosstadierna, säger Sophia Brodin, enhetschef TLV.Subventionen utökas nu till att även omfatta de lindrigast sjuka med hepatit C, det vill säga patienter i fibrosstadier F0 och F1. Den utökade subventionen gäller för sex av tio botande hepatit C-läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. Med de nya lägre läkemedelskostnaderna kan betydligt fler patienter behandlas jämfört med tidigare, utan att samhällets kostnader ökar.TLV, landstingen och företagen har haft så kallade trepartsöverläggningar. Dessa har resulterat i att landstingen och vissa företag kommit överens om att teckna sidoöverenskommelser. Det innebär att landstingen och företagen delar på de ekonomiska riskerna kring hur många patienter som behandlas samt hur länge. Sidoöverenskommelserna är en del av underlaget för TLV:s beslut.- Arbetet tillsammans med landsting och företag har fungerat bra och lett till betydligt lägre kostnader. Det möjliggör att även de lindrigast sjuka patienterna kan behandlas, säger Sophia Brodin. När de första botande läkemedlen mot hepatit C lanserades 2014 var läkemedelskostnaden för att behandla en patient mellan 600 000 och 1 300 000 kronor. Idag finns läkemedel som kostar betydligt mindre än 100 000 kronor.BakgrundÅr 2014 fick läkemedelsmarknaden ett stort genombrott i och med lanseringen av de nya, botande läkemedlen mot hepatit C. Samtidigt var priset högt och antalet patienter stort, uppskattningsvis omkring 40 000 i Sverige. Detta innebar att läkemedlen mot hepatit C till en början enbart subventionerades till de svårast sjuka, patienter med allvarlig leverpåverkan i fibrosstadium F3 och F4. I juli 2015 utvidgades subvention till att även omfatta de patienter med måttlig leverpåverkan, fibrosstadium F2.
  2017-12-14
 • Svenskt utbytessystem sänker läkemedelspriserna snabbt
  Det svenska utbytessystemet med periodens vara sänker priserna snabbt på receptbelagda läkemedel. Det bekräftas återigen av TLV:s årliga internationella prisjämförelse. För läkemedel som inte är utbytbara ligger de svenska priserna i linje med priserna i övriga länder.
  – Sverige, Danmark och Nederländerna har betydligt lägre priser på konkurrensutsatta läkemedel (i periodens vara-systemet) jämfört med övriga europeiska länder, säger Pontus Johansson, senior ekonom på TLV.
  2017-12-13
 • Utträden ur förmånerna 1 januari 
  Originalläkemedlet Folacin 5 mg tabletter i förpackningarna 98, 100 och 1000 stycken utträder ur förmånerna från 1 januari 2018 på företagets begäran. Utbytbar generika finns kvar inom förmånerna. För recept som är utfärdade innan 1 januari kan apoteket expediera ett utbytbart alternativ som fortfarande ingår i förmånerna, medan för recept som utfärdas efter 1 januari måste något av de generika som ingår i förmånerna förskrivas för att utbyte på apotek och expedition inom förmånerna ska kunna ske.
  2017-12-13
 • Nya utbytesgrupper på periodens vara listan januari 2018
  Från och med januari 2018 finns Tadalafil, Aripirazol ,Tobramycin+Dexametason och Efavirenz+Emtricitabin+Tenofovirdisoproxil med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
  2017-12-12
 • Myndigheter föreslår nya modeller för att säkra tillgången till antibiotika 
  Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) presenterar i en rapport till regeringen hur Sverige kan säkra tillgången till antibiotika av särskilt medicinskt värde.
  Antibiotikaresistens är ett stort och ökande problem globalt såväl som i Sverige, och det finns ett starkt samband mellan användning av antibiotika och utveckling av antibiotikaresistens. Antibiotika kan betraktas som en ändlig resurs och få nya antibiotikaklasser är under utveckling. Detta innebär att de antibiotika som finns måste användas på ett ansvarsfullt sätt och att det måste finnas tillgänglighet till både nya och gamla antibiotika som är av särskilt medicinskt värde.
  2017-12-01
 • Skicka in ansökningar tidigare än vanligt i december
  Ansökningar som TLV handlägger i en tremånaderscykel, det vill säga generiskt utbytbara läkemedel, nya förpackningar och styrkor behöver vara inskickade tidigare än vanligt i december, gärna så tidigt som möjligt i vecka 51 för att TLV ska hinna kontrollera om de är kompletta.
  TLV vill påminna om att subventionsansökningar som handläggs i en tremånaderscykel måste vara kompletta senast sista arbetsdagen i ansökningsmånaden för ett beslut efterföljande månad. Det avser subventionsansökningar för generiskt utbytbara läkemedel, nya förpackningar och styrkor. Är en ansökan komplett under december månad kommer ärendet att beslutas den femte arbetsdagen i januari och pris och subvention att träda i kraft 1 februari 2018.
  2017-12-01
 • Nytt kunskapsunderlag om biosimilarers användning och ekonomi
  Det är okontroversiellt att välja en biosimilar vid nyinsättning av ett biologiskt läkemedel. Det finns heller inga hinder för läkare att byta till en biosimilar under pågående behandling (switch) när sjukdomen är i stabil fas och patienten är välinformerad. Det är ett par av slutsatserna som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Läkemedelsverket idag presenterar i en rapport för regeringen.
  - Tillsvidare rekommenderar vi dock inte upprepade byten mellan biosimilar och referensprodukt, eftersom risken för immunologiska reaktioner vid frekventa byten är ofullständigt belyst, säger Marie Gårdmark, direktör på Läkemedelsverket.
  2017-11-30
 • Hydrokortison tablett ny utbytesgrupp
  Från och med november finns hydrokortison tablett med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
  2017-11-28
 • Beslut om begränsad subvention för Simponi har överklagats 
  TLV:s beslut att begränsa Simponis subvention har överklagats till Förvaltningsrätten i Stockholm.
  Den 27 oktober 2017 ändrade TLV subventionen för Simponi (golimumab) från generell till begränsad subvention. Vid nyinsättning av TNF-hämmare subventioneras Simponi endast för patienter där etanercept inte är lämpligt. Denna begränsning gäller vid indikationerna reumatoid artrit, axial spondylartrit och psoriasisartrit och för Humira även vid plackpsoriasis.
  2017-11-23
 • Nu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter
  Nio myndigheter upprättar ett samarbete för att bättre ta vara på patienters och brukares erfarenheter. I förlängningen kommer dessa att få större möjlighet att påverka prioriteringar av morgondagens forskning och kunskapsstöd till vård och omsorg.
  Stärkt patient- och brukarinflytande är en av de prioriterade frågorna för Rådet för styrning med kunskap. Därför tillsattes förra året en arbetsgrupp med representanter för samtliga de nio myndigheter som ingår i Rådet, bland annat Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV. Gruppen tog då även hjälp av representanter för fem stora patientorganisationer och intresseföreningar. Och nu har de nio myndigheternas generaldirektörer ställt sig bakom gemensamma rekommendationer som ska stärka brukarnas inflytande på framtida satsningar och forskning.Rekommendationerna handlar bland annat om att undvika dubbelarbete. Myndigheternas samråd med patient- och brukarorganisationerna ska samordnas och effektiviseras. Och med ökad systematik kan kvaliteten i samråden höjas. Arbetet kommer att drivas framåt av ett myndighetsövergripande nätverk.Mårten Jansson, representant för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, hoppas att kunskapsstyrningen härmed kommer att kunna anpassas bättre till de faktiska behoven:
  – Som brukare eller patienter bjuds vi in till olika hearings, där vi säger ungefär samma sak hela tiden. Nu får vi en chans att ha dialog med flera myndigheter, samtidigt. Samarbetet kommer också att göra det lättare för både myndigheter och brukare att följa upp konkreta satsningar.
  Kontaktperson för arbetet med brukarsamverkan mellan myndigheter har hos TLV varit Sophia Brodin, enhetschef på TLV. Kontaktuppgifter till Sophia Brodin finner du till höger på sidan. Läs rapporten ”Patient- och brukarorganisationers delaktighet i den statliga styrningen med kunskap. Slutredovisning till Rådet för styrning med kunskap”, till höger på sidan.I arbetsgruppen ingick representanter för följande fem intresseorganisationer: Diabetesförbundet, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Pensionärernas iksorganisation, Funktionsrätt Sverige, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.I Rådet för styrning med kunskap ingår följande nio myndigheter: Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Inspektionen för vård- och omsorg, Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
  2017-11-17
 • Ändringar av föreskrifter om utbyte av parenterala läkemedel med mera
  TLV fattade den 30 oktober 2017 beslut om ändringar i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel med mera. Föreskriftsändringarna träder i kraft den 15 december 2017, och ska tillämpas på utbytet av läkemedel på apoteken från och med den 1 mars 2018.
  Föreskriftsändringarna är huvudsakligen avsedda att möjliggöra utbyte på apotek av parenterala läkemedel (bland annat injektions-, infusions- och implantatläkemedel) med generisk konkurrens, det vill säga inom periodens vara-systemet. TLV har samtidigt beslutat om förenklingar av indelningen i förpackningsstorleksgrupper för de läkemedel som inte är parenterala läkemedel. Dessa förenklingar finns i bilagan till föreskrifterna.Länk till de ändrade föreskrifterna finns i kolumnen till höger på sidan.
  2017-11-15
 • Förvaltningsrätten återförvisar ärendet Briviact till TLV för ny prövning av frågan om subvention
  Briviact (brivaracetam) är en tilläggsbehandling för patienter med fokala epileptiska anfall (epileptiska anfall som börjar i en avgränsad del av hjärnan) som inte uppnått anfallsfrihet med befintlig basbehandling. Substansen brivaracetam binder till ett specifikt protein i hjärnan, vilket påverkar utsöndringen av signalsubstanser och har visats minska anfallsfrekvensen hos patienter med fokala anfall jämfört med placebo.
  TLV beslutade den 21 juni 2016 att Briviact inte ska omfattas av läkemedelsförmånerna, det vill säga inte vara subventionerad. TLV bedömde att företaget inte har kunnat visa att Briviact tillför bättre effekt eller annorlunda biverkningsprofil jämfört med nuvarande behandlingsalternativ. TLV bedömde därför att den nytta Briviact tillför inte motsvarar den höga kostnaden.Företaget överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkade att TLV ska besluta att läkemedlet Briviact, filmdragerad tablett, och Briviact, oral lösning, ska ingå i läkemedelsförmånerna och subventioneras endast för patienter för vilka levetiracetam inte är lämpligt.Förvaltningsrätten bedömde att det finns behov av ytterligare utredning i ärendet. Förvaltningsrätten beslutade därför, den 2 november 2017, att upphäva TLV:s beslut och återförvisa ärendet till TLV. Det innebär att TLV på nytt ska utreda frågan om subvention av Briviact.
  2017-11-13
 • Hälsoekonomisk bedömning av Spinraza vid spinal muskelatrofi av typ 5q
  TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Spinraza (nusinersen) vid behandling av spinal muskelatrofi av typ 5q.
  Spinala muskelatrofier (SMA) är en grupp ärftliga sjukdomar, där motoriska nervceller i mellanhjärnan, förlängda märgen och ryggmärgen bryts ned. Nedbrytningen leder till muskelsvaghet och muskelförtvining (atrofi). Det finns olika typer av SMA som bland annat utmärks av ålder vid symtomdebut. De typer som TLV har utvärderat är SMA typ I, II och III. SMA I debuterar inom 6 månader efter födseln, SMA II inom 6–18 månader och SMA III efter 18 månader.TLV bedömer att svårighetsgraden för tillståndet varierar beroende på typ av SMA. För SMA I och II är svårighetsgraden mycket hög, eftersom sjukdomen förvärras gradvis och leder till en kort eller kraftigt förminskad förväntad överlevnad och kraftigt försämrad livskvalitet. Gruppen av patienter med SMA III varierar mycket, där kan symtomen vara närmast obefintliga eller likna symtomen vid SMA II. Svårighetsgraden för SMA III bedöms därför på gruppnivå vara hög, det vill säga lägre än SMA I och II.TLV bedömer att standardbehandling vid SMA är relevant jämförelsealternativ till Spinraza och standardbehandling.Osäkerheten i resultaten som ligger till grund för den hälsoekonomiska bedömningen är mycket hög. Främst på grund av att effekten på livskvalitet och överlevnad av längre tids behandling är osäker eftersom det inte finns några långtidsdata från fas 3 studier, eller registerdata att tillgå. Det finns också stor osäkerhet i hur stor förbättring av hälsorelaterad livskvalitet patienterna uppnår på kort sikt.I det underlag som företaget kommit in med för SMA III bedöms osäkerheterna vara alltför stora för att TLV ska presentera några hälsoekonomiska resultat.Inom ramen för denna bedömning anser TLV att det underlag företaget inkommit med för SMA I och II är alltför osäkert för att presentera ett grundscenario, utan TLV presenterar istället ett spann. Utifrån detta är den rimligaste skattningen av kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 5,7 till 7,7 miljoner kronor för SMA I och 7,3 till 12,8 miljoner kronor för SMA II.
  2017-11-10
 • Sidoöverenskommelser för TNF- och JAK-hämmare frigör 550 miljoner kronor årligen
  Landstingen, TLV och företag har genomfört trepartsöverläggningar för TNF-hämmare och JAK-hämmare. Trepartsöverläggningarna har resulterat i  sidoöverenskommelser mellan landstingen och företagen om återbäring av en del av landstingens kostnader för Benepali, Enbrel, Erelzi, Humira, Olumiant och Xeljanz.
  I samband med trepartsöverläggningarna har även prissänkningar av Benepali och Humira kommit in. Efter avslutade trepartsöverläggningar har en prissänkning för Erelzi kommit in.Prissänkningar samt sidoöverenskommelser förväntas frigöra minst 550 miljoner kronor per år. Det gynnar patienterna eftersom flera kan behandlas till samma kostnad som tidigare.Läs mer i länken till höger.
  2017-11-09
 • Läkemedel mot fenylketonuri subventioneras
  Kuvan är ett särläkemedel som används för behandling av den ärftliga sjukdomen fenylketonuri (PKU). Från den 1 november subventioneras Kuvan till patienter som inte har fått tillräcklig effekt av diet och som svarar på behandling med läkemedlet. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat.
  "Trepartsöverläggningar mellan TLV, landstingen och företaget möjliggör att vi kan subventionera Kuvan. Att Kuvan nu ingår i högkostnadsskyddet ökar förutsättningarna för en jämlik vård i hela landet", säger Sophia Brodin, enhetschef på TLV.TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och landstingen träffat en sidoöverenskommelse om riskdelning som har utgjort en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen innebär att företaget och landstingen delar på kostnaderna för de osäkerheter som finns kring behandlingseffekten av Kuvan. Denna sidoöverenskommelse minskar kostnaderna för osäkerhet och medför att osäkerheterna kan accepteras.Subventionen av Kuvan är begränsad till patienter som svarar på behandling med läkemedlet och som inte har fått tillräcklig effekt av diet. För att kunna utvärdera hur Kuvan används i förhållande till begränsningen är subventionen tidsbegränsad till och med den 31 oktober 2019.
  2017-10-31
 • Salmeterol/flutikasonpropionat ny utbytesgrupp
  Från och med oktober finns Salmeterol + flutikasonpropionat med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
  2017-10-25
 • Meropenem finns inte längre med som utbytesgrupp på listan över periodens varor
  Från och med oktober finns meropenem inte längre med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
  2017-10-03
 • TLV lämnar in regeringsrapport
  TLV lämnade i fredags, 29 september, in regeringsrapporten ”Kontrollsystem för att undanröja risk för otillbörlig påverkan” till regeringen. Uppdraget gavs i 2017 års regleringsbrev.
  I rapporten redovisar vi hur vi hanterar jäv för experter och vetenskapliga råd och jäv i andra frågor internt genom t.ex. utbildning, interna handböcker och föreläsningar.Till höger hittar rapporten i sin helhet.
  2017-10-03
 • Nytt lungcancerläkemedel subventioneras
  Tagrisso som används för att behandla vuxna med icke-småcellig lungcancer ingår i högkostnadsskyddet från 1 oktober. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat.
  – Tagrisso är en ny typ av lungcancerläkemedel så det är mycket glädjande att patienter i hela landet nu kan få tillgång till läkemedlet, säger Jonathan Lind Martinsson, enhetschef på TLV.Varje år drabbas cirka 3 650 personer lungcancer. Det finns två huvudtyper av lungcancer, småcellig och icke-småcellig lungcancer. Tagrisso används till patienter med icke-småcellig lungcancer vars cancer är avancerad eller har spridit sig och som har en särskild mutation som kallas T790M.TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och landstingen träffat en sidoöverenskommelse som har utgjort en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen innehåller en riskdelning som hanterar osäkerheter i behandlingseffekt. Riskdelningen mellan företaget och landstingen kommer att innebära att behandlingskostnaden minskar och därmed kan osäkerheterna accepteras.
  2017-10-03
 • TLV presenterar delrapport om prisjämförelsetjänst för tandvård
  TLV presenterar idag en delrapport till regeringen om det pågående arbetet med att etablera en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård. Prisjämförelsetjänsten ska ge allmänheten en bild av prisnivåerna inom tandvården och möjliggöra prisjämförelser mellan olika tandvårdsmottagningar. Delrapporten beskriver bland annat hur den kommande tjänsten ska utformas. Tjänsten kommer att baseras på de priser tandvårdsmottagningarna rapporterar till Försäkringskassan. Uppdraget ska slutredovisas i juni 2018.
  2017-09-18
 • Rapport om glesbygd överlämnad
  Regeringen har gett TLV i uppdrag att se över om det finns ett behov av att justera myndighetens föreskrifter om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse (TLVFS 2013:4). Av föreskrifterna framgår bland annat den modell som används för att beräkna apotekens bidrag.
  TLV:s utredning visar att myndighetens föreskrifter är förenliga med EU-rätten och att det inte föreligger behov av att justera dessa. De bidrag som betalas ut, efter prövning av ansökan, bedöms uppfylla kraven och bedöms varken leda till att apotek blir överkompenserade eller till att konkurrensen på marknaden snedvrids.
  2017-09-18
 • Ny utbytesgrupp för Ursodeoxycholsyra
  Från och med september finns Ursodeoxycholsyra med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
  2017-09-14
 • Utträden ur förmånerna 1 oktober
  Originalläkemedlet Valcyte tabletter 450 mg 60 st, Roche utträder den 1 oktober. Utbytbar generika och paralleller finns kvar inom förmånerna.
  För recept som är utfärdade innan 1 oktober kan apoteket expediera ett utbytbart alternativ som fortfarande ingår i förmånerna, medan för recept som utfärdas efter 1 oktober måste något av de läkemedel som ingår i förmånerna förskrivas för att utbyte på apotek och expedition inom förmånerna ska kunna ske.
  2017-09-12
 • Oseltamivir ny utbytesgrupp
  Från och med oktober finns Oseltamivir med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
  2017-09-11
 • Travoprost/Timolol ny utbytesgrupp
  Från och med september finns Travoprost/Timolol med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
  2017-09-05
 • Bosentan ny utbytesgrupp
  Från och med augusti finns Bosentan med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
  2017-08-29
 • Isosorbidmononitrat ny utbytesgrupp
  Från och med augusti finns isosorbidmononitrat 30 mg med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor
  2017-08-08
 • Oxikodon/Naloxon ny utbytesgrupp
  Från och med augusti finns oxikodon/naloxon  med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
  2017-08-01
 • Tenofovirdisoproxil och Emtricitabin+Tenofovir nya utbytesgrupper
  Från och med juli finns Tenofovirdisoproxil och Emtricitabin+Tenofovir med som utbytesgrupper på listan över periodens varor
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
  2017-07-27
 • Etoricoxib ny utbytesgrupp
  Från och med juli finns Etoricoxib med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Se förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna i fil till höger på sidan.Till höger på sidan finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på samt mer information om nya utbytesgrupper.
  2017-07-11
 • Entekavir ny utbytesgrupp
  Från och med juli finns Entekavir med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  Se förpackningarnas namn och varunamn i dokumentet till höger.
  2017-07-05
 • Sidoöverenskommelser beräknas ge 940 miljoner kronor i återbäring 2017
  Återbäringen av sidoöverenskommelser för läkemedel beräknas bli 940 miljoner kronor under 2017. År 2016 uppgick återbäringen till 720 miljoner kronor. Det visar den första prognosen över återbäring från sidoöverenskommelser som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har överlämnat till regeringen
  – Sidoöverenskommelser ger möjlighet att hantera osäkerheter för att få ut nya innovativa och effektiva läkemedel till patienter snabbare och mer jämlikt. De har också frigjort betydande resurser som kan användas till annan angelägen hälso- och sjukvård, säger Fredrik Andersson, avdelningschef på TLV.Sedan 2014 har landsting och företag genom nationella sidoöverenskommelser för vissa läkemedel kommit överens om att företagen lämnar en viss del av läkemedelskostnaden i återbäring till landstingen. TLV koordinerar denna process inom ramen för trepartsöverläggningar och följer löpande upp utfallet av överenskommelserna.
  2017-07-03
 • Förbättringar i tandvårdsstödet
  Till 2018 sker ett antal förtydliganden och språkliga ändringar så att innehållet i regelverket för det statliga tandvårdsstödet ska bli tydligare och enklare att tillämpa.
  Regelverket utökas med bland annat tre nya åtgärder för borttagning av tandsten. Tidigare har endast patienter som har sjukdom, det vill säga tandköttsinflammation eller tandlossning, fått ersättning för att ta bort tandsten inom tandvårdsstödet. Tandsten försvårar för patienten att själv rengöra tänderna och hålla sig frisk. Därför är det angeläget att detta ingår i tandvårdsstödet.TLV har under året även sett över regelverket för tandreglering. Ändringarna medför att något fler patienter kan få tandregleringsbehandling inom tandvårdsstödet.Den 15 januari 2018 träder ändringarna i kraft.

  2017-06-22
 • Nytt bröstcancerläkemedel subventioneras
  Ibrance som används för behandling av spridd bröstcancer ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från 1 juli. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat.
  – Ibrance är en ny typ av bröstcancerbehandling så det är mycket glädjande att patienter i hela landet nu får tillgång till läkemedlet, säger Jonathan Lind Martinsson, enhetschef på TLV.TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen som resulterat i att företaget och landstingen träffat en sidoöverenskommelse som har utgjort en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen innehåller en riskdelning som hanterar osäkerheter i behandlingslängd. Detta medför minskade osäkerheter i de hälsoekonomiska beräkningarna samt att behandlingskostnaderna minskar.Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor och utgör ungefär 30 procent av all cancer hos kvinnor i Sverige. Ibrance används för att behandla lokalt avancerad eller spridd bröstcancer. Subventionsbegränsningen innebär att läkemedlet subventioneras för behandling i kombination med en annan typ av läkemedel, så kallade aromatashämmare.

  2017-06-19
 • Sidoöverenskommelser spelar en allt större roll
  Sidoöverenskommelser som tecknas mellan företag och landsting dämpar kostnadsutvecklingen för läkemedel. De ger också bättre förutsättningar för tidig och jämlik användning. Det konstaterar TLV i sin rapport "Uppföljning av läkemedelskostnader" som nu presenterats för regeringen.
  I rapporten skriver TLV att det finns stora utmaningar på läkemedelsområdet både i Sverige och internationellt. Utvecklingen går mot att nya läkemedel introduceras i ett allt tidigare skede, vilket medför att osäkerheterna förknippade med dessa läkemedel ofta är stora.– Ur det offentligas perspektiv är det viktigt att hantera dessa osäkerheter för att vi ska få ut effektiva läkemedel till patienter snabbt och jämlikt, säger Pontus Johansson, senior ekonom på TLV.TLV pekar på att det under de kommande åren är sannolikt att de faktorer som ökar kostnaderna för läkemedel kommer att vara starkare än de kostnadsdämpande effekterna. Sidoöverenskommelser kommer kunna bli ett allt viktigare verktyg för att dämpa kostnadsökningen, tillsammans med generisk konkurrens inom periodens vara-systemet samt åtgärder i form av omprövningar och prissänkningar på produkter äldre än 15 år.
  2017-06-16
 • Ingen utvärdering av FreeStyle Libre 
  TLV har inte möjlighet att publicera en hälsoekonomisk utvärdering av den kontinuerliga glukosmätaren FreeStyle Libre, eftersom företaget som marknadsför produkten valt att inte bidra med nödvändigt underlag.
  I dag använder minst 27.000 patienter i Sverige FreeStyle Libre och merkostnaden för den användningen är minst en kvarts miljard kronor per år. FreeStyle Libre har introducerats utan ordnat införande vilket lett till ojämlik
  tillgång beroende på var i landet patienten bor.
  – Det är viktigt att rätt patienter får FreeStyle Libre så det är olyckligt att vi nu inte har möjlighet att publicera en hälsoekonomisk utvärdering, säger Malin Blixt, enhetschef.TLV:s utvärdering inom medicinteknikuppdraget skulle legat till grund för en nationell rekommendation från landstingens NT-råd. Syftet med rekommendationen var att ge förutsättningar för en jämlik tillgång till FreeStyle Libre.
  2017-06-13
 • Utträden ur förmånen 1 juli
  TLV presenterar de läkemedel som på företagens begäran kommer att utgå ur förmånen från 1 juli. Bland annat kommer en förpackning av Tasigna 200 mg 112 kapslar att utgå ur förmånen, men denna förpackning kommer att ersättas med en annan.
  2017-06-12
 • Första nationella kartläggningen av stomimarknaden
  En kartläggning av stomimarknaden i Sverige visar att antalet personer med stomi ökar snabbare än befolkningstillväxten och att de två landsting som upphandlar stomiprodukter inte har samma sortimentsbredd som läkemedelsförmånerna har. Rapporten, som har tagits fram av Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, TLV, är den första som ger en samlad bild av stomimarknaden.
  Det finns i dagsläget uppskattningsvis 43.000 personer med stomi. Antalet stomiprodukter ökar från år till år och idag finns det cirka 2.500 stomiprodukter i läkemedelsförmånerna.– Den kartläggning vi gjort visar bland annat att läkemedelsförmånerna erbjuder god sortimentsbredd för personer med stomi. Det ger förutsättningar för god och jämlik vård i hela landet, säger Malin Blixt, enhetschef på TLV.Det finns två parallella system för att tillhandahålla stomiprodukter, läkemedelsförmånerna och upphandling. Även i de landsting som upphandlar stomiprodukter sker viss förskrivning genom läkemedelsförmånerna. I jämförelse mellan de landsting som upphandlar och övriga landsting så finns det inget som tyder på att kostnaden per person med stomi skulle vara lägre i de landsting som upphandlar.Rapporten som är en del i TLV:s arbete med medicinteknik innehåller även information om företag som marknadsför stomiprodukter samt hur dessa hanteras i landstingen.
  2017-06-07
 • Abakavir+Lamivudin ny utbytesgrupp
  Från och med juni finns Abakavir+Lamivudin med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
  En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor. 
  2017-06-02
 • Insatser ökar patientsäkerheten vid utbyte av läkemedel
  I en rapport som lämnats till regeringen pekar Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket på vikten av att patienter via olika informationsinsatser ska få bättre kunskap och bli tryggare med att apoteken föreslår ett utbyte av deras läkemedel. Tydligare och mer anpassad information via 1177 och genom patient- och pensionärsorganisationer är centralt.
  – Information från förskrivare och farmaceuter till patienter i samband med generiskt utbyte har en stor betydelse för patienternas förtroende för läkemedlet och bidrar till en ändamålsenlig läkemedelsanvändning, säger Carola Bardage, ansvarig för rapporten och utredare på Läkemedelsverket.Ytterligare informationsinsatser rapporten tar fasta på är bland annat att patienter ska få information via olika informationskanaler som finns på vårdcentralerna. Man vill också införa en e-utbildning som riktar sig till läkare, farmaceuter, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal.Rapporten pekar också på vikten av att befintligt informationsmaterial används av förskrivare och farmaceuter. Även andra personalkategorier som är inblandade i patientens läkemedelsanvändning, såsom undersköterskor och hemtjänstpersonal, behöver få tillgång till informationsmaterial anpassat för deras behov.– Befintlig information om generiskt utbyte som redan idag tillhandahålls i materialet "Ett tryggt byte på apotek" ska uppdateras och förbättras. Det behöver också anpassas för att bättre kunna nå olika målgrupper i vårdkedjan, säger Carola Bardage.
  2017-06-01
 • Tio miljoner till glesbygdsapotek
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att ge glesbygdsbidrag till 34 apotek som får dela på drygt tio miljoner kronor för 2016.
  – Patienter ska kunna hämta ut medicin och få rådgivning även i glesbygden, säger enhetschef Svante Rasmuson på TLV.Tio apotek i Västerbottens län får mer än 2,5 miljoner kronor i glesbygdsbidrag. Det gör Västerbotten till det län som får mest i bidrag. Därefter kommer Jämtlands län där sju apotek delar på drygt 1,5 miljoner kronor.

  2017-06-01
 • Utträden ur förmånerna 1 juni
  Temomedac kapsel i styrkan 5 mg utträder ur förmånerna den 1 juni på företagets begäran. Läkemedlet samt utbytbara alternativ finns kvar inom förmånerna i andra styrkor.Även Metotab tablett 7,5 mg utträder i storleken 10 tabletter. I aktuell styrka finns en förpackning om 30 tabletter kvar inom förmånerna.Diflucan kapsel 150 mg i förpackning 1 kapsel utträder ur förmånerna. Kvar inom förmånerna finns utbytbar generika i aktuell förpackningsstorlek samt förpackningar på 4 kapslar och 6 kapslar av Diflucan. Om receptet är utfärdat innan utträdesdatumet 1 juni, får apoteket byta till ett utbytbart alternativ i samma förpackningsstorleksgrupp som fortfarande ingår i förmånerna. På recept som utfärdas efter utträdesdatum måste något av de alternativ som fortfarande ingår i förmånerna förskrivas för att receptet ska kunna expedieras med förmån och för att utbyte på apotek ska kunna ske.BCG medac – Pulver och vätska till intravesikal användning 3 injektionsflaskor med luer-lock respektive konisk adapter utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran.Oculac ögondroppar 50 mg/ml endosbehållare 120 st utträder ur förmånerna 1 juli. Företaget har dock ansökt om ett återinträde med nytt pris inom förmånerna med avsikt att det ska börja gälla 1 juli.
  2017-05-12
 • Baklofen, prometazin och travoprost nya utbytesgrupper
  Från och med juni finns baklofen, prometazin och travoprost med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2017-05-10
 • Rapport på engelska om prissättning och subvention av läkemedel i Sverige
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram en rapport om hur hälso- och sjukvården i Sverige är organiserad och finansierad, med fokus på prissättning och subvention av läkemedel.Rapporten ger en beskrivning av hur den svenska hälso- och sjukvården är organiserad och hur vården finansieras. Särskild tonvikt ligger på prissättning och subvention av läkemedel som används inom öppenvården.Rapporten innehåller information om bland annat:
  • ansvarsfördelning och finansiering
  • värdebaserad prissättning och överenskommelser
  • subvention inom förmånerna och pristak
  • rätten till vård och högkostnadsskydd
  • utmaningar och utvecklingsområden
  – Vi har tagit fram denna rapport för att det finns ett stort intresse för hur vi arbetar med prissättning och subvention av läkemedel i Sverige. Vår tanke är att den ska ge svar på de vanligaste frågorna vi får från personer som arbetar med eller är intresserad av läkemedelsfrågor, men som har en annan referens än det svenska systemet, säger Svante Rasmuson, enhetschef på TLV.Rapporten följer den struktur som PPRI tagit fram. PPRI är ett nätverk för myndigheter och samarbetsorganisationer som arbetar med prissättning och subvention av läkemedel. TLV kommer att stå värd för ett möte i Stockholm den 27-28 april där aktuella frågor inom läkemedelsområdet kommer att diskuteras.PPRI, Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information, är ett nätverk som möjliggör informationsutbyte mellan länder som arbetar med pris och subvention av läkemedel. I nätverket ingår ett 40-tal medlemsorganisationer samt Europeiska kommissionen, OECD och Världsbanken. Nätverket är organiserat under världshälsoorganisationen WHO.
  2017-04-24
 • Sevelamerkarbonat och Triamcinolon nya utbytesgrupper
  Från och med maj finns Sevelamerkarbonat och Triamcinolon med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Förpackningar i de senast tillagda utbytesgruppernaLäs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2017-04-11
 • Lumigan ögondroppar utträder ur förmånen
  Lumigan ögondroppar 0,3 mg/ml i flaskor om 3 ml och 9 ml utträder ur förmånen den 1 maj på företagets begäran. Utbytbara alternativ finns kvar inom förmånerna i form av generika och parallelldistribuerade läkemedel.För recept som är utfärdade innan 1 maj kan apoteket expediera ett utbytbart alternativ som fortfarande ingår i förmånerna, medan för recept som utfärdas efter 1 maj måste något av de generika eller parallelldistribuerade läkemedel som ingår i förmånerna förskrivas för att utbyte på apotek och expedition inom förmånerna ska kunna ske.
  2017-04-10
 • Tidigare tekniska problem med läkemedels förmånsstatus är nu lösta
  Under tisdagen 4 april var det tekniska problem med förmånsstatus för fem varunummer i eHälsomyndighetens produkt- och artikelregister VARA, men allt fungerar nu som det ska.Förpackningarna visades felaktigt som att de inte ingick i förmånerna i apotekens expeditionssystem. Under en del av dagen saknades även förpackningarna i TLV:s pris- och beslutsdatabas.Förpackningarna hade förmån och priser inom förmånerna den 4 april. Problemet löstes under dagen och rätt uppgifter finns åter i VARA och TLV:s prisdatabas från och med 5 april.Problemet gällde följande förpackningar:

  2017-04-05
 • Tillfällig subvention införs
  Den 1 april 2017 träder Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket nya föreskrifter för ansökan om pris och subvention för läkemedel för särskilda behov i kraft. Föreskrifterna beskriver vilka regler som gäller vid prissättning och subvention av licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention.Den största förändringen är att TLV, efter ansökan från företaget, kan besluta om tillfällig subvention för ett godkänt läkemedel som ersätter ett licensläkemedel. – Syftet är att patienten inte ska tvingas avbryta en fungerande behandling av ekonomiska skäl under tiden som vi utreder företagets ordinarie ansökan om pris och subvention för läkemedlet, säger Catharina Strömbäck, enhetschef på TLV. Subventionsbeslutet är dock tillfälligt så det är viktigt att vara medveten om att det kan upphöra med kort varsel om TLV avslår den ordinarie ansökan om subvention, exempelvis för att det inte bedöms vara kostnadseffektivt.Det nya regelverket innebär också förändringar för extemporeläkemedel och licensläkemedel. För licensläkemedel gäller att alla ingår i läkemedelsförmånerna från den 1 april om inte TLV beslutat annat. Extemporeläkemedel ingår i läkemedelsförmånerna under förutsättning att prissättningsformeln i TLV:s nya föreskrift tillämpas. Apoteken beräknar utförsäljningspriset genom att lägga på den reglerade handelsmarginalen precis som tidigare.
  2017-04-03
 • Valganciclovir ny utbytesgrupp
  Från och med mars finns valganciclovir med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Vi har tidigare informerat om att gruppen kommer med på listan över periodens varor från april vilket nu har ändrats.Se bifogad fil för förpackningar i utbytesgruppen.Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2017-03-21
 • Blodcancerläkemedlet Revlimid kvar i högkostnadsskyddet
  TLV inledde i oktober 2016 en omprövning av blodcancerläkemedlet Revlimid. Efter prissänkningsansökan från landstingen inleddes överläggningar mellan TLV, landstingen och läkemedelsföretaget som resulterade i en prissänkning samt en sidoöverenskommelse mellan landsting och företag för Revlimid. TLV bedömer att prissänkningen tillsammans med sidoöverenskommelsen säkerställer en mer kostnadseffektiv användning av Revlimid och avskriver därmed omprövningen.- Vi bedömer att sidoöverenskommelsen mellan landstingen och företaget kan bidra till jämlik vård i hela landet och ge ökade möjligheter till effektiv behandling, säger Jonathan Lind Martinsson, enhetschef på TLV.Sidoöverenskommelsen innebär att företaget står för en del av läkemedelskostnaden, framför allt vid längre behandlingstider.Revlimid är ett läkemedel i tablettform som används vid flera olika typer av blodcancer. Den största användningen sker vid multipelt myelom.- Det förväntas komma flera nya läkemedel mot multipelt myelom och området är utmanande av flera skäl. De nya behandlingarna ska i vissa fall användas tillsammans med befintliga, redan kostsamma läkemedel. Det är också okänt vilka behandlingskombinationer som är mest ändamålsenliga och i vilken ordning de ska användas. Detta, i kombination med att det finns läkemedel både inom och utom läkemedelsförmånerna som konkurrerar, ställer nya krav på nationell samordning och utvecklad prissättning, säger Jonathan Lind Martinsson.I samband med omprövningen av Revlimid identifierade TLV ett behov av att öka kunskapen om behandlingar för patienter med multipelt myelom. Därför för TLV en dialog med landsting och företag kring möjligheterna att utveckla uppföljningen av läkemedelsanvändningen vid multipelt myelom i svensk sjukvård.Prissänkningen träder i kraft 1 april 2017. Sidoöverenskommelsen började gälla 1 mars 2017.
  2017-03-16
 • Möt TLV på hälsoekonomikonferens
  Möt oss på hälsoekonomikonferensen SHEA den 14-15 mars i Linköping där hälsoekonomen Daniel Högberg och hans kollegor berättar om TLV och utvecklingen av den värdebaserad prissättning av läkemedel.
  2017-03-14
 • Valganciclovir och Bimatoprost nya utbytesgrupper
  Från och med april finns valganciclovir och bimatoprost med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.I filen till höger på sidan finns namn på de förpackningar som ingår.Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2017-03-10
 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna april
  Nu finns en gemensam lista över de läkemedel och förbrukningsartiklar som utträder ur förmånen på företagens egen begäran.I listan finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 april 2017. Här presenteras också de beslut vi fattat under februari om begärda utträden när det gäller de förbrukningsartiklar som utträder ur läkemedelsförmånerna.
  2017-03-08
 • Sänkta kostnader och kortare handläggningstider
  Handläggningstiderna fortsätter att minska för tredje året i rad. Det framgår av TLV:s årsredovisning för 2016 som lämnas till regeringen idag. Under året har också arbetet med att utveckla den värdebaserade prissättningen fortsatt. Trepartsöverläggningar för så kallade TNF-alfa-hämmare mot inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar har lett till att kostnadsminskningar möjliggörs på flera hundra miljoner kronor i vården.Enligt förordningen om läkemedelsförmåner ska handläggningstiden för ansökningar om pris- och subventionsbeslut för nya läkemedel inte överstiga 180 dagar. Under 2016 överskred inget ärende den tidsfristen. Handläggningstiden fortsätter också att stadigt minska. De senaste tre åren har den genomsnittliga handläggningstiden för beslut om nya originalläkemedel minskat med tio dagar. Från år 2014 med 123 dagar till 113 dagar för år 2016.Mer samarbete inom EUTLV har under året fått ansvarsfulla roller i ett par strategiska utvecklingsprojekt på EU-nivå. Initiativ som TLV bland annat valt att prioritera och engagera sig i är EUnetHTA-projektet om utvecklad data för bedömning av klinisk effekt av nya läkemedel och medicinteknik . TLV leder det delprojekt som löpande utvärderar hela projektet. TLV deltar också i ett delprojekt som ska utveckla kunskap via register och andra verktyg för att samla in data efter att ett läkemedel har blivit godkänt.Ytterligare exempel på vad TLV har utfört under 2016:
  • TLV presenterar en internationell prisjämförelse som visar att Sverige har lägst priser i Europa för läkemedel som byts ut på apotek. I Europa betalar man i snitt 2,6 miljarder kronor mer för exakt samma läkemedel.
  • TLV:s beslut om en ändrad handelsmarginal trädde ikraft under året. Justeringen innebär en högre handelsmarginal för dyra läkemedel samtidigt som den fasta delen av ersättningen sänks med 75 öre per förpackning, vilket gör förändringen kostnadsneutral.
  • En analys av marknaden för biologiska läkemedel redovisas. TLV har kartlagt marknaden för biologiska läkemedel som har konkurrens av biosimilarer för att förstå på vilket sätt prispress ska kunna möjliggöras.
  • Regeringen beslutar att ge TLV i uppdrag att etablera en prisjämförelsetjänst inom tandvårdsområdet. Syftet är att patienter enkelt ska kunna hitta information om tandvårdspriser och därigenom få en stärkt ställning som tandvårdskonsumenter.

  2017-02-21
 • Hälsoekonomisk bedömning av Kyprolis i kombination med dexametason
  TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Kyprolis (karfilzomib) för behandling av multipelt myelom, en cancerform i benmärgen som utgår från en typ av vita blodkroppar som kallas plasmaceller.
  Kyprolis används för att behandla multipelt myelom hos vuxna patienter som tidigare har fått minst en behandling.TLV bedömer svårighetsgraden som mycket hög då tillståndet förvärras gradvis och leder till en kort förväntad överlevnad och försämrad livskvalitet. Behandlingen syftar till att kontrollera sjukdomen, öka livskvaliteten och förlänga livet.Kyprolis ska användas i kombination med ett annat läkemedel, dexametason. TLV bedömer att det relevanta jämförelsealternativet är en kombination av bortezomib (Velcade) och dexametason.Osäkerheten är hög och beror främst på att data för långtidsöverlevnad saknas.
  2017-02-15
 • Renvela tabletter 800 mg 180 st utträder ur förmånerna
  Originalläkemedlet Renvela tabletter 800 mg 180 st utträder ur förmånerna på företagets begäran. Utbytbar generika och parallelldistribuerade läkemedel finns kvar inom förmånerna.Om receptet är utfärdat innan utträdesdatumet 1 mars får apoteket byta till ett utbytbart alternativ som fortfarande ingår i förmånerna. På recept som utfärdas efter utträdesdatum måste något av de alternativ som fortfarande ingår i förmånerna förskrivas för att receptet ska kunna expedieras med förmån och för att utbyte på apotek ska kunna ske.
  2017-02-10
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med mars finns acetylsalicylsyra och lerkanidipin med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2017-02-09
 • Ytterligare kolesterolbehandling ingår i högkostnadsskyddet
  Praluent som behandlar högt skadligt kolesterol och blodfettsrubbningar ingår i högkostnadsskyddet med begränsning till en liten grupp patienter från den 1 februari 2017. Det har TLV beslutat.– Det finns en liten grupp patienter där nyttan av Praluent motsvarar det höga priset trots osäkerheterna i hur mycket Praluent förebygger hjärt-kärlhändelser. För att hantera dessa osäkerheter har landstingen och företaget, i samband med TLV:s beslutsprocess, träffat en sidoöverenskommelse på nationell nivå, säger Sophia Brodin, enhetschef på TLV.Den begränsade subventionen för Praluent innebär att läkemedlet subventioneras för patienter som har haft hjärtinfarkt och trots optimal behandling fortfarande har ett LDL-kolesterol från 4,0 mmol/l och över. Subventionen är tidsbegränsad till och med den 31 december 2017.Sedan juni 2016 ingår läkemedlet Repatha i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. TLV anser att Repatha är relevant jämförelsealternativ till Praluent och bedömer att Praluent är kostnadsneutralt jämfört med Repatha.Det totala antalet patienter i Sverige som behandlas för högt kolesterol är mycket stort, över 800.000. Majoriteten av patienterna når dock sina målvärden med kostomläggning och befintlig behandling med statiner och Ezetrol.Praluent ingår också i ordnat införande som skapar bättre förutsättningar för att få en ändamålsenlig och jämlik användning av nya läkemedel för alla patienter i landet. Landstingens grupp för nya läkemedel, NT-rådet, kommer inom kort med en rekommendation om hur läkemedlet ska användas i vården.Fakta PraluentPraluent är en förebyggande behandling som i de flesta fall är livslång och ska användas som tillägg till kostomläggning och i kombination med andra blodfettssänkande läkemedel, eller ensamt för patienter som inte tål statiner. Praluent sänker effektivt nivån av det skadliga kolesterolet, så kallade LDL-kolesterolet, i blodet men det finns ännu inga studier som visar hur mycket Praluent minskar förekomsten av hjärt-kärlsjuklighet och död.
  2017-01-31
 • TLV:s årliga internationella prisjämförelse av läkemedel
  Det svenska utbytessystemet med periodens vara sänker priserna snabbt på receptbelagda läkemedel. Det framgår av TLV:s årliga internationella prisjämförelse. På läkemedel utan konkurrens ligger de svenska priserna i linje med priserna i övriga länder.– Sverige tillhör en grupp av tre länder, tillsammans med Danmark och Nederländerna, som har betydligt lägre priser på konkurrensutsatta läkemedel (i periodens vara-systemet) jämfört med övriga europeiska länder, säger Pontus Johansson, senior ekonom på TLV. Det handlar om de läkemedel vars patentskydd upphört och i genomsnitt är prisindex för dessa läkemedel 93 procent högre i övriga länder.Rapporten visar att mellan åren 2014 och 2015 minskade skillnaden i pris mellan länderna något för konkurrensutsatta läkemedel, men mellan 2015 och 2016 ökade skillnaderna igen vilket förstärkte Sveriges position i gruppen av de länder med de lägsta priserna i Europa.Analysen visar också att det svenska utbytessystemet sänker läkemedelspriserna snabbt. Priset faller kraftigt direkt efter att det uppstår konkurrens.I volym utgör konkurrensutsatta läkemedel cirka halva marknaden och de läkemedelsgrupper som mest förklarar att Sverige uppvisar en lägre prisnivå än i de andra länderna är läkemedel inom områdena hjärta och kärl samt nervsystemet. För området hjärta och kärl är index högre i alla andra länder och för området nervsystemet är enbart Danmark, Nederländerna och Slovakien billigare. Inom grupperna kan det dock finnas substanser som är dyrare i Sverige.Läkemedel utan konkurrensNär det gäller läkemedel utan konkurrens, vilket till övervägande del utgörs av patentskyddade originalläkemedel, hamnar de svenska priserna åren 2016 liksom 2015 bland de åtta länder med högst pris av de 20 jämförda länderna. I genomsnitt är de svenska priserna i linje med priserna i övriga länder.De svenska priserna har minskat jämfört med övriga länder sedan 2014. Mellan 2014 och 2015 sänktes de svenska priserna som en följd av att TLV fattat nya beslut i flera omprövningar av läkemedel som redan ingår i förmånerna. Förändringen mellan 2015 och 2016 är dock liten.Om rapportenDen internationella prisjämförelserapporten är en del i TLV:s uppdrag att följa utvecklingen på den svenska läkemedelsmarknaden i ett internationellt perspektiv och är den tredje rapporten av sitt slag.Analysen bygger på nationella listpriser på AIP*-nivå.Analysen jämför prisnivån på läkemedel som används i den svenska öppenvården med 19 andra europeiska länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.Läkemedel har delats in i segment baserat på förutsättningen för konkurrens i Sverige; läkemedel utan konkurrens och läkemedel med konkurrens vilket inkluderar alla läkemedel som fanns med i utbytet för periodens vara i mars 2016. Läkemedelsdata har grupperats efter substans, beredningsform och styrka.* = Apotekens inköpspris
  2017-01-31
 • TLV utvärderar kontinuerliga glukosmätare (CGM) för diabetiker
  TLV startar upp en hälsoekonomisk utvärdering av CGM-mätare och söker kontakt med företag som marknadsför CGM-mätare i Sverige. Utvärderingen görs på uppdrag av landstingen och ska ligga till grund för en rekommendation för hur CGM-mätare ska användas i hälso- och sjukvården.– Eftersom det inte finns något register med alla företag som marknadsför CGM-mätare i Sverige har TLV endast kontaktat de CGM-företag som vi känner till. Vi ser därför gärna att företag som vi inte kontaktat hör av sig till oss för att delta i utvärderingen, säger Malin Blixt, enhetschef på TLV.Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inledde under 2016 en förstudie om ordnat införande av medicintekniska produkter och metoder. Syftet är att kartlägga landstingens behov av samverkan och av hälsoekonomiska underlag vid beslut om införande av medicintekniska produkter och metoder. Motsvarande process finns sedan 2014 för läkemedel.Inom ramen för förstudien görs en pilot där en hälsoekonomisk utvärdering av CGM-mätare tas fram. Utvärdering kommer att ligga till grund för en rekommendation från landstingens råd för nya terapier, NT-rådet, för hur CGM-mätare ska användas i hälso- och sjukvården. Den hälsoekonomiska utvärderingen kommer att vara en del i TLV:s pågående regeringsuppdrag med att göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter.Om ert företag säljer CGM-mätare och vill delta i utvärderingenMarknadsför ni CGM-mätare och vill delta i utvärderingen kontaktar ni sanna.hiort@tlv.se för mer information.
  2017-01-30
 • TLV uppdaterar allmänna råd om ekonomiska utvärderingar
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat om en uppdatering av de allmänna råden om ekonomiska utvärderingar (TLVAR 2003:2). I huvudsak handlar ändringarna om att förtydliga den praxis som TLV tillämpar vid val av jämförelsealternativ.Sedan de nuvarande allmänna råden började gälla år 2003, har TLV:s praxis utvecklats, bland annat med stöd av domar i förvaltningsdomstolarna. Det fanns därmed ett behov av en uppdatering.I korthet innebär ändringarna ett tydliggörande av att jämförelsealternativet ska vara det mest kostnadseffektiva av de kliniskt relevanta behandlingsalternativen. Kliniskt relevanta behandlingar är enligt TLV sådana som används i svensk hälso- och sjukvård och som överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet.Ändringarna innehåller också förtydliganden om att annan behandling än läkemedel, läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna samt i särskilda situationer att läkemedel som används utanför godkänd indikation, kan vara jämförelsealternativ. När det saknas behandlingsalternativ som är kliniskt relevanta och kostnadseffektiva kan jämförelser göras med "ingen behandling". I vissa fall kan det vara motiverat med mer än ett jämförelsealternativ.Utöver ändringar om val av jämförelsealternativ har förtydliganden gjorts om indirekta jämförelser och betalningsviljestudier. TLV bedömer att de förtydliganden som gjorts kan minska risken för tids- och resurskrävande kompletteringar.
  2017-01-30
 • Nu går det att ansöka om glesbygdsbidrag för apotek
  Nu finns ansökningsblankett för glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2016. Ansökan ska ha kommit in till TLV senast 1 mars 2017.Regeringen har avsatt 20 miljoner kronor för utbetalning under 2017, i syfte att skapa förutsättningar för god läkemedelsförsörjning och tillgång till farmaceutisk kompetens i glesbygden. Förra året betalades nästan 10 miljoner kronor ut till 36 apotek.För att apotek ska kunna få bidraget ska det:
  • ligga mer än tjugo kilometer från ett annat apotek,
  • ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och tio miljoner kronor för verksamhetsåret och
  • ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader.
  Mer om vilka kriterier som gäller samt hur man ansöker finns via länk till höger på sidan.Bidrag betalas ut under andra kvartalet 2017, efter att TLV prövat samtliga ansökningar.
  2017-01-16
 • Mer tandvårdsstöd för patienter med stora behov
  Nu införs fler behandlingar för patienter med stora behov i tandvårdsstödet. TLV utökar regelverket med fler åtgärder för behandling med benuppbyggnad (benaugmentation) och förenklar reglerna för rehabiliterande behandling.
  Detta innebär att det kommer att finnas större möjligheter till sådan behandling inom tandvårdsstödet framöver.– Patienterna som har behov av benuppbyggnad kommer att få ett betydligt bättre tandvårdsstöd, säger Barbro Hjärpe, odontolog på TLV.TLV inför även en del andra justeringar som gör regelverket tydligare och mer träffsäkert så att stödet förbättras, främst för patienter med större tandvårdsbehov. Därutöver införs ett krav om att skälen och undersökningsfynden för annan undersökning än basundersökning ska noteras i patientjournalen för att tandvårdsersättning ska lämnas.Ändringarna träder i kraft den 15 januari. Föreskriften byter denna gång även beteckning och heter HSLF-FS 2016:49.
  2017-01-16
 • Cerezyme, Vpriv och Vfend utträder ur läkemedelsförmånerna
  Två originalläkemedel för behandling av Gauchers sjukdom som idag finns inom läkemedelsförmånerna, Cerezyme samt Vpriv, utträder ur förmånerna på företagens begäran den 1 februari. Även Vfend mot svampinfektion utträder den 1 februari.Utträdena av Cerezyme pulver till infusionslösning 200 och 400 IE och Vpriv pulver till infusionslösning 400 E sker efter att TLV omprövat subventionen för de båda läkemedlen. Omprövningen resulterade i att TLV, för dessa båda läkemedel, accepterar en betydligt högre kostnad för den effekt och nytta behandlingen ger, jämfört med behandlingar mot vanligare men lika svåra sjukdomar. Trots det var priserna för Cerezyme och Vpriv fortfarande för höga och därför sänkte TLV priserna.De nya priserna som beslutades i samband med att omprövningen avslutades den 19 december kommer inte att träda ikraft den 1 februari, produkterna lämnar istället läkemedelsförmånerna vid detta datum.För ytterligare information om omprövningen av Cerezyme och Vpriv se länk till höger. Vfend utträderVfend, mot svampinfektion, filmdragerade tabletter 200 mg och 50 mg storlek 56 st kommer att utträda ur läkemedelsförmånerna efter företagets begäran. Däremot finns generika och paralleller kvar inom förmånerna.Om receptet är utfärdat innan utträdesdatumet får apoteket byta till ett utbytbart alternativ som fortfarande ingår i förmånerna, på recept som utfärdas efter utträdesdatum måste något av de alternativ som fortfarande ingår i förmånerna förskrivas för att receptet ska kunna expedieras med förmån och för att utbyte på apotek ska kunna ske. 
  2017-01-13
 • Mer tandvårdsstöd för patienter med stora behov
  Nu införs fler behandlingar för patienter med stora behov i tandvårdsstödet. TLV utökar regelverket med fler åtgärder för behandling med benuppbyggnad (benaugmentation) och förenklar reglerna för rehabiliterande behandling.Detta innebär att det kommer att finnas större möjligheter till sådan behandling inom tandvårdsstödet framöver.– Patienterna som har behov av benuppbyggnad kommer att få ett betydligt bättre tandvårdsstöd, säger Barbro Hjärpe, odontolog på TLV.TLV inför även en del andra justeringar som gör regelverket tydligare och mer träffsäkert så att stödet förbättras, främst för patienter med större tandvårdsbehov. Därutöver införs ett krav om att skälen och undersökningsfynden för annan undersökning än basundersökning ska noteras i patientjournalen för att tandvårdsersättning ska lämnas.Ändringarna träder i kraft den 15 januari. Föreskriften byter denna gång även beteckning och heter HSLF-FS 2016:49.
  2017-01-12
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med december finns Imatinib och från januari Betahistin med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor. Se produktnamn och varunummer i dokument till höger på sidan.Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2016-12-27
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med januari finns flukloxacillin och ramipril/hydroklortiazid med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Se produktnamn och varunummer i dokument till höger på sidan.Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2016-12-21
 • TLV accepterar högre kostnad för läkemedel mot sällsynt sjukdom
  TLV har omprövat subventionen för läkemedlen Cerezyme och Vpriv som används vid behandling av den sällsynta sjukdomen Gaucher. TLV har kommit fram till att det är rimligt att acceptera en dubbelt så hög kostnad för den effekt och nytta Cerezyme och Vpriv ger, jämfört med behandlingar mot vanligare men lika svåra sjukdomar.– Trots att TLV accepterar en dubbelt så hög kostnad per vunnen hälsoenhet för behandling av den svåra och sällsynta sjukdomen Gaucher så är de nuvarande priserna för Cerezyme och Vpriv för höga. Därför har TLV sänkt priserna på dessa läkemedel, säger Sophia Brodin enhetschef på TLV.Läkemedlet Cerezyme har funnits på den svenska marknaden sedan 1997. Våren 2012 beslutade TLV att Cerezyme inte längre skulle ingå i högkostnadsskyddet eftersom priset var orimligt högt. Efter överklagande från företaget upphävde kammarrätten beslutet om att utesluta Cerezyme eftersom kammarrätten ansåg att TLV istället skulle ha sänkt priset.Sedan 2015 ingår även Vpriv för behandling av Gauchers sjukdom i högkostnadsskyddet. Med anledning av kammarrättens dom har TLV nu utrett till vilket pris läkemedlen uppfyller kriterierna för subvention i läkemedelsförmånslagen.För patienter med mycket sällsynta och svåra sjukdomar anser TLV att det kan vara motiverat att ta hänsyn till hur sällsynt sjukdomen är. Sådan särskild hänsyn kan tas förutsatt att det är få patienter, ett mycket svårt sjukdomstillstånd, mycket god behandlingseffekt och att det saknas andra relevanta behandlingsalternativ. TLV anser att Cerezyme och Vpriv uppfyller förutsättningarna. Men eftersom de nuvarande priserna är mycket höga behöver TLV ändå sänka priserna för att läkemedlen ska uppfylla kriterierna i förmånslagen och vara kvar i högkostnadsskyddet.Priserna på Cerezyme och Vpriv sänks med 67 respektive 66 procent från och med den 1 februari 2017.– Även om prissänkningarna är stora kommer läkemedelskostnaden för denna livslånga behandling efter prissänkning i genomsnitt att vara upp till en miljon kronor per år för en vuxen patient, säger Sophia Brodin.Bakgrund till omprövningenCerezyme ingår i högkostnadsskyddet genom de bestämmelser som gällde vid övergången till nuvarande läkemedelsförmånslag som trädde i kraft 2002. Dessa bestämmelser omfattade inte en prövning av priset. Priset på Cerezyme sänktes dock med 7,5 procent år 2014 i enlighet med den så kallade 15-årsregeln eftersom läkemedlet funnits på svenska marknaden i över 15 år.Vpriv kom in i högkostnadsskyddet 2015, efter att ha jämförts med Cerezyme. I samband med att Vpriv beviljades subvention inledde TLV denna omprövning av de båda läkemedlen.
  2016-12-20
 • Uppdaterade subventionsbegränsningar för hepatit C-läkemedel efter trepartsöverläggningar
  Landstingen har ansökt om prissänkning för samtliga nya läkemedel mot hepatit C som ingår i läkemedelsförmånerna. TLV har tillsammans med landstingen och företagen genomfört trepartsöverläggningar. I samband med dessa överläggningar har landstingen och företagen i vissa fall tecknat sidoöverenskommelser som lett till att TLV har uppdaterat subventionsbegränsningarna för majoriteten av läkemedlen.Landsting, TLV och de företag som står bakom de aktuella läkemedlen mot hepatit C har under hösten 2016 genomfört trepartsöverläggningar.– Syftet med trepartsöverläggningarna har varit att fortsatt skapa goda möjligheter att behandla patienter med hepatit C med dessa effektiva men samtidigt kostsamma läkemedel, säger Sophia Brodin, enhetschef på TLV.Trepartsöverläggningar har resulterat i att det har tecknats sidoöverenskommelser mellan landstingen och företagen för fem av åtta läkemedel. Sidoöverenskommelsen utgör en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelserna reglerar hur mycket en behandling för en patient maximalt kan kosta. Tack vare innehållet i sidoöverenskommelserna har osäkerheter kring höga kostnader till följd av lång behandlingstid i vissa fall kunnat undanröjas.– Trepartsöverläggningarna samt att konkurrensen på området ökat det senaste året, har lett till att genomsnittskostnaden för att behandla en patient med hepatit C har sjunkit. Detta gör att det skapas goda förutsättningar att behandla fler patienter, säger Sophia Brodin.Fortfarande skiljer sig dock behandlingskostnaden åt mellan olika grupper av hepatit C-patienter eftersom alla läkemedel inte fungerar för de olika typerna av sjukdomen som finns. Konkurrensen varierar även i de olika hepatit C grupperna.TLV har sett över subventionsbegränsningarna för samtliga hepatit C-läkemedel, efter genomförda trepartsöverläggningar och tecknade sidoöverenskommelser. Detta innebär att några av läkemedlen har fått en utökad subvention, andra en oförändrad och några en snävare subvention än tidigare. Samtliga hepatit C-läkemedel har fortfarande begränsad subvention och liksom tidigare bedömer TLV att de svårast sjuka patienterna ska prioriteras för behandling.I samband med TLV:s beslut har landstingens råd för nya terapier, det så kallade NT-rådet, uppdaterat sina behandlingsrekommendationer för hepatit C.Fakta hepatit CHepatit C är en allmänfarlig sjukdom där ett virus infekterar levern och skadar levercellerna. De flesta med hepatit C lever i många år utan symptom, men efter en tid behöver många patienter till exempel en levertransplantation för att överleva.
  2016-12-15
 • Ny version av handboken om tandvårdsstöd publicerad
  Den nya versionen, 8.0, av Handboken om statligt tandvårdsstöd finns nu publicerad på tlv.se. Handboken börjar gälla samtidigt som den nya föreskriften, HSLF-FS 2016:49 om statligt tandvårdsstöd, den 15 januari 2017.I version handboken 8.0 finns bland annat nya avsnitt om endodonti, benaugmentation (benuppbyggnad) och implantatkirurgi, reparation av implantatkonstruktioner samt fler exempel om undersökning.Såväl den nya föreskriften HSLF-FS 2016:49 om statligt tandvårdsstöd som den nya Handboken om statligt tandvårdsstöd 8.0, börjar gälla den 15 januari men kan redan nu laddas ner via länk till höger på sidan.Från den 15 januari 2017 kommer KUSP, det webbaserade kunskapsstödet för tandvård, att innehålla både den nya föreskriften, den nya handboken och nya frågor och svar.
  2016-12-15
 • Utträden ur förmånen 1 januari 2017
  Vi vill särskilt uppmärksamma att på företagets begäran lämnar Sobril förmånerna den 1 januari i följande styrkor och förpackningar: 10 mg (25 och 100 st) 15 mg (25 st) 5 mg (25 och 100 st).Utbytbart alternativ i form av Oxascand finns inom förmånerna;. För recept som är utfärdade innan 1 januari kan apoteket expediera det utbytbara alternativ som fortfarande ingår i förmånerna, medan för recept som utfärdas efter 1 januari måste utbytbart alternativ som ingår i förmånerna förskrivas för att utbyte på apotek och expedition inom förmånerna ska kunna ske.Rivastigmin STADA – 1,5 mg, 3 mg , 4,5 och 6 mg 120 st utträder ur förmånerna. Det är de enda förpackningarna av rivastigmin som innehåller 120 tabletter. Utbytbara alternativ finns kvar i förmånerna, men då i andra storlekar; 28,30, 56 eller 112 tabletter.Meropenem STADA- pulver till injektions/infusionsvätska lösning 500 mg och 1 g, storlek 10 st utträder ur förmånerna. Meropenem av annat fabrikat finns i förmånerna men de är dock inte direkt utbytbara via periodens vara-systemet.
  2016-12-09
 • Ny utbytesgrupp på listan över periodens varor
  Från och med december finns Sildenafil med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2016-12-09
 • Besparingar enligt förväntningarna
  Regeringen beslutade 2014 att förmånskostnaderna skulle minska med 1.175 miljoner kronor mellan 2014 och 2017. Utfallet beräknas nu bli cirka 1.197 miljoner kronor, cirka 20 miljoner kronor utöver målet, visar den rapport som TLV nu lämnat till regeringen.TLV:s arbete med omprövningar och med att utveckla den värdebaserade prissättningen har genererat en något större besparing än beräknat, medan utfallet av överenskommelsen mellan regeringen och Läkemedelsindustriföreningen om den så kallade 15-årsregeln dock inneburit en något lägre besparing.I rapporten analyseras även i vilken utsträckning TLV:s beslut om att sänkta priser enligt 15-årsregeln och i samband med omprövningar har resulterat i att produkter trätt ur läkemedelsförmånerna. Drygt 2.200 utbytesgrupper har omfattats av sänkta priser under perioden. Totalt sett har 33 utbytesgrupper eller cirka 1,5 procent av utbytesgrupperna som omfattats av en prissänkning helt trätt ur förmånerna. Även om det inte går att värdera effekten på individnivå förefaller effekterna av utträden vara relativt liten för patienterna.Av rapporten framgår det också att trepartsöverläggningar mellan TLV, landstingen och läkemedelsföretag blir ett allt viktigare verktyg för att möjliggöra tidig användning av nya innovativa läkemedel. Sidoöverenskommelser finns hittills inom sex läkemedelsgrupper och totalt omfattas 16 produkter. Främst är det nya läkemedel i förmånerna som omfattas och där är det olika typer av risk som hanteras inom ramen för sidoöverenskommelserna.TLV har regeringens uppdrag att löpande följa upp läkemedelskostnaderna och uppdraget rapporteras till Socialdepartementet.
  2016-12-01
 • Apoteksmarknaden utvecklas i linje med TLV:s prognos
  TLV bedömer att marknaden på en övergripande nivå fortsätter att leva upp till de förväntningar som tydliggjordes i samband med omregleringen, och att det finns förutsättningar för en fortsatt god tillgänglighet till läkemedel och kvalificerad rådgivning. Det visar TLV:s uppföljning av apoteksmarknadens utveckling där myndigheten konstaterar att uppföljningen inte ger anledning till en översyn av handelsmarginalen.I den här rapporten presenteras den första uppföljningen av tillgänglighet, service, lönsamhet och annan försäljningsstatistik sedan TLV:s översyn av apotekens handelsmarginal 2014-2015. Rapporten innehåller även en bedömning om framtida marknadsutveckling.TLV:s uppdaterade prognos för apoteksmarknaden 2016–2018 visar på fortsatt marknadstillväxt och ökat bruttoresultat. Nyetableringar av apotek visar att apoteksaktörerna ser fortsatta möjligheter på den svenska apoteksmarknaden. Prognosen visar också att den totala försäljningen på öppenvårdsapotek förväntas öka från 38 miljarder kronor år 2015 till mellan 40 och 42 miljarder kronor år 2018.Den reglerade handelsmarginalen för läkemedel som TLV beslutar om, samt apotekens intjäning från parallellhandlade läkemedel i förmånen, bedöms utgöra cirka 47 procent av apotekens totala bruttoresultat 2015 (55 procent 2013). Övriga 53 procent av apotekens bruttoresultat utgörs av intjäning från handelsvaror, receptfria läkemedel och läkemedel utanför förmånen.Fler apotek, ökat öppethållande och ökad e-handelFler apotek och ökat öppethållande har lett till att det är möjligt att få tillgång till farmaceutisk rådgivning och läkemedel en större del av dygnet och på fler platser än tidigare. Medianapoteket hade öppet 51,5 timmar per vecka i maj 2016, jämfört med 49,5 timmar per vecka i november 2011.Det är såväl apotekskedjor som enskilda aktörer som etablerat nya apotek sedan översynen 2015. Sedan omregleringen har dock drygt 96 procent av apoteken öppnat inom fyra kilometer från ett redan befintligt apotek, vilket inte bidragit till en bredare geografisk tillgänglighet.Samtliga större apoteksaktörer har nu e-handelslösningar i drift, vilket bidrar till att driva på försäljningsutvecklingen via den distributionskanalen. Enligt Apoteket AB:s niomånadersrapport uppskattas e-handelns andel ha ökat till sex procent av apoteksmarknaden. TLV ser ett behov av mer detaljerad datauppföljning för att bättre kunna analysera e-handelns betydelse för den geografiska tillgängligheten.TLV skriver i rapporten att en fortsatt god och öppen dialog med apoteksaktörerna är centralt för att kunna följa utvecklingen på marknaden och bedöma effekterna av olika beslut som påverkar apotekens resultatutveckling.
  2016-11-30
 • Nytt produkt- och artikelregister för läkemedelsinformation har lanserats av eHälsomyndigheten
  Det nya registret LiiV (Leverantörernas information i VARA) hanterar samma information som fram till nu hanterats i läkemedelsregistret NPL (Nationella produktregister för Läkemedel).Övergången till LiiV innebär att läkemedelsleverantörerna kommer att lägga in information om sina läkemedel i LiiV istället för i NPL och att informationen i NPL har flyttats över till LiiV.Det är eHälsomyndigheten som ansvarar för att samla in den information som tidigare hanterades i NPL. Förändringen påverkar inte handläggning av företagens ärenden hos TLV utan ansökningsprocessen ser likadan ut som tidigare.I samband med lanseringen av LiiV har justeringar gjorts i TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:2) om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande syfte. Se föreskrift till höger på sidan.Fakta NPLEtt produktregistret som Läkemedelsverket ansvarade för där all basinformation om alla godkända läkemedel samlades. Registret förde över information från det att ett läkemedel godkänts, via hälso- och sjukvårdens förskrivningssystem till dess att det hämtades ut på apotek.
  2016-11-21
 • Sverige sparar mångmiljardbelopp på läkemedel
  Det svenska utbytessystemet med att byta ut läkemedel på apotek sparar årligen mångmiljardbelopp och är ett av de mest effektiva systemen i Europa. Det visar en ny studie som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) gjort.– I Europa betalar man i snitt 2,6 miljarder kronor mer för exakt samma läkemedel, säger Svante Rasmuson enhetschef för marknadsanalys på TLV.När originalläkemedel förlorar sitt patentskydd kan generiska läkemedel börja säljas och idag är varannan förpackning som säljs på öppenvårdsapotek utbytbar. TLV har studerat prisutvecklingen för alla läkemedel som fått konkurrens både före och efter omregleringen av apoteksmarknaden 2009. Granskningen visar att priset faller kraftigt direkt efter att det uppstår konkurrens. Redan efter tre månader har priset i genomsnitt gått ner med 40 procent. Efter första kvartalet börjar prisutvecklingen plana ut, men fortsätter fortfarande nedåt. Efter två år har priset minskat med 65 procent och priserna fortsätter ner.– Tack vare att vi har ett system som gör att priserna faller så pass mycket ger det vården möjlighet att behandla fler patienter. Vi ser att antalet doser stiger i takt med att priserna faller, säger Svante Rasmuson som också pekar på att det blir pengar över till annan vård.Sverige har effektivt system för att hålla ner priserI studien har prisnivån i ett tjugotal europeiska länder analyserats och genomgången visar att Sverige har ett av Europas mest effektiva system för att stimulera konkurrens och hålla nere priserna. Sverige ligger bland de tre lägsta länderna i pris. Europeiska länder betalar i genomsnitt 2,6 miljarder mer för dessa läkemedel. Ett annat sätt att åskådliggöra vad det svenska systemet sparar är att jämföra priser före och efter generisk konkurrens. En sådan jämförelse har gjorts tidigare och visar att läkemedelskostnaden i Sverige skulle vara uppskattningsvis åtta miljarder kronor högre per år om vi skulle betala de priser som gällde före generisk konkurrens.Fakta om utbytessystemetSverige har sedan 2002 haft generiskt utbyte på apotek. Det innebär att apoteken byter ut det förskrivna läkemedlet till ett likvärdigt läkemedel som har lägst pris på marknaden. I och med omregleringen och avmonopoliseringen av apoteksmarknaden skärptes reglerna och apoteken blev skyldiga att byta till den produkt som TLV utsett i en utbytesgrupp.Utbytessystemet kallas periodens vara. Periodens vara blir varje månad det läkemedel som har lägst pris, inom varje utbytesgrupp, och som kan tillhandahållas till hela marknaden med en tillräcklig hållbarhet under hela månaden.
  2016-11-15
 • Patientjournalen utgör grunden för en säker vård med rätt ersättning
  Hur kan arbetet med patientjournalen förbättras och vilken dokumentation är nödvändig? Sex myndigheter* ger förslag på hur tandvården kan spara tid, få rätt ersättning och bli mer patientsäker.För att patienten ska få en god och säker vård ska all behandling som utförs inom hälso- och sjukvård och tandvård dokumenteras. Det är förstås viktigt för att man vid ett senare tillfälle ska kunna se vad som utförts, särskilt om det uppstår komplikationer eller om patienten träffar en ny behandlare. I tandvårdsstödet är dessutom delar av dokumentationen som bekant avgörande för att tandvårdsersättning ska kunna lämnas.Patientsäker vårdI samband med tandläkarbesök ska tandvården samla in underlag för att diagnosticera sjukliga orala förändringar hos patienten och notera uppgifterna i patientjournalen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kan konstatera att det ofta finns brister i underlagen som riskerar att leda till att patienten har en sjukdom utan att den åtgärdas. Främst rör det sig om karies och parodontit, men även om andra sjukdomar som slemhinneförändringar, tumörsjukdomar och infektioner. De brister som IVO ser handlar både om dokumentationen av kliniska iakttagelser och att de röntgenologiska underlagen inte håller tillräckligt god kvalitet.Även på Strålsäkerhetsmyndigheten ser man brister i användningen av röntgen. Det gäller såväl teknisk som diagnostisk kvalitet och i den skriftliga dokumentationen av orsaken till undersökningen och de iakttagelser man gjort på bilderna.IVO:s tillsyn visar även att tandvårdens dokumentation påfallande ofta saknar innehåll som är nödvändigt för att garantera en säker tandvård. Ofta saknas behandlingsalternativ, behandlingsplaner, tandtekniska anvisningar och följesedlar. En ofullständig dokumentation kan göra det svårt att längre fram ta reda på vilken vård patienten har fått, till exempel om en överkänslighetsreaktion uppstår.Att behandlingsalternativ och behandlingsplaner saknas tyder också på att vårdgivaren inte har säkerställt att behandlingen utförts i samråd med patienten.Dokumentation för att få tandvårdsersättningFör att tandvårdsstöd ska betalas ut finns det regler och villkor för när ersättning ska lämnas. Det finns därför några få särskilda dokumentationskrav i ersättningsreglerna, utöver det som regleras i patientdatalagen. Dessa särskilda krav gör att tandvårdsstödet kan bli mer träffsäkert och säkerställer att våra skattepengar används på bästa sätt och inte till onödig vård, det vill säga vård som inte behövs eller som inte förbättrar prognosen. Målet är att de patienter som har stora behov ska kunna få sin behandling ersatt inom tandvårdsstödet, även när mer avancerade och dyrbara åtgärder är nödvändiga.Så blir ersättning rättFörsäkringskassan har till uppgift att fatta beslut så att patienterna får rätt ersättning. Den journal som uppfyller patientdatalagens grundläggande krav räcker i de flesta fall för att kunna avgöra ersättningsfrågorna. De extra dokumentationskrav som ställs utöver patientdatalagen är fotografier eller modeller vid vissa tillstånd.Försäkringskassan granskade cirka 27.000 patientjournaler under 2015. Den främsta orsaken till återkrav var att det fattades dokumentation. När en journal saknar uppgifter om undersökningsresultat, planering, utförd behandling samt röntgenbilder måste Försäkringskassan begära kompletteringar för att kunna fatta ett korrekt beslut. Förbättrad dokumentation innebär inte alltid att skriva mer – utan att notera rätt saker. Det är till exempel vanligt att tandstatus eller parodstatus saknas i underlaget och kommer in först efter att Försäkringskassan begärt in kompletteringar.Om Försäkringskassan ofta behöver begära in kompletteringar vid efterhandskontrollerna är det en indikation på att journalföringen eller rutinerna behöver bli bättre på kliniken. Om Försäkringskassan vid efterhandskontroller noterar indikationer på att patientsäkerheten äventyras lämnas ärendet vidare till berörda myndigheter, exempelvis till IVO.Dokument måste sparasDet är viktigt att dokument som möjliggör spårbarhet av de tandtekniska arbetena sparas både av det tandtekniska laboratoriet och av tandläkaren. Det tandtekniska laboratoriet ska för varje patient kunna redovisa vilka material som ingår i slutprodukten samt fabrikat och batchnummer. Eftersom det som ofta benämns lab-, order- eller beställningssedel är en handling som upprättats i samband med vården av en patient, räknas den som en journalhandling. Precis som övriga journalhandlingar måste anvisningen och det tandtekniska laboratoriets förklaring sparas i tio år efter sista anteckningen, och får alltså inte kastas. Om patienten begär att få veta vilka material som använts är vårdgivaren/tandläkaren skyldig att ge patienten skriftlig information med uppgifter om vilka material som använts i det protetiska arbetet och här är spårbarheten viktig.* Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Läkemedelsverket
  2016-11-14
 • Utträden ur förmånen 1 december
  Gemfibrozil Sandoz och Spririva inhalationspulver, hård kapsel 18 mikrogram inklusive Handihaler i storleken 10 kapslar utträder ur förmånen 1 december.I december månad vill vi särskilt uppmärksamma att Gemfibrozil Sandoz tabletter i styrkan 450 mg 100 st utträder ur förmånerna på företagets begäran. Kvar inom förmånerna finns originalläkemedlet Lopid.Även Spririva inhalationspulver, hård kapsel 18 mikrogram inkl Handihaler i storleken 10 st kapslar utträder. Kvar inom förmånerna finns förpackningar innehållande 30 kapslar, både med och utan Handihaler.
  2016-11-10
 • Läkemedel mot sällsynt ögonsjukdom ingår i högkostnadsskyddet
  Raxone som används vid behandling av den sällsynta ögonsjukdomen Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) kommer att ingå i högkostnadsskyddet. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat.Företaget bakom Raxone har tillsammans med landstingen och TLV haft så kallade trepartsöverläggningar.– Det här är första gången ett företag och landstingen tecknat en sidoöverenskommelse för ett särläkemedel efter trepartsöverläggningar. Vi kan komma långt med de nya sätten att arbeta tillsammans för att lösa utmaningarna med prissättningen av särläkemedel, säger Sofia Wallström, generaldirektör på TLV.Sidoöverenskommelsen innebär att företaget och landstingen delar på de osäkerheter som rör effekten av behandlingen och hur många patienter som får läkemedlet. Den är ett av flera underlag som TLV tog ställning till vid beslutet. Beslutet innebär att patienter med LHON får läkemedlet subventionerat.Substansen har tidigare använts på licens för både LHON och andra sjukdomar under många år. Det innebär att substansen inte har varit godkänd för användning men ändå fått säljas till enskilda patienter om särskilda behov finns. TLV bedömer att kostnaden för Raxone är rimlig i förhållande till nyttan för den godkända indikationen, det vill säga behandling av nedsatt syn vid LHON. Subventionen begränsas därmed till behandling av LHON.Fakta LHONLebers hereditära optikusneuropati, LHON, är en ärftlig sjukdom som leder till att synen snabbt blir allvarligt försämrad. Majoriteten av patienterna drabbas av en permanent förlust av synen på båda ögonen. LHON debuterar i 20- till 30-årsåldern. I Sverige finns uppskattningsvis cirka 200 patienter, och fem till sju personer per år insjuknar i LHON.
  2016-10-31
 • Information om generiskt utbyte ger ökad trygghet för patienten
  Information från förskrivare och farmaceut till patienten i samband med generiskt utbyte har stor betydelse för patientens förtroende för läkemedlet och bidrar till en säkrare läkemedelsanvändning.Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket utreda och presentera förslag för att utveckla informationen och informationskanalerna om det generiska utbytet.Generiskt utbyte innebär att apoteken är skyldiga att istället för det förskrivna läkemedlet erbjuda patienten ett läkemedel till lägre pris, som innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, har samma beredningsform (till exempel tablett) och som har bedömts vara terapeutiskt likvärdigt.I det aktuella uppdraget ska myndigheterna ge förslag på nya lösningar för att nå ut till målgrupperna med information om det generiska utbytet, för att bidra till ökad kunskap och bättre förståelse hos patienter och professionen. I uppdraget ingår också att uppdatera och vidareutveckla befintlig information, till exempel informationsmaterialet "Ett tryggt utbyte på apotek".Under våren 2016 har fokusgruppsseminarier med förskrivare, farmaceuter och patientföreträdare genomförts. Syftet var att få mer kunskap om deras respektive informationsbehov och ge intressenterna möjlighet att lämna förslag på nya informationsvägar, så att patienten får bästa möjliga stöd i sin läkemedelsanvändning.Utredningen kommer att presenteras i en rapport i maj 2017.
  2016-10-21
 • Ny utbytesgrupp på listan över periodens varor
  Från och med november finns Abakavir/Lamivudine , Natriumkromoglikat och Nevirapin med som utbytesgrupper på listan över periodens varor. En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna: Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2016-10-12
 • Tre läkemedel utträder ur förmånen
  Azilect (rasagilin) 1 mg, 28 och 112 styck, Luveris (lutropin alfa) pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 75 IE 3 styck samt Metotab tabletter 10 mg i förpackningar om 10 styck utträder ur förmånerna på företagens egen begäran.Originalläkemedlet Azilect (rasagilin) 1 mg, 28 och 112 styck, utträder ur förmånerna på företagets begäran. Utbytbara läkemedel, generika och parallelldistribuerade läkemedel, finns kvar i förmånerna av båda storlekarna. För recept som är utfärdade innan 1 november kan apoteket expediera ett utbytbart alternativ som fortfarande ingår i förmånerna, medan för recept som utfärdas efter 1 november måste något av de generika eller parallelldistribuerade läkemedel som ingår i förmånerna förskrivas för att utbyte på apotek och expedition inom förmånerna ska kunna ske.Luveris (lutropin alfa) pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 75 IE 3 styck, utträder ut förmånerna på företagets begäran. Det är den enda produkten som innehåller lutropin alfa inom förmånerna.Metotab tabletter 10 mg i förpackningar om 10 styck utträder ut förmånerna på företagets begäran. Förpackningar om 30 styck finns kvar inom förmånerna.
  2016-10-11
 • Gamla nyheter har skickats ut
  Ett tekniskt fel har gjort att gamla nyheter felaktigt har skickats ut till dig som prenumererar på beslut och nyheter från oss.Igår, onsdagen den 5 oktober, skickades det ut en nyhet om Simponi. I dag, torsdag den 6 oktober, skickades nyheter om Humira, Enbrel och Cimzia ut. Vi ber er bortse från dessa nyheter. En aktuell nyhet som handlar om denna typ av läkemedel finns att läsa här.Vi beklagar det inträffade och gör vad vi kan för att det inte ska hända igen.
  2016-10-06
 • Originalläkemedlet Seloken utträder ur förmånen 1 oktober
  Originalläkemedlet Seloken ZOC 100 mg depottabletter i förpackningen 28 stycken utträder ur förmånerna från 1 oktober på företagets begäran. Utbytbar generika finns kvar inom förmånerna.För recept som är utfärdade innan 1 oktober kan apoteket expediera ett utbytbart alternativ som fortfarande ingår i förmånerna, medan för recept som utfärdas efter 1 oktober måste något av de generika som ingår i förmånerna förskrivas för att utbyte på apotek och expedition inom förmånerna ska kunna ske.
  2016-09-12
 • Ny utbytesgrupp på listan över periodens varor
  Från och med augusti finns Betametason med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2016-08-19
 • Ny utbytesgrupp på listan över periodens varor
  Från och med september finns Levofloxacin med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor. Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2016-08-09
 • Inga Diproderm örondroppar tillgängliga inom förmånerna efter 1 september
  På företagens begäran utträder Diproderm örondroppar 0,5 % i förpackning om 30 endospipetter ur förmånerna den 1 september. Företaget kommer inte heller att marknadsföra förpackningen om 20 endospipetter.Vi har tidigare meddelat att förpackningen om 20 endospipetter finns kvar inom förmånerna men eftersom företaget har valt att inte tillhandahålla produkten kommer den alltså inte finnas att tillgå inom läkemedelssubventionerna efter den 1 september.
  2016-08-08
 • TLV har flyttat
  Från den 18 juli har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ny besöksadress.De nya lokalerna ligger på Fleminggatan 18 i Stockholm.Våra kontaktuppgifter är de samma som tidigare:Telefon växel: 08 - 568 420 50
  Fax: 08 - 568 420 99
  e-post: registrator@tlv.se
  Postadress:Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
  Box 225 20
  104 22 Stockholm

  2016-07-28
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med juli finns kloramfenikol med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2016-07-25
 • Modiodal, Leflunomide medac, Abilify med flera utträder ur läkemedelsförmånerna
  Vi vill särskilt uppmärksamma att följande läkemedel utträder ur läkemedelsförmånerna den 1 augusti 2016 på företagens begäran.Modiodal tabletter 100 mg 30 st och 90 st som används vid narkolepsi för att hålla sig vaken. Det är originalet som lämnar förmånerna. Har patienten ett recept som är utfärdat medan originalet ingick i förmånerna kan utbyte göras på apotek till generiska alternativ under resten av receptets giltighetstid.Leflunomide medac tabletter 15 mg 100 st är ett anti-reumatiskt läkemedel (DMARD). 15 mg i förpackningsstorleken 30 st finns kvar i förmånerna. I styrkorna 10 mg respektive 20 mg finns förpackningar med 100 tabletter från ett par tillverkare.Abilify tabletter 15 mg 14 st är ett antipsykotiskt läkemedel där originalet lämnar förmånerna i ovanstående förpackningsstorlek. Förpackningar med 28/30, 56/100 och 98/100 tabletter i samma styrka finns från flera tillverkare i förmånerna.I listan över utträden återfinns också Anervan Novum 100 st tabletter och 50 st suppositorier . Samtidigt har företaget ansökt om subvention för dessa förpackningar, men till ett högre pris. Detta beslut kommer att överlappa utträdet så Anervan Novum fortsätter alltså att ingå i förmånerna till ett högre pris.Två produkter där beslut om utträde fattades i juni men träder i kraft den 1 augusti 2016 är (finns alltså inte finns med på listan över utträden den 1 augusti):Almogran tabletter 12,5 mg 6 st och 3 st , används mot migrän där originalet lämnar förmånerna i ovanstående förpackningsstorlekar. Förpackingen med 9 tabletter finns kvar inom förmånerna. På recept på förpackningar med 3 respektive 6 tabletter som är utfärdade medan originalet ingick i förmånerna kan utbyte göras på apotek till parallellimporterat Almogran som är kvar inom förmånerna under resten av receptets giltighetstid.Gemadol depotkapsel 50 mg 20 st utträder den 1 augusti. Däremot finns 100 st Gemadol kvar inom förmånen.  Gemadol innehåller tramadol i beredningsform depotkapsel. Substansen tramadol finns fortfarande inom förmånerna i depottablett.
  2016-07-11
 • Behandling vid svår stroke kan ge stora besparingar
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket slår fast att behandling med trombektomi vid svår stroke kan ge stora besparingar. Det framgår av ett nytt hälsoekonomiskt kunskapsunderlag som myndigheten tagit fram.I Sverige drabbas ungefär 24 000 personer av en akut stroke varje år och samhällskostnaderna för stroke beräknas till cirka 16 miljarder kronor årligen. Trombektomi är en högspecialiserad behandling som endast utförs vid regionsjukhusen.– Strokepatienter måste snabbt få vård och även när vi räknar in kostnader för helikoptertransporter är behandling med trombektomi kostnadseffektiv, konstaterar Malin Blixt, enhetschef på TLV.Vanlig dödsorsakI Sverige är stroke den tredje vanligaste dödsorsaken och den vanligaste orsaken till att vuxna får permanenta funktionsnedsättningar. En snabb och effektiv behandling gör att färre patienter får funktionsnedsättningar och kommunerna behöver därmed lägga mindre resurser på exempelvis hemtjänst.  – Att patienter och deras anhöriga känner igen strokesymptom och larmar snabbt är en förutsättning för goda behandlingsresultat eftersom tiden är avgörande. Från det att patienten har fått symptom har den cirka sex timmar på sig till att trombektomibehandlingen ska vara genomförd, säger Malin Blixt.FaktaSom tillägg till den behandling vid stroke som ges idag när så är möjligt, intravenös trombolys, finns trombektomi. Trombektomi innebär att en kateter förs in till hjärnans kärl från ljumsken via blodbanan, vanligen med en så kallad stent retriever, varefter blodproppen mekaniskt avlägsnas.
  2016-06-29
 • TLV utvärderar CGM- och FGM-mätare för diabetiker
  Som en del i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förstudie av ordnat införande av medicintekniska produkter och metoder kommer TLV utvärdera kontinuerliga glukosmätare (CGM) och flashglukosmätare (FGM) för diabetiker. Syftet med SKL:s förstudie är att kartlägga landstingens behov av samverkan och av hälsoekonomiska underlag vid beslut om införande av medicintekniska produkter och metoder. Motsvarande process finns sedan 2015 för läkemedel.

  – Inom ramen för förstudien ska en pilot genomföras, där CGM- och FGM-mätare genomgår motsvarande process som gäller inom läkemedelsområdet. TLV gör den hälsoekonomiska utvärderingen av produkterna som sedan ska ligga till grund för en rekommendation från landstingens råd för nya terapier, NT-rådet, säger Malin Blixt, enhetschef på TLV.

  Arbete kommer att vara en del i TLV:s pågående regeringsuppdrag med att göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. Under piloten kommer ytterligare aktörer att involveras, bland annat det nationella programrådet för diabetes samt berörda myndigheter som Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

  TLV planerar att starta den hälsoekonomiska utvärderingen under sommaren 2016 och målsättningen är att utvärderingen och större delar av piloten i övrigt ska vara klar under 2016.

  2016-06-27
 • Svårt sjuka i malignt melanom får tilläggsbehandling i högkostnadsskyddet
  Från och med den 17 juni 2016 kommer Mekinist för behandling i kombination med dabrafenib vid malignt melanom att ingå i högkostnadsskyddet. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat.– Huvudstudien, som ligger till grund för vårt beslut, visar att patienter lever drygt ett halvår längre vid behandling med Mekinist tillsammans med dabrafenib jämfört med behandling med enbart dabrafenib, säger Jonathan Lind Martinsson på TLV. Patienterna levde också längre tid innan sjukdomen förvärrades.Överenskommelse överbrygger osäkerheterTrots fördelarna är osäkerheten i de hälsoekonomiska resultaten mycket hög. Detta beror framför allt på hur länge patienter behandlas och hur tillägg av Mekinist påverkar den långsiktiga överlevnaden. Landstingen och företaget har därför slutit en överenskommelse som minskar osäkerheterna.FaktarutaMalignt melanom är den sjätte vanligaste tumörsjukdomen hos män och den femte vanligaste hos kvinnor i Sverige. Hudmelanom innehåller en stor mängd mutationer, framför allt i melanom som har uppkommit i solbelyst hud. En vanlig mutation är BRAF V600. Mekinist i kombination med Tafinlar (dabrafenib) är avsett för patienter vars hudcancer inte går att operera eller har spridit sig från huden till andra delar av kroppen (metastaserat), och som har en BRAF V600-mutation.
  2016-06-22
 • Ny kolesterolbehandling ingår i högkostnadsskyddet
  Repatha som behandlar högt, skadligt kolesterol och blodfettsrubbningar kommer att ingå i högkostnadsskyddet med begränsning till en liten grupp patienter. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat.– Det finns stora osäkerheter kring hur mycket Repatha förebygger hjärt-kärlhändelser. Det är också osäkert för hur många patienter nyttan av Repatha motsvarar det höga priset. För att hantera dessa osäkerheter har landstingen och företaget, i samband med TLV:s beslutsprocess, träffat en sidoöverenskommelse på nationell nivå, säger Sophia Brodin, enhetschef på TLV.Repatha kommer att ingå i högkostnadsskyddet till en begränsad patientgrupp till och med den 31 december 2017, då företaget som marknadsför Repatha ska ha visat att rätt patienter fått läkemedlet.Det totala antalet patienter i Sverige som behandlas för högt kolesterol är mycket stort, över 800 000. Majoriteten av patienterna når dock sina målvärden med kostomläggning och befintlig behandling med statiner och ezetimib.– Till dess att vi vet mer om effekten av Repatha är det viktigt att endast de patienter som har störst behov av ytterligare behandlingsalternativ får läkemedlet. Det är därför viktigt att vården följer den subventionsbegränsning TLV beslutat om, säger Sophia Brodin.Repatha ingår också i ordnat införande som skapar bättre förutsättningar för att få en ändamålsenlig och jämlik användning av nya läkemedel för alla patienter i landet. Landstingens grupp för nya läkemedel, NT-rådet, kommer inom kort med en rekommendation om hur läkemedlet ska användas i vården.Fakta RepathaRepatha är en förebyggande behandling som i de flesta fall är livslång och ska användas som tillägg till kostomläggning och i kombination med andra blodfettssänkande läkemedel, eller ensamt för patienter som inte tål statiner. Repatha sänker effektivt nivån av det skadliga kolesterolet, så kallat LDL-kolesterol, i blodet, som är en känd risk faktor för hjärt-kärlhändelser. Samtidigt finns det ännu inga studier som visar hur mycket Repatha minskar förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar och död.
  2016-06-21
 • Ny utbytesgrupp på listan över periodens varor
  Från och med juli finns Dorzolamid med som utbytesgrupp på listan över periodens varor. En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna: Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2016-06-17
 • Åtgärder dämpar ökade kostnader för läkemedel
  Kostnaderna för läkemedel har fortsatt att öka under 2015. Det visar en rapport från TLV. Ökningen beror huvudsakligen på introduktion av nya läkemedel, främst mot Hepatit C men även på ökad användning av äldre läkemedel.Samtidigt finns faktorer som dämpar priserna. Priserna dämpas framförallt på äldre läkemedel genom det besparingsbeting som regeringen angav i budgetpropositionen för 2014 med omprövningar och den så kallade 15-årsregeln.TLV bedömer i sin rapport att besparingsbetinget på 1.175 miljoner kronor kommer att nås till år 2017. TLV:s bedömning är även att de faktorer som ökar kostnaderna kommer att vara starkare än de kostnadsdämpande under de kommande åren. Flera nya och innovativa läkemedel introduceras eller är på väg att introduceras på marknaden, bland annat kommer nya läkemedel mot höga blodfetter och mot hjärtsvikt att få stor försäljning.Trepartssamarbete – ett allt viktigare verktygIntroduktion av innovativa läkemedel är ofta förenade med osäkerheter när det gäller användning och effekt. När nya innovativa läkemedel driver kostnadsökningarna blir riskdelning genom sidoöverenskommelser kopplat till osäkerheter ett allt viktigare verktyg. Återbäring genom sådana överenskommelser säkerställer kostnadseffektiviteten och kan dämpa kostnadsökningar för nya läkemedel.Trepartsöverläggningar mellan landstingen, läkemedelsföretag och TLV kan på så sätt möjliggöra användning av nya innovativa läkemedel, även när det finns betydande osäkerhet om medicinskt utfall och kostnadseffektivitet.Sidoöverenskommelser är även ett kraftfullt verktyg för att skapa konkurrens och pressa priserna för äldre biologiska läkemedel när allt fler storsäljande biosimilarer introduceras på marknaden.
  2016-06-16
 • Biosimilarer väntas ge kraftig prispress
  Nationella rekommendationer och producentoberoende information om biologiska läkemedel med fokus på så kallad switch kan bidra till en kraftig prispress på biologiska läkemedel. Det skriver TLV i sin regeringsrapport om marknaden för biologiska läkemedel.– Utan att ge avkall på patientsäkerheten är vårt mål att nå en effektiv och hållbar priskonkurrens som leder till sänkta kostnader för biologiska läkemedel. Detta blir extra viktigt då vi också ser att läkemedelskostnaderna kommer att öka de närmaste åren som en följd av ökad användning och av att fler nya läkemedel är på väg in på marknaden, säger Karl Arnberg, enhetschef på TLV.Patent löper utAllt fler biosimilarer gör entré på marknaden eftersom storsäljande, kostsamma läkemedel nyligen har, eller inom kort, tappat sina patent.TLV skriver i sin rapport att en utveckling av trepartssamarbetet mellan TLV, landsting och företag kommer att vara en viktig del i hanteringen av biosimilarer. Detta möjliggör också för jämlik vård eftersom alla landsting kan ingå samma avtal.Det är också viktigt att patienter och förskrivare får lättillgänglig och oberoende information.– Informationen bör ge grundläggande information om biosimilarer och fungera som ett stöd i frågor om bland annat användning, effekt och säkerhet. Informationen bör också fungera som ett stöd för landstingen och läkemedelskommittéerna när de tar fram riktlinjer och rekommendationer, säger Karl Arnberg.Byte till biosimilarer stimulerar konkurrensBiologiska läkemedel används i många fall för att behandla allvarliga sjukdomar. Möjligheten att byta läkemedel under pågående och välfungerande behandling inom samma substans, så kallad switch, är en avgörande fråga för att stimulera konkurrensen för de substanser som används vid långtidsbehandling.I Sverige är det upp till vårdgivarna och ytterst respektive förskrivare att besluta om en patient ska ställas över till en biosimilar. Användningen av biosimilarer ser också olika ut i landet, skriver TLV. För exempelvis substansen infliximab mot inflammatoriska sjukdomar har vissa landsting ställt över fler än nio av tio patienter till en biosimilar, medan andra landsting har valt att fortsätta behandla med originalprodukten.Samarbete pressar priser i Norge och DanmarkRapporten visar också att en viktig erfarenhet från det arbete som bland annat pågår i Norge och Danmark är att samarbete och ett samordnat agerande är en framgångsfaktor för att skapa konkurrens och prispress på marknaden. Genom samarbete mellan regioner, vårdprofessioner, patientorganisationer och myndigheter har länderna skapat förutsättningar för en patientsäker och kostnadseffektiv användning samt tydliga spelregler för marknaden. Samarbetet har resulterat i väsentligt lägre kostnader och således mer hälsa för pengarna i Danmark och Norge, jämfört med i Sverige.Fakta om biosimilarerBiosimilarer är biologiska läkemedel som innehåller den aktiva substansen som finns i originalläkemedel och har funnits på marknaden i närmare tio år.Biologiska läkemedel är proteiner, som producerats i levande celler i en biologisk process. Det är stora, komplexa, tredimensionella molekylstrukturer som är svårare att karakterisera än kemiskt framställda, syntetiska läkemedel med en bestämd molekylstruktur. Det innebär att det oftast är omöjligt att framställa helt identiska kopior (generika) som det är med syntetiska läkemedel.Den totala kostnaden för biologiska läkemedel uppgick till cirka tio miljarder kronor år 2015, vilket är en fjärdedel av den totala kostnaden för läkemedel i Sverige.
  2016-06-15
 • TLV förbättrar tandvårdsstödet för patienter med stora behov
  TLV har beslutat att fler behandlingar för patienter med stora behov ska ingå i tandvårdsstödet.TLV har under drygt ett år tillsammans med en arbetsgrupp med käkkirurger, parodontologer och protetiker sett över områdena för benpåbyggnad (benaugmentation), protetiska konstruktioner och andra delar av regelverket för rehabiliterande behandling. Detta har nu lett till att det kommer att finnas större möjligheter till sådan behandling inom tandvårdsstödet framöver.– Tack vare att fler behandlingar än i dag kommer att ingå i stödet får patienterna med behov av benuppbyggnad betydligt bättre tandvårdstöd för sin behandling, säger Barbro Hjärpe, odontolog på TLV.TLV har även sett över regelverket för endodontisk behandling. Här sker dock endast några få justeringar så att rotfyllningsåtgärderna blir ersättningsberättigande en gång per patient, behandlare och ersättningsperiod.TLV gör samtidigt ett mindre antal förtydliganden i regelverket.– Många av ändringarna har vi gjort efter synpunkter från behandlare i tandvården och vi bedömer att ändringarna gör regelverket tydligare och mer träffsäkert, säger Barbro Hjärpe.Ändringarna kommer att träda i kraft den 15 januari 2017.
  2016-06-15
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med juli finns Natriumfluorid och Pivmecillinam med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2016-06-13
 • 36 apotek får bidrag
  TLV har beslutat att ge glesbygdsbidrag till 36 apotek som får dela på nästan tio miljoner kronor för 2015.– Det är viktigt att patienter kan hämta ut medicin och få rådgivning även i glesbygden, säger enhetschef Svante Rasmuson.Apotek Hjärtat får drygt fem miljoner kronor för sexton glesbygdsapotek. Apoteket AB får 1,6 miljoner kronor för sex apotek och Kronans Apotek får 1,9 miljoner kronor för tio apotek. Dessutom får fyra apotek som ingår i Apoteksgruppen tillsammans drygt 1 miljon kronor i bidrag.Mest bidrag till VästerbottenTio apotek i Västerbottens län får sammanlagt 2,2 miljoner kronor i glesbygdsbidrag. Det gör Västerbotten till det län som får mest i bidrag. Därefter kommer Jämtlands län där sju apotek delar på 1,7 miljoner kronor.Det apotek som får störst glesbygdsbidrag är Apotek Hjärtat i Jörn i Västerbottens län, som får över en halv miljon kronor i bidrag. Det minsta bidraget lämnas till Apoteket Hjärtat i Skinnskatteberg i Västmanlands län som får drygt 11 000 kronor.Totalt har 38 ansökningar om glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2015 kommit in till TLV. Två apotek fick avslag. Ett för att det hade för höga försäljningsintäkter och ett för att det hade öppet för få timmar.
  2016-06-03
 • "Nytt sätt att förhandla pågår redan" – TLV svarar på debattinlägg
  Sedan en tid tillbaka har vi trepartsöverläggningar mellan TLV, landstingen och läkemedelsindustrin. Denna nationella plattform gör att vi kan möta utmaningarna med nya och dyra cancermediciner, skriver Sofia Wallström, generaldirektör på TLV."TLV ser att trepartsöverläggningar mellan TLV, landsting och läkemedelsföretag leder till ökad nationell samordning och ger förutsättningar att gemensamt möta kostnadsutmaningarna från nya och dyra läkemedel." Detta skriver Sofia Wallström i en replik på överläkarna Ulf-Henrik Mellqvist och Martin Erlanson debattinlägg i söndagens Svenska Dagbladet om prispress på nya och kostsamma cancerläkemedel.Läs hela repliken via länk till höger på sidan.
  2016-06-01
 • Dyrt preventivmedel får nej av TLV
  Preventivmedlet NuvaRing kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat.– Vi kan se att preventivmedlet tillför ett värde för kvinnor, men företaget har begärt ett för högt pris för att få ingå i högkostnadsskyddet, säger Sophia Brodin, enhetschef, på TLV.NuvaRing är upp till åtta gånger dyrare per år än kombinerade p-piller i högkostandsskyddet. TLV anser att det finns flera skäl till att acceptera ett något högre pris för NuvaRing jämfört med kombinerade p-piller. Det ansökta priset för NuvaRing är dock mycket högre än priset på jämförbara produkter i högkostnadsskyddet och TLV kan inte bevilja subvention utan att det är visat hur stort värde produktens eventuella fördelar har.Det finns i dag flera olika hormonella preventivmedel i högkostnadsskyddet. En sortimentsbredd är av stort värde för att kvinnor ska hitta en preventivmetod som passar just dem. TLV bedömer att NuvaRing till viss del möter ett behov inom preventivmedelsområdet eftersom det inte finns något motsvarande preventivmedel med samma hormonkombination som tas med samma intervall. NuvaRing kan tillföra ett värde för kvinnor där en kombinerad preventivmetod passar bäst men som inte vill behöva tänka på att ta sina p-piller varje dag. Företaget har dock inte kommit in med något underlag som visar värdet av detta, vilket är en förutsättning för att TLV ska kunna fatta ett annat beslut.Fakta NuvaRing

  NuvaRing är en kombinerad hormonell preventivmetod i form av ett vaginalinlägg som byts ut var fjärde vecka. Det finns ingen skillnad i effekt och biverkningar mellan NuvaRing och kombinerade p-piller.

  2016-05-24
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med maj finns Buprenorfin depotplåster, Kalcipotrol/Betametason och Kloramfenikol med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2016-05-11
 • Cefadroxil 7-pack och Pronaxen suppositorier utträder ur förmånerna
  På företagens begäran utträder Cefadroxil Sandoz tabletter 1 g, vilket är enda förpackningen med sju tabletter cefadroxil inom förmånerna. Även Pronaxen suppositorier 500 mg 50 st utträder. Det är de enda suppositorierna som innehåller naproxen inom förmånerna.
  2016-05-10
 • Viktigt steg mot ordnat införande av medicinteknik
  Tandvårds - och läkemedelsförmånsverket, TLV, har i uppdrag av regeringen att fortsätta försöksverksamheten med hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. Nu tar TLV, tillsammans med landstingen, ett första viktigt steg mot ordnat införande av medicintekniska produkter i hela landet.Det pågår idag en förstudie i landstingen för ordnat införande av medicintekniska produkter. TLV har som en del i detta fått förfrågan från landstingen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) att genomföra ett pilotprojekt. Pilotprojektet ska utvärdera en ny angelägen och innovativ produkt med potentiellt stor påverkan både för patienter och på landstingens budget.– Resultatet av pilotprojektet kan sedan ligga till grund för fortsatt utveckling av arbetet med ordnat införande av medicinteknik. Att TLV genomför detta projekt är ett viktigt första konkret steg i riktningen mot en mer kostnadseffektiv och jämlik vård, säger Malin Blixt som är enhetschef på TLV:s enhet för medicinteknik.Idag investerar landstingen och kommunerna årligen 22 miljarder kronor på medicintekniska produkter och kostnaden tros öka i framtiden. Trots detta utvärderas produkterna sällan av någon nationell myndighet. TLV har bedrivit en försöksverksamhet sedan 2012 och har i en slutrapport konstaterat att verksamheten behöver permanentas.– Det är angeläget att säkerställa en kostnadseffektiv användning av medicintekniska produkter i framtiden. Hälsoekonomiska utvärderingar kommer att göra svensk hälso- och sjukvård bättre rustad, eftersom medicintekniska produkter kommer att ta en ännu större plats i hälso- och sjukvården än vad de gör i dag, säger Malin Blixt.
  2016-05-04
 • Ny utvärdering slår fast att screening av äldre med tum-EKG är kostnadseffektiv
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har genomfört en utvidgad hälsoekonomisk utvärdering av screening av förmaksflimmer med tum-EKG som visar att metoden är kostnadseffektiv. Metoden används för att upptäcka förmaksflimmer, som kan leda till stroke.– Vår utredning visar att kostnaden för att screena är låg i relation till hälsovinsten. Genom att färre personer förväntas drabbas av stroke som ett resultat av screeningen nås en hälsovinst samtidigt som kostnaderna för vård- och omsorg för stroke i samhället minskar, säger Malin Blixt, enhetschef på TLV.Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv visar utredningen också att screening vid 75 års ålder är den optimala åldern för att genomföra screeningen.Socialstyrelsen inför nya nationella screeningprogram
  För ett par år sedan publicerade TLV en utvärdering av primärpreventiv screening av förmaksflimmer med hjälp av tum-EKG och kunde redan då konstatera att metoden var kostnadseffektiv.
  Det är Socialstyrelsen som ansvarar för att införa nya nationella screeningprogram och de har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera primärpreventiv screening av förmaksflimmer. Eftersom Socialstyrelsens utvärdering kräver ytterligare analyser än de som initialt genomfördes av TLV har TLV utvidgat den hälsoekonomiska utvärderingen för tum-EKG. TLV har därför publicerat ett nytt kunskapsunderlag där dessa resultat ingår.Varje år registreras cirka 25 000 vårdtillfällen för akut stroke (slaganfall). Cirka 20 procent bedöms vara orsakade av förmaksflimmer. Stroke är den vanligaste orsaken till kroniska funktionsnedsättningar hos vuxna och många individer i Sverige har stora vårdbehov till följd av en eller flera stroketillbud. Idag identifieras inte alla personer som har behov av strokeförebyggande behandling. De faktorer som i störst grad ökar risken för att drabbas av en stroke är hög ålder och en tidigare stroke om personen därtill har förmaksflimmer.Fakta om medicinteknikuppdragetTLV har sedan år 2012 i uppdrag av regeringen att i form av en försöksverksamhet göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. TLV har presenterat en slutrapport till regeringen där det konstateras att försöksverksamheten behöver permanentas för att kunna utvecklas ytterligare.
  2016-05-04
 • TLV flyttar
  Från den 18 juli har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ny besöksadress.De nya moderna lokalerna ligger i Trygg Hansa-huset på Fleminggatan 18 i Stockholm.
  2016-05-03
 • Etalpha och Warfarin Orion utträder ur förmånerna
  På företagens begäran utträder Etalpha kapslar 1 mkg ur förmånerna den 1 maj och Warfarin Orion tabletter 2,5 mg 100 st den 1 juni.Etalpha kapslar 1 mkg är den enda kapseln som innehåller alfakalcidol i styrkan 1 mkg inom förmånerna. Förpackningar i styrkorna 0,5 mkg och 0,25 mkg finns kvar i förmånerna både av Etalpha och som generika.Warfarin Orion tabletter 2,5 mg 100 st utträder också ur förmånerna. Det gäller från 1 juni enligt ansökan från företaget. Företaget har dock ansökt om återinträde med nytt pris inom förmånerna med avsikt att det ska börja gälla 1 juni, det vill säga samma dag.
  2016-04-26
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med april finns Nitrofurantoin med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2016-04-26
 • TLV ger läkemedel mot Parkinson subvention och planerar samtidigt för att ompröva beslutet
  Xadago för behandling av Parkinsons sjukdom ingår i högkostnadsskyddet med begränsning som innebär att läkemedlet bara ingår i högkostnadsskyddet som tilläggsbehandling till levodopa hos patienter med on-off-syndrom.– Vi vill uppmana förskrivare att följa begränsningen för Xadago och för jämförelsealternativet rasagilin och fortsätta förskriva den billigaste produkten inom högkostnadsskyddet, säger Sara Hed, enhetschef på TLV.Redan i maj 2016 kommer kostnaden för Xadago att vara högre än för det tillgängliga generiska rasagilinet som har lägst pris på marknaden. För att TLV ska kunna säkerställa att Xadago även fortsättningsvis har ett rimligt pris planerar myndigheten att ompröva pris och subventionsstatus för Xadago i samband med att takpriset fastställs för generiskt rasagilin.Xadago är ett läkemedel som används som tilläggsbehandling till läkemedlet levodopa vid behandling av patienter i ett mellan till ett sent stadium av Parkinsons sjukdom som har symtomfluktuationer. Vid Parkinsons sjukdom har hjärnan svårt att kontrollera kroppens rörelser på grund av att dopamin saknas. Dopaminet ersätts vanligen med levodopa, men efter flera års behandling kan patienten drabbas av omväxlande stelhet och överrörlighet, vilket kallas on-off-syndrom.
  2016-04-25
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med april finns inte Deferipron med som utbytesgrupp på listan över periodens varor på grund av att generisk konkurrens saknas. En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste borttagna utbytesgrupperna: Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2016-04-21
 • Nytt läkemedel mot hjärtsvikt i högkostnadsskyddet
  Läkemedlet Entresto för behandling av hjärtsvikt ingår från den 1 april i högkostnadsskyddet. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat.- Tack vare ett tätt samarbete med landstingen och företaget kan nu patienter i hela landet få tidig tillgång till läkemedlet, säger Sophia Brodin, enhetschef på TLV. I samband med TLV:s beslut har landstingen och företaget träffat en sidoöverenskommelse på nationell nivå. – Överenskommelsen, inom ramen för TLV:s beslutsprocess, minskar konsekvenserna av de osäkerheter som finns kring hur många patienter som kan förväntas få behandling med Entresto, säger Sophia Brodin.För att öka kunskapen om hur läkemedlet används i vården ska företaget komma in med uppföljningsdata.Entresto ingår också i ordnat införande som skapar bättre förutsättningar för att få en ändamålsenlig och jämlik användning av nya läkemedel för alla patienter i landet. Landstingens NT-råd kommer inom kort med en rekommendation om hur läkemedlet ska användas i vården. Entresto ingår i högkostnadsskyddet med begränsning till godkänd indikation. Det innebär att läkemedlet enbart subventioneras vid behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt pumpförmåga. Orsaken till begränsningen är att en ny värdering av läkemedlet ska ske om det godkänns för fler indikationer. Fakta om hjärtsvikt Vid hjärtsvikt orkar hjärtat inte pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen. Hjärtsvikt orsakas alltid av en eller flera bakomliggande sjukdomar. Av dessa är kranskärlssjukdom och högt blodtryck de vanligaste. En nedsatt pumpförmåga i vänster hjärtkammare gör att otillräckligt med syresatt blod pumpas ut i kroppen vilket orsakar flera olika symtom, till exempel andnöd, trötthet och ödem.
  2016-04-01
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med mars finns inte Valganciclovir med som utbytesgrupp på listan över periodens varor på grund av att generisk konkurrens saknas.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste borttagna utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2016-03-31
 • Fler patienter kan få behandling med TNF-α-hämmare
  Kostnaden för att behandla en patient minskar i och med att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att läkemedlet Benepali som används mot reumatiska sjukdomar och psoriasis ska ingå i högkostnadsskyddet. Samtidigt har landstingen och läkemedelsföretagen kommit överens om återbäringsavtal för både Benepali och konkurrenten Enbrel.– Kostnaden är fortfarande hög, men tack vare viss priskonkurrens och överenskommelser om återbäring som träffats mellan landstingen och läkemedelsföretagen kan fler patienter behandlas, säger Jonathan Lind Martinsson, enhetschef på TLV. Överenskommelserna mellan parterna skapar också bättre förutsättningar för en jämlik användning i hela landet.Benepali är en biosimilar till läkemedlet Enbrel. Båda innehåller den aktiva substansen etanercept och är så kallade TNF-α-hämmare som ges under huden (subkutant). Etanercept används vid reumatiska sjukdomar och plackpsoriasis, som båda är kroniska inflammatoriska sjukdomar. TLV, landstingen och läkemedelsföretagen har haft överläggningar som resulterat i återbäringsavtal på nationell nivå för både Enbrel och Benepali. Den produkt som ger lägst behandlingskostnad är Benepali. – I ett nästa steg, för att pressa kostnaderna ytterligare och erbjuda konkurrens på lika villkor, kommer samtliga företag med subkutana TNF-α-hämmare att bjudas in till trepartsöverläggningar med landstingen och TLV, säger Jonathan Lind Martinsson.

  2016-03-21
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med april finns pregabalin och pindolol (ny styrka) med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna
  Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2016-03-15
 • Åter rätt priser i expeditionssystemen på apotek
  På grund av ett tekniskt fel har det kortvarigt varit ett fel med priserna i apotekens expeditionssystem. Detta har nu rättats till.– Vi har nu lyckats att åtgärda detta, säger Inger Erlandsson avdelningschef på TLV.Rangordningen av periodens vara har dock varit korrekt.Anledningen till att priserna var felaktiga var att prisändringar och justeringen av handelsmarginalen som sker den 1 april, hade trätt ikraft för tidigt.
  2016-03-11
 • Fel priser i expeditionssystemen på apotek
  På grund av ett tekniskt fel har läkemedel inom förmånen sedan i natt haft fel priser i apotekens expeditionssystem. Rangordningen av periodens vara är dock korrekt.Vi beklagar det inträffade och arbetar just nu med att åtgärda detta så att rätt priser kommer att finnas i expeditionssystemen från och med imorgon. Om vi inte lyckas åtgärda problemet, kommer information om det ikväll.Anledningen till att priserna är fel är att prisändringar och justeringen av handelsmarginalen som sker den 1 april, har trätt ikraft för tidigt.Vid frågor, kontakta Inger Erlandsson, 08-568 420 73 eller Maria Bjurö, 08-562 254 12
  2016-03-10
 • Bättre tandvårdsstöd för patienter med stora behov
  TLV har gjort en omfattande översyn av flera områden inom tandvårdsstödet och föreslår bland annat att fler behandlingar för patienter med stora behov ska ingå i stödet.Under drygt ett år har TLV tillsammans med en arbetsgrupp med käkkirurger, parodontologer och protetiker sett över områdena för benaugmentation (benpåbyggnad), protetiska konstruktioner och andra delar av regelverket för rehabiliterande behandling.
   
  De föreslagna ändringarna innebär att det bland annat kommer att finnas större möjligheter till behandling med benaugmentation inom tandvårdsstödet framöver.
   
  Åtgärderna är tydligt avgränsade och kan då lättare användas vid behandlingar när patienter behöver benuppbyggnad, men inte för behandling som inte förbättrar prognosen för implantatbehandlingen.
   
  – Eftersom fler behandlingar än i dag kommer att ingå i stödet får patienterna med behov av benuppbyggnad betydligt bättre tandvårdstöd för sin behandling, säger Barbro Hjärpe, odontolog på TLV. Hon pekar också på att arbetet med att förtydliga och förenkla i regelverket fortsatt.
   
  Idag, den 10 mars, skickar TLV ut remissen till drygt 40 remissinstanser och beslut om ändringarna kommer att fattas av TLV i början av juni 2016.

  2016-03-10
 • Viktiga steg 2015 för att nå mesta möjliga hälsa för pengarna
  - Trepartsöverläggningarna mellan TLV, landstingen och läkemedelsföretagen har lett till att nya läkemedel mot prostatacancer och lungcancer har inkluderats i förmånerna. Vi har också kunnat utvidga subventionen av hepatit C-läkemedel till ännu större patientgrupper.Det säger generaldirektör Sofia Wallström idag när TLV har överlämnat sin årsredovisning för 2015 till regeringen.TLV förstärkte också uppföljning- och analysarbetet kring hur myndighetens beslut får genomslag, såväl på läkemedelsområdet som på apoteks- och tandvårdsområdena. - Det är viktigt för att vi bättre ska kunna förstå hur våra beslut kan leda till ännu mer hälsa för de pengar som går till läkemedel, apotek och tandvård, säger Sofia.Här är några exempel på vad TLV har utfört under 2015:
  • Fler patienter får tillgång till Hepatit C läkemedel efter beslut av TLV
  • TLV beslutar om ändrad handelsmarginal till apoteken i syfte att skapa bättre förutsättningar för god tillgänglighet till dyra läkemedel.
  • En internationell prisjämförelse visar att Sverige har bland de lägsta priserna i Europa för läkemedel som byts ut på apotek
  • Hälsoekonomiska utvärderingar av tre innovativa medicintekniska produkter färdigställs
  • TLV lämnar förslag till regeringen om ny prisjämförelsetjänst för tandvårdspatienter
  • En slutrapport redovisar arbetet med att utveckla den värdebaserade prissättningen av läkemedel
  • Ny organisation börjar gälla på TLV
  Du hittar årsredovisning 2015 i menyn till höger

  2016-02-22
 • Uppdaterad AUP-snurra på webben
  På TLV:s hemsida finns en räknesnurra som snabbt och enkelt räknar ut rätt AUP, det vill säga apotekens utförsäljningspris. Denna har nu uppdaterats i och med att en ny handelsmarginal för läkemedel införs från 1 april. Det går även att räkna ut priser som gäller till och med 31 mars.Den nya handelsmarginalen innebär att apoteken får högre ersättning för dyra läkemedel genom att takgränsen (AIP) höjs från nuvarande 6.000 kronor till 50.000 kronor. Detta höjer handelsmarginalen för dyra läkemedel från 167 kronor till maximalt 1.046,25 kronor (för läkemedel med generisk konkurrens tillkommer 11,50 kronor). Samtidigt görs en generell sänkning med 75 öre för samtliga läkemedelsförpackningar.
  2016-02-17
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med februari finns Flutikasonpropionat och Rasagilin med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2016-02-08
 • Tekniska problem i periodens vara
  Det har varit tekniska problem som gjort att en del av varor som ingår i det generiska utbytet haft fel pris i apotekens expeditionssystem den 2 och 3 februari.– Vi beklagar det tekniska felet och har nu åtgärdat detta så att alla varor har rätt pris, säger avdelningschef Inger Erlandsson på TLV.
   
  Det var 44 produkter som hade fel priser av de totalt drygt 5 000 varor som ingår i det generiska utbytet. Av dessa var 18 utsedda till periodens vara under februari.
  Det tekniska felet gjorde så att själva ikraftträdandet av vissa priser i periodens vara inte slog igenom i systemen  den 2 februari. I periodens vara-listan som finns på www.tlv.selänk till annan webbplats har priserna däremot hela tiden varit korrekta.
  2016-02-04
 • Lättare skicka in e-ansökan
  Nu blir det lättare att ansöka om subvention, pris eller prisändringar för läkemedel eller förbrukningsartiklar. Den 15 februari lanserar TLV en ny förenklad säkerhetslösning för e-ansökan.Tjänsten kommer vara kostnadsfri och innebär att den nuvarande korthanteringen ersätts med engångslösenord via SMS. Installation av ny mjukvara kommer inte att behövas.TLV rekommenderar e-ansökan, det ger många fördelar:
  • Du kan via en webbläsare som Internet Explorer 10 (eller senare), Firefox och Chrome snabbt och säkert expediera din ansökan.
  • Du kan återanvända din ansökan vilket effektiviserar din expediering.
  • Du kan ansöka om prisändringar innan en förpacknings förmånsbeslut trätt i kraft.
  • I e-ansökan ser du både gällande pris och senast beslutade pris (det vill säga ett pris som beslutats men som inte trätt i kraft ännu) vid prisändringar.
  • Systemet varnar om du ansöker om ett pris som inte stämmer överens med ärendetypen.
  Du som redan har fullmaktFör att kunna företräda ditt företag gentemot TLV måste du ha en fullmakt. Om du redan har en fullmakt och vill kunna använda e-ansökan skickar du ett mejl till registrator@tlv.se med uppgifter om:
  • företagets namn
  • företagets organisationsnummer
  • namn på personen som har fullmakt
  • mobilnummer
  Sedan ansluter vi dig och du får en bekräftelse med dina inloggningsuppgifter.Du som saknar fullmaktSaknar du fullmakt och vill få tillgång till e-ansökan fyller du i den fullmaktsblankett som finns till höger på sidan. Blanketten ska signeras av behörig/behöriga firmatecknare och skickas antingen till registrator@tlv.se, eller via post tillTandvårds- och läkemedelsförmånsverket
  Box 225 20
  104 22 Stockholm
  Sedan ansluter vi dig och du får en bekräftelse med dina inloggningsuppgifter.
  2016-02-04
 • Nu går det att ansöka om glesbygdsbidrag för apotek
  Nu finns ansökningsblankett för glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2015. Ansökan ska ha kommit in till TLV senast 1 mars 2016.Regeringen har avsatt 20 miljoner kronor för utbetalning under 2016, i syfte att skapa förutsättningar för god läkemedelsförsörjning och tillgång till farmaceutisk kompetens i glesbygden. Förra året betalades nästan 8 miljoner kronor ut till 29 apotek.För att apotek ska kunna få bidraget ska det:
  • ligga mer än tjugo kilometer från ett annat apotek,
  • ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och tio miljoner kronor för verksamhetsåret och
  • ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader.
  Mer om vilka kriterier som gäller samt hur man ansöker finns via länk till höger på sidan.Bidrag betalas ut under andra kvartalet 2016, efter att TLV prövat samtliga ansökningar.
  2016-02-03
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med februari finns Eletriptan och Olanzapin, tablett 20 mg med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2016-01-15
 • Rättelse av Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med februari finns Eletriptan och Olanzapin med som utbytesgrupper på listan över periodens varor. Ett skrivfel angav tidigare januari månad.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2016-01-15
 • Tandvårdsstödet får ny föreskrift, handbok och uppdaterad KUSP
  Från och med idag, den 15 januari 2016, tillämpas föreskriften (TLVFS 2015:1) om statligt tandvårdsstöd. Den innehåller några mindre justeringar och förtydliganden i ersättningsreglerna och åtgärdslistan för tandvårdsstödet samt nya referenspriser.Till föreskriften finns också en ny version av Handboken om statligt tandvårdsstöd, version 7.0. Handboken presenterar delar av föreskriften om statligt tandvårdsstöd på ett mer lättillgängligt sätt med många kliniska exempel. I version 7.0 finns bland annat nya avsnitt om långtidstemporära kronor, immediatprotes och omgörningar.Det webbaserade kunskapsstödet för tandvård, KUSP, innehåller såväl den nya föreskriften och den nya handboken som nya frågor och svar. 
  2016-01-14
 • Preventivmedlet Cerazette utträder ur förmånen
  Cerazette, p-piller som innehåller gestagen (desogestrel) 3x28 och 6x28 utträder ur förmånerna från 1 feb 2016.Cerazette är originalläkemedlet, men det finns flera utbytbara generika inom förmånerna. Från och med 1 februari måste därför samtliga förskrivare, både barnmorskor och läkare, förskriva något av de generika innehållande desogestrel som finns inom förmånerna för att läkemedlet ska kunna expedieras inom högkostnadsskyddet och för att utbyte ska kunna ske på apoteket. Även Alphagan ögondroppar lösning 0,2 %, 5 och 15 ml utträder ur förmånen. Även här finns utbytbara  generiska alternativ inom förmånerna och något av dessa måste förskrivas för att läkemedlet ska kunna expedieras inom högkostnadsskyddet och för att utbyte ska kunna ske på apotek. Övriga läkemedel som kommer att utgå ur förmånerna går att läsa om via länk till höger på sidan.
  2016-01-12
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med januari finns Linezolid med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2016-01-07
 • Kunskapsunderlag hjälper landstingen vid inköp av medicinteknik
  Hälso- och sjukvården köper årligen in medicintekniska produkter för cirka 22 miljarder kronor. Det är avgörande att ha tillgång till kunskapsunderlag som belyser vilken nytta produkterna har i förhållande till kostnaden. Det skriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i sin slutrapport av medicinteknikuppdraget.Hälso- och sjukvårdshuvudmännen genomför vanligen inte hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. Konsekvensen kan bli att medicintekniska produkter köps in utan att det är klarlagt om de är kostnadseffektiva. – För att hälso- och sjukvårdshuvudmännen ska kunna fatta så välgrundade beslut som möjligt och få mesta möjliga hälsa för pengarna är det viktigt att de får våra kunskapsunderlag innan de fattar beslut om inköp, säger Malin Blixt, enhetschef på TLV.Hon betonar också vikten av att samtliga hälso- och sjukvårdshuvudmän har tillgång till samma kunskapsunderlag eftersom det bidrar till en nationell samordning som kan leda till en mer jämlik vård.Permanent verksamhetTLV:s uppdrag angående medicinteknik har varit en försöksverksamhet sedan 2012 och har nu förlängts till december 2016. – Vi bedömer dock att verksamheten är redo att permanentas, säger Malin Blixt. Det skulle skapa en långsiktighet som behövs för att svara upp mot hälso- och sjukvårdens behov. Den medicintekniska marknaden Medicintekniska produkter är en heterogen grupp med allt från sprutor och plåster till operationsrobotar och IT-system. Landsting och kommun spenderar cirka 22 miljarder kronor per år på medicintekniska produkter. Det finns inget register på vilka medicintekniska produkter som finns på den svenska marknaden men en rimlig skattning är cirka 700 000 unika produkter. Det finns ungefär 590 medicintekniska företag i Sverige med minst fem anställda och med en nettoomsättning på över en miljon kronor. Ungefär 180 av dessa företag bedriver forskning och utveckling. Utöver dessa företag finns det ett stort antal företag med färre än fem anställda.
  2015-12-22
 • Dom från Högsta förvaltningsdomstolen i Cimzia-fallet
  TLV:s beslut att förbjuda landsting att ingå prisöverenskommelser med läkemedelsföretag om läkemedel har upphävts. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom.– Vi har sett detta som ett pilotärende för att få ett klarläggande av rättsläget. Det är bra att vi nu fått det åtminstone delvis och en konsekvens är att vi inte kommer att öppna fler tillsynsärenden kring denna fråga, säger Leif Lundquist, chefsjurist på TLV.TLV gör bedömningen att arbetet med trepartsöverläggningar och sidoöverenskommelser, som görs mellan landsting och läkemedelsföretag på nationell nivå i anslutning till TLV:s förmånsbeslut, kan fortsätta som tidigare. Eftersom det sker i anslutning till TLV:s förmånsbeslut, anser TLV att det är förenligt med transparensdirektivet. Högsta Förvaltningsdomstolens dom innebär också att innehållet i sidoöverenskommelser kan breddas till att förutom bland annat riskdelning också omfatta prisöverenskommelser.– Det är olyckligt om det blir ojämlik tillgång till läkemedel. Trepartsöverläggningar bidrar till nationell enhetlighet och till tidig tillgång till nya innovativa läkemedel. Goda villkor för subvention och användning kan dessutom beslutas vid ett och samma tillfälle utan att behöva invänta regionala förhandlingar på ett 20-tal ställen efter TLV:s beslut, säger Leif Lundquist.BakgrundVåren 2012 skrev Region Skåne ett avtal med läkemedelsbolaget UCB Pharma, som innebar att regionen fick en återbäring på 15 procent av all försäljning av läkemedlet Cimzia för reumatiker. TLV ansåg dock att detta stred mot lagen eftersom priser för läkemedel inom förmånen ska vara desamma i hela landet.Region Skåne uppmanade också läkarna att förskriva Cimzia och förhindra att det byts ut på apotek. Detta var enligt TLV:s bedömning inte heller förenligt med lagen. Enligt lag får förskrivare bara motsätta sig utbyte av läkemedel efter bedömning i det enskilda fallet. Bedömningen ska då vara grundad på medicinska skäl och inte på exempelvis ekonomiska.TLV fattade därför beslut om förbud mot prisöverenskommelser. Region Skåne överklagade då TLV:s beslut till förvaltningsrätten. TLV fick rätt i Förvaltningsrätten och Kammarrätten.
  2015-12-18
 • Ny version av handboken om tandvårdsstöd
  Handboken hör samman med föreskriften (TLVFS 2015:1) som båda börjar gälla den 15 januari 2016. I version 7.0 finns bland annat nya avsnitt om långtidstemporära kronor, immediatprotes och omgörningar.Du hittar handboken från den 1 januari på "Ändringar i tandvårdsstödet från 15 januari 2016", se länk till höger på sidan. Där finns redan sedan tidigare den nya föreskriften TLVFS 2015:1.Från den 15 januari 2016 kommer KUSP, det webbaserade kunskapsstödet för tandvård, att innehålla både den nya föreskriften, den nya handboken och nya frågor och svar.

  2015-12-18
 • Dyr kolesterolbehandling kommer inte ingå i högkostnadsskyddet
  Repatha som behandlar högt, skadligt kolesterol och blodfettsrubbningar kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet eftersom behandlingen är för dyr. Det har TLV beslutat.– Det finns stora osäkerheter i det underlag som företaget lämnat in, och det är mycket få patienter där nyttan av Repatha eventuellt motsvarar det höga priset. Därför avslår vi företagets ansökan att få ingå i högkostnadsskyddet, säger Sophia Brodin, enhetschef på TLV.Det totala antalet patienter i Sverige som behandlas för högt kolesterol är mycket stort, över 800 000. Majoriteten av patienterna når dock sina målvärden med kostomläggning och befintlig behandling med statiner och Ezetrol.Repatha, som är en förebyggande behandling, ska användas som tillägg till kostomläggning och i kombination med andra blodfettssänkande läkemedel, eller ensamt för patienter som inte tål statiner. Repatha sänker effektivt nivån av det skadliga kolesterolet, så kallade LDL-kolesterolet, i blodet, men det finns ännu inga studier som visar hur mycket Repatha minskar förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar och död.Det finns i dagsläget inte heller möjlighet att följa upp i nationella register att rätt patienter får Repatha. Om läkemedlet används till andra patientgrupper där nyttan inte är lika stor kan det få stora ekonomiska konsekvenser för landstingen. Landstingens grupp för nya läkemedel, NT-rådet, kommer inom kort med en rekommendation om hur landstingen kan hantera de patienter där det är motiverat att behandla med Repatha även om det inte ingår i högkostnadsskyddet.
  2015-12-18
 • Sänkta priser på TNF-α-hämmare frigör 65 miljoner kronor
  TLV har omprövat subventionen för TNF-α-hämmare. Prissänkningarna frigör 65 miljoner kronor. Samtidigt får tre läkemedel där inte priset sänkts begränsad subvention.– Vi vill uppmana läkarna att i första hand använda den TNF-α-hämmare som har lägst kostnad vid godkänd indikation och att följa begränsningarna, säger Jonathan Lind Martinsson, enhetschef på TLV.Inflectra (infliximab), Remicade (infliximab) och Simponi (golimumab) får vara kvar i högkostnadsskyddet, men med begränsning eftersom företagen inte sänkt priserna. TLV bedömer att läkemedlen kostar för mycket jämfört med andra TNF-α-hämmare.Begränsad subventionBegränsningen av Inflectra och Remicade innebär att dessa inte subventioneras vid nyinsättning, hos vuxna patienter som inte tidigare behandlats med en TNF-α-hämmare, vid reumatoid artrit, plackpsoriasis, Crohns sjukdom och ulcerös kolit.Begränsningen av Simponi innebär att Simponi inte subventioneras vid nyinsättning, hos vuxna patienter som inte tidigare behandlats med en TNF-α-hämmare vid reumatoid artrit och ulcerös kolit.Inflectra, Remicade och Simponi subventioneras som tidigare vid övrig behandling enligt godkända indikationer och patienter som idag använder dessa läkemedel påverkas inte av TLV:s beslut. De kommer med andra ord inte att behöva byta behandlingsalternativ.Övriga TNF-α-hämmare är kvar i högkostnadsskyddet med generell subvention.Prissänkningar och begränsningar kommer att träda i kraft den 1 januari 2016.Likvärdig effekt mellan olika TNF-α-hämmareTNF-α-hämmare används vid behandling av inflammatoriska led-, hud- och tarm sjukdomar. TLV bedömer, i likhet med SBU, att det inte finns stöd för att det föreligger signifikanta skillnader i effekt och biverkningar mellan TNF-α-hämmare på gruppnivå vid gemensamma indikationer som till exempel vid reumatoid artrit.
  2015-12-18
 • Omprövningar av läkemedel har sänkt priserna
  TLV:s omprövningar är viktiga för att hålla de svenska priserna på läkemedel på en rimlig nivå. Det visar en internationell prisjämförelse som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket gjort.Priserna för läkemedel utan konkurrens har sjunkit i Sverige jämfört med de övriga länderna mellan 2014 och 2015 och det är framför allt effekterna av omprövningar som bidragit till förbättringen. Rapporten visar också att Sverige fortfarande har bland de lägsta priserna i Europa på läkemedel med konkurrens, alltså för de läkemedel som byts ut på apotek i periodens vara-systemet.– Sverige, Danmark och Nederländerna har betydligt lägre priser på konkurrensutsatta läkemedel än övriga europeiska länder som jämförs i rapporten, säger Pontus Johansson, senior ekonom på TLV.I rapporten tas särskilt de biologiska läkemedlen upp eftersom de inte är direkt utbytbara och konkurrensen uteblir.– Det blir extra viktigt för oss att följa dessa läkemedel för att utvärdera hur de svenska priserna förändras jämfört med andra länder, säger Pontus Johansson.Om rapportenDen internationella prisjämförelserapporten är en del i TLV:s stående uppdrag att följa utvecklingen på den svenska läkemedelsmarknaden i ett internationellt perspektiv. Analysen jämför prisnivån på läkemedel som används i den svenska öppenvården med 19 andra europeiska länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Segmenten som analyseras är läkemedel utan konkurrens och läkemedel med konkurrens vilket inkluderar alla läkemedel som fanns med i utbytet för periodens vara. Både nya och äldre läkemedel ingår. Läkemedelsdata har grupperats efter substans, beredningsform och styrka. Analysen bygger på nationella listpriser.
  2015-12-15
 • Kontroller i hemmet – ett alternativ för patienter med ökad risk för blodproppar
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets hälsoekonomiska utvärdering visar att patienter som behandlas med warfarin och som utför kontroller av blodet hemma ger en besparing efter 18 månader.– Vi bedömer att man når en besparing om patienterna själva utför kontrollerna och doseringen i stället för att det görs på sjukhusmottagning, säger Malin Blixt, enhetschef på TLV. I Sverige behandlas över 200 000 patienter med den blodproppsförebyggande behandlingen warfarin. Behandling med warfarin kräver noggrann, regelbunden kontroll genom blodprovtagning. En för hög dos warfarin ökar risken för blödning och en för låg dos ger inte tillräckligt skydd mot blodpropp. Normalt sker kontrollerna samt doseringen av warfarin på en så kallad AK-mottagning eller i primärvården, men som ett alternativ till detta finns ett analysinstrument som patienterna efter utbildning själva kan använda i hemmet.Två metoderDet finns två olika metoder för hur patienten kan sköta kontrollen i hemmet, nämligen med egenvård eller självtestning. Egenvård innebär att patienten själv både testar blodets koagulationsförmåga och doserar warfarin. Självtestning innebär att patienten själv enbart testar blodets koagulationsförmåga och att vården ordinerar en ny dosering av warfarin. Resultatet av den hälsoekonomiska utvärderingen visar att kostnaden för egenvård är högre under det första året i jämförelse med i sjukvården. Metoden med egenvård blir ett kostnadsbesparande alternativ när analysinstrumentet använts i minst 18 månader. Resultatet för självtestning visar däremot att kostnaden är högre i jämförelse med kontroller på mottagning under de första fyra åren. TLV gör därför bedömningen att självtestning blir kostnadsneutralt först efter att analysinstrumentet har använts i fyra år. TLV har dock inte något underlag som visar att livslängden på analysinstrumenten överstiger fyra år.
  2015-12-15
 • Apotek ska få mer i ersättning för dyra läkemedel
  TLV har beslutat att apoteken ska få höjd ersättning för att hantera dyra läkemedel. Ändringen ska gälla på priser från och med 1 april 2016. "Det underlättar för patienter att få tillgång till sina läkemedel", säger Svante Rasmuson, enhetschef på TLV.TLV konstaterar att det är viktigt att höja apotekens ersättning för dyra läkemedel eftersom den försäljningen ökat markant på senare tid. Det är också en utmaning och risk för apoteken att hantera dyra läkemedel därför att en del kanske inte blir sålt och måste kasseras.Samma samhällskostnadApotekskunderna och landstingen betalar idag cirka 4,7 miljarder i ersättning till apoteken för att expediera receptbelagda läkemedel, den så kallade handelsmarginalen.  I den nuvarande handelsmarginalen får apoteken maximalt 167 kronor per expediering. Nu höjs den ersättningen till maximalt 1.046,25 kronor. Höjningen ska dock fullt ut finansieras genom en omfördelning inom systemet. Därför sänks samtidigt den fasta ersättningen med 75 öre per läkemedelsförpackning.Ändringen av handelsmarginalen kommer att gälla på priser från och med den första april nästa år, vilket är en månad senare än vad som tidigare planerats.Fakta om handelsmarginalen
  • Handelsmarginalen är den reglerade ersättning som apoteken får när de säljer receptförskrivna läkemedel och andra varor inom läkemedelsförmånerna.
  • Handelsmarginalen utgör skillnaden mellan apotekens försäljningspris och inköpspris.
  • TLV har under 2014 och 2015 redovisat fyra delrapporter i översynen av handelsmarginalen. Slutrapporten publicerades i juni 2015.

  2015-12-14
 • Uppföljning av leveranssäkerheten till apoteken
  Idag publicerar TLV den fjärde och sista kvartalsuppföljningen efter att läkemedelsföretagen har börjat bekräfta att de kan tillhandahålla periodens vara till apoteken. Syftet är att öka leveranssäkerheten av periodens varor från läkemedelsföretag till apotek, för att gynna patienten.TLV har publicerat uppföljningar en gång per kvartal under 2015. Den fjärde, som publiceras idag, sträcker sig från november 2014 till december 2015. Syftet är att följa upp om regeländringen, som trädde i kraft den 1 oktober 2014, har gett önskat resultat.Avsikten med reglerna är att leveranssäkerheten till apoteken ska förbättras, så att periodens vara är densamma under hela prisperioden.
  2015-12-14
 • Överenskommelse ger patienter nytt läkemedel mot svår lungcancer
  Läkemedlet Zykadia, mot svår lungcancer, kommer att ingå i högkostnadsskyddet. Det har TLV beslutat sedan en överenskommelse träffats mellan landstingen och läkemedelsföretaget.– Det finns ett stort behov av behandlingsalternativ för lungcancerpatienter och det är glädjande att patienterna kan få tillgång till läkemedlet. Det blir möjligt genom att landstingen och företaget delar på de ekonomiska riskerna, annars hade läkemedlet inte fått ingå i högkostnadsskyddet, säger Jonathan Lind Martinsson, enhetschef på TLV.  De senaste åren har det kommit många nya och dyra läkemedel, och fler är på väg in. I takt med att nya dyra läkemedel introduceras på marknaden blir de ekonomiska utmaningarna för vården allt större. För en del av dessa nya läkemedel finns en osäkerhet om hur stor effekt de har, som i fallet med Zykadia. Många cancerläkemedel godkänns tidigtAllt fler läkemedel inom cancerområdet kommer att godkännas tidigt med uppföljningsvillkor från den europeiska godkännandemyndigheten EMA. Därför arbetar TLV på ett nytt sätt tillsammans med landstingen och företagen för att hantera osäkerheter i samband med att man fattar beslut om subvention. På så sätt kan fler patienter få tidig tillgång till angelägna läkemedel, istället för att behöva vänta in ett permanent godkännande, samtidigt som kostnaden blir rimlig för samhället.Det nya arbetssättet har lett till att läkemedlet Zykadia, mot svår lungcancer, kommer att ingå i högkostnadsskyddet trots att det är osäkert hur stor effekt läkemedlet har. TLV har fört en dialog med landstingen och företaget som har lett till en överenskommelse dem emellan om att dela på riskerna. I och med riskdelningen anser TLV att kostnaderna för Zykadia är rimlig. Fakta om läkemedlet ZykadiaLäkemedlet Zykadia används för att behandla vuxna patienter med så kallad icke-småcellig lungcancer som tidigare fått behandling med Xalkori.Varje år får cirka 3.800 personer lungcancer. Det finns två huvudtyper av lungcancer, småcellig och icke-småcellig lungcancer. Icke-småcellig lungcancer utgör ungefär 80 procent av all lungcancer.Zykadia fick marknadsgodkännande i Europa i maj 2015. Godkännandet är villkorat och innebär att företaget ska slutföra pågående studier. Därefter fattas beslut om permanent godkännande.
  2015-12-14
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med januari finns metylfenidat, deferipron och olanzapin med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2015-12-09
 • Cymbalta och Ariclaim utträder ur förmånerna
  Cymbalta och Ariclaim enterokapslar 60 mg i storleken 28 styck utträder ur förmånerna från 1 januari 2016. Utbytbara alternativ finns kvar inom förmånerna i form av generika och paralleller.Från  den 1 januari måste förskrivaren därför förskriva antingen de generiska eller de parallellimporterade produkterna som innehåller duloxetin 60 mg  i storleken 28 st för att apoteken ska kunna byta läkemedlet enligt reglerna för det generiska utbytet, eftersom utbyte endast kan göras mellan produkter som ingår i förmånerna.
   
  Ariclaim utträder även i förpackningarna 60 mg 98 st och 30 mg 28 st. I dessa förpackningar finns Cymbalta kvar inom förmånerna tillsammans med generika och paralleller.

  2015-12-09
 • Beslut om nya priser på äldre läkemedel
  TLV har beslutat om lägre pris för 28 läkemedel från 1 december 2015. Prissänkningen ger en kostnadsminskning på omkring 21 miljoner kronor. De nya priserna finns nu i TLV:s prisdatabas och sker med anledning av reglerna för prissättning av läkemedel som är äldre än 15 år.Det här är tredje gången som ”15-årsregeln” tillämpas, vilket resulterat i att 28 läkemedel fått lägre pris från och med den 1 december i år. Priset har sänkts på till exempel läkemedlen Asacol, DuoResp Spiromax, Symbicort mite Turbuhaler, Lunelax och Vi-Siblin. Advate, som också skulle omfattas av prissänkning i december , prissänktes redan från den 1 augusti.Mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändningAvsikten med reglerna, som trädde i kraft 1 november 2014, är att bidra till en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i Sverige så att varken patient eller samhälle behöver betala mer än nödvändigt för läkemedel. Reglerna innebär att priset på produkter som är äldre än 15 år sänks med 7,5 procent.Prissänkningar enligt 15-årsregeln sker i månaderna juni och december. De läkemedelsföretag som är berörda informeras i särskild ordning.Fakta om prissänkning som trätt i kraft 1 december 2015
  • 31 läkemedelsföretag berördes av prissänkningarna
  • 44 olika läkemedel berördes, varav 28 har fått ett lägre pris
  • 11 företag ansökte om undantag från reglerna för sammanlagt 27 läkemedel
  • 16 läkemedel beviljades undantag från prissänkning av TLV.

  2015-12-03
 • Ny metod mot fetma kan ge besparing
  Aspiremetoden, som är en nyligen utvecklad metod mot fetma, kostar mindre under behandlingens första år jämfört med gastric bypass. Det visar ett nytt hälsoekonomiskt kunskapsunderlag från TLV som dock pekar på att Aspiremetoden blir dyrare för de patienter som inte avslutat behandlingen efter två och ett halvt år.TLV:s kunskapsunderlag bygger på en icke-publicerad klinisk studie med en begränsad patientgrupp, där samtliga resultat ännu inte har registerats. – Det behövs långtidsstudier för att kunna bedöma effekten av behandling med Aspiremetoden på längre sikt. Utifrån den kunskap som finns idag är det inte möjligt att dra slutsatser om skillnader i effekt mellan Aspiremetoden och gastric bypass. Det är därför oklart om Aspiremetoden är kostnadseffektiv, säger Malin Blixt, enhetschef. I Sverige lider cirka 14 procent av befolkningen av fetma och löper därmed ökad risk för att drabbas av olika typer av följdsjukdomar. Den vanligaste metoden för kirurgisk behandling av fetma i Sverige är gastric bypass (GBP). Aspiremetoden har använts i kliniska studier sedan år 2012. Aspiremetoden tycks ha en lägre kostnad under det första året jämfört med GBP. Om patienterna inte avslutar behandlingen efter två och ett halvt år kommer dock Aspiremetoden att bli dyrare än GBP. Aspiremetoden har lägre kostnader för själva ingreppet i jämförelse med GBP, däremot tillkommer det kostnader för de förbrukningsartiklar som behandling med Aspiremetoden kräver. Fakta AspiremetodenAspiremetoden innebär att en slang placeras i magsäcken med hjälp av gastroskopi. Patienten använder sedan slangen för att tömma ut cirka 30 procent av innehållet i magsäcken efter varje huvudmåltid. Detta reducerar näringsintaget och leder till viktnedgång.
  2015-12-01
 • TLV vill utveckla nuvarande glesbygdsstöd
  TLV anser att det nuvarande stödet till apotek i glesbygd är ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det framgår av den översyn som myndigheten gjort på uppdrag av regeringen.– Dagens stöd skapar förutsättningar för att patienter och andra behövande ska ha tillgång till läkemedel och apoteksservice på orter där apotek riskerar att lägga ner, säger Svante Rasmuson, enhetschef på TLV. Det förslag som TLV presenterar syftar till att säkerställa ett långsiktigt och ändamålsenligt stöd, som är enkelt att administrera och innebär en rimlig kostnad för staten. TLV ser flera fördelar med det nuvarande stödet i dessa avseenden jämfört med övriga alternativ, exempelvis upphandling.– För att säkerställa ett långsiktigt och ändamålsenligt stöd bedömer TLV att vissa justeringar behöver göras med hänsyn till EU:s statsstödsregler, säger Svante Rasmuson.De justeringar som föreslås är främst inriktade på den administrativa hanteringen av stödet och bedöms inte innebära några förändringar för de apotek som söker stöd förrän tidigast i slutet av nästa år.Så fungerar glesbygdsstödetTotalt kan maximalt 20 miljoner kronor betalas ut i glesbygdsstöd. Apoteken måste uppfylla ett antal kriterier för att få stöd.Apoteket ska bland annat:
  • ligga mer än tjugo kilometer från ett annat apotek,
  • ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och tio miljoner kronor för verksamhetsåret och
  • ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader.

  2015-11-30
 • Infusionspumpar och viss inhalationsutrustning lyfts ut ur läkemedelsförmånerna
  Infusionspumpar och viss inhalationsutrustning kommer att uteslutas ur läkemedelsförmånerna. Det är resultatet av en omprövning som TLV gjort efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som slagit fast vad en förbrukningsartikel är.– För att säkerställa att patienter ska få tillgång till dessa viktiga produkter får landstingen god tid på sig att ta över ansvaret, säger enhetschef Malin Blixt. Vårt beslut träder därför ikraft först den 31 maj 2017.Begreppet förbrukningsartiklar förtydligades i en dom av Högsta förvaltningsdomstolen i april 2014. Domstolen slog fast att förbrukningsartiklar inom förmånerna ska vara förhållandevis enkla samtidigt som de ska vara mindre kostsamma produkter och ha en begränsad livslängd. TLV har därför omprövat subventionen för inhalationsutrustning och infusionspumpar med tillbehör. TLV har inte bedömt produkternas kostnadseffektivitet. Produkter som har en begränsad livslängd och som dessutom är förhållandevis enkla och mindre kostsamma ska betraktas som förbrukningsartiklar. Därutöver ska produkterna hanteras av patienten själv och vara nödvändiga för att tillföra kroppen läkemedel för att betraktas som förbrukningsartiklar. Infusionspumpar och inhalationsutrustning som inte uppfyller dessa kriterier utesluts ur förmånerna från och med den 31 maj 2017.Landstingen tar över ansvaret för produkternaI Sverige finns cirka en halv miljon medicintekniska produkter, knappt 3 600 av dessa produkter ingår i förmånerna som förbrukningsartiklar. Övriga produkter hanterar landstingen, vanligen via upphandling. Landstingen har ett ansvar att se till att patienter får god vård oavsett om produkten i fråga finns inom förmånerna eller inte.Om landstingen upphandlar infusionspumpar och inhalationsutrustning innebär det att de patienter som är i behov av dessa produkter fortfarande kommer att få tillgång till produkterna.
  2015-11-23
 • TLV deltar i ”Skydda antibiotikan”
  Idag, den 18 november, uppmärksammas den europeiska antibiotikadagen. TLV deltar tillsammans med 22 andra svenska myndigheter och organisationer.Antibiotika är en förutsättning för behandling av svåra sjukdomar och räddar liv. Samtidigt ökar antibiotikaresistensen. Genom att bara använda antibiotika när det gör nytta kan alla bidra till att antibiotika fungerar även i framtiden.www.skyddaantibiotikan.sePå en gemensam webbplats, www.skyddaantibiotikan.selänk till annan webbplats, finns råd och information för enkla val i vardagen för att minska smittspridning och få ner onödig antibiotikaanvändning.– Antibiotikaresistens påverkar oss alla, antibiotika är en så viktig förutsättning för mycket av vår avancerade sjukvård idag. Men vi kan alla hjälpas åt och bara använda antibiotika när det gör nytta. Nu är det höst och förkylningstider. Då kan man tänka på att antibiotika inte hjälper mot förkylningsvirus, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.Små val i vardagen kan göra stor skillnad för framtidenMänniskors val i vardagen kan bidra till att antibiotika kan användas även i framtiden. Det handlar om att med enkla medel förebygga infektioner, använda antibiotika klokt och bidra till att den inte sprids i miljön. Tre angelägna budskap är:
  • Tvätta händerna för att undvika smitta
  • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta
  • Lämna in överbliven antibiotika på apoteket, istället för att använda eller slänga den
  Alla måste ta ansvar för att hejda resistensutvecklingEn ökad antibiotikaresistens kommer att innebära betydande kostnader för samhället och ett ökat lidande för patienter. För att bevara fungerande antibiotika även i framtiden behöver hela samhället vara med och ta ansvar. I Sverige samarbetar aktörer som verkar inom sjukvården, djurhållningen och den yttre miljön.
  2015-11-18
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med november finns Glucos med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2015-11-10
 • Mindre förpackning av Nasonex nässprej utträder ur förmånen
  Den 1 december 2015 utgår originalläkemedlet Nasonex nässprej 50 mikrogram/dos i storleken 140 doser ur förmånerna efter begäran från företaget.Originalläkemedlet Nasonex nässprej 50 mikrogram/dos i storleken 140 doser utträder ur förmånerna. Kvar inom förmånerna finns utbytbara alternativ i form av parallellimporterade läkemedel och generika.  Även den större förpackningen av Nasonex, 420 doser, finns kvar inom förmånerna. Från och med den 1 december måste förskrivaren förskriva antingen de generiska eller de parallellimporterade produkterna av förpackningsstorleken 140 doser för att apoteken ska kunna byta läkemedlet enligt reglerna för det generiska utbytet. Detta eftersom utbyte endast kan göras mellan produkter som ingår i förmånerna.Övriga läkemedel som kommer att utgå ur förmånerna går att läsa om via länk till höger på sidan.
  2015-11-09
 • Tilläggsbehandling vid svår stroke bedöms vara kostnadseffektiv
  TLV bedömer att behandling med trombektomi vid svår hjärninfarkt är kostnadseffektiv. Det framgår av ett nytt hälsoekonomiskt kunskapsunderlag.– Vårt kunskapsunderlag baseras bland annat på fem kliniska studier som visar på en bättre klinisk effekt och en ökad patientnytta för patienter som fått tilläggsbehandlingen trombektomi jämfört med de patienter som enbart behandlats med intravenös trombolys, säger enhetschef Malin Blixt.I Sverige får ungefär 24.000 personer en akut stroke varje år och samhällskostnaderna för stroke beräknas till cirka 16 miljarder kronor årligen.Många strokepatienter behandlas med den etablerade och effektiva behandlingsmetoden intravenös trombolys. Intresset för alternativa behandlingar har ökat under senare år, dels på grund av att intravenös trombolys har begränsad effekt vid akut svår ischemisk stroke, dels för att en del patienter inte kan använda behandlingen.Som tillägg till intravenös trombolys finns numera behandlingsalternativet trombektomi. Metoden används för att behandla akut svår ischemisk stroke och innebär att man för in en kateter i en artär i ljumsken och drar ut proppen.– Vi bedömer att fördelarna är tillräckligt stora för att motivera kostnaderna och att behandlingen är kostnadseffektiv utifrån den kunskap som idag finns tillgänglig, säger Malin Blixt.Kunskapsunderlag i två delarTLV:s kunskapsunderlag består av två delar. Den första delen beskriver kunskapsläget gällande aktuellt tillstånd, behandlingspraxis och en sammanvägd hälsoekonomisk utvärdering. I den medicinska delen som ligger till grund för den hälsoekonomiska utvärderingen har TLV samverkat med Socialstyrelsen.Den andra delen beskriver de organisatoriska förändringar som en ny metod kan kräva, exempelvis gällande utbildning, budget, behov av utvärdering och uppföljning. Den andra delen av kunskapsunderlaget kommer TLV att publicera före sommaren nästa år.
  2015-10-29
 • Utskick till apoteken av foldrar för patienten om generiskt utbyte
  I november får alla apotek i Sverige 100 foldrar var om det generiska utbytet. Foldern lanserades 2013 och har tagits emot positivt av apoteken. Som en påminnelse skickar TLV och Läkemedelsverket ut fler, denna gång i samarbete med Sveriges Apoteksförening.Foldern är en del i det informationsmaterial som TLV och Läkemedelsverket tog fram under 2013, i samråd med bland annat Sveriges Apoteksförening, apoteksaktörer, Svenska Läkaresällskapet, patientorganisationer och pensionärsföreningar. Det är avsett att vara ett stöd i mötet med kunder som undrar varför deras läkemedel byts ut.Del i ett stort informationsmaterialPå myndigheternas hemsidor finns även ett utbildningsmaterial om det generiska bytet. Där kan man bland annat läsa om när farmaceuter kan förhindra utbyte, hur Läkemedelsverket bedömer utbytbarhet och hur systemet med periodens vara fungerar.Språkversioner för utskriftFoldern finns för utskrift på arabiska, engelska, franska, persiska, bosniska/kroatiska/serbiska, somaliska, sorani/sydkurdiska och spanska. Se länk till höger på sidan.
  2015-10-27
 • Läkemedel som utträder ur förmånen 1 november
  Den 1 november 2015 utgår läkemedlet Metoprolol GEA Retard och Albumin Behring ur förmånerna efter begäran från företagen. De övriga läkemedel som kommer att utgå ur förmånerna finns i dokumentet, länkat till höger.Metoprolol GEA Retard 100 mg 30 st är inte utbytbar mot övriga läkemedel som innehåller metoprolol. Förpackningen med 100 st finns kvar inom förmånen på 100 mg. Övriga förpackningar inom förmån är 50 mg: 30 och 100 st. 200 mg: 100 stAlbumin Behring, 50 g/l 250 ml och 200 g/l 100 ml Infusionsvätska, albumin.Från och med 1 november finns det inget preparat med albumin för infusion som kan förskrivas inom förmånerna. Samtliga läkemedel kommer att lämna förmånen den 1 november 2015.
  2015-10-12
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med november finns Valganciclovir med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2015-10-09
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med oktober finns Makrogol, kaliumklorid, natriumbikarbonat, natriumklorid med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2015-10-09
 • Delredovisning om prisjämförelsetjänst för tandvård
  TLV har överlämnat en delredovisning av det regeringsuppdrag myndigheten fick 2015 att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård.Syftet är att förbättra tandvårdspatienternas tillgång till priser för att stärka patientens ställning och konkurrensen på tandvårdsmarknaden.Uppdraget ska slutredovisas den 15 februari 2016.
  2015-10-02
 • Flera utträden ur förmånerna den 1 oktober
  Den 1 oktober 2015 utgår vissa förpackningar av läkemedlet Valsartore comp samt Advagraf ur förmånerna efter begäran från företagen. De övriga läkemedel som kommer att utgå ur förmånerna finns i dokumentet, länkat till höger.Valsartore comp 160 mg/12,5 mg (vnr 107371) och 160 mg/25 mg (vnr 063773) utträder i förpackningsstorlek om 30 tabletter. Från den 1 oktober finns dock förpackningar om 100 tabletter kvar i förmånen av detta läkemedel samt utbytbara alternativ. Läkemedlet innehåller substanserna hydroklortiazid och valsartan  och används för att behandla essentiell hypertoni.Advagraf depotkapsel i förpackningsstorlek om 50 tabletter i följande styrkor utträder den 1 oktober: 0,5 mg (vnr  094287), 1 mg (vnr 094296),  3 mg (vnr 059870) och 5 mg (vnr 094305). Vi vill uppmärksamma er på att företaget har en annan typ av förpackning (annat varunummer) som också innehåller 50 tabletter kvar inom förmånen. Läkemedlet finns således kvar i förmånen.Läkemedlet innehåller substansen takrolimus och används för profylax och behandling av transplantatavstötning. Läkemedlen kommer att lämna förmånen den 1 oktober 2015
  2015-09-09
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med september finns duloxetin med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna: Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2015-09-02
 • Uppföljning av leveranssäkerheten till apoteken
  Idag publicerar TLV den tredje kvartalsuppföljningen efter att läkemedelsföretagen har börjat bekräfta att de kan tillhandahålla periodens vara till apoteken. Syftet är att öka leveranssäkerheten av periodens varor från läkemedelsföretag till apotek, vilket gynnar patienten.TLV publicerar uppföljningar en gång per kvartal under 2015. Den tredje, som publiceras idag, sträcker sig från augusti 2014 till juli 2015.Syftet med uppföljningarna är att utvärdera om regeländringen, som trädde i kraft den 1 oktober 2014, har gett önskat resultat. Avsikten med reglerna är att leveranssäkerheten till apoteken ska förbättras, så att periodens vara är densamma under hela prisperioden.Nästa uppföljning kommer att publiceras under november/december 2015.
  2015-09-01
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med september finns parikalcitol med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna
  Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2015-08-18
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med september finns Norgestimat + etinylestradiol med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna  Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2015-08-14
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med augusti finns nedanstående läkemedel med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2015-07-09
 • Trandate och Zavedos utgår ur förmånerna
  Den 1 augusti 2015 utgår bland annat läkemedlen Trandate och Zavedos ur förmånerna efter begäran från företagen. De övriga läkemedel som kommer att utgå ur förmånerna finns i dokumentet, länkat till högerTrandate tablett 100 mg samt 200 mg är ett läkemedel som innehåller substansen labetalol och har indikationerna:• Lindrig, måttlig eller svår hypertoni
  • Graviditetsrelaterad hypertoni
  • Angina pectoris med samtidig hypertoni
  Inget annat läkemedel innehåller denna substans och utträdet innebär att båda styrkorna som finns i tablettform försvinner från förmånerna. Substansen labetalol kommer därmed inte finnas inom förmånerna framöver.Zavedos kapsel 5, 10 och 25 mg är ett cytostatikum som innehåller idarubicin. Idarubicin kommer i och med utträdet inte finnas inom förmånerna. Det är dock ytterst få patienter som får detta förskrivet på recept, troligen får patienter Zavedos som injektion på sjukhus. Läkemedlen kommer att lämna förmånen den 1 augusti 2015
  2015-07-09
 • Så är det att jobba på TLV
  Besök våra nya sidor där anställda på TLV berättar om hur det är att jobba här. Du möter bland annat en jurist, en avdelningschef och en hälsoekonom.
  2015-06-25
 • Ändringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd
  Idag publicerar TLV nya föreskrifter för tandvård som kommer börja gälla den 15 januari 2016. Ändringarna innebär endast mindre justeringar, men kan vara viktiga för enskilda patienter vid några speciella behandlingstillfällen.I den nya tandvårdsföreskriften TLVFS 2015:1 har några delar i regelverket förtydligats och förenklats ytterligare. Föreskriften innehåller också de nya referenspriserna efter den årliga omräkningen. Beloppsgränserna inom högkostnadsskyddet är oförändrat 3.000 kronor och 15.000 kronor.TLV har även beslutat om ett nytt datum för när föreskriften ska träda ikraft, den 15 januari. Detta datum ska gälla framöver för både ändringar i regelverket och för referenspriserna. De senaste åren har nya föreskrifter trätt i kraft den 1 september. Föreskriften kommer att publiceras i juni liksom tidigare.– Vi har haft en dialog med företrädare för tandvården, Försäkringskassan och journalleverantörerna. Alla har varit överens om att 15 januari är ett bättre datum då tiden från att föreskriften publiceras tills den träder i kraft behöver förlängas, säger Barbro Hjärpe, odontologisk utredare på TLV.
  2015-06-18
 • Mer i ersättning för att hantera dyra läkemedel
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket föreslår att apoteken ska få höjd ersättning för att hantera dyra läkemedel.Apotekskunderna och landstingen betalar idag cirka 4,3 miljarder i ersättning till apoteken för att expediera receptbelagda läkemedel, den så kallade handelsmarginalen. TLV skriver i sin slutrapport om handelsmarginalen att det är viktigt att höja apotekens ersättning för dyra läkemedel eftersom den försäljningen ökat markant på senare tid. Det är också en utmaning och risk för apoteken att hantera dyra läkemedel eftersom en del kanske inte blir sålt och måste kasseras. Oförändrad samhällskostnad   TLV föreslår att höjningen fullt ut finansieras genom en omfördelning inom systemet. Den höjda ersättningen för att hantera dyra läkemedel föreslås bli finansierad genom en sänkning av den fasta ersättningen med 75 öre per läkemedelsförpackning. I praktiken betyder det att ersättningen till apoteksbranschen blir oförändrad. I höst inleds arbetet med att utforma föreskrifter för den ändrade handelsmarginalen och beskriva de konsekvenser som TLV:s förslag innebär, vilket kommer att skickas ut på remiss. I nuläget bedöms justeringen av handelsmarginalen tidigast kunna träda i kraft vid årsskiftet 2015/2016.Fakta om handelsmarginalen
  • Handelsmarginalen är den reglerade ersättning som apoteken får när de säljer receptförskrivna läkemedel och andra varor inom läkemedelsförmånerna.
  • Handelsmarginalen utgör skillnaden mellan apotekens försäljningspris och inköpspris.
  • TLV har tidigare redovisat fyra delrapporter i översynen av handelsmarginalen.

  2015-06-17
 • Fler patienter får hepatit C-läkemedel
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har sett över subventionen av hepatit C-läkemedel vilket resulterat i att även mindre svårt sjuka patienter får tillgång till behandling.– Det är glädjande att ännu fler patienter nu kan få behandling, säger generaldirektör Sofia Wallström.Tidigare fick de svårast sjuka med hepatit C tillgång till subventionerad behandling med de nya effektiva läkemedlen, eftersom patienter med störst behov ska prioriteras först.  Nu har många av de svårast sjuka patienterna behandlats. Samtidigt har fler produkter kommit in på marknaden och kostnaderna sjunkit sedan de första läkemedlen fick subvention hösten 2014. – Kostnaderna för läkemedlen är fortfarande höga, men tack vare viss priskonkurrens och överenskommelser om riskdelning som träffats mellan landstingen och flertalet läkemedelsföretag kan subventionen omfatta fler patienter, säger Sofia Wallström. I nästa steg kommer landsting och regioner, via det så kallade NT-rådet, rekommendera vilka behandlingar som ska användas. Med ett ordnat införande av läkemedlen ökar förutsättningarna för en jämlik vård av patienter med hepatit C över landet.Fakta om hepatit C
  • Läkemedlen mot hepatit C har tidigare varit subventionerade till de svårast sjuka patienterna (fibrosstadium F3 och F4), och till de patienter som genomgått organtransplantation eller som uppvisat svåra sjukdomar på andra organ än levern till följd av hepatit C-infektion. Nu kommer även mindre svårt sjuka patienter (fibrosstadium F2) kunna få tillgång till behandling, vilket berör ytterligare omkring 5 000 patienter.
  • I Sverige finns omkring 40 000 patienter med hepatit C. Hepatit C är en allmänfarlig sjukdom där ett virus infekterar levern och skadar levercellerna. De flesta med hepatit C lever i många år utan symptom, men efter en tid behöver många patienter till exempel en levertransplantation för att överleva.

  2015-06-16
 • Ytterligare ett nytt läkemedel mot prostatacancer in i högkostnadsskyddet efter prissänkning
  För ett par veckor sedan beslutade TLV att läkemedlet Zytiga ska ingå i högkostnadsskyddet. Nu har TLV även beslutat att Xtandi ska ingå efter att företaget sänkt sitt pris.– Priskonkurrensen mellan läkemedlen har lett till att fler kommer att kunna få dessa läkemedel som både kan förlänga livet och fördröja att sjukdomen förvärras, säger Jonathan Lind Martinsson enhetschef på TLV.Arbetet med subventionsbeslutet för Xtandi har skett i nära samarbete med landstingen som deltagit i överläggningar med företaget. Landstingen och företaget har kommit överens om att dela på riskerna vid längre behandlingstider.– Landsting och regioner har förberett gemensamma former för hur både Xtandi och Zytiga ska införas och användas. Det skapar bättre förutsättningar för en jämlik användning i hela landet, säger Sofie Alverlind, handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting.Tidigare har patienter fått Xtandi på klinik och bara de som avslutat sin cellgiftsbehandling har fått läkemedlet. Nu kommer Xtandi att ingå i högkostnadsskyddet och även de som inte påbörjat en cellgiftsbehandling kan få läkemedlet subventionerat.
  2015-06-15
 • Xeloda 150 mg och 500 mg, Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg samt Dormicum (midazolam) 5 mg/ml utträder ur förmånerna
  Originalläkemedlet Xeloda (kapecitabin) tablett 150 mg, 60 st och 500 mg, 120 st kommer att utträda ur högkostnadsskyddet den 1 juli 2015. Däremot ingår substansen kapecitabin som generika och som parallellimporterat alternativ. Vi vill göra er observanta på att från och med den 1 juli måste förskrivaren förskriva antingen de generiska eller de parallellimporterade produkterna för att apoteken ska kunna byta läkemedlet enligt reglerna för det generiska utbytet, eftersom utbyte endast kan göras mellan produkter som ingår i förmånerna.Läkemedlet Ifirmacombi (irbesartan/hydroklortiazid), tablett 300 mg/12,5 mg, 28 st utträder också ur högkostnadsskyddet den 1 juli. I dagsläget är detta den enda förpackning i styrka och storlek 300 mg/12,5 mg, 28 st som ingår. Förpackningar med 100 tabletter av aktuell styrka subventioneras dock fortfarande.Slutligen Dormicum (midazolam), injektionsvätska 5 mg/ml, 10x1 ml utträder ur högkostnadsskyddet den 1 juli. I och med det finns det inte längre någon produkt som innehåller midazolam för injektion som kan förskrivas inom förmånerna.
  2015-06-09
 • Fler preventivmedel in i högkostnadsskyddet
  TLV har beslutat att hormonspiralen, Jaydess, ska ingå i förmånerna. "Det är viktigt att kvinnor har flera preventivmedel att välja på", säger chefsfarmaceut Niklas Hedberg.Det finns i dag flera olika hormonella preventivmedel inom högkostnadsskyddet. En sortimentsbredd är av stort värde för att den enskilda individen ska hitta en preventivmetod som passar. Jaydess är ett så kallat långverkande preventivmedel med en varaktighet på tre år. Företaget har tidigare fått avslag, men har i denna ansökan kunnat belägga flera fördelar jämfört med andra preventivmedel, bland annat att Jaydess är framtagen för att passa yngre kvinnor. Jaydess har låg hormondos, är liten i storlek och har en naturligt hög följsamhet.TLV bedömer att det mest relevanta jämförelsealternativet till Jaydess är implantatet Nexplanon (p-stav). Nexplanon är i likhet med Jaydess långverkande med en varaktighet på tre år och det förskrivs liksom Jaydess huvudsakligen till yngre kvinnor.Av utredningen framgår att Jaydess ger ett något lägre skydd än Nexplanon, men att det är fler som avbryter sin behandling med Nexplanon jämfört med Jaydess på grund av biverkningar. Sammantaget gör detta att Jaydess ger högre nytta till en rimlig kostnad.Lika vårdGenom en överenskommelse mellan alla landsting och regioner får kvinnor mellan 16 och 25 år idag preventivmedel subventionerade via en särskild ungdomssubvention, där kvinnorna betalar en schablonavgift per år. I och med TLV:s beslut kommer unga kvinnor i hela landet att kunna få Jaydess via ungdomssubventionen.Preventivmedlet Jaydess kommer vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet från och med den 30 maj.
  2015-06-01
 • Uppföljning av leveranssäkerheten till apoteken
  Idag publicerar TLV den andra kvartalsuppföljningen efter att läkemedelsföretagen har börjat bekräfta att de kan tillhandahålla periodens vara till apoteken. Syftet är att öka leveranssäkerheten av periodens varor från läkemedelsföretag till apotek, vilket gynnar patienten.TLV kommer att publicera uppföljningar en gång per kvartal under 2015. Den andra, som publiceras idag, sträcker sig från augusti 2014 till maj 2015.Syftet med uppföljningarna är att utvärdera om regeländringen, som trädde i kraft den 1 oktober 2014, har gett önskat resultat. Avsikten med reglerna är att leveranssäkerheten till apoteken ska förbättras, så att periodens vara är densamma under hela prisperioden.Under kvartal 4 kommer vi att presentera en samlad analys.Nästa uppföljning kommer att publiceras under augusti/september 2015.
  2015-05-28
 • Läkemedel mot prostatacancer in i högkostnadsskyddet
  TLV har beslutat att läkemedlet Zytiga mot prostatacancer ska ingå i högkostnadsskyddet. "Fler kommer att kunna få läkemedlet som både kan förlänga livet och fördröja att sjukdomen förvärras", säger Jonathan Lind Martinsson, enhetschef på TLV.Prostatacancer är en av Sveriges vanligaste cancerformer och varje år dör 2 400 män i sjukdomen. Läkemedlet Zytiga används i ett sent skede av sjukdomen där cancern spridit sig från prostatan till andra delar av kroppen.Tidigare har patienter fått Zytiga på klinik och bara de som avslutat sin cellgiftsbehandling har fått läkemedlet. Nu kommer Zytiga att ingå i högkostnadsskyddet och även de som inte påbörjat en cellgiftsbehandling får läkemedlet subventionerat.– Tack vare att företaget sänkt sitt pris kan fler patienter i hela landet få läkemedlet subventionerat, säger Jonathan Lind Martinsson. Landstingen och företaget har också kommit överens om att dela på riskerna om läkemedlet inte är tillräckligt effektivt och vid längre behandlingstider.Arbetet med subventionsbeslutet för Zytiga har skett i nära samarbete med landstingen som deltagit i överläggningar med företaget.– Landsting och regioner har förberett gemensamma former för hur Zytiga ska införas och användas. Det skapar bättre förutsättningar för en jämlik användning i hela landet, säger Sofie Alverlind, handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting.
  2015-05-25
 • 36 läkemedel äldre än 15 år får lägre pris 1 juni
  TLV har beslutat att 36 läkemedel kommer att få ett lägre pris den 1 juni 2015. Prissänkningarna görs med anledning av reglerna för prissättning av läkemedel som är äldre än 15 år. De ger en kostnadsminskning på omkring 70 miljoner kronor. De nya priserna finns i TLV:s prisdatabas.Det här är andra gången som ”15-årsregeln” tillämpas, vilket resulterar i att 36 läkemedel, drygt 250 förpackningar, får lägre pris från och med den 1 juni i år. Priset har sänkts på till exempel läkemedlen Enbrel, Voxra, och Treo comp.– Sammanfattningsvis har dialogen med berörda läkemedelsföretag varit konstruktiv och följsamheten till de här reglerna varit mycket god, säger Inger Erlandsson, enhetschef på TLV.Mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändningAvsikten med reglerna, som trädde i kraft 1 november 2014, är att bidra till en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i Sverige så att varken patient eller samhälle behöver betala mer än nödvändigt för läkemedel. Reglerna innebär att priset på läkemedel som är äldre än 15 år sänks med 7,5 procent.Prissänkningar enligt 15-årsregeln sker i månaderna juni och december. Fakta om prissänkningar som träder i kraft 1 juni 2015
  • 24 läkemedelsföretag gjorde prissänkningar
  • 36 olika läkemedel med totalt drygt 250 förpackningar prissänktes
  • 1 företag ansökte om utträde ur läkemedelsförmånerna för en produkt (Hibiscrub)
  • 6 företag ansökte om undantag från reglerna för sammanlagt 70 olika förpackningar 
  • 13 förpackningar från 3 företag beviljades undantag från prissänkning av TLV

  2015-05-25
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med maj finns dorzolamid + timolol med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor.
  2015-05-21
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med mars finns Nystatin Oral suspension med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor.
  2015-05-19
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med mars finns Rivastigmin, depotplåster, 4,6 mg/24 timmar med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor.
  2015-05-19
 • 29 apotek får glesbygdsbidrag
  TLV har beslutat att ge glesbygdsbidrag till 29 apotek som får dela på åtta miljoner kronor. "Det är viktigt att patienter kan hämta ut medicin och få rådgivning även i glesbygden", säger enhetschef Svante Rasmuson och pekar på att hälften av apoteken annars hade gått med förlust utan bidrag.Apotek Hjärtat får drygt 4 miljoner kronor för tolv glesbygdsapotek. Apoteket AB får 1,6 miljoner kronor för sex apotek och Kronans Apotek får 1,3 miljoner kronor för sju apotek. Fyra apotek som ingår i Apoteksgruppen får tillsammans knappt 1 miljon kronor i bidrag.Glesbygdsbidraget gör att alla apotek som får bidrag går med vinst, förutom ett. Utan bidrag hade vartannat av dessa apotek gått med förlust.Mest bidrag till JämtlandFem apotek i Jämtlands län får sammanlagt 1,3 miljoner kronor i glesbygdsbidrag. Det gör Jämtland till det län som får det högsta sammanlagda bidraget. Mest får Apotek Hjärtat i Liden i Västernorrland, drygt en halv miljon kronor i bidrag. Det minsta bidraget lämnas till Apoteket AB i Horndal i Dalarna som erhåller 6 500 kronor.Totalt har 35 ansökningar om glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2014 kommit in till TLV.
  Om glesbygdsbidragetEnligt reglerna kan ett apotek få bidrag om det ligger minst 20 kilometer från närmaste apotek. Intäkterna av receptbelagda läkemedel får heller inte överstiga 10 miljoner kronor och inte understiga 1 miljon kronor. De måste dessutom ha ett visst öppethållande för att vara berättigade till bidrag. Bidraget betalas ut retroaktivt.Lista över beslut om bidrag per apotek hittar du via länk till höger på sidan.
  2015-05-19
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med juni finns kvetiapin depottablett och diazepam tablett med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2015-05-12
 • Hibiscrub och Cetirizin Sandoz 10 mg utträder ur förmånen
  Hibiscrub och Cetirizin Sandoz 10 mg är två läkemedel som den 1 juni 2015 utträder ur förmånen på företagens begäran.När läkemedlet Hibiscrub kutan lösning, 250 och 500 ml, utgår finns ingen motsvarande produkt finns kvar inom förmånen. När Cetirizin Sandoz, tabletter, 10 mg, 10 tabletter utgår ur förmånen är den minsta förpackningen med det här läkemedlet en förpackning om 30 tabletter.
  2015-05-12
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med maj finns duloxetine med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2015-05-07
 • Nystatin inte med på listan över periodens varor
  Vi har tidigare informerat om att det från och med maj finns en utbytesgrupp innehållande nystatin med på listan över periodens varor. Vi har nu fått information om att det inte kommer finnas generisk konkurrens i denna grupp i maj och därför kommer gruppen inte vara med på listan över periodens varor från maj.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Berörd utbytesgrupper Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2015-04-27
 • Ändrad layout på tlv.se
  Webbplatsen tlv.se har nu fått ett delvis ändrat utseende. Bland annat har startsidan och menyerna ändrats. Allt innehåll och alla funktioner finns kvar på samma platser som tidigare.Ändringarna har vi gjort för att bättre tillgodose besökarnas behov av översiktlig information och att snabbt kunna nå informationen.På startsidan har vi flyttat om på innehållet. Till höger på startsidan hittar du de verktyg och funktioner som används mest, längst till vänster finns de senaste besluten och i mitten på sidan finns nyheter och pressmeddelanden.Vi har kompletterat webbplatsen med texter om de marknader vi arbetar med och om våra uppdrag på de respektive marknaderna.
  2015-04-15
 • Viktiga steg 2014 för att nå mesta möjliga hälsa för pengarna
  Under förra året gjorde vi flera insatser för att patienter ska få mesta möjliga hälsa för de pengar som går till läkemedel, apotek och tandvård. Det säger generaldirektör Sofia Wallström när TLV idag överlämnar sin årsredovisning för 2014 till regeringen.Sofia Wallström nämner också betydelsen av de förändringar som TLV har gjort internt för att rusta sig och kunna svara upp mot nya krav.
  - Vi har sett över vår organisation och skapat en bättre plattform för effektiva arbetssätt både internt och med externa parter. Engagemanget och kompetensen bland TLV:s medarbetare är fantastiskt och en avgörande faktor för framgång, säger hon.Här är några exempel på vad TLV har utfört under 2014:
  • utvecklat den värdebaserade prissättningen av läkemedel för att bättre stödja jämlik och tidig tillgång till effektiva läkemedel, bland annat genom att framgångsrikt samarbeta med landstingen kring hepatit C. Det ledde till en nationell lösning med tidig tillgång för patienterna.
  • beviljat subvention för 55 nya originalläkemedel, bland annat för behandling MS och cancer.
  • genomfört en internationell prisjämförelse på läkemedel som bland annat visar att de svenska priserna på läkemedel i generiska utbytet är bland de lägsta i Europa,
  • fortsatt översynen av handelsmarginalen och presenterat flera delrapporter som ska ligga till grund för bedömningen av handelsmarginalens storlek och konstruktion,
  • förbättrat tandvårdsstödet så att fler behandlingar ingår i tandvårdsstödet.
  Du hittar årsredovisning 2014 i menyn till höger.

  2015-04-15
 • Bättre prisinformation underlättar för apotekskunder
  Nya regler och en oberoende prisjämförelsetjänst kan ge apotekskunder lägre kostnader för läkemedel. Det skriver TLV i sin slutrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet.
  – Patienten ska inte riskera att betala onödigt mycket för sina läkemedel. Därför är en enkel prisjämförelsetjänst och förändrade utbytesregler viktiga åtgärder, säger TLV:s generaldirektör Sofia Wallström.Dagens system för receptbelagda läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet är svårt för både patienter och läkare att hantera. Detta beror på att priset för ett läkemedel kan variera beroende på vilket apotek patienten går till. Priserna är dessutom svåra att hitta och jämföra.TLV föreslår därför att det skapas en oberoende priswebb där priser visas för alla läkemedel som skrivs ut på recept. I priswebben ska man bland annat kunna söka på sitt läkemedel och se om priserna skiljer sig åt mellan olika apotek och patienterna har därmed större möjlighet att göra ett medvetet val.Nya regler för utbyte av läkemedelTLV föreslår också nya regler som innebär att patienten kan byta ett läkemedel till ett annat utbytbart läkemedel oavsett om det ingår i högkostnadsskyddet eller inte. Idag är detta inte möjligt.Förslagen innebär alltså att patienter kan få lägre kostnader för läkemedel samtidigt som det systemet blir enklare för såväl patienter som läkare och apotekspersonal. De nya reglerna skulle också öka incitamenten för läkemedelsbolag att behålla sina läkemedel i högkostnadsskyddet.TLV:s regeringsuppdrag om receptbelagda läkemedel utanför högkostnadsskyddetTLV fick i april 2014 i uppdrag av regeringen att utreda frågan om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna. En delrapport lämnades i september 2014, som beskrev problemställningen och orsakerna till utvecklingen att fler och fler läkemedel inte ingår i högkostnadsskyddet. I slutrapporten, som lämnas nu, redovisas förslag till åtgärder som på kort och lång sikt kan förbättra situationen för patienter, förskrivare och övriga berörda intressenter.Arbetet har skett i dialog med berörda branschföreningar, patientorganisationer och myndigheter.
  2015-04-15
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med maj finns utbytesgrupper innehållande diklofenak+misoprostol, meropenem och nystatin med på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2015-04-13
 • Pegasys injektionsvätska 135 mg i injektionsflaska utträder ur förmånerna
  Läkemedlet Pegasys injektionsvätska 135 mikrogram i förpackningen injektionsflaska 1x1 ml har en mycket begränsad användning. Företaget har begärt att läkemedlet i förpackningen injektionsflaska 1x1 ml ska utträda ur förmånerna från och med den 1 maj 2015. Observera att utträdet endast gäller injektionsflaska 1x1 ml.Pegasys injektionsvätska 135 mg i förfyllda sprutor och injektionspennor (storlek 4x0,5 ml) kvarstår i förmånerna.
  2015-04-13
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med april finns miglustat med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2015-04-02
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med 11 mars finns Sevelamerkarbonat med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2015-03-12
 • Utträden ur läkemedelsförmånerna under april 2015
  Vi vill uppmärksamma på tre av de läkemedel som kommer att utträda ur förmånen under april. Novopulmon Novolizer har kommit in med en nyansökan för subvention. Om ansökan är komplett omfattas varan av förmånerna igen från 1 maj.Läkemedlet Novopulmon Novolizer, refillförpackning, finns med på listan över utträden som träder i kraft den 30 april. Företaget har kommit in med en nyansökan för subvention. Om ansökan är komplett i god tid kommer förpackningen att omfattas av förmånerna igen från 1 maj. Startförpackningen kvarstår i förmånerna.Läkemedlet Norfloxacin KRKA, i styrkan 400 mg utträder alla förpackningar utom förpackningen med 30 tabletter den 1 april. Styrkan 200 mg kommer att avregistreras under mars och försvinner därmed från marknaden.Läkemedlet Quetiapin STADA, tabletter 100 mg i förpackning om 10 tabletter utträder ur förmån den 1 april. Den storlek som nu finns kvar inom förmånen i styrkan 100 mg är förpackningen om 100 tabletter. 
  Det finns inte någon förpackning om 10 tabletter av de andra styrkorna.


  2015-03-09
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med mars finns Infliximab med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2015-03-04
 • TLV:s arbete med att utveckla den värdebaserade prissättningen
  Utvecklad beslutspraxis, samarbete med landstingen och trepartsöverläggningar om hepatit C-läkemedel är några av de åtgärder TLV genomfört för att utveckla den värdebaserade prissättningen. Det redovisar myndigheten i sin delrapport Utvecklad värdebaserad prissättning.Regeringen har gett TLV i uppdrag att redovisa hur myndigheten har arbetat med att utveckla den värdebaserade prissättningen av läkemedel. I rapporten redogör TLV bland annat för genomförda och planerade åtgärder och vilka konsekvenser utvecklingsarbetet får utifrån de övergripande målsättningarna om god tillgång till läkemedel och god kostnadskontroll.Den 31 maj 2015 ska TLV redovisa en beräkning av det fleråriga besparingsbeting som regeringen angivit i budgetpropositionen för 2014. I oktober 2015 slutredovisas regeringsuppdraget.
  2015-03-03
 • Receptbelagda läkemedel utanför förmånen
  Nya regler och en oberoende prisjämförelsetjänst kan ge apotekskunder lägre kostnader för läkemedel. Det skriver TLV i sin slutrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet.– Patienten ska inte riskera att betala onödigt mycket för sina läkemedel. Därför är en enkel prisjämförelsetjänst och förändrade utbytesregler viktiga åtgärder, säger TLV:s generaldirektör Sofia Wallström.Dagens system för receptbelagda läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet är svårt för både patienter och läkare att hantera. Detta beror på att priset för ett läkemedel kan variera beroende på vilket apotek patienten går till. Priserna är dessutom svåra att hitta och jämföra.TLV föreslår därför att det skapas en oberoende priswebb där priser visas för alla läkemedel som skrivs ut på recept. I priswebben ska man bland annat kunna söka på sitt läkemedel och se om priserna skiljer sig åt mellan olika apotek och patienterna har därmed större möjlighet att göra ett medvetet val.Nya regler för utbyte av läkemedelTLV föreslår också nya regler som innebär att patienten kan byta ett läkemedel till ett annat utbytbart läkemedel oavsett om det ingår i högkostnadsskyddet eller inte. Idag är detta inte möjligt.Förslagen innebär alltså att patienter kan få lägre kostnader för läkemedel samtidigt som det systemet blir enklare för såväl patienter som läkare och apotekspersonal. De nya reglerna skulle också öka incitamenten för läkemedelsbolag att behålla sina läkemedel i högkostnadsskyddet.TLV:s regeringsuppdrag om receptbelagda läkemedel utanför högkostnadsskyddetTLV fick i april 2014 i uppdrag av regeringen att utreda frågan om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna. En delrapport lämnades i september 2014, som beskrev problemställningen och orsakerna till utvecklingen att fler och fler läkemedel inte ingår i högkostnadsskyddet. I slutrapporten, som lämnas nu, redovisas förslag till åtgärder som på kort och lång sikt kan förbättra situationen för patienter, förskrivare och övriga berörda intressenter.Arbetet har skett i dialog med berörda branschföreningar, patientorganisationer och myndigheter.
  2015-03-02
 • Granskning av klinikläkemedel stärker jämlik vård
  Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket föreslår att granskningen av klinikläkemedel permanentas för att stödja landstingen i utvärderingen av nya viktiga läkemedel. – Det är tydligt att det krävs nationell samordning för att nå jämlik vård och enhetliga priser över hela landet, säger generaldirektör Sofia Wallström på TLV. Sedan 2011 har TLV tagit fram hälsoekonomiska kunskapsunderlag till landstingen i en försöksverksamhet och för ett begränsat antal läkemedel varje år fram till december 2014. Detta har förbättrat den nationella samordningen kring de specifika läkemedel som utvärderats, säger myndigheten i sin slutrapport. Myndigheten har fått ett förnyat uppdrag att fortsätta verksamheten även under 2015.  Flera erfarenheter från arbetet med klinikläkemedel används som förebild för TLV:s ordinarie verksamhet. Framför allt ett nära samarbete med landstingen, snabba, tidiga utvärderingar av nya viktiga läkemedel och dynamiska överläggningar med läkemedelsföretagen. TLV:s bedömning är att de hälsoekonomiska underlagen gett landstingen ett bättre underlag för förhandling och upphandling av läkemedel. Det har även gett landstingen bättre förutsättningar för beslut om läkemedel på en övergripande strategisk nivå. Projektet har dessutom bidragit till en ökad öppenhet kring TLV:s hälsoekonomiska bedömningar genom att kunskapsunderlagen publiceras. I kunskapsunderlagen redovisas öppet aktuella jämförelsealternativ, priser, beräkningar och slutsatser, vilket har lett till en ökad insyn och diskussion kring hälsoekonomi och prioriteringarna av läkemedel.Idag är TLV:s utvärderingar av klinikläkemedel en integrerad del av landstingens nationella samverkan med ambitionen att tidigt och ordnat prissätta och introducera nya viktiga läkemedel. Verksamheten är därmed en av grundförutsättningarna för att åstadkomma jämlik tillgång på läkemedel över landet, vilket är en fortsatt viktig fråga. TLV föreslår därför att uppdraget till myndigheten permanentas.
  2015-02-26
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med februari finns Ibandronat med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor.
  2015-02-19
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med mars finns Levodopa+Karbidopa+Entakapon med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor.
  2015-02-18
 • Uppföljning av leveranssäkerhet till apoteken
  Idag publicerar TLV den första kvartalsvisa uppföljningen efter att läkemedelsföretagen har börjat bekräfta att de kan tillhandahålla periodens vara till apoteken. Syftet är att öka leveranssäkerheten av periodens varor från läkemedelsföretag till apotek, vilket gynnar patienten.TLV kommer att publicera uppföljningar en gång per kvartal under 2015. Den första, som publiceras idag, sträcker sig från november 2014 till februari 2015.Syftet med uppföljningarna är att utvärdera om regeländringen, som trädde i kraft den 1 oktober 2014, har gett önskat resultat. Avsikten med reglerna är att leveranssäkerheten till apoteken ska förbättras, så att periodens vara är densamma under hela prisperioden.Nästa uppföljning kommer att publiceras under maj/juni 2015.
  2015-02-17
 • Ökat öppethållande har lett till bättre tillgänglighet på läkemedel
  Sedan omregleringen av apoteksmarknaden har drygt 400 nya apotek öppnats i Sverige. Nya apotek har längre öppettider och det har gjort det lättare för apotekskunderna att få tag i sina läkemedel, framför allt för de som bor i större tätorter. Det framgår av TLV:s rapport om det offentligas behov av läkemedel och service på apotek.– En del uppgifter pekar dock på att det har blivit svårare att få tag i sitt läkemedel direkt, säger Svante Rasmuson, enhetschef för marknadsanalys på TLV. Vi välkomnar därför att Sveriges Apoteksförening tagit initiativ till en ytterligare kartläggning av direktexpedieringsgraden.Fler apotek och utökade öppettider har underlättat för kunderna att få tag i sina läkemedel. Den genomsnittliga öppettiden har ökat från 45 till 52 timmar i veckan och i de mest tätbefolkade områdena har medelöppettiden ökat till 57 timmar. Antalet söndagsöppna apotek har ökat med 174 procent.Detta har lett till att befolkningen i framför allt de större tätorterna har lättare att få tag i läkemedel på kvällar och helger. Apoteken har dock i stor grad öppnat där det redan har funnits apotek tidigare, vilket leder till att den genomsnittliga restiden för att ta sig till ett apotek inte har förändrats nämnvärt. Från och med 2014 är det möjligt att söka bidrag för att driva apotek i glesbygd.Uppgifter går isärDet finns olika uppgifter om kundens möjlighet att hämta ut receptförskrivna läkemedel vid första besöket på apotek. Sveriges Apoteksförening säger att direktexpedieringsgraden är omkring 95 procent, vilket är på samma nivå som före omregleringen. Konsumentverkets och Vårdanalys undersökningar visar däremot att kunden upplevt att detta försämrats sedan omregleringen.I den befolkningsundersökning som Vårdanalys genomförde 2013 uppgav fler än varannan att deras läkemedel inte funnits i lager på det första apoteket de besökte.En fjärde delrapportTLV:s rapport ”Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek” är en delrapport i den pågående översynen av handelsmarginalens storlek och konstruktion.Fakta om handelsmarginalen
  • Handelsmarginalen är den reglerade ersättning som apoteken får när de säljer receptförskrivna läkemedel och andra varor inom läkemedelsförmånerna.
  • Handelsmarginalen utgör skillnaden mellan apotekens försäljningspris och inköpspris.
  • TLV har tidigare redovisat tre delrapporter i översynen av handelsmarginalen.
  • Översynen av handelsmarginalen kommer att avslutas under våren 2015.

  2015-02-16
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med februari finns sumatriptan med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgruppernaLäs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2015-02-12
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med februari finns klaritromycin med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2015-02-12
 • TLV förändrar allmänna råd om ekonomiska utvärderingar
  TLV har gjort förändringar i allmänna råd om ekonomiska utvärderingar. Förändringarna handlar om hur myndigheten ska ta hänsyn till en patients möjlighet att återgå i arbete efter läkemedelsbehandling, när man räknar på kostnadseffektivitet. Tidigare har TLV haft som regel att alltid räkna med sådana effekter fullt ut, men ändringen innebär att TLV blir mer balanserade när det gäller att väga in dessa. Detta för att inte riskera att diskriminera patientgrupper som inte förväntas kunna återgå i arbete. Förslaget har varit ute på remiss och svaren visar att det finns delade åsikter om hur arbetsförmåga ska avspeglas i beräkningarna av kostnadseffektivitet. De flesta remissinstanser var emellertid positiva till TLV:s förslag till ändringar.

  2015-02-09
 • Planerade prissänkningar enligt 15-årsregeln
  Idag publicerar TLV en lista på tlv.se över de äldre läkemedel vars pris kommer att sänkas den 1 juni enligt den så kallade 15-årsregeln.Baserat på lagändringar som skedde under 2014 kommer priset på de läkemedel som blir äldre än 15 år och som saknar eller endast har svag generisk konkurrens att sänkas med 7,5 procent. Prissänkningar på läkemedel som uppfyller kriterierna vid respektive tillfälle träder ikraft den 1 juni och 1 december varje år. Avsikten är att bidra till en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i Sverige.Lista över berörda läkemedelDu hittar en preliminär lista över de läkemedel vars pris kommer att sänkas den 1 juni på till höger på sdian. Berörda företag har nu möjlighet att komma med synpunkter på listan samt begära undantag. På webbsidan finns också länkar till de föreskrifter som ligger till grund för prisändringen (TLVFS 2014:9).
  2015-02-06
 • Magnus Berndtsson ny avdelningschef på TLV
  Ny chef för TLV:s avdelning för prisreglering och tillsyn blir Magnus Berndtsson. Han kommer närmast från en tjänst som avdelningschef vid Patientförsäkringen LÖF (landstingens ömsesidiga försäkringsbolag).Magnus Berndtsson har lång erfarenhet och kompetens i att leda, coacha och utveckla chefer både i privat och offentlig sektor.
   
  – Magnus kompetens kring ledarskap, organisation och förändringsarbete passar väl in på de behov som vi har, säger generaldirektör Sofia Wallström.
   
  Magnus Berndtsson har tidigare bland annat varit verksam inom Försäkringskassan, där han sedan 1998 varit chef för olika enheter och verksamhetsområden.

  2015-01-29
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med januari finns Cilostazol med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2015-01-14
 • Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor
  Från och med februari finns Lidokain+Prilokain, Eplerenon och morfin 20 mg med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.Senaste tillagda utbytesgrupperna Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
  2015-01-13
 • C-vimin och C-vimin Apelsin brustabletter utgår ur förmånerna
  C-vitaminläkemedlen C-vimin och C-vimin Apelsin brustabletter är receptfria läkemedel som har subvention. Efter att företaget som marknadsför C-vimin och C-vimin Apelsin begärt utträde för dessa produkter kommer det inte längre att finnas C-vitamin i förmånerna från och med den 1 februari. Det finns dock fortfarande kombinationsprodukter med C-vitamin inom förmånerna.
  2015-01-13
 • Välkommen till Läkemedelsriksdagen 2015
  Läkemedelsriksdagen är ett årligt återkommande evenemang på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen,TLV och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).Myndigheterna har skapat ett forum för diskussion och debatt med viktiga aktörer på läkemedelsområdet. Dagen genomförs med föredrag, paneldebatter och mentometeromröstningar.Läkemedelsriksdagen äger rum tisdagen den 3 mars på Norra Latin, City Conference Center, Drottninggatan 71B i Stockholm.
  2015-01-12
 • Organisationsförändring på TLV
  Från och med den 1 januari 2015 verkar TLV i en ny organisationsstruktur. Behovet av att utveckla arbetssätt och organisation förklaras av att myndigheten de senaste åren haft en kraftig tillväxt och fått utökade regeringsuppdrag.– Vi har under 2014 genomfört flera utvecklingsinsatser som ett led i vårt pågående förändringsarbete. En följd av detta är att vi utformat en ny organisationsstruktur som trätt i kraft vid årsskiftet. Syftet med den nya organisationsstrukturen och de övriga förändringsinsatserna är att skapa en bättre plattform för att möta de krav och behov som ligger i vårt uppdrag, säger generaldirektör Sofia Wallström.– Ett ytterligare skäl till att vi nu behövde förändra vår organisationsstruktur är att TLV vuxit kraftigt under en följd av år, utan att den organisatoriska strukturen förändrats. De förändringar som vi gör nu ska ge oss bättre förutsättningar bland annat för att utveckla effektiva arbetssätt och stödja samverkan, både internt och med externa aktörer, säger Sofia Wallström.Myndigheten är från och med den 1 januari 2015 indelad i fyra avdelningar:
  • Avdelningen för värdebaserad prissättning
  • Avdelningen för prisreglering och tillsyn
  • Avdelningen för analys, marknad och tandvård
  • Stabsavdelningen

  2015-01-08
 • Informationsmaterial om det generiska utbytet uppdaterat om ”farmaceutkryss”
  Idag publicerar TLV och Läkemedelsverket ett uppdaterat informationsmaterial om det generiska utbytet. Uppdateringarna föranleds av en lagändring som gör att det blir tydligare när farmaceuten kan motsätta sig generiska utbyten. Informationsmaterialet ger flera konkreta exempel på vad regeländringen betyder i farmaceutens vardag.Vid årsskiftet träder nya regler i kraft som ökar patientsäkerheten vid generiskt utbyte eftersom det blir tydligare i vilka situationer farmaceuten kan motsätta sig utbyten. Med anledning av detta uppdateras TLV:s och Läkemedelsverkets informationsmaterial om det generiska utbytet.Konkreta exempel i farmaceutens vardagDe nya reglerna är i enlighet med redan idag gällande praxis men farmaceutens rätt att motsätta sig utbyte blir nu lagstadgad.– I informationsmaterialet ger vi flera konkreta exempel på när farmaceuten kan motsätta sig byte. Exemplen finns i de delar av materialet som vänder sig till farmaceuterna och förskrivarna, säger Inger Erlandsson, avdelningschef på TLV.De delar av materialet som uppdaterats är faktablad och kunskapsunderlag för farmaceuter samt faktablad och kunskapsunderlag för förskrivare.Flera uppdateringar under 2014Det är andra gången under 2014 som materialet uppdateras med anledning av ändringar i myndigheternas regelverk.Under året har myndigheterna även utvecklat den del i materialet som vänder sig till patienten. Sedan november finns foldern för patienter i åtta språkversioner förutom svenska: arabiska, engelska, franska, persiska, bosniska/kroatiska/serbiska, somaliska, sorani/sydkurdiska och spanska.
  2014-12-19
 • Smärtlindrande plåster kvarstår i förmånen för patienter som inte tål morfin eller oxikodon
  TLV har beslutat att begränsa subventionen av läkemedlet Norspan så att endast de patienter som provat men inte kan använda oxikodon eller morfin i låg dos, alternativt när dessa läkemedel bedömts som olämpliga, får läkemedlet inom högkostnadsskyddet.– Norspan är betydligt dyrare än oxikodon eller morfin utan att ha visat någon skillnad i klinisk effekt så det är inte kostnadseffektivt för patienter som kan använda dessa läkemedel, säger Christin Andersson, avdelningschef för omprövningar på TLV.Norspan är ett smärtlindrande plåster som verkar i sju dagar och som används vid behandling av måttlig smärta men som inte beror på cancer. Begränsningen innebär att Norspan endast kommer att subventioneras till patienter som provat men inte tolererat oxikodon eller morfin i låg dos, alternativt när dessa läkemedel bedömts som olämpliga.Begränsningen träder i kraft den 1 mars 2015.
  2014-12-19
 • TLV fortsätter inte utvecklingen av ny e-tjänst
  TLV har beslutat att inte fortsätta utvecklingen av en ny e-tjänst för ansökan om pris och subvention av läkemedel. Vid den genomlysning av systemet TLV låtit göra under hösten, har det framkommit att det har stora brister.– Vi tar ansvar genom att nu avsluta utvecklingen av den nya e-tjänsten och kommer i stället satsa på vårt befintliga system. Vi kommer bland annat göra så att moderna webbläsare kommer att kunna användas, säger projektledare Mikael Hedberg.De företag som ansöker om pris och subvention kommer fortsatt att kunna göra det via dagens e-tjänst eller via vanlig blankett.
  2014-12-19
 • TLV vill fortsätta utvärdera medicinteknik
  TLV föreslår att uppdraget med att utvärdera medicintekniska produkter förlängs. Det framgår av den slutrapport som myndigheten presenterar för regeringen idag.– För att ännu bättre möta patienternas, hälso- och sjukvårdshuvudmännens och medicinteknikbranschens behov föreslår vi att regeringsuppdraget förlängs, säger Malin Blixt, projektledare för medicinteknikprojektet på TLV.Hälso- och sjukvården satsar omkring 20 miljarder kronor på medicinteknik varje år, vilket är jämförbart med den årliga statliga kostnaden för läkemedel inom förmånssystemet. Trots detta gör landsting och kommuner vanligen inga hälsoekonomiska utvärderingar av medicinteknik.– Det är därför angeläget att fortsätta utvecklingen av de hälsoekonomiska metoderna för utvärdering av medicinteknik för att säkerställa en kostnadseffektiv användning i framtiden. Fortsatta hälsoekonomiska bedömningar av medicinteknik kommer göra svensk hälso- och sjukvård bättre rustad, eftersom dessa produkter förväntas att ta ännu större plats i vården än vad de gör i dag, säger Malin Blixt.Medicinteknik bör utvärderas på nationell nivåLäkemedel utvärderas huvudsakligen på nationell nivå, vilket ger grundläggande förutsättningar för en jämlik vård. Behoven av nationell samordning, jämlik vård och en effektiv granskning gäller också för medicinteknik. TLV konstaterar i sin rapport att det finns ett behov av en nationell instans som gör hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter.– För att säkerställa en nationell enhetlighet och tillräckligt genomslag är det också önskvärt med ett organ som utfärdar nationella rekommendationer utifrån de kunskapsunderlag som TLV tar fram, säger Malin Blixt.Bakgrund till projektet om medicinteknikI april 2012 fick TLV i uppdrag av regeringen att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Verksamheten bedrevs i form av en försöksverksamhet och slutredovisades den 5 november 2013.Den 17 oktober 2013 fick TLV ett nytt regeringsuppdrag om fortsatt och utvidgad försöksverksamhet. Uppdraget delredovisades den 30 april 2014. Nu lämnas slutredovisningen av uppdraget. Slutrapporten är en sammanfattning av de lärdomar vi dragit i uppdraget, både gällande de utvalda medicintekniska produktgrupperna samt den hälsoekonomiska metodutvecklingen. TLV konstaterar i slutrapporten att myndighetens uppdrag att granska medicintekniska produkter bör förlängas och successivt ges möjlighet att utvecklas.TLV har tagit fram denna rapport i samråd med bland annat Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Socialstyrelsen och VINNOVA. Vi har även haft dialog med patientföreträdare, hälso- och sjukvårdshuvudmännen samt medicinteknikbranschen.
  2014-12-18
 • Prissänkningar på läkemedel mot diabetes
  TLV har omprövat subventionen av DPP-4-hämmare som används vid behandling av diabetes typ 2. Priserna har sänkts för flera av läkemedlen och samtliga kommer att kvarstå inom högkostnadsskyddet med begränsad subvention.– De sammanlagda prissänkningarna kommer att frigöra omkring 25 miljoner kronor årligen, säger Christin Andersson, avdelningschef på TLV.  Omprövningen har omfattat läkemedlen Januvia, Onglyza, Galvus och Vipidia samt kombinationsläkemedlen Janumet, Komboglyze, Eucreas och Vipdomet. Läkemedlen har idag en begränsad subvention och ingår i högkostnadsskyddet endast för patienter som först provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.TLV har i likhet med tidigare subventionsbeslut för DPP-4-hämmarna bedömt att effekten för de olika produkterna är likvärdig. Prissänkningarna av Januvia, Janumet, Onglyza och Komboglyze har redan trätt i kraft, medan prissänkningen av Eucreas träder i kraft den 1 januari 2015. Läkemedlen Vipidia och Vipdomet har sedan tidigare ett tillräckligt lågt pris och kommer därför att kvarstå i högkostnadsskyddet med begränsad subvention.Läkemedlet GalvusPriset på Galvus har däremot inte sänkts och är högre vid normaldos än för övriga DPP-4-hämmare. TLV har dock bedömt att Galvus ska fortsätta subventioneras men med en snävare begränsning till de patienter som doseras med högst 50 mg per dag. Den nya subventionsbegränsningen för Galvus träder ikraft 1 april 2015.Fakta om DPP-4-hämmareVid diabetes typ 2 är kroppens förmåga att producera insulin reducerad. Behandling sker i första hand med kost- och motionsråd för att hålla nere blodsockernivån. Men för många patienter krävs även läkemedelsbehandling för att få kontroll på blodsockret. DPP-4-hämmare påverkar frisättningen av insulin och bidrar till att sänka sockernivån i blodet. Ofta ges de i kombination med metformin.DPP-4-hämmare säljer idag för cirka 140 miljoner kronor per år.
  2014-12-18
 • Svenska priser på generiska läkemedel bland de lägsta i Europa
  Sverige har bland de lägsta priserna i Europa på läkemedel som är konkurrensutsatta och som byts ut på apotek. Däremot är priserna på läkemedel utan konkurrens högre än i flera jämförelseländer. Detta visar den internationella prisjämförelse som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket gjort.– Sverige, Danmark och Nederländerna har betydligt lägre priser på konkurrensutsatta läkemedel än de övriga europeiska länderna som jämförs i rapporten, säger Fredrik Andersson, chef för avdelningen Analys och samordning på TLV.Högre priser på läkemedel utan konkurrensFör läkemedel utan konkurrens är de svenska priserna däremot bland de fem högsta av de 15 jämförelseländerna. De svenska priserna är i genomsnitt sex procent högre än för övriga länder. Analysen visar att det är ett fåtal läkemedel som förklarar en stor del av prisskillnaderna. Det är framförallt läkemedel för andningsorganen, tumörer och nervsystemet.15 års-regeln håller nere priserRapporten visar dock att läkemedel som introducerades innan 1998 har priser som ligger i nivå med övriga länder.– Vi kan se att de prissänkningar som har genomförts i år har medfört att priserna på dessa läkemedel nu är i nivå med övriga länder i studien, säger Fredrik Andersson.
   
  Läkemedel som är äldre än 15 år omfattas av en prissänkning med 7,5 procent. Denna sänkning är resultatet av en överenskommelse som regeringen och Läkemedelsindustriföreningen tecknade 2013. Den var frivillig under 2014 och avsåg läkemedel som introducerats fram till och med 1998. Från 2015 regleras prissänkningen.
  Om rapportenDen internationella prisjämförelserapporten är en del i TLV:s stående uppdrag att följa utvecklingen på den svenska läkemedelsmarknaden i ett internationellt perspektiv. Analysen bygger på receptförskrivna läkemedel inom öppenvården och prisnivån i Sverige jämförs för första kvartalet 2014 med 15 andra europeiska länder.
  2014-12-17
 • Prissänkningar på läkemedel med drygt en halv miljard kronor under 2014
  TLV:s arbete med 15-årsregeln och omprövningar har lett till prissänkningar som motsvarar besparingar på mer än en halv miljard kronor under 2014. Det framgår av en rapport som presenteras idag. Resultatet är i linje med de mål som angavs i budgetpropositionen för 2014.Besparingarna är dels en följd av att priserna på äldre läkemedel har sänkts enligt den överenskommelse som   regeringen  och Läkemedelsindustriföreningen tecknade 2013, dels att företagen har sänkt priserna vid de omprövningar TLV gjort.
   
  – Det är glädjande att våra omprövningar av läkemedel lett till större besparingar än vad vi räknade med. I stället för att betala onödigt mycket för de här läkemedlen kan pengarna användas till andra angelägna behandlingar så att vi får mesta möjliga hälsa för pengarna, säger Christin Andersson, avdelningschef på TLV.
   
  Totalt motsvarar prissänkningarna minskade läkemedelskostnader med drygt en halv miljard kronor varav 145 miljoner är i minskade egenavgifter för patienterna. Prissänkningarna på läkemedel som är äldre än 15 år motsvarar minskningar av läkemedelskostnaderna med 350 miljoner, vilket blev lägre än förväntat.
  Prissänkningar vid TLV:s omprövningar har däremot gett större effekter än beräknat för 2014. Dessa prissänkningar motsvarar minskade läkemedelskostnader för de aktuella läkemedlen med 270 miljoner kronor för 2014. 
   
  Fakta om TLV:s uppdrag TLV har regeringens uppdrag att vidareutveckla prissättningen på läkemedel, bland annat med målet att läkemedelsanvändningen ska vara så kostnadseffektiv som möjligt.Uppdraget består av två delar. Den första delen är att löpande följa den överenskommelse som regeringen har tecknat med Läkemedelsindustriföreningen. Överenskommelsen innebär att priserna sänks med 7,5 procent på läkemedel äldre än 15 år, som ingår i läkemedelsförmånerna och därmed omfattas av högkostnadsskyddet. Den andra delen i uppdraget är att redovisa de besparingar som skapas genom att TLV utvecklar den värdebaserade prissättningen av läkemedel. I uppdraget ingår även att redovisa hur kostnaderna för patienterna och för läkemedelsförmånerna påverkas.
  2014-12-16
 • Goda förutsättningar för att datoriserade beslutsstöd kan vara kostnadseffektiva
  TLV har undersökt vilka förutsättningar det finns för att ett datoriserat kliniskt beslutsstöd ska vara kostnadseffektivt. Beslutsstödet beräknar hur stor risk en patient med förmaksflimmer har att drabbas av en propputlöst stroke.– Vår utvärdering tyder på att det räcker om ett mycket litet antal patienter hittas och sätts på behandling, under det första året av ett införande, för att beslutsstödet ska vara kostnadseffektivt eller leda till besparingar för samhället, säger Malin Blixt projektledare för medicinteknikuppdraget på TLV.Kunskapsunderlaget om datoriserat kliniskt beslutsstöd utgår från beslutsstödet Stroke Prevention CDS som använder journaldata för att beräkna risk. Beslutsstödet används inte kliniskt idag och någon omfattande studie kring dess effekt har inte slutförts. Den hälsoekonomiska utvärderingen är därför utformad som en analys av olika hypotetiska utfall av ett införande.Att kunskapsunderlaget delvis baseras på hypotetiska antaganden och inte på faktisk information om produktens effekt gör att utvärderingens resultat är osäkra. – Vår bedömning är ändå att åtgärder som Stroke Prevention CDS kan leda till ökad följsamhet till riktlinjerna för preventiv behandling av patienter med förmaksflimmer och ökad strokerisk, och har stor potential att ge hälsovinster och vara kostnadseffektiv, säger Malin Blixt.
  2014-12-16
 • Fler patienter med hepatit C får behandling
  TLV har beslutat att läkemedlet Daklinza för behandling av kronisk hepatit C ska ingå i högkostnadsskyddet för de som är svårast sjuka.– Vårt beslut betyder att ytterligare en patientgrupp med hepatit C får tillgång till en ny effektiv behandling, säger Sofia Wallström, generaldirektör på TLV.Läkemedelsbolaget och landstingen har dessutom träffat en överenskommelse som innebär att de delar på risken för osäkerheter när det gäller behandlingslängd. I Sverige finns cirka 40.000 patienter med kronisk hepatit C. Det pris som företaget begär för Daklinza innebär en mycket hög kostnad för att behandla alla dessa patienter. – Vi kan konstatera att vården på kort sikt inte har kapacitet att behandla alla med kronisk hepatit C, oavsett svårighetsgrad. Det är därför viktigt att de svårast sjuka får behandling först, säger Sofia Wallström på TLV.Subventionen är tidsbegränsad och gäller till och med den 1 juli 2015.Om läkemedlet DaklinzaDaklinza är avsett att användas hos patienter med genotyp 1, 3 och 4 av kronisk hepatit C, och botar i de flesta fall sjukdomen hos dessa patienter. Daklinza ska alltid användas i kombination med andra läkemedel. Läkemedelsverket rekommenderar att dessa andra läkemedel inte är interferoner.Daklinza ingår i högkostnadsskyddet för de svårast sjuka som har en mycket skadad lever, men också för de patienter som genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra sjukdomar på andra organ än levern till följd av hepatit C-infektion.För patienter med genotyp 1 och 4 subventioneras Daklinza endast för patienter som inte blivit hjälpta av tidigare behandling med så kallade proteashämmare som hindrar att viruset förökar sig. För patienter med genotyp 3 subventioneras Daklinza oavsett tidigare behandlingserfarenhet.
  2014-12-15
 • Hirudoid kräm utgår ur läkemedelsförmånerna
  Efter att företaget som marknadsför läkemedlet Hirudoid kräm begärt utträde för samtliga förpackningar av preparatet vill vi uppmärksamma att Hirudoid inte längre kommer att finnas inom förmånerna från den 1 januari 2015.
  2014-12-09
 • Nya försäljningspriser för vissa läkemedel
  TLV har beslutat om nya försäljningspriser för vissa läkemedel. De nya priserna börjar gälla den 1 januari 2015.Anledningen är att den förhöjda handelsmarginalen enbart kommer att omfatta priserna för sådana läkemedel som ingår i en utbytesgrupp med generisk konkurrens.Priserna för generiska läkemedel som inte är utbytbara eller som inte ingår i utbytesgrupper med generisk konkurrens kommer däremot inte längre att omfattas av den förhöjda handelsmarginalen. För dessa läkemedel gäller i stället den ordinarie handelsmarginalen.TLV ändrar även nivån på skillnaden mellan den ordinarie och den förhöjda handelsmarginalen från 10 kr till 11,50 kr.Förändringarna av försäljningspriserna påverkar inte priserna läkemedelsföretagen har ansökt om (apotekens inköpspris, AIP) och förändrar inte heller hur läkemedelsföretagen ansöker om pris och subvention.I högermarginalen finns en länk till en förteckning över de läkemedel som tidigare har haft den förhöjda handelsmarginalen, men från och med den 1 januari 2015 får den ordinarie handelsmarginalen. Där finns också en länk till en förteckning över de läkemedel som från och med den 1 januari 2015 omfattas av den nya nivån för den förhöjda handelsmarginalen.Fakta om apotekens handelsmarginal
  • TLV fastställer apotekens inköpspris (AIP) efter ansökan från läkemedelsföretagen.
  • TLV fastställer därefter apotekens försäljningspris (AUP) i enlighet med TLV:s föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna.
  • Mellanskillnaden mellan AIP och AUP utgör apotekens handelsmarginal.
  • För läkemedel som inte ingår i en utbytesgrupp med generisk konkurrens gäller den ordinarie handelsmarginalen enligt 6 § TLVFS 2009:3.
  • För läkemedel som ingår i en utbytesgrupp med generisk konkurrens gäller den förhöjda handelsmarginalen enligt 6 a § TLVFS 2009:3.
  • Den förhöjda handelsmarginalen är alltid 11,50 kr högre än den ordinarie handelsmarginalen vid samma AIP.

  2014-12-09
 • Patienter får billigare medicin mot astma
  TLV har beslutat att avsluta sin omprövning av kombinationsläkemedel för behandling av astma och KOL. Detta sedan flera företag sänkt priserna på sina inhalationsprodukter. Tack vare prissänkningarna kan samhället frigöra över 300 miljoner kronor.– Det är bra att patienterna nu får sin astmamedicin till ett lägre pris. Tack vare prissänkningarna kan mer än 300 miljoner kronor frigöras varje år. Pengar som både kommer patienterna tillgodo och som kan användas till andra angelägna områden,  säger Daniel Högberg, hälsoekonom på TLV.TLV:s beslut innebär att samtliga kombinationsläkemedel mot astma och kol kommer att kvarstå i högkostnadsskyddet med generell subvention. 235 000 patienter berörs av prissänkningarna. Frigör per landstingVad prissänkningarna på Astma/KOL kombinationsprodukter kan frigöra för patienter och landsting per år:  

  2014-12-04
 • P-pillret Cerazette ska ingå i läkemedelsförmånerna
  Preventivmedlet Cerazette kommer att ingå i högkostnadsskyddet. Detta efter att företaget åter ansökt om inträde i förmånen hos TLV.– Vi har öppnat för en ny praxis i vår bedömning, säger Niklas Hedberg som är chefsfarmaceut på TLV. Det betyder att vi kan inkludera både original och generika i förmånerna utan att företag behöver skicka in nytt hälsoekonomiskt underlag om ett original tidigare funnits i förmånerna.TLV har inte tidigare använt sig av möjligheten att göra denna typ av bedömning. Det framgår dock av förarbetena till läkemedelsförmånslagen att TLV gradvis ska utveckla sin beslutspraxis och tillvarata de erfarenheter som vunnits. Detta är ett exempel på ett sådant lärande. TLV beviljade redan i augusti 2004 pris och subvention för preventivmedlet Cerazette och har sedan dess inte omprövat dess förmånsstatus. Cerazette utträdde dock, på företagets begäran, ur förmånerna den 1 augusti 2011. – Att ett original utträder ur förmånerna innan patenten fallit och hindrar generika från att komma in i förmånerna är ett problem men det finns flera faktorer som kan skapa problem när vissa nya preventivmedel inte ingår i högkostnadsskyddet, säger Niklas Hedberg.  Vi ska därför arbeta vidare för att hitta lösningar och har en dialog med experter, landsting och företag. Cerazette kommer att ingå i förmånen från 21 november 2014.
  2014-11-21
 • Apotekens lönsamhet analyseras i ny rapport från TLV
  Lönsamheten på den svenska apoteksmarknaden bedöms inte avvika nämnvärt från annan svensk eller nordisk detaljhandel. Det visar en ny analys från TLV där apoteksmarknaden bland annat jämförs med svensk detaljhandel och nordiska konsumentföretag.Regeringen konstaterade i samband med omregleringen av apoteksmarknaden 2009 att en lönsamhetsbedömning av den svenska apoteksmarknaden behövde göras i relation till apoteksföretag i andra jämförbara länder.TLV:s kartläggning visar att det ekonomiska underlaget av noterade apoteksföretag är alltför bristfälligt för att kunna dra några säkra slutsatser om hur Sverige står sig internationellt. På grund av detta har TLV valt att bredda analysen med svensk detaljhandel och noterade nordiska konsumentföretag.– Vår bedömning är att apotekens lönsamhet inte avviker nämnvärt från annan svensk eller nordisk detaljhandel, säger Caroline Mårder, analytiker på apoteksavdelningen på TLV.TLV:s analys har gjorts inom ramen för en översyn av handelsmarginalen. Nästa steg i översynen är att analysera hur väl apoteksaktörerna lever upp till de krav och förväntningar som gäller för den omreglerade marknaden.Fakta om handelsmarginalen
  • Handelsmarginalen är en del av den ersättning som apoteken får för att tillhandahålla och expediera förskrivna läkemedel och andra varor inom läkemedelsförmånerna.
  • Handelsmarginalen utgör skillnaden mellan apotekens försäljningspris och inköpspris.
  • TLV har tidigare redovisat två delrapporter i översynen av handelsmarginalen.
  • Översynen av handelsmarginalen kommer att avslutas i början av 2015.

  2014-11-19
 • Screening av äldre med tum-EKG bedöms vara kostnadseffektivt
  Fler personer med förmaksflimmer upptäcks vid primärpreventiv screening och TLV bedömer att fördelarna är tillräckligt stora för att motivera kostnaden. Det visar en hälsoekonomisk utvärdering av så kallad tum-EKG som TLV gjort. Syftet är att ge landstingen bättre beslutsunderlag som möjliggör jämlik hälso- och sjukvård.Varje år registreras cirka 25 000 vårdtillfällen för akut stroke. Cirka 20 procent av alla propputlösta stroke orsakas av förmaksflimmer. Idag hittas inte alla individer som bör ha strokeförebyggande behandling. Med hjälp av screening kan dessa upptäckas.– Vår utredning visar att de totala kostnaderna för att screena är lågt ställda i relation till den hälsovinst man uppnår. Genom att färre personer förväntas drabbas av stroke som ett resultat av screeningen uppnås en hälsovinst samtidigt som vård- och omsorgskostnaderna för stroke i samhället minskar, säger Malin Blixt, projektledare för medicinteknikprojektet på TLV.TLV har även gjort en analys av hur landstingens och kommunernas budgetar påverkas om screening med tum-EKG införs för individer som är 75 år gamla. För landstingen innebär det ökade kostnader som sedan till viss del vägs upp av att andelen individer som får stroke förväntas minska. Kostnaden förväntas också minska för kommunerna i takt med att färre strokepatienter tillkommer.En hälsoekonomisk modell är alltid förknippad med en viss osäkerhet. Osäkerheten i detta fall handlar om hur många tysta förmaksflimmer som kommer att upptäckas med screening.Socialstyrelsen är ansvarig myndighet för beslut om införande av nya nationella screeningprogram. När det finns fullständiga forskningsresultat kan metoden bli aktuell för utvärdering inom ramen för Socialstyrelsens arbete med nationella screeningprogram.Fakta om medicinteknikprojektetTLV har i uppdrag av regeringen att i form av en försöksverksamhet göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. En slutrapport kommer att presenteras senast den 31 december 2014. Därefter kommer regeringen att fatta beslut om verksamheten ska bli permanent.
  2014-11-19
 • TLV lanserar nytt webbaserat kunskapsstöd för tandvården
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämnden, TLV, har tagit fram ett webbaserat kunskapsstöd som ska göra det enklare för tandvården att ta reda på vilka regler som gäller för olika behandlingar i tandvårdsstödet.Kunskapsstödet presenteras på Odontologisk Riksstämma och Swedental den 13-15 november och från och med detta datum hittar man det enklast via TLV:s webbplats, www.tlv.selänk till annan webbplats eller via http://kusp.tlv.selänk till annan webbplats.Kunskapsstödet ska vara ett hjälpmedel för att förenkla den kliniska vardagen. Det erbjuder en mer tillgänglig och sökbar information samlat på ett ställe; föreskrift om tandvårdsstödet, handbok om tandvårdsstödet och besvarade frågor kring tandvårdstödet. Tandvården ska inte behöva gå till flera källor för att få en helhetsbild.Vid en förhandspresentation av kunskapsstödet för tandvårdens företrädare var tongångarna mycket positiva.– Det är positivt att TLV nu presenterar ett webbaserat kunskapsstöd för tandvården och vi tror att stödet kommer att minska det administrativa arbetet inom tandvården samt underlätta för vårdgivaren då den ska begära statligt tandvårdsstöd för utförda åtgärder, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef på Privattandläkarna.Även Irene Smedberg, tandvårds- och utvecklingschef för Folktandvården i Stockholm håller med:– Det webbaserade kunskapsstödet är ett efterlängtat verktyg som kommer att underlätta vardagen för behandlarna, Kunskapsstödet kan också enkelt inkluderas i journalsystemen. Flera journalleverantörer har visat intresse för detta och vi hoppas därför att tandvården i framtiden ska kunna nå kunskapsstödet direkt från journalsystemen. – Vi är nu mycket måna om att få återkoppling från tandvården. Vi kommer därför att lägga mycket tid fram till årsskiftet på att samla in synpunkter för att kunna göra kunskapsstödet ännu bättre, säger Gun-Britt Lundin, som är avdelningschef på tandvårdsavdelningen.Stödet har utvecklats i samråd med tandvården och Försäkringskassan. Kunskapsstödet är en del av ett regeringsuppdrag som TLV ska avrapportera senast den 31 december 2014.TLV och Försäkringskassan finns på Myndighetstorget på Odontologisk Riksstämma och Swedental, monter A 12:20.
  2014-11-12
 • Kytril och Cytarabine utgår ur läkemedelsförmånerna
  Läkemedlen Kytril injektionsvätska samt Cytarabine injektions-/infusionsvätska nedan har en mycket begränsad användning inom läkemedelsförmånerna redan idag. Men efter att företagen som marknadsför dessa läkemedel begärt utträde för preparaten vill vi uppmärksamma att det inte längre kommer att finnas alternativ till dessa produkter inom förmånerna från den 1 december 2014. Läkemedlet Ovesterin tablett nedan marknadsförs inte i dagsläget och utgår ur läkemedelsförmånerna från och med 1 december 2014. Det är istället ett annat företag som marknadsför Ovesterin tablett 2 mg men enligt Nationellt Produktregister för Läkemedel (NPL) är produkten slut på lager.

  2014-11-11
 • Möt oss på Myndighetstorget på Riksstämman 13-15 november
  Den 13-15 november är du välkommen till Myndighetstorget på Odontologiska Riksstämman som arrangeras på Stockholmsmässan i Älvsjö. Där finns vi tillsammans med Försäkringskassan för att svara på dina frågor.I montern kommer du att få se det nya webbaserade kunskapsstödet för tandvården som TLV lanserar.  Genom kunskapsstödet kan du själv enkelt ta reda på vad som gäller för olika behandlingar och få överblick över villkor, åtgärder, handboksexempel och besvarade frågor.Du kommer även under torsdag och fredag kl. 13 - 14 kunna träffa de som leder tandvårdsutredningen för att diskutera och lämna dina synpunkter.Besök också TLV:s  seminarium "Nytt i tandvårdsstödet" torsdag 15.15–16.00.Myndighetstorget finns i monter A12:20.
  2014-11-06
 • Förändring av den förhöjda handelsmarginalen
  Den 1 januari 2015 görs förändringar som påverkar apotekens ersättning för vissa läkemedel.Idag får apoteken en extra ersättning när de säljer vissa generiska läkemedel. Till följd av anpassningar efter ändringar som gjorts i lagen om läkemedelsförmåner kommer det att bli färre läkemedel som får den extra ersättningen. För att varken kunder, landsting eller apotek ska påverkas ekonomiskt av detta höjer TLV nivån på den extra ersättningen från 10 kr till 11,50 kr.För närvarande får apoteken den extra ersättningen när de säljer generiska läkemedel samt läkemedel som ingår i en utbytesgrupp med generisk konkurrens.Från och med den 1 januari kommer endast läkemedel med generisk konkurrens att få den extra ersättningen. Generiska läkemedel som inte är utbytbara eller inte ingår i utbytesgrupper med generisk konkurrens kommer inte att få den extra ersättningen.Fakta om den extra ersättningenFrån november 2009 till september 2013 var den extra ersättning apoteken fick när de säljer generiska läkemedel samt läkemedel som ingår i en utbytesgrupp 10 kr. Mellan den 1 oktober 2013 och den 31 december 2014 höjdes ersättningen tillfälligt till 13 kr för att kompensera för att apoteken under en tid inte fick rätt ersättning för vissa läkemedel. Nivån på den extra ersättningen regleras i TLV:s föreskrifter (TLVFS 2014:11) om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Ändringarna träder ikraft den 1 december 2014 och kommer att gälla på priser från och med den 1 januari 2015. Det är möjligt att räkna ut apotekens utförsäljningspris på vår webbplats, se länk till höger på sidan.
  2014-11-06
 • Åtta språkversioner av folder för patienter om generiska utbytet
  Idag publicerar TLV åtta språkversioner av en informationsfolder för patienter om det generiska utbytet. Foldern finns nu att hämta på tlv.se på arabiska, engelska, franska, persiska, bosniska/kroatiska/serbiska, somaliska, sorani/sydkurdiska och spanska. Vi har också uppdaterat foldern något, liksom andra delar av det informationsmaterial som foldern ingår i.I foldern, som finns på svenska sedan hösten 2013, besvaras de vanligaste frågorna om varför apoteken ofta erbjuder sina kunder ett likvärdigt läkemedel till ett lägre pris. Du hittar foldern och annat informationsmaterial om utbytet på tlv.se. En tryckt version av foldern på svenska kan beställas på tlv.se.Åtta språkversionerFoldern har tagits emot mycket positivt och används både på vårdcentraler och på apotek. För att möta behovet av språkversioner har TLV och Läkemedelsverket valt att, i ett första steg, översätta foldern till åtta språk. Kvaliteten i översättningarna har granskats av farmaceuter på Apoteket AB, med goda kunskaper i respektive språk. Språkvalen är gjorda baserat på underlag från Statistiska Centralbyrån, Migrationsverket och Stockholms Universitet.Informationsmaterial i flera delarFoldern är ingår i ett informationsmaterial om det generiska utbytet. En del av materialet, bland annat den nu översatta foldern, är kortfattat och ger svar på vanliga frågor. De andra delarna är mer djupgående, som kunskapsunderlag till förskrivare och farmaceuter som vi har uppdaterat efter regeländringar på området.Materialet vänder sig i första hand till förskrivare och farmaceuter för att ge dem ett stöd i dialogen med patienten om det generiska utbytet. Med en god dialog och samstämmig information om det generiska utbytet från såväl förskrivare som apotekspersonal går det att förebygga oro, missförstånd och oklarheter kring det generiska utbytet.Materialet får användas fritt, att länka till, trycka eller skriva ut.I samråd med flera organisationerAllt material är framtaget i samråd med patientorganisationer, pensionärsföreningar, landstingen, Svenska Läkaresällskapet, apoteksaktörer, Sveriges apoteksförening och Apotekarsocieteten genom Läkemedelsakademin. Informationen bygger på aktuella författningar och vägledningar, forskningsresultat och andra studier och rapporter samt intervjuer och underlag från Läkemedelsupplysningen.Fakta om det generiska utbytetLäkemedel byts ut enligt reglerna för det generiska utbytet för att varken patienter eller samhälle ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel. Tack vare den generiska konkurrensen och att apoteken byter ut läkemedel sparas flera miljarder kronor per år.
  2014-11-04
 • Plan för att utreda statsstöd till apotek i glesbygd överlämnad
  Glesbygdsbidraget till apotek ska skapa förutsättningar för en god tillgång till läkemedel och farmaceutiska tjänster oavsett var man bor i landet.Regeringen har gett TLV i uppdrag att utvärdera dagens system med glesbygdsbidrag för apotek som infördes 2013, och ställa det i relation till andra alternativ. TLV lämnar nu en plan till regeringen för hur arbetet ska genomföras. Planen innehåller olika alternativ som hittills har identifierats för att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning i hela landet. De olika alternativen kommer att utredas närmare i det fortsatta arbetet.Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 30 november 2015.
  2014-10-31
 • Svårt sjuka får ny medicin mot hepatit C i högkostnadsskyddet
  Nya mediciner som botar kronisk hepatit C kommer att subventioneras till de patienter som är svårast sjuka. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat.– Det är ett stort genombrott att det kommit effektiva läkemedel mot hepatit C och helst skulle alla patienter med hepatit C få tillgång till de nya läkemedlen direkt, men de priser som företagen begär innebär en stor ekonomisk utmaning, säger TLV:s  generaldirektör Sofia Wallström.I Sverige finns omkring 40 000 patienter med hepatit C, vilket är relativt få jämfört med andra länder. Det pris som läkemedelsföretagen begär i dagsläget för de nya hepatit C-läkemedlen skulle, trots detta, leda till en mycket hög kostnad för att behandla alla patienter i Sverige. Detta skulle riskera att tränga undan mer ändamålsenlig vård.– Samhällets resurser är begränsade och det är angeläget att använda de offentliga medlen så kostnadseffektivt som möjligt. TLV har beslutat att subventionera de nya läkemedlen till de svårast sjuka patienterna, vilket följer den inriktning som Läkemedelsverket angivit för behandling av hepatit C-patienter, säger Sofia Wallström.TLV:s beslut är tidsbegränsat och produkterna ingår i läkemedelsförmånerna till och med den 1 juli 2015. Tre nya läkemedel kommer under nästa år och ytterligare två väntas komma under 2016.– Detta skapar förutsättningar för konkurrens som kan pressa priserna så att fler patienter som har hepatit C kan få behandling, säger Sofia Wallström. Nytt arbetssätt har gett resultatDet är TLV som beslutar om pris och subvention i högkostnadsskyddet. Men det är ytterst landstingen som avgör om ett läkemedel ska användas eller inte. Att beslut om pris och beslut om användning fattas av olika instanser förutsätter god samordning, särskilt när det handlar om nya innovativa läkemedel, där priserna ofta är relativt höga.Bristande samordning riskerar medföra en ojämlik tillgång till läkemedel, regionala skillnader och onödigt långa väntetider. TLV och landstingen har därför i fallet med de nya hepatit C-läkemedlen fördjupat samarbetet för att säkerställa jämlik tillgång, ordnat införande av de nya produkterna och god kostnadskontroll. TLV har genomfört överläggningar med företagen och landstingen, som lett fram till att landstingen tecknat en överenskommelse med ett av bolagen om att dela på riskerna för att patienter inte når virusfrihet och för osäkerheten om totala behandlingskostnader.– Vi har arbetat på ett nytt sätt tillsammans med landstingen, vilket har varit framgångsrikt. Parallellt med TLV:s utredning av förmånsansökningarna har landstingen och SKL utformat en nationell rekommendation och ett nationellt upplägg för ordnat införande i hela landet, som är i samklang med varandra. Vi är nöjda med att Medivir, som ett av bolagen bakom de nya läkemedlen, träffat en överenskommelse med landstingen om att dela på riskerna och kostnaderna, säger Sofia Wallström.Fakta
  • Hepatit C är en allmänfarlig sjukdom där ett virus infekterar levern och skadar levercellerna. De flesta med hepatit C lever i många år utan symptom, men efter en tid behöver många patienter till exempel en levertransplantation för att överleva.
  • De nya läkemedlen mot hepatit C kommer att subventioneras till de patienter som är svårast sjuka, det vill säga de som har en mycket skadad lever (fibrosstadium F3 och F4), och till de patienter som genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra sjukdomar på andra organ än levern till följd av hepatit C-infektion.

  2014-10-30
 • TLV överklagar inte Cerezyme
  TLV har nu analyserat domen och vi kommer inte att överklaga. I kammarrättens dom framgår i huvudsak att TLV i stället för att utesluta Cerezyme borde ha sänkt priset. Kammarrätten delar dock TLV:s uppfattning om att läkemedlet inte får kosta hur mycket som helst.Det har gått lång tid sedan vårt beslut om Cerezyme fattades den 8 mars 2012. Det främsta skälet till att vi inte överklagar är att vi sedan dess har ett uppdrag att utveckla den värdebaserade prissättningen och att kammarrättsdomen inte medför något principiellt hinder i det avseendet. Vi för en dialog med landstingen om hur vi ska hantera läkemedel som Cerezyme. Cerezyme används vid behandling av Gauchers sjukdom.Fakta Gauchers sjukdom
  Gauchers sjukdom är en ärftlig enzymbristsjukdom som leder till en rad symtom såsom förstorad lever och mjälte, skelettpåverkan med smärtor och benskörhet, blodbrist och risk för blödningar. Sjukdomen bedöms leda till tillstånd som har hög svårighetsgrad.

  2014-10-29
 • Gemensam satsning för att sprida kunskap om adhd
  Idag finns en samsyn om adhd och ett tillräckligt vetenskapligt underlag för att ge fler barn och vuxna en kvalificerad diagnostik och behandling. Nu presenterar flera myndigheter en samordnad satsning för att bredda kunskapsbasen i vård, elevhälsa och social omsorg.Det nya samlade kunskapsstödet rör behandling, läkemedel, läkemedelssubventioner samt informations- och utbildningsmaterial om adhd. Utöver det har också områden som är i behov av mer forskning ringats in. Syftet med den gemensamma satsningen är att sprida aktuell kunskap om adhd så att fler barn och vuxna med adhd får stödinsatser och behandling som gör att deras vardag fungerar bättre.  Utredning och diagnos
  Om stöd och anpassning av miljön inte räcker bör en läkare med barnmedicinsk eller barnpsykiatrisk respektive vuxenpsykiatrisk kompetens tillsammans med en psykolog med adekvat kompetens göra en utredning om adhd. I kunskapsstödet finns bedömningar om vad utredningarna bör innehålla och vad man bör ta ställning till i samband med att en diagnos ställs. Först när diagnosen är fastställd bör läkemedelsbehandling erbjudas. En viktig del i utredningen är att noga överväga om det finns andra orsaker till svårigheterna, och hur de i så fall bör hanteras i förhållande till varandra. Målet är att höja kvaliteten på insatserna för att säkra en jämlik vård och omsorg var i landet man än bor.  Det samlade kunskapsstödet om adhd är resultatet av ett regeringsuppdrag om samordning på området psykisk ohälsa och presenteras i sin helhet under dagen på kunskapsguiden.se. I samarbetet ingår Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, Statens Beredning för medicinsk utvärdering och Folkhälsomyndigheten.Fakta adhdAdhd går inte att bota, det är en funktionsnedsättning som man ofta har hela livet, men det går att lindra symtom och höja funktionsförmågan. Adhd handlar om minskad aktivitet i de delar av hjärnan som är involverade i den viljemässiga styrningen av uppmärksamhet, aktivitetsreglering och impulskontroll. Dessa funktioner använder vi för att styra, planera och samordna våra handlingar.Adhd är i dag ett av de vanligaste tillstånden inom barn- och ungdomspsykiatrin. Enligt studier från olika delar av världen beräknas förekomsten av adhd vara drygt fem procent för barn i skolåldern. I den vuxna befolkningen uppskattas hälften så många ha adhd, omkring 2,5 procent.
  2014-10-28
 • Rhophylac utgår ur läkemedelsförmånerna
  Läkemedlet Rhophylac nedan har en mycket begränsad användning inom läkemedelsförmånerna redan idag. Men efter att företaget som marknadsför Rhophylac begärt utträde för sitt preparat, vill vi uppmärksamma att läkemedlet inte längre kommer att finnas tillgängligt inom förmånerna från och med den 1 november 2014.Det finns ett liknande preparat kvar inom förmånerna som heter Rhesonativ. Det marknadsförs dock i en annan styrka än Rhophylac.Produkt som utgår:
  2014-10-10
 • Inkontinensläkemedlet Emselex utesluts ur högkostnadsskyddet
  TLV har omprövat subventionen av läkemedlen Toviaz, Vesicare och Emselex vid trängningsinkontinens. Direktimporterat Emselex utesluts ur högkostnadsskyddet och Toviaz och Vesicare får begränsad subvention. Omprövningen förväntas frigöra 75 miljoner kronor per år inom läkemedelsförmånerna.TLV bedömer att Emselex inte är prisvärt och därför kommer det att uteslutas ur högkostnadsskyddet. Detta då företaget som marknadsför Emselex inte har sänkt priset på läkemedlet. Priset på Toviaz och Vesicare har däremot sänkts med 30 procent och kommer att kvarstå i högkostnadsskyddet, fast med begränsad subvention.Jämförelsealternativet generiskt tolterodin ska användas i första hand. Det innebär att patienter ska ställas över till generiskt tolterodin om de tidigare inte har provat tolterodin och att all nyinsättning ska ske med tolterodin.  Begränsningen för Toviaz och Vesicare innebär att dessa endast subventioneras till patienter som inte nått behandlingsmålet med generiskt tolterodin. Toviaz och Vesicare ska därmed inte användas som förstahandspreparat. Prissänkningarna träder i kraft den 1 november 2014. Begränsningen av Toviaz och Vesicare börjar gälla den 1 januari 2015. Uteslutning av Emselex gäller från och med 1 februari 2015.  Beslutet avser det direktimporterade Emselex. Det kan finnas parallellimporterat Emselex i högkostnadsskyddet men tillgången är osäker.
  2014-10-08
 • Föreskrifter träder ikraft för prissänkning av äldre läkemedel, ”15-årsregeln”
  Den 1 november börjar nya regler att gälla för prissättning av vissa äldre läkemedel. Regeländringen baseras på ändringar i förmånslagen och innebär att TLV kommer att sänka priset på läkemedel med 7,5 procent när de blir äldre än 15 år. Den första prissänkningen sker den 1 januari 2015. Avsikten är att bidra till en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i Sverige.Föreskrifterna gäller de läkemedel som är äldre än 15 år med ingen eller svag generisk konkurrens.Nya priser 1 januari på 350 läkemedelDe första prissänkningarna träder ikraft den 1 januari 2015 och berör cirka 100 företag med sammanlagt omkring 350 olika läkemedel. Se länk till höger på sidan för mer information om de läkemedel som berörs av de nya reglerna.Här finns också övrig information om reglerna samt tidpunkter som berörda företag behöver tänka på.Nya priser också i juni och december 2015Framöver kommer TLV besluta vid två tillfällen per år om nya priser för läkemedel som blir äldre än 15 år. Nya priser träder ikraft i juni och december för de produkter som berörs. Inför besluten kommer TLV att kontakta berörda företag.Fakta om prissänkningar för vissa äldre läkemedelHösten 2013 tecknade regeringen en överenskommelse med Läkemedelsindustriföreningen, LIF, om prissänkningar på vissa läkemedel som är äldre än 15 år. Överenskommelsen innebar att priserna sänktes den 1 januari 2014 på en mängd receptbelagda läkemedel som introducerades i Sverige 1998 eller tidigare. Detta skedde genom ett åtagande från den forskande läkemedelsindustrin. Från den 1 januari 2015 genomförs prissänkningar två gånger per år utifrån förändringar i TLV:s föreskrifter.
  2014-10-03
 • Patienter drabbas av ökade kostnader för läkemedel
  Kostnaderna för receptbelagda läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet har på tio år ökat från cirka 500 miljoner till mer än 2 miljarder kronor. Det visar en ny rapport som TLV presenterar i dag.– Kostnadsökningen drabbar patienterna som i många fall får betala hela läkemedelskostnaden själva, men det drabbar också landstingen, säger Ann Einerth, koordinator på TLV. Den senaste tiden har frågan om receptbelagda läkemedel som lämnar läkemedelsförmånerna, och därmed högkostnadsskyddet, blivit föremål för uppmärksamhet och debatt. Orsakerna bakom kostnadsutvecklingen är dels ökade kostnader för smittskyddsläkemedel, dels det faktum att företag i ökad utsträckning väljer att dra ur sin produkt ur förmånerna. Det kan ske frivilligt eller som en följd av TLV:s arbete med att ompröva subventionen för grupper av läkemedel.Patienter får betalaDe ökade kostnaderna för läkemedel utanför förmånerna handlar främst om ökad försäljning av smittskyddsläkemedel men också på att potensläkemedel, östrogenpreparat och preventivmedel blivit dyrare.För läkemedel som skrivs ut enligt smittskyddslagen betalar patienten ingenting. Även preventivmedel bekostas till viss del av landstingen för vissa grupper. Huvudregeln är dock att patienterna får betala hela läkemedelskostnaden själva om inte läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Stort behov av prisinformationTLV konstaterar att behovet av enkel och lättillgänglig prisinformation är stor för läkemedel som inte ingår i förmånerna, eftersom prissättningen för dessa är fri. Det innebär att både läkemedelsföretag och apotek får sätta sina priser fritt och att priserna kan variera mellan apotek. – Bristen på enkel prisinformation gör det svårare för patienter att välja apotek och de riskerar därmed att få betala onödigt mycket för sina läkemedel. Det finns också en risk för att en del patienter tror att allt som skrivs ut på recept ingår i högkostnadsskyddet, vilket alltså inte är fallet, säger Ann Einerth. Bristen på lättillgänglig prisinformation gör det också svårare för landstingen att följa upp sina kostnader och säkerställa en god kostnadskontroll.TLV:s regeringsuppdrag om läkemedel utanför högkostnadsskyddetTLV fick i april 2014 i uppdrag av regeringen att utreda frågan om läkemedel utanför förmånerna och att lämna en delrapport senast den 30 september 2014.Senast den 1 mars 2015 ska TLV i en slutrapport redovisa förslag till åtgärder som på kort och lång sikt kan förbättra situationen för patienter, förskrivare och övriga berörda intressenter. Arbetet framöver kommer att baseras på denna delrapport samt en fortsatt dialog med branschföreningar, patientorganisationer och myndigheter.
  2014-10-01
 • Nya verktyg ska underlätta arbetet med periodens varor
  Idag publicerar vi information som kan underlätta för företag som vill leverera periodens vara till apoteken. Det gäller bland annat instruktioner kring hur man bekräftar tillhandahållande av varor, försäljningssiffror för läkemedel samt information om nya utbytesgrupper.Under hösten 2014 träder flera regeländringar i kraft vars syfte är att öka leveranssäkerheten av läkemedel till apoteken. Med anledning av dessa regeländringar har vi tagit fram ny information kring hanteringen av periodens vara.Hur företag ska ansökaTLV har uppdaterat handboken ”Handbok för företag vid ansökan om subvention och pris för läkemedel”. Den tar bland annat upp hur läkemedelsföretagen ska bekräfta att de kan leverera periodens vara och hur TLV kommer att arbeta med uppföljning och tillsyn av detta.Vi har även tagit fram en instruktion till företag som vill leverera periodens vara till apoteken. Instruktionen beskriver kommunikationen mellan TLV och läkemedelsföretagen om deras möjligheter att tillhandahålla periodens vara.Försäljningssiffror och nya utbytesgrupperSamtidigt publicerar vi en ny sida på tlv.se med försäljningssiffror för läkemedel inom det generiska utbytet. Uppgifterna kommer att uppdateras varje månad.Ytterligare en ny sida på tlv.se visar nya utbytesgrupper i systemet för periodens vara.
  2014-09-26
 • Kommande lagändring medför ändring i TLV:s föreskrifter
  Under sommaren 2014 beslutade riksdagen att farmaceuters möjlighet att i vissa fall motsätta sig utbyte av läkemedel ska införas i lagen om läkemedelsförmåner m.m. från och med den 1 januari 2015. Denna bestämmelse förs in i 21 § tredje stycket 2, som just nu reglerar patienters möjligheter att motsätta sig utbyte av läkemedel eller att välja ett annat utbytbart läkemedel. Reglerna som rör patienterna flyttas till 21 § tredje stycket 3.De allmänna råden till 9 och 10 §§ i TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. innehåller en hänvisning till bestämmelsen om patienters möjligheter att motsätta sig utbyte av läkemedel enligt 21 § tredje stycket 2 lagen om läkemedelsförmåner m.m.För att innehållet i TLV:s föreskrifter ska förbli oförändrat planerar TLV att ändra hänvisningen så att den i stället gäller 21 § tredje stycket 3 lagen om läkemedelsförmåner m.m. Ändringen planeras att träda i kraft den 1 januari 2015, så att den sammanfaller med ändringen i lagen om läkemedelsförmåner m.m.

  2014-09-18
 • Information om ny e-tjänst
  Leveransen av ny e-tjänst för ansökan om pris och subvention är som vi tidigare meddelat försenad. Detta för att kunna vara helt säkra på att vi lanserar ett säkert och användarvänligt system.Under hösten kommer vi att ta beslut om åtgärder och ny tidplan för framtagandet av e-tjänsten. Vi återkommer med information så snart vi har fattat ett beslut.Tillsvidare kvarstår nuvarande ansökningsförfarande, det vill säga ansökan via dagens e-tjänst eller via vanlig blankett.

  2014-09-18
 • Rättelse i föreskrift om tandvårdsstödet
  I den tryckta versionen av föreskriften (TLVFS 2014:6) om statligt tandvårdsstöd finns ett skrivfel i tillstånd 5013. Det gäller kolumnen för ”koder för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder” som för åtgärd 420 har fått fel högsta angivet antal. Korrekt antal ska vara ”högst 3” och ändringen framgår av ett rättelseblad som finns på TLV:s webbplats, ni hittar länken till höger
  2014-09-17
 • Nya regler för att sänka priset på vissa äldre läkemedel börjar gälla 1 november
  Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft som bland annat ger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) rätt att sänka priserna för vissa läkemedel som är äldre än 15 år.TLV remitterade i juni 2014 ett förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om prissättning av vissa äldre läkemedel. Enligt förslaget ska priset på produkter vars ålder överstiger 15 år sänkas med 7,5 procent. Dessa föreskrifter börjar gälla den 1 november 2014. De första prissänkningarna enligt 15-årsregeln träder ikraft den 1 januari 2015 och de berörda företagen meddelas redan nu. En preliminär lista över vilka produkter som berörs finns nu publicerad på sidan för 15-årsregeln. Länk hittar du till höger.
  2014-09-11
 • ADHD-läkemedel kvar i högkostnadsskyddet
  TLV har omprövat subventionen av ADHD-läkemedel. Priserna på de dyrare metylfenidatpreparaten har sänkts och får därför vara kvar i högkostnadsskyddet med generell subvention. Även ADHD-läkemedlen Strattera och Elvanse kvarstår, men med begränsning.- Vi uppmanar förskrivare att använda metylfenidatpreparaten med lägst pris i första hand och att följa begränsningen för Strattera och Elvanse, säger Christin Andersson, chef för omprövningar av läkemedelssubventioner på TLV. Kostnaden för samtliga ADHD-läkemedel är cirka 540 miljoner kronor per år i förmånskostnader och omprövningen förväntas frigöra omkring 25 miljoner kronor per år. ADHD-läkemedlet Strattera ett andrahandsalternativ
  TLV bedömer att Strattera (atomoxetin) får vara kvar i högkostnadsskyddet, dock med begränsning eftersom företaget som marknadsför läkemedlet inte sänkt priset.
  Begränsningen innebär att Strattera subventioneras till patienter där tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräcklig, eller när behandling med centralstimulerande medel är olämpligt, säger Christin Andersson.
  ADHD-läkemedlet Elvanse får ny begränsning
  Tidigare hade marknadens enda lisdexamfetaminpreparat Elvanse en begränsning. Begränsningen innebar att det subventionerades till barn som andrahandsalternativ efter metylfenidat men det subventionerades inte vid nyinsättning hos vuxna. - Åldersbegränsningen för Elvanse tas nu bort och begränsningen ändras till att endast subventioneras som andrahandsalternativ, oavsett patientens ålder, säger Christin Andersson. Prissänkningarna träder i kraft den 1 oktober 2014 och begränsningarna gäller omedelbart.
  2014-09-10
 • Oncovin och Cefotaxim utgår ur läkemedelsförmånerna
  Läkemedlen nedan har en mycket begränsad användning inom förmånerna redan idag. Men efter att företagen som marknadsför nedanstående produkter begärt utträde för dem, vill vi uppmärksamma att substanserna inte längre kommer att finnas tillgängliga i några läkemedel inom läkemedelsförmånerna från och med den 1 oktober 2014.
  2014-09-08
 • Nya regler för företag med periodens varor
  I oktober inför TLV ett nytt förfarande för läkemedelsföretag som vill att deras läkemedel ska ingå i systemet för periodens varor. Syftet är att öka leveranssäkerheten till apoteken av periodens varor.För att kunna vara en del i systemet för periodens varor ska läkemedelsföretag från och med oktober, bekräfta till TLV att de kan tillhandahålla sina varor till apoteken under hela försäljningsperioden.  Det betyder att läkemedelsföretag i oktober ska ha bekräftat tillhandahållande för de periodens varor som säljs från och med november.Ändringen beror på förändringar i lag och föreskrifter.Nytt sätt att bekräfta tillhandahållande av periodens varorRegeländringen innebär att TLV begär att få en bekräftelse  från läkemedelsföretag om att de kan tillhandahålla sina varor i den omfattning som krävs, det vill säga till hela marknaden under hela prisperioden. Läkemedelsföretagen ska även bekräfta att läkemedlen kommer att levereras med tillräcklig hållbarhet, det vill säga en period som omfattar hela patientens behandlingstid och minst ytterligare två månader.
  Inför försäljningsperioden novemberFrån den 1 september behöver läkemedelsföretag bara informera oss om den kommande månadens tillhandahållande. Företag behöver alltså inte mejla tillgängänglighetsanmälningar till oss enligt vår tremånaders-cykel för periodens varor 1: Ansökningsmånad, 2: Beslutsmånad, 3: Prisperiod.Läkemedelsföretag behöver därmed inte göra någon tillgänglighetsanmälan under september, utan först i oktober bekräfta tillhandahållande, för de läkemedel som de vill sälja i november. Se figur. 

  2014-09-02
 • Ny handbok om tandvårdsstödet 1 september
  Nu finns den nya versionen av Handboken om tandvårdsstödet på vår webbplats. Handboken hör samman med föreskriften (TLVFS 2014:6) som börjar den gälla den 1 september 2014.Handboken presenterar delar av föreskriften om statligt tandvårdsstöd på ett mer lättillgängligt sätt med många kliniska exempel. Den nya handboken innehåller flera exempel på de nya åtgärder som nu kommer att ingå i tandvårdsstödet, till exempel för skadade tänder eller tandluckor och behandling av tandlossning.Du hittar föreskriften och handboken via länk till höger på sidan.Nytt webbaserat kunskapsstöd I november kommer du att kunna ta del av ett helt nytt webbaserat hjälpmedel för att förenkla den kliniska vardagen; ett kunskapsstöd där du själv enkelt kan ta reda på vad som gäller för olika behandlingar. Kunskapsstödet kommer att innehålla både föreskriften (TLVFS 2014:6) och handboken.
  2014-09-01
 • Nya förbättringar i tandvårdsstödet
  Den 1 september inför TLV förbättringar i det statliga tandvårdsstödet så att fler patienter med stora behov får hjälp med höga tandläkarkostnader.– Det känns bra att fler patienter med stora behov kan få hjälp, säger Barbro Hjärpe, odontologisk utredare på TLV. Vi har också förenklat regelverket eftersom många har upplevt det som krångligt.Ändringarna innebär att ytterligare behandlingar kommer att ingå i tandvårdsstödet, bland annat för skadade tänder eller tandluckor, vilket förbättrar för patienter med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad. Fler åtgärder för behandling av smärta i käkled och käkmuskler och behandling av tandlossning kommer också att ingå.Fakta om tandvårdsstödet
  • Det nuvarande tandvårdsstödet infördes 2008 och innehåller ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader. Från den 1 januari 2013 finns också ett särskilt tandvårdsbidrag.
  • Det allmänna tandvårdsbidraget ska uppmuntra vuxna att regelbundet besöka tandvården för undersökning och förebyggande vård. Bidraget är antingen 150 eller 300 kronor per år, beroende på ålder.
  • TLV ansvarar för högkostnadsskyddet och är statens bidrag till den enskildes tandvård. Stödet ska upprätthålla en god tandhälsa och ge tandvård till en rimlig kostnad, för de med stora behov.
  • Det särskilda tandvårdsbidraget är till för förebyggande vård för vissa patientgrupper med sjukdom och funktionshinder.
  • Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar vid en tandvårdsbehandling.
  • Skyddet mot höga kostnader börjar gälla när man betalat för tandvård som enligt referenspriserna överstiger 3 000 kronor. För kostnader mellan 3 000 kronor och 15 000 kronor enligt referenspriserna betalar patienten 50 procent. När kostnaden enligt referenspriserna överstiger 15 000 kronor betalar patienten 15 procent.

  2014-08-29
 • Fyra nya kategorier i nyhetstjänsten
  Nu kan du få mejl när vi publicerar nyheter om medicinteknikprojektet, klinikläkemedelsprojektet, lediga tjänster och begärda utträden ur läkemedelsförmånerna.Som prenumerant på vår nyhetstjänst får du mejl när vi publicerar beslut och nyheter inom olika områden. När du anslöt dig till nyhetstjänsten valde du mellan ett antal områden som du ville få nyhetsutskick om. Nu har vi utökat dessa nyhetsområden med fyra nya kategorier.
  • Lediga tjänster - vi fortsätter växa och har ofta annonser för lediga tjänster på TLV.
  • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - Företag som marknadsför läkemedel eller förbrukningsartiklar kan begära utträde ur läkemedelsförmånerna. Vi publicerar regelbundet information på vår webbplats om vilka produkter vi beslutat om utträden för.
  • Klinikläkemedelsprojektet - vi genomför hälsoekonomiska bedömningar av utvalda läkemedel som används inom slutenvården. Vi publicerar dessa som kunskapsunderlag på vår webbplats.
  • Medicinteknikprojektet - vi gör hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter och publicerar dessa i form av kunskapsunderlag på vår webbplats.
  För att ansluta dig till de nya kategorierna går du in via länken "Prenumerera på beslut och nyheter" till höger på sidan, fyller i din e-postadress och bockar i de ämnesområden du är intresserad av. Dina tidigare inställningar skrivs då över så du måste även bocka i de kategorier du tidigare valt.Nyheter på flera sätt
  • RSS - Många av våra beslut och nyheter går även att följa via RSS-flöden.
  • Nyhetsbrev - I vårt nyhetsbrev får du en sammanfattning av våra viktigaste beslut och nyheter.
  • Twitter – du kan också följa TLV på Twitter, sök på ”TLV_nyheter”. 

  2014-07-03
 • Apotekens rörelseresultat
  TLV:s kartläggning av apotekens lönsamhet visar att branschens samlade rörelseresultat ökade 2013 och är i nivå med före omregleringen. Det visar en delrapport som TLV gjort inom ramen för en översyn av handelsmarginalen.– Det ökade bruttoresultatet har inte lett till den resultatförbättring man kunnat förvänta sig eftersom marknadstillväxten har blivit lägre än förväntat och kostnaderna också har ökat, säger Svante Rasmuson på Apoteksavdelningen.Det som bland annat har ökat kostnaderna är etableringen av fler apotek, fler apotekskedjor som medfört ökade totala overheadkostnader samt IT-investeringar. Sedan omregleringen har det tillkommit cirka 380 nya apotek på en marknad som sedan 2009 vuxit med mindre än 5 procent.– Vi kan dock se att marginalerna har förbättrats mellan 2012 och 2013 och att rörelseresultatet ökat, fortsätter Svante Rasmuson.TLV uppskattar att det totala rörelseresultatet uppgick till 1,1 miljarder kronor och att rörelsemarginalen var 3,2 procent under 2013. Jämfört med 2012 förbättrades rörelseresultatet med 270 miljoner kronor och rörelsemarginalen ökade med 0,8 procentenheter. Fakta om handelsmarginalenDen reglerade handelsmarginalen är en del av den ersättning som apoteken får för att tillhandahålla och expediera förskrivna läkemedel och andra varor inom läkemedelsförmånerna. Handelsmarginalen utgör skillnaden mellan apotekens försäljningspris och inköpspris.Inför omregleringen höjdes handelsmarginalen i form av ett fast påslag på generiskt utbytbara läkemedel för att stimulera och skapa förutsättningar för en fungerande apoteksmarknad. Höjningen finansierades i sin helhet genom en sänkning av priserna på vissa läkemedel.
  2014-06-23
 • TLV har omprövat tidigare beslut om MS-läkemedlet Aubagio
  På företagets begäran har TLV omprövat sitt tidigare beslut om MS-läkemedlet Aubagio. Omprövningen har resulterat i att TLV beviljar Aubagio begränsad subvention.Företaget Genzyme AB som marknadsför Aubagio, mot vid skovvis förlöpande multipel skleros (MS), begärde att TLV skulle ompröva sitt tidigare beslut från i maj 2014 och bevilja Aubagio subvention med samma begränsning som den som gäller för läkemedlet Copaxone.TLV har bedömt att det var rimligt att ompröva det tidigare beslutet bland annat mot bakgrund av att frågan om en begränsad subvention inte prövades vid beslutstillfället. Att Aubagio nu får begränsad subvention innebär att det finns ytterligare ett behandlingsalternativ förutom interferon beta och Copaxone för den aktuella patientgruppen. Ett alternativ som dessutom kostar mindre än Copaxone, säger Christin Andersson, avdelningschef för omprövningsavdelningen på TLV.Begränsningen innebär att patienter som inte uppnått behandlingsmålen med interferon beta-preparat, eller när behandling med interferon beta-preparat inte är ett lämpligt alternativ, får Aubagio subventionerat. Ett beslut som gäller från och med den 20 juni 2014.

  2014-06-19
 • Åtgärder inom läkemedelsområdet sparar 530 miljoner
  TLV visar i en rapport att prissänkningar på äldre läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet har sänkt statens kostnader med över 430 miljoner kronor. Därutöver beräknas patienternas egna kostnader minska med minst 100 miljoner kronor.─ Samhällets resurser är begränsade och det saknas ekonomiska förutsättningar att ge befolkningen all den sjukvård som i dag är möjlig. För patienternas del är det därför viktigt att läkemedlen är prisvärda och att så många patienter som möjligt kan få tillgång till effektiva läkemedel, säger Sofia Wallström, generaldirektör på TLV.TLV har regeringens uppdrag att vidareutveckla prissättningen på läkemedel med målet att läkemedelsanvändningen ska vara så kostnadseffektiv som möjligt. I samband med detta har myndigheten fått uppdrag att följa det besparingsbeting inom läkemedelsområdet som regeringen satt upp i budgetpropositionen för 2014.
   
  Uppdraget består av två delar. Den första delen är att löpande följa den överenskommelse som regeringen har tecknat med Läkemedelsindustriföreningen. Överenskommelsen innebär att priserna sänks med 7,5 procent på läkemedel äldre än 15 år, som ingår i läkemedelsförmånerna och därmed omfattas av högkostnadsskyddet.
   
  Den andra delen i uppdraget är att redovisa de besparingar som skapas genom att TLV utvecklar den värdebaserade prissättningen av läkemedel. I uppdraget ingår även att redovisa hur kostnaderna för patienterna och för läkemedelsförmånerna påverkas.
   
  ─ Vår regeringsrapport visar att genomförda prissänkningar beräknas minska statens kostnader för läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet med över 430 miljoner kronor 2014. De kostnader som patienterna betalar själva beräknas minska med minst 100 miljoner till följd av detta, säger Sofia Wallström.

  2014-06-19
 • TLV föreslår nya regler för att sänka priset på vissa äldre läkemedel
  Kontinuerliga prissänkningarLagändringarna innebär regelstyrda prissänkningar av vissa äldre läkemedel som TLV kontinuerligt kommer att genomföra framöver. De läkemedel som är aktuella är läkemedel som är äldre än 15 år och har svag eller ingen generisk konkurrens.Prissänkning med 7,5 procent, två tillfällen per årTLV föreslår att priset på dessa läkemedel sänks med 7,5 procent om det inte föreligger särskilda skäl. TLV föreslår två beslutstillfällen per år så att nya priser träder i kraft i månaderna juni och december.Första prissänkningarna 1 januariDe nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 november 2014. De första prissänkningarna träder ikraft den 1 januari 2015 och berör cirka 100 företag med sammanlagt cirka 500 olika produkter. De läkemedel som då kommer att omfattas, enligt förslaget, framgår av konsekvensutredningen.Lagändring samt överenskommelseBakom föreskriftsändringarna ligger ändringar i lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m m (förmånslagen) samt en överenskommelse som slöts under 2013 mellan Läkemedelsindustriföreningen, LIF, och regeringen.Syftet är att bidra till ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel.
  2014-06-19
 • Tandvården är nöjd med tandvårdsstödet
  En majoritet av vårdgivare och tandläkare uppger att det statliga tandvårdsstödet fungerar bra och att man har bra kunskaper om reglerna. Det framgår av en undersökning som TLV gjort.– Det är positivt att de flesta tycker att stödet fungerar bra och att de också uppger att det går bra att informera sina patienter om tandvårdsstödet, säger Gun-Britt Lundin, chef för TLV:s tandvårdsavdelning.
   
  Drygt 70 procent av Sveriges tandläkare anser att det statliga tandvårdsstödet fungerar bra.
   
  TLV konstaterar dock att kunskaperna om stödet och var man kan hitta information behöver öka ytterligare.  Drygt 14 procent vet sällan eller aldrig vart man ska vända sig för mer information och en mindre del av tandläkarna, sex procent, anser att de har ganska dåliga eller mycket dåliga kunskaper om tandvårdsstödet.
   
  Undersökningen har genomförts som en webbenkät och omfattar 1149 intervjuer med en deltagarfrekvens på 31 procent. Undersökningen kommer att användas som underlag för att utveckla stöd och information.

  2014-06-17
 • Över 30 apotek får glesbygdsbidrag
  TLV har beslutat att ge glesbygdsbidrag till drygt 30 apotek. Totalt får de dela på närmare nio miljoner kronor. "Det är viktigt att patienter som bor i glesbygden kan hämta ut sin medicin", säger apoteksavdelningens chef Inger Erlandsson.Totalt kommer närmare nio miljoner att betalas ut i glesbygdsbidrag till 31 apotek. Sju apotek som ansökt fick avslag.Enligt reglerna är ett apotek berättigat till bidrag om det närmaste apoteket ligger på minst 20 kilometers avstånd. Intäkterna av receptbelagda läkemedel får heller inte överstiga 10 miljoner kronor och inte understiga 1 miljon kronor. De måste dessutom ha en viss öppethållandetid för att vara berättigade till bidrag.När glesbygdsbidraget infördes bedömde TLV att 57 apotek skulle kunna komma ifråga för glesbygdsbidrag.– Vi fick in färre ansökningar än vad vi räknat med, men vår tidigare beräkning baserades på apotekens försäljning av receptbelagda läkemedel och lönsamhet för år 2011, säger apoteksavdelningens chef Inger Erlandsson.De två kedjor som fått mest i bidrag är Apotek Hjärtat och Apoteket AB och flest glesbygdsbidrag har gått till apotek som finns i Västerbotten.  Mest fick Apotek Hjärtat i Ankarsrum som fick drygt en halv miljon kronor i bidrag. Minst bidrag fick Kronans Apotek i Arjeplog som erhöll närmare 10 000 kronor.
  2014-06-17
 • Nya referenspriser och enklare regler i tandvården
  Idag publicerar TLV nya föreskrifter för tandvård med flera förenklingar i regelverket och omräknade referenspriser. Föreskriften träder i kraft 1 september 2014.TLV har gjort en större översyn av alla delar som ingår i åtgärdernas referenspriser och gjort en omräkning som lett till flera justeringar. En del referenspriser har höjts och en del har sänkts.– Det är viktigt att referenspriserna speglar de faktiska kostnaderna i tandvården då de ligger till grund för den tandvårdsersättning patienten får. De ska också ge patienten en uppfattning om vad ett rimligt pris är för en viss behandling, säger Barbro Hjärpe, odontologisk utredare och tandläkare på TLV.Vi har också förbättrat, förtydligat och förenklat reglerna så att de blir lättare för patienter att förstå och enklare för behandlare att tillämpa. Ändringarna innebär att ytterligare behandlingar kommer ingå i tandvårdsstödet, bland annat för skadade tänder eller tandluckor, vilket förbättrar för individer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad.Beloppsgränserna i högkostnadsskyddet är oförändrat 3.000 respektive 15.000 kronor även efter den 1 september 2014.
  2014-06-12
 • Nu kan du följa oss på Twitter
  Via Twitter får du de senaste nyheterna om våra beslut om läkemedel, ändringar i tandvårdsstödet, nyheter på apoteksområdet, rapporter från våra projekt med mera.På Twitter publicerar vi fortlöpande nyheter frånTLV. Du följer oss på @TLV_nyheter, se länk till höger på sidan.Andra sätt att följa TLVVia vår webbplats kan du få nyheter presenterade på andra sätt. Anslut dig via länkar till höger på sidan.
  • RSS - Många av våra beslut och nyheter går även att följa via RSS-flöden.
  • Nyhetsbrev - I vårt nyhetsbrev får du en sammanfattning av våra viktigaste beslut och nyheter.
  • Nyhetstjänst – När du ansluter dig till nyhetstjänsten får du mejl när vi publicerar nyheter på vår webbplats. Du väljer själv vilka områden du vill få information om.

  2014-06-09
 • Ändrade föreskrifter om det generiska utbytet
  Den 1 juli ändras reglerna som styr det generiska utbytet och idag publicerar vi föreskrifter om detta.Riksdagen beslutade om ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m m (förmånslagen) den 27 maj. De träder i kraft den 1 juli och har betydelse för vilka läkemedel som ingår i systemet med periodens vara och vilka som ingår i ”parallellutbytet”. Från den 1 juli påverkas därför till viss del innehållet i listan för periodens vara.Lagändringarna påverkar även vilka läkemedel apoteken får förhandla om priser på samt läkemedelsföretagens tillhandahållandeskyldighet gentemot öppenvårdsapoteken beträffande periodens vara.TLV får då också bland annat rätt att utfärda sanktionsavgifter om läkemedelsföretagen inte tillhandahåller periodens varor.Ändringarna i TLV:s föreskrifterSamtidigt anpassar TLV de föreskrifter som styr läkemedelsutbytet. En del av dem träder i kraft den 1 juli och de beskriver närmare de ovan nämnda ändringarna för periodens vara samt förtydligar regler om bland annat hur apoteken får sälja slut lager av föregående månads periodens vara.Andra börjar gälla den 1 oktober och vänder sig till läkemedelsföretag. De innebär att läkemedelsföretag som har godkännande för försäljning av ett läkemedel som ingår i systemet med periodens vara ska bekräfta om de kan tillhandahålla läkemedlet med tillräcklig hållbarhet till hela marknaden under den kommande prisperioden. Syftet är att ge patienterna ökad tillgänglighet till läkemedel.
  2014-06-09
 • Stivarga kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet
  TLV har beslutat att läkemedlet Stivarga för behandling av tjock- och ändtarmscancer inte ska ingå i högkostnadsskyddet. Skälet är kostnaderna för behandlingen är för höga i relation till hälsovinsterna.Samhällets resurser är begränsade och det saknas ekonomiska förutsättningar att ge befolkningen all den sjukvård som i dag är möjlig.– Stivarga är ett läkemedel till svårt sjuka patienter i livets slutskede som ger liten effekt till en mycket hög kostnad. Vi har gjort bedömningen att man får mer av annan angelägen vård och hälsa till både dessa patienter och andra genom att använda pengarna på annat sätt, säger Christin Andersson, tf chef för avdelningen nya läkemedel på TLV.För patienternas del är det viktigt att läkemedlen är prisvärda. Detta för att så många som möjligt ska få så mycket hälsa som möjligt för pengarna.– Även Socialstyrelsen har bedömt att behandling med Stivarga ger liten effekt till en hög till mycket hög kostnad i förhållande till den nytta patienten får av läkemedlet och de kommenterar också risken för biverkningar. Socialstyrensen anser att behandling med Stivarga har låg prioritet i förhållande till annan tillgänglig behandling inom detta område. Detta är en bedömning som vi delar, säger Christin Andersson.Tjock- och ändtarmscancer orsakas av att celler i tjock- eller ändtarmens vävnader delar sig okontrollerat. Hur sjukdomsprognosen ser ut och vilken behandling som blir aktuell beror på hur långt gången sjukdomen är när den upptäcks. Om cancern har spridits till andra organ är behandlingen ofta inriktad på att förlänga livet eller mildra de symtom som uppstår till följd av sjukdomen.
  2014-06-04
 • Xtandi kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att läkemedlet Xtandi för behandling av prostatacancer inte ska ingå i högkostnadsskyddet. Skälet är att läkemedelsföretaget begär ett för högt pris.– Xtandi är ett bra och angeläget läkemedel; därför är det bekymmersamt att företaget begärt ett så högt pris att patienterna inte kan få det inom högkostnadsskyddet, säger Christin Andersson, tf chef för Avdelningen för nya läkemedel på TLV.Prostatacancer är en av Sveriges vanligaste cancerformer och det är mycket angeläget att få fram nya läkemedel som kan behandla sjukdomen. Samhällets resurser är dock begränsade och det saknas ekonomiska förutsättningar att ge befolkningen all den sjukvård som i dag är möjlig.– För patienternas skull är det viktigt att läkemedlen är prisvärda, så att så många som möjligt får så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till läkemedel, säger Christin Andersson.TLV arbetar för att åstadkomma en snabbare och mer samordnad process för att underlätta introduktion av nya läkemedel förutsatt att de är prisvärda och tillför nytta. Inför beslutet av Xtandi har TLV haft dialog med landstingen/SKL så att de snabbt kan gå vidare med överläggningar med företaget. I dessa överläggningar bistår TLV med både utredningsunderlag och kompetens.
  2014-05-27
 • Förbrukningsartiklar på ny plats
  Nu hittar du information om subvention av förbrukningsartiklar under fliken ”Medicinteknik” här på tlv.se.Medicinteknik är ett stort område med produkter som används inom alla delar av hälso- och sjukvården och kan omfatta allt från plåster till IT-beslutsstöd. Vi driver ett projekt, medicinteknikprojektet, där vi gör hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter.Ett mindre område inom medicinteknik är förbrukningsartiklar, där vi avgör vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskyddet och fastställer produktens försäljningspris. Vi gör även omprövningar där vi granskar förbrukningsartiklarna för att se om de ska kvarstå inom förmånssystemet eller inte. Tidigare hade förbrukningsartiklar en egen flik i översta menyn här på tlv.se men har nu alltså flyttat in under den nya rubriken Medicinteknik.
  2014-05-21
 • Vaccin mot bältros kommer inte längre ingå i högkostnadsskyddet
  TLV utesluter bältrosvaccinet Zostavax ur högkostnadsskyddet eftersom priset är för högt i förhållande till den nytta vaccineringen ger.- Det är viktigt att läkemedel och vacciner är prisvärda så att patienter får så mycket hälsa som möjligt för pengarna. Människor som vaccineras med Zostavax är huvudsakligen friska och bara en liten andel av de som vaccineras skulle ha blivit drabbade. Därför är behovet av att subventionera vaccinering lägre jämfört med andra läkemedelsbehandlingar, säger Gustav Lanne, hälsoekonom på TLV.Även om det inte är så många som drabbas av bältros kan personer vid högre ålder få svåra symtom. Det är också högre risk för komplikationer, exempelvis PHN vilket kännetecknas av långvarig och svår nervsmärta.- Vi vet att sjukdomarna drabbar enskilda patienter olika svårt, men vi bedömer svårighetsgraden generellt som måttlig. Subvention av en förebyggande åtgärd som vaccinering med Zostavax måste vägas mot subvention av läkemedel mot sjukdomar som i många fall har mycket hög svårighetsgrad, säger Gustav Lanne.Vaccination till vissa åldersgrupper skulle eventuellt kunna vara möjligt genom ett nationellt vaccinationsprogram eller via landstingens försorg. För att underlätta för ett sådant tänkbart arbete utökar TLV tiden för ikraftträdandet av detta beslut. Beslutet träder ikraft den 1 november 2014.FaktaZostavax är ett vaccin mot bältros (herpes zoster) och postherpetisk neuralgi (PHN) och är avsett att användas vid vaccination av personer i åldrarna 50 år eller äldre. Bältros är en virusinfektion som alla kan få om de tidigare har haft vattkoppor. Symtom på bältros är främst utslag och smärta som så småningom läker av sig själv.
  2014-05-09
 • Subventionen för MS-läkemedlet Copaxone begränsas
  TLV har omprövat subventionen av läkemedel som innehåller interferon beta och glatirameracetat. Preparaten används vid behandling av multipel skleros (MS). Priserna på de dyraste interferon beta-preparaten har sänkts och kvarstår i högkostnadsskyddet. Copaxone (glatirameracetat) kvarstår också i högkostnadsskyddet, men med begränsning.- Begränsningen innebär att Copaxone subventioneras till patienter som inte nått behandlingsmålen med interferon beta-preparat, eller när interferon beta inte är ett lämpligt alternativ, säger Ebba Gregory, ansvarig utredare på TLV.TLV bedömer att det medicinska underlaget inte visar någon skillnad i medicinsk effekt på skov och sjukdomsprogression mellan läkemedlen. Den vetenskapliga dokumentationen visar inte heller att det finns några påtagliga skillnader i biverkningsprofil mellan interferon beta-preparaten Rebif, Avonex, Betaferon och Extavia.Däremot skiljer sig biverkningsprofilen åt mellan interferon beta-preparaten och Copaxone. Copaxone innehåller en annan verksam substans och har en annan biverkningsprofil. Därför bedömer TLV att Copaxone får kvarstå i högkostnadsskyddet till nuvarande pris men med en begränsning. - Prissänkningarna kommer att frigöra minst 70 miljoner kronor årligen i förmånskostnader givet nuvarande försäljningsvolymer, säger Ebba Gregory, ansvarig utredare. Avonex förfylld spruta samt injektionsflaska utesluts TLV kommer att utesluta Avonex förfylld spruta och Avonex injektionsflaska eftersom de är cirka 30 procent dyrare än de billigaste interferon-beta preparaten,  Betaferon och Extavia. Däremot kommer Avonex injektionspenna även i fortsättningen att subventioneras eftersom företaget sänkt priset på denna produkt.
  2014-05-09
 • Förbättringar i tandvårdsstödet beslutade
  Den 1 september 2014 införs ett antal ändringar i ersättningsregler och åtgärdslista för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket.Ändringarna innebär att ytterligare behandlingar kommer att ingå i tandvårdsstödet, bland annat för skadade tänder eller tandluckor, vilket förbättrar för patienter med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad. Det ingår även fler åtgärder för behandling av smärta i käkled och käkmuskler och behandling av tandlossning.– Det känns också bra att vi har kunnat förenkla regelverket där många har upplevt det som krångligt. Nu blir det exempelvis ersättningsberättigande med krona på tand 7 och implantat inom position 6–6 säger Barbro Hjärpe, odontologisk utredare på TLV.Du kan läsa om alla ändringarna via länk till höger på sidan. Den nya föreskriften börjar gälla den 1 september 2014 och kommer finnas tillgänglig här på webbplatsen redan från mitten av juni. När ändringarna träder i kraft den 1 september kommer även en ny version av handboken.
  2014-04-28
 • Föreslagna ändringar i reglerna om utbyte av läkemedel på apotek m.m.
  TLV skickar ut förslag på föreskriftsändringar på remiss. Ändringarna gäller TLV:s föreskrifter om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel.En del av regeländringarna är en följd av de ändringar i förmånslagen som regeringen föreslår ska träda i kraft från den 1 juli 2014. Syftet är att öka tillgängligheten till läkemedel för patienten och skapa en mer ändamålsenlig prissättning.
   
  TLV remitterar samtidigt vissa andra ändringar i utbytesföreskrifterna som ska göra det enklare för öppenvårdsapotek och läkemedelsföretag att förstå och följa reglerna.
   
  Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli respektive den 1 oktober 2014, under förutsättning att riksdagen antar de av regeringen föreslagna ändringarna i förmånslagen.
   
  TLV kommer att remittera fler förslag till föreskriftändringar under året som är inriktade på att skapa en mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel.
  Svarstiden för denna remiss löper fram till den 12 maj 2014. 
   
  Exempel på föreslagna ändringar i TLV:s föreskrifter samt i förmånslagen
  • Läkemedelsföretag som vill sälja läkemedel inom det generiska utbytet måste bekräfta till TLV att de kan tillhandahålla periodens vara under hela försäljningsperioden. Läkemedelsföretagen ska också garantera att varorna har en hållbarhet som täcker patientens behandlingstid samt ytterligare två månader.
  • TLV ska kunna utfärda sanktionsavgifter mot de läkemedelsföretag som har bekräftat leveranssäkerhet men ändå inte kan leverera sitt läkemedel. TLV ska också kunna ta ut sanktionsavgifter från apoteksföretag som inte följer reglerna för det generiska utbytet.
  • Patienter med recept på ett parallellimporterat läkemedel ska kunna byta till ett annat läkemedel med samma substans och lägre pris även om det är ett originalläkemedel. Enligt nu gällande regler går det inte att byta till det billigare originalet.
  • TLV klargör hur utbyte på apotek ska gå till när generisk konkurrens uppstår.
  Förändringarna gäller Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. samt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Regeringens förslag till regeländringar beskrivs i propositionen2013/14:93  ”Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel”, se länk till höger på sidan.
  2014-04-14
 • Niklas Hedberg blir TLV:s chefsfarmaceut
  Den 1 april tillträder Niklas Hedberg på den nyinrättade tjänsten som chefsfarmaceut på TLV.─ Jag är glad över att Niklas antog erbjudandet. Han får nu utmaningen att bygga upp den här strategiskt viktiga befattningen som innebär att leda utvecklingen av arbetet med farmaceutiska frågor på TLV, säger Sofia Wallström, generaldirektör.─ Det ska bli spännande. Inledningsvis kommer jag att fokusera på att lyssna in behov och synpunkter, både internt och externt. Jag kommer att träffa företrädare för patientorganisationer, branschorganisationer, profession och myndigheter, säger Niklas Hedberg.I grunden är Niklas Hedberg apotekare och har en kortare period arbetat på sjukhusapotek och som läkemedelskonsulent på läkemedelsföretag. Därefter har han varit utredare och medicinsk utredare på myndigheter i åtta år innan han tillträdde som chef för avdelningen för nya läkemedel på TLV.
  2014-04-01
 • Förenklingar för företag vid ansökningar
  TLV kräver färre bilagor i ansökningar om pris och subvention av läkemedel. De nya reglerna börjar gälla den 14 februari 2014.Reglerna för ansökan till TLV förenklas något i och med föreskriftsändringar.Dessa förenklingar görs:
  • Företag behöver inte längre bifoga prisjämförelse om det finns ett takpris och begärt pris inte överstiger takpriset. Det gäller vid ansökan om generiskt läkemedel, parallellimporterat eller  distribuerat läkemedel, ny förpackning och ny styrka.
  • Företag behöver inte bifoga motivering ur patientsynpunkt. Det gäller ansökan om ny förpackning när det redan finns en likvärdig förpackningsstorlek inom förmånerna, och det gäller ansökan om ny styrka när samma styrka för annat läkemedel med samma substans och beredningsform redan finns inom förmånerna.
  Fler nyheter är att TLV i det enskilda fallet får göra undantag från reglerna, till exempel vilka bilagor ansökan ska innehålla eller vilket språk handlingar ska skrivas på. TLV kan också i det enskilda fallet bestämma att ett företag behöver skicka in mer underlag än vad som står i reglerna i föreskriften.De nya förenklingarna finns i ändringsföreskriften TLVFS 2013:6 som ändrar föreskriften TLVFS 2008:2 om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande syfte. Tidigare förenkling finns kvarSedan tidigare gäller att företag inte behöver bifoga godkännande för försäljning om godkännandet är registrerat i det Nationella Produktregistret för Läkemedel (NPL) vid ansökan. Denna förenkling finns kvar.
  2014-03-25
 • Apoteken tjänar mer än beräknat på parallellimporterade läkemedel
  Apotekens möjligheter att tjäna pengar på parallellimport av läkemedel har blivit väsentligt mycket större än förväntat. Det visar en analys som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket gjort. Totalt bedöms apoteken ha tjänat in drygt en miljard kronor på parallellimport under 2012.För att stimulera marknaden fick apoteksaktörerna rätt att förhandla inköpspriserna på parallellimporterade läkemedel i samband med omregleringen av marknaden 2009. Denna extra intjäningsmöjlighet bedömdes öka apotekens vinster med uppemot 100 miljoner kronor. – Nu visar vår bedömning att förtjänsten blivit betydligt högre, drygt en miljard kronor, säger Svante Rasmuson, som dock vill peka på att apotekens totala kostnadsutveckling inte har analyserats i denna rapport.Rapporten är en del i TLV:s analys av lönsamheten på apoteksmarknaden och ingår i arbetet med att se över handelsmarginalen för apoteken, vilket är en del av den ersättning som apoteken får för att expediera läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Kommande steg i arbetet är att bedöma apoteksmarknadens totala lönsamhet genom att bland annat titta på kostnadsutvecklingen på marknaden och försäljningen av handelsvaror och receptfria läkemedel.Fakta om parallellimport
  • Efter omregleringen av apoteksmarknaden fick apoteksaktörerna en ny lagstadgad intjäningsmöjlighet genom rätten att förhandla inköpspriser på original och parallellimporterade läkemedel utan generisk konkurrens.
  • Parallellimport innebär att ett läkemedel köps in i ett land och importeras till ett annat för försäljning.
  • Priserna på receptförskrivna läkemedel varierar mellan EU:s medlemsländer och förtjänsten skapas då importen sker från länder med lägre pris och säljs i länder med högre pris.
  • Kravet för parallellimport inom EU är att läkemedel ska vara godkänt av myndighet i respektive land eller av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

  2014-03-24
 • TLV-analys om fördelningen av det statliga tandvårdsstödet
  Det är små skillnader mellan olika inkomstgrupper när det gäller hur mycket som betalas ut i tandvårdsstöd. Det visar en analys som TLV gjort.– Personer med olika inkomster konsumerar ungefär lika mycket tandvård och får lika stor del av det statliga tandvårdsstödet. Det säger TLV:s chefsekonom Douglas Lundin.
   
  TLV:s analys visar att låginkomsttagare besöker tandvården mer sällan än höginkomsttagare. Däremot konsumerar de mer tandvård per besök. Låginkomsttagare tycks också välja billigare åtgärder. Totalt sett leder detta till att tandvårdsstödet används lika mellan olika inkomstgrupper.
   
  Det finns två undantag. De med allra lägst inkomst i de yngre åldersgrupperna och de över 80 år konsumerar mindre tandvård och får därför mindre stöd än höginkomsttagarna i samma åldersgrupp. 
   
  – Detta finns det anledning att titta vidare på. Vi har ännu inte haft möjlighet att titta på hur stödet fördelas efter vårdbehov i relation till olika inkomstgrupper. Det är angeläget att göra i ett nästa steg, säger Douglas Lundin.
  Referens- och vårdgivarpriser följs åtTLV har även granskat hur tandvårdens priser förändrats sedan stödet infördes och funnit att tandvårdspriserna har ökat snabbare än den allmänna prisnivån på tjänster. Tandvårdspriserna har emellertid inte ökat snabbare än de statliga referenspriserna, som beräknas utifrån produktionskostnaderna i tandvården.
   
  Analysen visar också att tandvårdspriserna ofta ligger nära referenspriserna. I tre av fyra fall betalar patienten ett pris som ligger maximalt tio procent över referenspriset.
   
  Referenspriserna har en direkt påverkan på tandvårdspriserna, vilket bland annat framgår genom att vårdgivarna ändrar sina priser i samband med referensprisändringar, även i de fall förändringarna av referenspriserna inte berott på förändrade produktionskostnader.
  – Referenspriserna har en styrande effekt. Det är därför viktigt att vi ser över modellen så att vi är säkra på att referenspriserna ligger på rätt nivå, säger TLV:s generaldirektör Sofia Wallström.Fakta om tandvårdsstödet
  • Det nuvarande tandvårdsstödet infördes 2008 och innehåller ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader. Från den 1 januari 2013 finns också ett särskilt tandvårdsbidrag.
  • Det allmänna tandvårdsbidraget ska uppmuntra vuxna att regelbundet besöka tandvården för undersökning och förebyggande vård. Bidraget är antingen 150 eller 300 kronor per år, beroende på ålder.
  • TLV ansvarar för högkostnadsskyddet och är statens bidrag till den enskildes tandvård. Stödet ska upprätthålla en god tandhälsa och ge tandvård till en rimlig kostnad, för de med stora behov.
  • Det särskilda tandvårdsbidraget är till för förebyggande vård för vissa patientgrupper med sjukdom och funktionshinder.
  • Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar vid en tandvårdsbehandling.
  Skyddet mot höga kostnader börjar gälla när man betalat för tandvård som enligt referenspriserna överstiger 3 000 kronor. Därefter betalar patienten 50 procent av kostnaderna för tandvård som har ett referenspris på mellan 3 000 och 15 000 kronor. När kostnaden enligt referenspriserna överstiger 15 000 kronor betalar patienten 15 procent.
  2014-03-04
 • Mer hälsa för pengarna under 2013
  Under förra året tog TLV ytterligare steg för att patienter i Sverige ska få ut mesta möjliga hälsa för de pengar som satsas på läkemedel, apotek och tandvård. Detta framgår av vår årsredovisning.Här är några exempel på vad vi har utfört under 2013. TLV har:
  • beslutat om över 40 nya läkemedel i högkostnadsskyddet, 
  • granskat läkemedel som redan ingår i högkostnadsskyddet. Granskningarna frigör mer än 50 miljoner kronor per år,
  • lämnat flera redovisningar till regeringen om hälsoekonomisk granskning av medicintekniska produkter och klinikläkemedel,
  • tillsammans med Läkemedelsverket tagit fram ett informationsmaterial om det generiska utbytet för att bidra till en tryggare situation för patienten kring bytet, 
  • påbörjat en ”apotekssatsning” i syfte att förenkla och förbättra dagens system för generiskt utbyte,
  • beslutat om formerna för ett stöd för apotek i glesbygd så att patienter har tillgång till läkemedel oavsett var i landet man bor,
  • beslutat om en ny tandvårdsföreskrift som innebär att fler åtgärder subventioneras,
  • inlett en ny fas i TLV:s utveckling. Myndigheten växer tack vare att regeringen ger oss nya uppdrag, bland annat när det gäller en utvecklad prissättning av läkemedel, och ökat förtroende. Under året fick vi också en ny generaldirektör, Sofia Wallström. 

  2014-02-21
 • Förslag på förbättringar av regelverket för tandvårdsstödet
  TLV föreslår betydande förbättringar av regelverket för tandvårdsstödet i den remiss som nu skickas ut.Enligt förslaget får patienter med större tandvårdsbehov möjlighet till fler behandlingar inom tandvårdsstödet. De föreslagna ändringarna gäller bland annat sjukdomsbehandling av smärta i muskler och käkar samt vid tandlossning samt reparativ och rehabiliterande vård.TLV föreslår också betydande förenklingar av regelverket som ska göra det lättare för tandläkaren att göra kostnadsförslag och förklara dessa för patienten. – Förenklingarna har varit efterfrågade av tandvården och nu har vi ekonomiska möjligheter att genomföra dem, säger Barbro Hjärpe, odontologisk utredare och tandläkare på TLV. Remisstiden pågår till 21 mars. I april kommer nämnden för tandvårdsstöd ta ställning till förslaget och fatta ett beslut. Ändringarna planeras att träda i kraft den 1 september 2014.
  2014-02-18
 • TLV i myndighetssamarbete kring ADHD
  Regeringen har gett fem myndigheter i uppdrag att utveckla kunskapsstyrningen inom psykisk ohälsa bland annat inom adhd-området. Den 31 januari lämnade myndigheterna en delrapport med prioritering av insatser för 2014. Mer om detta kan du också ta del av när Bengt Andreé, klinisk utredare på Läkemedelsverket, föreläser på Läkemedelsriksdagen.Kunskapsstyrningsprojektet leds av Socialstyrelsen i samarbete med Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).Socialstyrelsen har sedan tidigare i uppdrag att ta fram en vägledning om adhd och en nationell indikation för läkemedelsbehandling vid adhd, baserade på SBU:s rapport om diagnostik och behandling vid adhd. Dessa arbeten ska nu samordnas med ett arbete kring behandlingsrekommendationer av adhd-läkemedel som görs av Läkemedelsverket och TLV:s omprövning av läkemedelssubventioner för adhd-läkemedel. Målsättningen är att myndigheterna tillsammans ska lansera ett antal underlag om adhd.
  2014-02-11
 • Ny e-tjänst flyttas fram ytterligare
  TLV:s nya e-tjänst för ansökan om pris och subvention flyttas fram ytterligare. Detta för att kunna vara helt säkra på att vi lanserar ett säkert och användarvänligt system.Fram tills den nya e-tjänsten är lanserad, står nuvarande ansökningsförfarande kvar, det vill säga ansökan via dagens e-tjänst samt via pappersblankett.Vi återkommer med information om nytt lanseringsdatumet så snart det är fastställt.
  2014-02-06
 • Läkemedelsriksdagen 2014
  Temat på årets Läkemedelsriksdag är Psykisk ohälsa - perspektiv på läkemedelsbehandling. Under dagen kommer vi att diskutera frågor som Ökad användning av antidepressiva- en signal på ökad sjuklighet? Skapar vården ohälsa? ADHD - finns det och vad hjälper?Läkemedelsriksdagen är ett årligt återkommande evenemang på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Statens beredning för medicinsk utvärdering. Myndigheterna har skapat ett forum för diskussion och debatt med viktiga aktörer på läkemedelsområdet.Dagen genomförs med föredrag, paneldebatter och mentometeromröstningar.Läkemedelsriksdagen äger rum tisdagen den 4 mars 2014 på Norra Latin, City Conference Center, Drottninggatan 71B Stockholm i Stockholm.
  2014-02-04
 • Två nya chefer på TLV
  Två nya chefer har börjat på TLV. Det är Tommy Hansen och Fredrik Andersson. Tommy Hansen är ny som administrativ chef och Fredrik Andersson ska bygga upp TLV:s nya avdelning för analys och samordning.Fredrik Andersson har tack vare tidigare uppdrag en god inblick i TLV:s verksamhet. Han var utredningssekreterare i Läkemedels- och apoteksutredningen och hade mycket kontakt med TLV. Nu ska han leda TLV:s nya avdelning för analys och samordning.– Avdelningen bildas för att stärka TLV:s uppföljnings- och analysarbete utifrån ambitionen att få ut så mycket hälsa som möjligt för de pengar som går till läkemedel, tandvård och apotek, säger Fredrik Andersson.Tommy Hansen är ny chef för den administrativa avdelningen. Han kommer närmast från en befattning som utvecklingsdirektör vid länsstyrelsernas gemensamma stöd- och utvecklingskansli. Tommy har haft flera chefsbefattningar inom såväl privat som kommunal verksamhet och statlig förvaltning.
   
  – På TLV kommer jag i huvudsak att fokusera på myndighetens interna liv. Administrativa avdelningens primära uppgift är att skapa förutsättningar i form av stöd och utveckling till TLVs kärnverksamhet och på så vis bidra till att TLV svarar upp mot uppdragsgivarens och marknadernas förväntningar och behov.

  2014-01-17
 • 1 miljon foldrar bäddar för ökad trygghet vid medicinbyte
  TLV och Läkemedelsverket har tryckt upp 1 miljon foldrar som förklarar varför apoteken byter ut läkemedel. Nu skickar myndigheterna ut foldrarna till alla apotek och vårdcentraler för att bidra till en ökad trygghet för patienterna kring läkemedelsutbytet.– Det generiska utbytet kan leda till osäkerhet hos patienter och kan påverka hur väl de följer sin läkemedelsbehandling. Därför är det viktigt att de får information om bytet och vi vill stödja vården och apoteken i det, säger Inger Erlandsson på TLV.
   
  Foldern presenterades i början av hösten och togs emot mycket positivt av både apotek och vårdcentraler.
  – Vi är glada över att vi fått så positiv respons. Därför skickar vi nu ut 200 exemplar till alla apotek och vårdcentraler. Behöver man fler kan man beställa kostnadsfritt från våra hemsidor, säger Anders Carlsten på Läkemedelsverket.
   
  Foldern är framtagen i samråd med bland annat apoteksaktörer, Sveriges Apoteksförening, Svenska läkaresällskapet samt patient- och pensionärsföreningar.
  Om det generiska utbytetNär ett läkemedelspatent går ut för ett originalläkemedel får andra tillverka likvärdiga läkemedel med samma verksamma ämne, så kallade generiska läkemedel. Tack vare den konkurrens som uppstår sjunker priserna. Det gör att varken patienter eller samhället behöver betala mer än nödvändigt för läkemedel.Om vi betalade samma pris idag som när läkemedlen saknade generisk konkurrens, skulle kostnaden vara 8 miljarder kronor högre per år. Det motsvarar den årliga kostnaden för att driva nästan 300 vårdcentraler.
  2014-01-09
 • TLV:s nya e-tjänst lanseras i april
  Lansering av TLV:s nya e-tjänst för ansökan om pris och subvention flyttas från februari till april. Anledningen är att vi behöver mer tid än planerat för att förbereda driftsättningen. Detta för att kunna erbjuda en säker och ändamålsenlig e-tjänst som håller den kvalitet som krävs.Avsikten med den nya e-tjänsten är bland annat att förenkla ansökningsförfarandet om pris och subvention med bibehållen hög säkerhet. Fram tills den nya e-tjänsten är lanserad, står nuvarande ansökningsförfarande kvar, det vill säga ansökan via dagens e-tjänst samt via pappersblankett.Anmäla tillgång till e-tjänstenFöretag som vill ha tillgång till den nya e-tjänsten kan anmäla sig via länk till höger på sidan.Utbildningar genomförs som planeratDe utbildningar för företag som är planerade till den 21 januari i Göteborg, 22 januari i Malmö och 24 januari i Stockholm kommer att genomföras som planerat.
  2014-01-09
 • Apoteksbranschen och TLV inleder samarbete för ökad tillgänglighet och patientsäkerhet
  Idag inleder TLV och Sveriges Apoteksförening ett samarbete för att förbättra och förenkla dagens system för utbyte av läkemedel på apotek. Målet är att öka patientsäkerheten och tillgängligheten till läkemedel.– Vi vill gemensamt arbeta för att få bort onödigt krångel i regelverket i syfte att öka tillgängligheten till utbytbara läkemedel på apotek. Kunderna ska få sina läkemedel så snabbt som möjligt, säger Johan Wallér, Sveriges Apoteksförening.– Vi vill också frigöra tid för personalen på apotek för att ge bättre utrymme att ge råd och service till kunderna, säger Sofia Wallström, generaldirektör på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.En utgångspunkt för samarbetet är att behålla grunden i det svenska systemet för så kallat generiskt utbyte där TLV fastställer priserna på utbytbara läkemedel. Men målet är att utveckla och förbättra systemet. Det generiska utbytet ger en möjlighet att hålla nere läkemedelsnotan så att patienterna och skattebetalarna därmed inte behöver betala onödigt mycket för sina läkemedel.Samarbetet syftar också till att förbättra informationen om utbytet till apotekens kunder. Utbytet kan leda till osäkerhet hos patienter och påverka hur väl de följer sin läkemedelsbehandling.– Med en god dialog med samstämmig information om bytet genom hela vårdkedjan går det att förebygga oro, missförstånd och oklarheter kring utbytet. Här spelar apoteken en mycket viktig roll, säger Sofia Wallström.– Jag är glad att apoteksbranschen nu får tillfälle att arbeta tillsammans med en av våra viktigaste myndigheter för att genom regelförändringar åstadkomma förbättringar för våra kunder. Det är självklart för apoteken att vi ska vara med och bidra för att försöka komma bort från de negativa effekterna av dagens regelverk och kunna ge våra kunder bättre service och bättre information, säger Johan Wallér.Fakta om det generiska utbytetNär ett läkemedelspatent går ut för ett originalläkemedel får andra tillverka likvärdiga läkemedel med samma verksamma ämne, så kallade generiska läkemedel. Tack vare den konkurrens som uppstår sjunker priserna. Det gör att varken patienter eller samhället behöver betala mer än nödvändigt för läkemedel. När apoteken byter till de likvärdiga läkemedel som har lägst pris frigörs resurser som kan användas till andra insatser i vårdkedjan.Fakta om samarbetetUtvecklingsarbetet inleds med följande åtgärder:
  • Se över regelverket för att underlätta hanteringen av utbytet av läkemedel på apotek.
  • Inleda en diskussion med distributörerna och läkemedelstillverkarna om hur varuflödet kan effektiviseras.
  • Satsa på att gemensamt förbättra informationen om generiskt utbyte till apotekens kunder.
  • Se över möjligheterna att ytterligare främja farmaceutisk rådgivning på apotek.
  • Utbyta kunskap och erfarenheter från TLV:s tillsynsarbete för lärande och utveckling samt för att öka följsamheten till ”periodens vara” ytterligare.

  2014-01-08
 • Nya E-hälsomyndigheten beslutar om apotekens avgifter
  Den 1 januari 2014 ersätts det statliga bolaget Apotekens Service AB av E-hälsomyndigheten. E-hälsomyndigheten ska själv besluta om vilka avgifter apoteken ska betala för receptregister och läkemedelsförteckning. I samband med att den nya myndigheten inrättas upphör TLV:s beslutanderätt om avgifterna.Regeringen har beslutat att upphäva TLV:s föreskrifter på detta område från och med utgången av december 2013. Av övergångsbestämmelserna till förordningen framgår att de upphävda föreskrifterna ska fortsätta att tillämpas till dess att E-hälsomyndigheten har meddelat egna föreskrifter på området, men längst till och med mars 2014.
  2013-12-20
 • Kvinnor drabbas av högt pris på östrogenläkemedel
  TLV har tidigare i år omprövat subventionen av olika lokala östrogenläkemedel. Omprövningen ledde till att flera företag sänkte sina priser. Vagifem 10 mikrogram ingår inte längre i högkostnadsskyddet, eftersom företaget som marknadsför läkemedlet valt att inte sänka sitt pris.─ Vi tycker att det är olyckligt att Vagifem inte ingår i högkostnadsskyddet eftersom läkemedlet kan innebära fördelar för patienterna såsom ökad bekvämlighet då det kladdar mindre än andra läkemedel säger avdelningschef Christin Andersson på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.I omprövningar är det vanligt att företag sänker sina läkemedelspriser väsentligt. I samband med att TLV gjorde omprövningen av lokala östrogenläkemedel, valde de företag som marknadsför läkemedlen att sänka priserna i flera fall, bland annat när det gäller läkemedlet Oestring som sänkte sitt pris med över 40 procent. För att Vagifem skulle ha fått fortsätta att ingå i högkostnadsskyddet, skulle företaget ha behövt sänka sitt pris med ungefär 13 procent.─ Vagifem har inte visat på bättre medicinsk effekt än övriga lokala östrogenläkemedel. Vi bedömde dock att det skulle få kosta mer än andra östrogenläkemedel. Ändå valde företaget att inte sänka priset, säger Christin Andersson.TLV har beslutat att utesluta Vagifem 10 mikrogram ur högkostnadsskyddet och beslutet trädde ikraft 1 oktober 2013. Företaget har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.FaktaLokala östrogener används vid behandling av vaginal torrhet, urinträngningar samt återkommande urinvägsinfektioner. Dessa symptom kan uppstå hos kvinnor efter klimakteriet då kroppens egen produktion av hormonet östrogen minskar.
  2013-12-12
 • Odontologisk Riksstämma
  Den 14-16 november finns vi på Odontologisk Riksstämma och Swedental på Stockholmsmässan för att träffa dig som jobbar eller studerar inom tandvårdsområdet.Välkomna till Myndighetstorget, där vi tillsammans med Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Läkemedelsverket finns på plats för att svara på dina frågor.Riksstämman äger rum på Stockholmsmässan i Älvsjö.Du hittar oss i monter A07:04
  2013-11-11
 • Nu presenteras prissänkning enligt 15-årsregeln
  Nu presenteras listan över vilka prissänkningar som förväntas genomföras till den första januari 2014 baserat på överenskommelsen mellan regeringen och Läkemedelsindustriföreningen (LIF).Enligt uppgörelsen som fattades tidigare i höst mellan regeringen och LIF ska priset sänkas på mediciner när de blir äldre än femton år.Det handlar framförallt om originalläkemedel vars första patent löpt ut men då ingen tydlig priskonkurrens uppstått via utbytbarhet på apotek. Det är ett stort antal produkter vars sammanlagda försäljning motsvarar drygt 7 miljarder kronor.
  2013-11-08
 • Uppdrag om medicinteknik utökas
  TLV har fått i uppdrag av regeringen att utöka försöksverksamheten med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter.Uppdraget handlar om att göra minst två utvärderingar av nya produktgrupper, varav den ena ska bestå av produkter som används för behandling av kroniskt sjuka patienter.Produktgrupperna utses av TLV, men de ska befinna sig i olika stadier av produktlivscykeln, där minst en grupp ska bestå av produkter med ny och innovativ teknik.Den första delen av uppdraget ska vara klar den 30 april 2014 och omfattar produkter med ny och innovativ teknik. Den andra delen av uppdraget ska redovisas den 15 december 2014 och gäller en produktgrupp med produkter som används för behandling av kroniskt sjuka patienter.Slutredovisningen ska lämnas till Socialdepartementet senast den 31 december 2014.
  2013-10-21
 • Tillfälligt förhöjd ersättning träder ikraft
  Från och med idag, 1 oktober, höjer vi tillfälligt den extra ersättningen till apoteken för generiska läkemedel samt för utbytbara läkemedel med generisk konkurrens, från 10 kronor till 13 kronor. Det gör vi för att kompensera för tidigare felaktiga utbetalningar till apoteken.Den tillfälliga höjningen innebär att ytterligare tre kronor läggs till utförsäljningspriset mellan 1 oktober 2013 och 31 december 2014. Höjningen beror på att apoteken fått fel handelsmarginal för vissa läkemedel mellan november 2009 och maj 2012.För en patient som inte når upp till gränsen för högkostnadsskyddet innebär den tillfälliga höjningen av handelsmarginalen att man kan få betala högst 60 kr mer för receptbelagda läkemedel under ett år. För de flesta som hämtar ut receptbelagda läkemedel på apotek blir kostnaden betydligt lägre än så. Den uteblivna marginalen har medfört att patienterna har haft lägre kostnader för läkemedel mellan 1 november 2009 och 31 maj 2012.
  2013-10-01
 • TLV deltar på nationella prioriteringskonferensen i Gävle
  Sjunde nationella prioriteringskonferensen bjuder på fördjupade möten mellan aktörer, debatt, dialog och praktiska erfarenheter från pågående prioriteringsarbeten runt om i landet.Temat för årets konferens är "Ansvar för prioriteringar i ett nytt hälso- och sjukvårdslandskap" och äger rum 21-22 oktober 2013 i Konserthuset i Gävle.Konferensen bjuder på fördjupade möten mellan aktörer, debatt, dialog och praktiska erfarenheter från pågående prioriteringsarbeten runt om i landet. Hör till exempel "Nya dyra läkemedel – var ligger prioriteringsansvaret?" Debatt med Jan Liliemark, SBU, Stefan Back, Landstinget Gävleborg, Anders Blanck, LIF,Elisabeth Wallenius, Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Niklas Hedberg, TLV samt Per Carlsson, Prioriteringscentrum.Arrangör för konferensen är Prioriteringscentrum, Linköpings universitet och Landstinget Gävleborg.För mer information, program och anmälan, se länk till höger på sidan.
  2013-09-19
 • AstraZeneca gick ut med missvisande information om läkemedlet Atacand
  Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL, anser i likhet med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att AstraZeneca gått ut med missvisande information till läkare. Företaget uppmanas nu av NBL att ändra sin läkemedelsinformation och åläggs en avgift på 90 000 kronor.AstraZeneca skrev i ett brev till läkare att de kunde erbjuda patienterna att fortsätta ta blodtrycksmedicinen Atacand, eftersom man justerat priset till att motsvara årskostnaden för högkostnadsskyddet. TLV ansåg att detta var missvisande och anmälde till NBL. I sitt beslut slår nu NBL fast att AstraZeneca handlat i strid mot god sed på läkemedelsinformationens område. Enligt NBL har Astra Zeneca felaktigt förmedlat intrycket att patienter inte behöver betala någon extra kostnad utöver den som de har för läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet.Företaget uppmanas nu av NBL att ändra sin läkemedelsinformation och åläggs att betala en så kallad NBL-avgift på 90 000 kronor för att man gått ut med missvisande information.
  2013-09-02
 • Ny föreskrift och handbok om tandvård
  Från den 1 september gäller en ny föreskrift, en ny handbok och nya referenspriser för tandvård.Den nya Föreskriften (TLVFS 2013:2) är ett omtryck av tidigare gällande föreskrift och innehåller några mindre justeringar och förtydliganden i ersättningsreglerna och åtgärdslistan för tandvårdsstödet.Liksom tidigare år har en omräkning av referenspriserna gjorts utifrån index.Nu finns också den nya versionen, 5.0, av handboken tillgänglig. Handboken tar upp delar i föreskriften på ett mer lättillgänglig sätt och innehåller många kliniska exempel.
  2013-09-02
 • Beslut om bidrag till apotek i glesbygd
  TLV har beslutat om hur bidraget till apotek i glesbygd ska utformas. Syftet med bidraget är att skapa förutsättningar för en god apotekstäckning i glesbygden.Apoteken ska ansöka om bidrag senast den 1 mars 2014 för verksamhetsåret 2013. Bidrag kommer att betalas ut under andra kvartalet 2014, efter att TLV prövat samtliga ansökningar.Bidraget beräknas utifrån försäljningen av receptbelagda läkemedel på apoteket. Det finns en takkonstruktion som baseras på apotekets lönsamhet för hela verksamheten. Detta för att inget apotek ska bli överkompenserat.Beräkningen av bidraget regleras i föreskriften "Bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse."
  2013-09-02
 • Patienter får svar om utbyte av läkemedel i nytt informationsmaterial
  – Många patienter har frågor om utbytet och därför har vi tagit fram ett material som kan användas av både förskrivare och apotekspersonal. Vi vill underlätta för dem att förbereda patienterna och skapa en trygg situation för dem kring det generiska utbytet, säger Inger Erlandsson, TLV och Catarina Bernet, Läkemedelsverket.Informationsmaterialet består av flera delar. En del är kortfattat och ger svar på de vanligaste frågorna. En annan del är mer djupgående. Materialet finns på TLV:s och Läkemedelsverkets hemsidor och får användas fritt, att länka till, trycka eller skriva ut.En del av informationen om läkemedelsbehandlingen– Patienter måste få information om det generiska utbytet för att läkemedelsbehandlingen ska bli rätt. Här har både apotekspersonalen och förskrivarna viktiga roller. Med en samstämmig information om bytet genom hela vårdkedjan går det att förebygga oro, missförstånd och oklarheter för patienten kring det generiska utbytet, säger Inger Erlandsson och Catarina Bernet.Informationsmaterialet består av:
  • En folder för patienter
  • Kunskapsunderlag för fördjupad information, dels för förskrivare, dels för farmaceuter
  • Faktablad med en sammanfattning, dels för förskrivare, dels för farmaceuter
  • En affisch i två format.
  I samråd med flera organisationerAllt material är framtaget i samråd med patientorganisationer, pensionärsföreningar, landstingen, Svenska Läkaresällskapet, apoteksaktörer, Apotekarsocieteten genom Läkemedelsakademin och Sveriges apoteksförening. Informationen bygger på aktuella författningar och vägledningar, forskningsresultat och andra studier och rapporter samt intervjuer och underlag från Läkemedelsupplysningen.Ingen ska behöva betala mer än nödvändigtLäkemedel byts ut enligt reglerna för det generiska utbytet för att ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel - varken patienter eller samhället. Tack vare den generiska konkurrensen och att apoteken byter ut läkemedel frigörs flera miljarder kronor per år.Mässan för Apotek och egenvård pågår 3-4 september på Kistamässan. Där presenterar TLV och Läkemedelsverket det nya informationsmaterialet i sin monter och på ett seminarium. Välkommen till vår monter A:48.
  2013-08-30
 • Ny medicin mot akne ingår i högkostnadsskyddet
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att ett nytt läkemedel mot svår akne ska ingå i förmånen.– Vi har prioriterat det här ärendet för att patienter inte ska hamna i kläm, säger Sofia Wallström, generaldirektör på TLV.Läkemedlet Roaccutan har länge använts mot svår akne. Roaccutan kan dock orsaka allvarliga fosterskador och har därför inte varit godkänt i Sverige, utan endast kunnat skrivas ut på licens från Läkemedelsverket.I somras godkände Läkemedelsverket ett nytt likvärdigt läkemedel - Isotretinoin Orifarm - mot svår akne. Detta ledde till att Roaccutan inte längre fick skrivas ut på licens till nya patienter. Dessutom fanns det heller inget likvärdigt läkemedel mot akne som omfattades av högkostnadsskyddet. Patienter riskerade därmed att få betala hela kostnaden för sin medicin själva eller vänta tills TLV fattat ett beslut.– Vi agerade skyndsamt och på första nämndmöte efter sommaruppehållet konstaterade man att det nya läkemedlet är kostnadseffektivt och ska ingå i förmånen, säger Sofia Wallström.
  2013-08-29
 • Nya ledamöter i TLV:s insynsråd
  Den 17 augusti får TLV:s insynsråd nya ledamöter.Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i TLV:s insynsråd:
  • Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne
  • Sten Boström, intressepolitisk ombudsman för hälso- och sjukvårdsfrågor på PRO
  • Fredrik Löndahl, ordförande i Svenska Diabetesförbundet
  • Carola Lemne, vd och koncernchef för Praktikertjänst
  Carola Lemne och Sten Boström var ledamöter i insynsrådet även under föregående period.Ledamöterna är förordnade från den från och med 17 augusti och tillsvidare, dock längst till och med 16 augusti 2016.
  2013-08-14
 • Kunskapsunderlag samt beslut om subvention av Adcetris
  TLV har fattat beslut om subvention av Adcetris samt tagit fram ett kunskapsunderlag om Adcetris i det så kallade klinikläkemedelsprojektet.Kunskapsunderlag till landstingen om AdcetrisKlinikläkemedelsprojekt ingår som en del av den nationella läkemedelstrategin för att utveckla en långsiktigt hållbar prissättnings-, prioriterings- och finansieringsmodell för samtliga läkemedel. NLT-gruppen (Nya Läkemedelsterapier) väljer ut vilka läkemedel som ska utvärderas i klinikläkemedelsprojektet och Adcetris är ett av dem.NLT-gruppen (Nya läkemedelsterapier) är tillsatt på uppdrag av Sveriges landstingsdirektörer. Gruppen värderar nya läkemedelsterapier och ger rekommendationer i läkemedelsfrågor till landstingen. Inom projektet fattar TLV inte några beslut om läkemedel ska ingå i högkostnadsskyddet. Avsikten med de hälsoekonomiska bedömningarna är att NLT-gruppen ska få ett bättre underlag för sina rekommendationer och att landstingen ska kunna fatta bättre beslut.Beslut om att Adcetris ska ingå i högkostnadsskyddetSamtidigt som TLV fick i uppdrag av NLT-gruppen att ta fram ett kunskapsunderlag för Adcetris, ansökte företaget om att läkemedlet ska ingå i högkostnadsskyddet.För Adcetris har vår expertnämnd, Nämnden för läkemedelsförmåner, fattat ett beslut att Adcetris ska ingå i högkostnadsskyddet.Länkar till kunskapsunderlaget samt subventionsbeslutet på finns till höger.
  2013-06-28
 • TLV får regeringsuppdrag om nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet
  Regeringen har gett TLV i uppdrag att ta fram en nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet från den 1 juli 2008. Uppdraget ska redovisas senast 28 februari 2014. Beskrivningen ska särskilt jämföra priser för olika typer av tandvårdskonsumtion och ta hänsyn till patienternas socioekonomiska faktorer så som inkomst och utbildningsnivå.
  2013-06-28
 • Sex nya vetenskapliga råd inom medicin på TLV
  TLV knyter till sig ytterligare sex vetenskapliga råd, bland annat inom barnmedicin och vårdetik. De vetenskapliga råden bidrar med sin kunskap och erfarenhet för kvalitet i besluten, säger Lisa Landerholm, vetenskaplig koordinator på TLV.TLV har nu sammantaget 14 vetenskapliga råd inom medicin och nio inom tandvård. Vi vänder oss till dem vid behov inför att vi till exempel beslutar om subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.De nya vetenskapliga råden representerar områdena etik, läkemedelsnära förbrukningsartiklar, epidemiologi, barnmedicin, allmänmedicin och neurologi.Följande personer har utsett till vetenskapliga råd:Anna Blommengren
  Läkemedelsnära förbrukningsartiklar - Sjuksköterska Neurokirurgiska kliniken, sektionsansvarig, neurokirurgisk omvårdnad Karolinska universitetssjukhuset, Solna
  Björn Wettermark
  Epidemiologi - Docent i läkemedelsepidemiologi vid Karolinska institutet, apotekare, chef för enheten för Uppföljning och utvärdering, Utvecklingsavdelningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting
  Ingmarie Skoglund
  Allmänmedicin - Läkare med specialistkompetens i allmänmedicin, distriktsläkare, medicine doktor, Södra Torgets vårdcentral, Borås samt Avdelningen för allmänmedicin vid Institutionen för Samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs Universitet.
  Jesper Petersson
  Neurologi - Läkare med specialistkompetens i neurologi, docent, överläkare, verksamhetschef, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne
  Lars Sandman
  Etik - Professor i vårdetik, Högskolan i Borås samt Prioriteringscentrum, Linköpings universitet
  Synnöve Lindemalm
  Barnmedicin - Läkare med specialistkompetens i barnmedicin och klinisk farmakologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

  2013-06-27
 • Beslut om tillfälligt förhöjd ersättning till apoteken
  Apoteken har inte fått rätt handelsmarginal för vissa läkemedel mellan november 2009 till maj 2012. En återbetalning kommer att ske genom att vi tillfälligt höjer ersättningen från 10 kronor till 13 kronor på generiska läkemedel samt för utbytbara läkemedel med generisk konkurrens.Orsaken till den uteblivna ersättningen är ett fel vid införandet av de tekniska rutinerna på TLV då regelverket trädde i kraft. Ersättningen uteblev då för läkemedel som inte är utbytbara, men klassificerade som generiska läkemedel.Den uteblivna ersättningen har medfört att patienterna och landstingen har haft lägre kostnader än vad som var avsett för läkemedel mellan 1 november 2009 och 31 maj 2012.En höjd ersättning innebär att patienterna och landstingen mellan oktober 2013 och december 2014 kommer att få betala högre priser för generiska läkemedel samt för utbytbara läkemedel med generisk konkurrens.För en patient som inte når upp till gränsen för högkostnadsskyddet, innebär den tillfälliga höjningen av handelsmarginalen att man kan få betala högst 6o kr mer på ett år för receptbelagda läkemedel. För de flesta som hämtar ut receptbelagda läkemedel på apotek blir kostnaden betydligt lägre än så. Detta gäller under oktober 2013-december 2014.Den uteblivna ersättningen är 189 miljoner kronor och motsvarar cirka 1,7 % av den totala handelsmarginalen.De ökade kostnader för landstingen beräknas bli totalt cirka 115 miljoner kronor för 2013 och 2014.Den högre ersättningen ska gälla mellan oktober 2013 och december 2014.
  2013-06-26
 • TLV utesluter originalläkemedlet Vagifem ur högkostnadsskyddet
  På grund av det höga priset utesluter TLV originalprodukten Vagifem vaginaltablett ur högkostnadsskyddet. Majoriteten av parallellimporterat Vagifem kvarstår dock efter att företagen valt att sänka sina priser. Därmed kommer samtliga läkemedel i omprövningen av lokala östrogener även i fortsättningen att finnas inom högkostnadsskyddet. Besluten frigör cirka 25 miljoner kronor per år.– Vi anser att priserna på Vagifem vaginaltablett är för höga. Företaget som marknadsför originalläkemedlet Vagifem 10 mikrogram har inte kunnat visa att produkten har bättre medicinsk effekt än det billigaste behandlingsalternativet Ovesterin vaginalkräm, trots att Vagifem kostar nästan fyra gånger så mycket, säger Karin Melén som är medicinsk utredare på TLV.Övriga behandlingsalternativ, Ovesterin vaginalkräm, Ovesterin vagitorium, Oestriol peroral tablett samt Oestring vaginalinlägg kvarstår i högkostnadsskyddet efter TLV:s omprövning.Läkemedlen som TLV omprövat används vid behandling av lokala östrogenbristsymptom så som vaginal torrhet, urinträngningar och återkommande urinvägsinfektioner. Dessa symptom kan uppstå hos kvinnor efter klimakteriet då kroppens egen produktion av hormonet östrogen minskar.
  2013-06-19
 • Sänkta priser på infertilitetsläkemedel frigör 25 miljoner om året
  I samband med att TLV omprövat läkemedel som innehåller FSH och LH har företagen som marknadsför de två dyraste produkterna, Puregon och Gonal-f, valt att sänka sina priser med cirka 25 procent. En sänkning som frigör omkring 25 miljoner kronor per år.Efter prissänkningarna kvarstår samtliga infertilitetsläkemedel som omprövats i högkostnadsskyddet med begränsning förutom Luveris som utesluts. Begränsningen innebär att läkemedlen inte subventioneras vid äggfrysning av sociala skäl.– Vi bedömer att läkemedelsbehandling som sker utan medicinsk orsak inte bör finansieras med allmänna medel och därför har vi infört en begränsning för alla FSH-preparat. Begränsningen innebär att läkemedlen inte subventioneras vid äggfrysning av så kallade sociala skäl, säger Laila Sjöström, medicinsk utredare på TLV.Priserna på läkemedel som innehåller FSH och LH (två hormoner som påverkar könskörtlarna) och som används vid ofrivillig barnlöshet har varierat stort. TLV anser att det inte är visat att det finns skillnader i effekt mellan läkemedlen och ser dem som likvärdiga. Därmed finns det ingen anledning för priserna att skilja sig åt.
  Luveris har inte sänkt sitt pris och utesluts därför ur högkostnadsskyddet. Övriga omprövade infertilitetsläkemedel kvarstår. Besluten träder i kraft den 1 oktober 2013.
  FaktaÄggfrysning av sociala skäl innebär att friska kvinnor behandlas med FSH-läkemedel för att kunna spara ägg för eventuella framtida behov utan att det finns direkt medicinska skäl för behandlingen.FSH och LH är två hormoner som påverkar könskörtlarna. De läkemedel som ingått i omprövningen är Menopur (FSH+LH), Bravelle (FSH), Fostimon (FSH), Gonal-f (FSH), Puregon (FSH) och Luveris (LH).
  2013-06-19
 • I dag börjar Sofia Wallström som ny generaldirektör på TLV
  – Från tidigare uppdrag har jag fått en god inblick i TLV:s verksamhet som handlar om att få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till läkemedel, tandvård och apotek. Nu ser jag fram emot att också få lära känna verksamheten från insidan och leda fortsatt utveckling av myndighetens arbete, säger Sofia Wallström som i dag tillträder som ny generaldirektör på TLV.Sedan 2011 har Sofia Wallström haft regeringens uppdrag att utreda prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet.Hon har också ett förflutet i Regeringskansliet, bland annat som huvudsekreterare i tandvårdsutredningen. Därtill har hon varit gruppchef och departementsråd inom enheten för hälso- och sjukvård vid Socialdepartementet, där hon bland annat arbetat med att genomföra omregleringen av apoteksmarknaden.Närmast kommer Sofia Wallström från en tjänst som länsråd på Länsstyrelsen i Västmanlands län.Sofia Wallströms förordnande gäller fram till den 31 maj 2019.
  2013-06-18
 • Förslag på stöd till apotek i glesbygd
  TLV har skickat ut remissen "Bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse". Förslaget innehåller en modell för hur bidrag till apoteken i glesbygd ska utformas.Bidraget ska, tillsammans med apoteksombuden och ökade möjligheter att beställa sina läkemedel via e-tjänster, skapa god tillgång till läkemedel även i glesbygd. Stödet ska bidra till att de glesbygdsapotek som idag går med förlust, eller har låg lönsamhet, ska vilja fortsätta driva sina verksamheter, säger Inger Erlandsson, avdelningschef för apoteksavdelningen på TLV.Apoteken ska ansöka om bidrag för 2013 senast 1 mars 2014. Utbetalning sker andra kvartalet 2014. Baserat på försäljningsuppgifter för 2011, beräknas sammanlagt 57 apotek dela på som mest 20 miljoner kronor.Kriterierna som regeringen har satt upp för att ett apotek ska få bidrag är att det ligger mer än tjugo kilometer från ett annat apotek. Det ska även ha försäljningsintäkter av receptbelagda läkemedel som uppgick till minst en miljon kronor, men inte mer än tio miljoner kronor.Utifrån detta har TLV tagit fram ett förslag på föreskrifter där bidraget beräknas utifrån försäljningen av receptbelagda läkemedel på apoteket. För att inget apotek ska bli överkompenserat, finns ett tak i modellen baserad på apotekets lönsamhet för hela verksamheten.I samband med försäljningen av apotek som genomfördes 2009, tecknade säljaren Apoteket Omstrukturering AB avtal med fyra av de företag som köpte apotek. Avtalet innebar att 110 apotek i huvudsak i glesbygd skulle drivas vidare i minst tre år från köpet. Avtalen löpte ut under första halvåret 2013. Utifrån regeringens förordning (SFS 2013:80) om bidrag till öppenvårdsapotek av allmänt ekonomiskt intresse, har TLV fått i uppdrag att ta fram föreskrifter.Remisstiden går ut den 31 juli. Föreskriften träder ikraft 1 oktober.
  2013-06-14
 • Ändringar i tandvårdsstödet den 1 september 2013
  Den 1 september införs några mindre justeringar och förtydliganden i ersättningsreglerna och åtgärdslistan för tandvårdsstödet.Liksom tidigare år har en omräkning av referenspriserna gjorts utifrån index.Beloppsgränserna i högkostnadsskyddet på 3.000 respektive 15.000 kronor kommer inte att räknas om till den 1 september.Läs mer via länk till höger på sidan.
  2013-06-13
 • Nya regler sänkte kostnaden för läkemedel med 99 miljoner
  Tack vare att nya regler fick fullt genomslag under 2012 har resurser frigjorts som kan användas till andra angelägna ändamål inom hälso- och sjukvården. Det framgår av TLV:s årsredovisning.Det handlar om reglerna om takpriser som innebär att priset på originalläkemedel korrigeras nedåt med 65 procent drygt ett halvår efter att konkurrensen inträtt. Det nya priset bildar sedan ett tak i sin utbytesgrupp. Sammanräknat ger detta minskade kostnader inom förmånssystemet på cirka 99 miljoner kronor per år.TLV visar också i sin årsredovisning att flera så kallade omprövningar av subventionerade läkemedel lett till att läkemedelsbolag har sänkt sina priser. Exempelvis ledde vår omprövning av det smärtlindrade preparatet Oxikodon till att företaget kom in med en ansökan om prissänkning. Läkemedelskostnaden sänktes genom detta med 65 miljoner kronor.– TLV arbetar för att de skattepengar som går till läkemedel ska ge så mycket hälsa som möjligt, säger generaldirektör Anna Märta Stenberg.Detta är några exempel som tas upp i årsredovisningen för 2012 som överlämnats till regeringen. I årsredovisningen redogör vi också för TLV:s arbete på apoteksområdet. Uppdraget innebär att skapa förutsättningar för god service och tillgänglighet på apotek. Det gör vi bland annat genom apotekens handelsmarginal och vår tillsyn över apoteksmarknaden.TLV är också den myndighet som beslutar om vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård. Under 2012 har vi gjort ytterligare förbättringar i tandvårdsstödet så att fler behandlingar ingår i högkostnadsskyddet.Du hittar vår årsredovisning genom att klicka på länken till höger.
  2013-05-27
 • Lanseringsdatum klart för TLV:s nya e-tjänst
  Vi har kommit överens med leverantören om ett nytt lanseringsdatum för TLV:s nya e-tjänst för ansökan om pris och subvention. Planerat lanseringsdatum är nu den 14 februari 2014.På grund av tekniska problem har tjänsten blivit försenad i två omgångar.Avsikten med den nya e-tjänsten är bland annat att förenkla ansökningsförfarandet om pris och subvention med bibehållen hög säkerhet.Fram tills den nya e-tjänsten är lanserad, står nuvarande ansökningsförfarande kvar, det vill säga ansökan via dagens e-tjänst samt via pappersblankett.Operativsystem och webbläsareDen nya e-tjänsten kommer att stödjas av följande operativsystem och webbläsare:
  • Firefox 20 för operativsystemen: Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7 och Windows 8
  • Internet Explorer 9 för operativsystemet Windows 7
  • Internet Explorer 10 för operativsystemen Windows 7 och Windows 8

  2013-05-17
 • Delrapport om medicinteknikprojekt
  Idag har TLV skickat in en delrapport till regeringen. I rapporten redogör vi för hur långt vi har kommit i vårt uppdrag om medicinteknik.TLV fick under våren 2012 ett regeringsuppdrag att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Verksamheten bedrivs som en försöksverksamhet och omfattar fem produktgrupper, insulinpumpar, kontinuerlig glukosmätning, implanterbar defibrillator, hemblodtrycksmätning samt luftdusch för astmatiker.Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2013. Slutredovisningen ska bestå av dels kunskapsunderlag i form av hälsoekonomiska bedömningar av de utvalda medicintekniska produktgrupperna, dels en bedömning av om försöksverksamheten bör permanentas och hur den i så fall bör utformas.I delrapporten som vi nu har skickat in till regeringen framgår hur långt vi har kommit, vilka vi har samrått med, preliminära ställningstaganden samt kvarstående frågeställningar. TLV anser att verksamheten bör bli permanent, det kommer bland annat att bidra till att användningen av medicintekniska produkter på sikt ska kunna bli mer kostnadseffektiv och likvärdig över hela landet.
  2013-04-30
 • Produktens livslängd bör inte ensamt avgöra vad som är en förbrukningsartikel
  Högsta förvaltningsdomstolen ska snart avgöra om vissa delar av MiniLink-systemet är förbrukningsartiklar och ska ingå i läkemedelsförmånerna. TLV anser inte att en produkts livslängd bör vara det enda som avgör den frågan eftersom det skulle kunna få olyckliga konsekvenser.– Om högsta förvaltningsdomstolen endast ser till en produkts livslängd kan det exempelvis innebära att också insulinpennor har för lång livslängd för att fortsätta ingå i förmånssystemet. Detta vore olyckligt för patienterna och kan inte heller ha varit den ursprungliga tanken med lagstiftningen, säger Niklas Hedberg som är chef för avdelningen för nya läkemedel på TLV.Tidigare instanser har fäst stor vikt vid produktens livslängd. Någon tydlig gränsdragning har inte gjorts men förvaltningsrätten har ansett att fyra års livslängd är för långt för att produkten ska kunna vara en förbrukningsartikel.TLV har nyligen prövat en ansökan för en utvecklad variant av Sen-serter, Enlite serter. TLV anser, baserat på den information som i samband med den nya ansökan skickats in till myndigheten, att Enlite serter är nödvändig för kontroll av medicinering. Därmed uppfyller Enlite serter förmånslagens kriterier för att betraktas som en förbrukningsartikel. Detta innebär en förändring av TLV:s tidigare ståndpunkt och TLV avser inte längre föra talan mot Sen-serter i domstolen.– Vi anser att det är viktigt att göra en sammanvägd bedömning av produktens karaktär och egenskaper, till exempel om produkten är av enkel beskaffenhet, samt om den kan återanvändas av en annan patient. Det är också viktigt att titta på om produkten kan användas av patienten själv och om den är elektronisk och innehåller komplicerad teknik, säger Niklas Hedberg.MinikLink är ett system för kontinuerlig glukosmätning och de olika delkomponenterna har olika livslängd och komplexitet och ska bedömas var för sig. En av de komponenter i systemet som har längst livslängd är den så kallade Sen-sertern. Den används för att sätta fast sensorn i MiniLink-systemet på kroppen.Enligt TLV:s bedömning är den inte bara nödvändig för kontroll av medicinering. Den är också nödvändig för att kunna använda något som är en förbrukningsartikel, nämligen engångsprodukten Enlite sensor. Sen-sertern är också av en så enkel beskaffenhet att TLV anser att den är en förbrukningsartikel, trots att den har en livslängd på drygt två år.MiniLink-sändaren har en livslängd på cirka ett år men är en komplex elektronisk produkt. TLV anser därför att själva sändaren inte kan betraktas som en förbrukningsartikel.Lagen om läkemedelsförmånerFörmånssystemet omfattar bland annat läkemedel och förbrukningsartiklar. I lagen finns ingen tydlig definition av vilka produkter som kan betraktas som förbrukningsartiklar. I lagens förarbeten nämns injektionspistoler och sprutor, samtidigt sägs att produkterna måste ersättas med ett visst intervall och att blodglukosmätare av den anledningen inte kan betraktas som förbrukningsartiklar. Om det enbart är en produkts livslängd som ska vara avgörande för om den kan betraktas som en förbrukningsartikel framgår emellertid inte.
  2013-04-26
 • Sofia Wallström blir ny generaldirektör på TLV
  Regeringen har utsett Sofia Wallström till ny generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.– Det känns tryggt att lämna över stafettpinnen till en person som är så förtrogen med vår verksamhet. Sofia har inte bara arbetat som utredare i läkemedel- och apoteksutredningen utan har också ett förflutet i regeringskansliet som huvudsekreterare i tandvårdsutredningen och som samordnare för omregleringen av apoteksmarknaden, säger Anna Märta Stenberg, tf generaldirektör på TLV.Sofia Wallström kommer närmast från en tjänst som länsråd på länsstyrelsen i Västmanlands län. Sedan 2011 har hon haft på regeringens uppdrag att utreda prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet. Sofia Wallström har tidigare arbetat som gruppchef och departementsråd inom enheten för hälso- och sjukvård vid Socialdepartementet.Sofia Wallström tillträder sin tjänst som generaldirektör på TLV den 24 juni.
  2013-04-26
 • Läkare kan frigöra miljonbelopp genom att följa reglerna
  För vissa läkemedel kan förändrade förskrivningsvanor minska kostnaderna betydligt om förskrivarna blir bättre på att följa subventionsbegränsningarna. Exempelvis skulle kostnaderna för läkemedlet Lyrica kunna minska med minst tio miljoner kronor per år om alla landsting följde begränsningen lika bra som Värmland, Västerbotten och Uppsala län.– Vår uppfattning är att många produkter förskrivs ansvarsfullt ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv. Men vissa läkemedel behöver vi och landstingen titta närmare på, säger Love Linnér, projektledare på TLV.Drygt tio procent av alla läkemedel som säljs inom högkostnadsskyddet har någon form av subventionsbegränsning. TLV har i samarbete med landstingen undersökt hur väl ett antal begränsningar följs.Målet med projektet är att öka medvetenheten om hur väl enskilda begränsningar fungerar eftersom det frigör pengar som kan användas till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården. Ett annat mål är att TLV ska få större kunskap om vilka begränsningar som fungerar samt få underlag till eventuella omvärderingar av enskilda subventionsbeslut.De läkemedel/läkemedelsgrupper som analyseras är:
  • Lyrica
  • Targiniq
  • Palexia Depot
  • Långverkande insulinanaloger
  • Läkemedel vid höga blodfetter
  • Nya antidepressiva läkemedel
  • Nya läkemedel vid diabetes typ 2 - inkretinläkemedel
  • Remodulin
  Begränsad subventionTLV beslutar, i vissa fall, att ett läkemedel ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet endast för ett visst användningsområde eller en viss patientgrupp, så kallad begränsad subvention. I dessa fall har läkemedlets pris och effekt endast visat sig vara kostnadseffektiva för det avgränsade användningsområdet eller den specifika patientgruppen.Subventionsbegränsningarna formuleras olika men innebär ofta att läkemedel med liknande effekt men med lägre kostnad bör prövas innan det begränsade läkemedlet sätts in.
  2013-04-24
 • Läkare missar att upplysa patienter om att läkemedel kan bytas ut på apotek
  Drygt åtta av tio som skriver ut läkemedel talar inte alltid om för sina patienter att deras medicin kan komma att bytas ut på apotek. Det visar en ny undersökning som TLV presenterar i dag.– För att patienterna ska känna sig trygga och för att minska risken för oklarheter kring utbytet av läkemedel på apotek är det viktigt att informationen förbättras, säger Martin Forsberg, kommunikationschef på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.TLV:s undersökning visar att åtta av tio av de som skriver ut läkemedel inte alltid talar om att utbyte kommer att ske på apotek. Undersökningen visar också att informationen från apotekspersonal kan bli bättre. Apotekspersonal har enligt lag ansvar för att informera patienterna när deras medicin byts ut. TLV gör bedömningen att även läkare och andra förskrivare som skriver ut läkemedel har ett ansvar för att informera patienten om utbytet, men att det behöver tydliggöras för dessa yrkesgrupper.En kritik som riktas mot utbytet av läkemedel är att det kan leda till oro, dubbelmedicinering och följsamhetsproblem för patienterna. Detta är dock problem som kan följa av all läkemedelsbehandling. I vilken utsträckning dessa problem uppkommer enbart på grund av utbytet är inte känt.– Läkare och andra som skriver ut läkemedel, samt även apotekspersonal, spelar en avgörande roll när det gäller att förebygga oro och osäkerhet hos patienterna i samband med utbytet. Det är dessa yrkesgrupper som möter patienterna och kommunicerar med dem om utbytet. De har också möjlighet att individuellt förhindra utbyte vid risk för felmedicinering, säger Martin Forsberg.Enligt undersökningen anser i princip alla förskrivare och apotekspersonal att utbytbara läkemedel är lika effektiva som originalläkemedel. En stor del av de svarande i bägge grupperna anser också att generiska läkemedel inte orsakar fler eller värre biverkningar. Dessutom tar de själva lika gärna generiska läkemedel som originalläkemedel. En annan viktig fördel som förskrivare och apotekspersonal pekar på är att generiskt utbyte kan frigöra resurser till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården.Av undersökningen framgår också att både apotekspersonal och förskrivare har bristande kunskap om systemet med generiskt utbyte.– Vi har därför inlett ett samarbete med Läkemedelsverket för att öka kunskapen och förbättra informationen. Tillsammans tar vi fram informationsmaterial som riktar sig till patienter, läkare och andra som skriver ut läkemedel, samt till apotekspersonal. Syftet med projektet är att patienterna ska få samstämmig information om utbytet både hos läkaren och på apotek, så att de känner sig trygga och vet hur de ska använda sina läkemedel. Då får vi ett ännu mer patientsäkert och effektivt utbyte som frigör pengar till annan angelägen sjukvård, säger Martin Forsberg.Fakta om det generiska utbytetDet generiska utbytet innebär att apoteken måste erbjuda patienten det likvärdiga läkemedel med lägst pris som ingår i högkostnadsskyddet. På så sätt frigörs pengar som kan användas till annan angelägen sjukvård. Utan generiskt utbyte skulle de läkemedel vi använder idag kosta samhället åtta miljarder kronor mer varje år. Det motsvarar exempelvis kostnaden för att driva 300 vårdcentraler.Faktaruta om undersökningenTLV genomförde i höstas en webbenkät tillsammans med Statistiska centralbyrån, SCB för att få kunskap om hur läkare och andra förskrivare samt apotekspersonal ser på utbytet av läkemedel på apotek, läkemedelskostnader och kostnadseffektivitet. Totalt skickades enkäter ut till drygt 1 200 förskrivare och till 2 700 medarbetare på apotek. Svarsfrekvensen var 45 procent för apoteksenkäten och 33 procent för förskrivarenkäten.
  2013-04-24
 • Apotekens avgift till Apotekens Service höjs
  Den avgift som apoteksaktörerna ska betala till Apotekens Service AB höjs 1 maj från 2 kronor till 2,10 kronor per receptorderrad.Avgiften höjs för att täcka en del av Apotekens Service underskott och för att skapa stabila förutsättningar för en övergång av bolagets verksamhet till myndighet.Det återstående underskottet ska kunna hanteras utan allt för omfattande besparingar hos Apotekens Service AB. Vi har nu skapat förutsättningar för en avgiftsnivå som är hållbar på längre sikt, säger Inger Erlandsson, chef för apoteksavdelningen på TLV.Från 1 januari 2014 ombildas Apotekens Service till en myndighet som bland annat kommer att ha till uppgift att besluta om den aktuella avgiften.Fakta om Apotekens Service ABApotekens Service AB ansvarar bland annat för receptregistret, läkemedelsförteckningen och högkostnadsdatabasen som används vid expediering av recept på apotek. I dag betalar apoteken avgiften till Apotekens Service AB per receptorderrad och per läkemedels- eller varuförpackning som förbrukats i dosdispenseringen.
  2013-04-19
 • Missvisande information om läkemedlet Atacand
  TLV anser att AstraZeneca gått ut med missvisande information till läkare. I ett brev säger AstraZeneca att läkarna nu kan erbjuda patienterna att fortsätta ta blodtrycksmedicinen Atacand, eftersom man justerat priset till att motsvara årskostnaden för högkostnadsskyddet.- Vi anser att informationen är försåtlig och förleder läsaren att tro att patienten inte kommer att behöva betala mer än för högkostnadsskyddet. Men det kan mycket väl bli extra kostnader eftersom patienter kan stå på andra läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet, säger chefsjurist Leif Lundquist.Även om AstraZeneca senare gått ut med ett förtydligande anser TLV att AstraZeneca handlat i strid med läkemedelsbranschens etiska regelverk och vill nu få detta ärende prövat av NBL, Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, eftersom frågan också är av principiellt intresse.
  2013-04-15
 • Referenspriserna utgår från kostnadsutvecklingen
  I tidningen TT-kanalen nr1/2013 i artikeln "Referenspriser diskuteras ur konkurrenssynpunkt" förekommer ett antal felaktigheter kring tandvårdsstödet. Dessa vill vi nu reda ut.TLV är den myndighet som beslutar om vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård. Vi bestämmer även om referenspriser för olika tandvårdsåtgärder.Referenspriserna har två syften, likställda både när det gäller avsikten med stödet och den praktiska funktionen. I förarbeten och i regeringens proposition 2007/08:49 om Statligt tandvårdsstöd som riksdagen beslutade om, beskrivs dessa två syften utan inbördes rangordning. Referenspriserna ska dels ligga till grund för beräkning av tandvårdsersättning, dels tjäna som vägledning för patienterna genom att ange ett jämförelsepris för vad en behandling kan kosta.Referenspriserna är baserade på kostnaderna för tandvård och beräknade utifrån bland annat tidsåtgång för olika moment, materialåtgång, normala overheadkostnader (indirekta kostnader). I beräkning finns även en rimlig marginal. Alla referenspriser för åtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet är i sin helhet kostnadsberäknade.Priserna räknas om varje årReferenspriserna har räknats om varje år i takt med kostnadsutvecklingen. Detta för att fortsatt kunna fungera som ett jämförelsepris för patienten och säkerställa att patientens ersättning inte urholkas på det sätt som skett med tidigare tandvårdssubvention. Omräkning sker enligt den modell som beslutades 2009.Statistiska centralbyrån tar fram de index över kostnadsutvecklingen som ligger till grund för omräkningen. Omräkningen har inneburit att referenspriserna har justerats upp varje år. De senaste åren har den genomsnittliga justeringen uppgått till cirka 2 procent per år.Nivån på referenspriserna påverkas inte av nivån på det anslag regeringen avsätter per år, utan utgår från kostnadsutvecklingen inom tandvårdsområdet. Det är inte regeringen, utan TLV, som beslutar om referenspriserna.
  2013-04-03
 • Skärtorsdagens öppettider
  Skärtorsdag, 28 mars, har reception och registratur öppet mellan 9 och 11.
  2013-03-22
 • Äldres hälsa lika mycket värd som yngres
  Under den senaste tiden har det varit en debatt i media kring hur vi gör när vi bedömer om ett läkemedel ska ingå i högkostnadsskyddet. Det är PRO som har reagerat på en olycklig formulering från oss som kan uppfattas som att äldres hälsa inte skulle vara lika mycket värd som yngres. Detta är definitivt inte vår uppfattning och vi beklagar den formuleringen. Vi är beredda att acceptera en mycket hög kostnad för en behandling som kan förlänga livet för svårt sjuka patienter alldeles oavsett deras ålder.Debatten har fortsatt i media, exempelvis i Aftonbladet där Stockholms sjukvårdslandstingsråd Birgitta Rydberg talade om hur äldre blir diskriminerade. Läs vår replik i Aftonbladet via länk till höger på sidan.
  2013-03-19
 • Glesbygdsstöd till apotek
  Regeringen har idag kommit med en förordning om förutsättningarna för att ett apotek ska få glesbygdsstöd. Ansökan om bidrag kommer att ske till TLV.Vi kommer nu därför att utarbeta föreskrifter om hur statsbidragets storlek ska beräknas och föreskrifter om hur förordningen ska verkställas.Tidplaneringen och föreskriftsarbetet inleds inom de närmsta veckorna.Du kan läsa förordningen på regeringens hemsida.
  2013-03-12
 • Äldres hälsa lika mycket värd som yngres - TLV kommenterar uppgifter i media
  TLV:s uppdrag är bland annat att bedöma vilka läkemedel som ska ingå i högkostnadsskyddet så att vi får ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till läkemedel. Detta gör vi för att samhällets resurser är begränsade.Prioriteringar är nödvändiga och det innebär att välja vad pengarna ska användas till och vad de inte ska användas till. Att använda pengar till ett visst ändamål innebär samtidigt att de resurserna inte kan användas till något annat.Frågan om prioriteringar har nyligen blivit aktuell på grund av att vi uttryckt oss olyckligt i ett kunskapsunderlag till SKL, Sveriges kommuner och landsting.Här kunde man få intrycket att pensionärers hälsa inte är lika mycket värd som andras vilket vi definitivt inte anser. Däremot tar vi hänsyn till om människor till följd av en läkemedelsbehandling kan börja arbeta. Detta är minst lika relevant för unga patienter som drabbats av en svår livshotande sjukdom som för äldre. Ska vi till exempel ta hänsyn till att ett barn kan ha ett helt arbetsliv framför sig istället för att vara sjukskriven? Eller ska vi inte göra det eftersom denna vinst inte uppstår för andra grupper som inte kommer att arbeta?Vi beräknar hur stor nytta en behandling har och ställer detta mot kostnaden för att kunna bedöma om det pris som läkemedelsföretaget begär är rimligt. Med nytta menar vi bland annat förbättrad livskvalitet och förlängd överlevnad och med kostnader menar vi allt som kan mätas i kronor. Framför allt handlar kostnaden om det pris som företagen begär för sina läkemedel.Det är också viktigt att påpeka att vår beräkning av kostnaden för en läkemedelsbehandling i förhållande till nyttan inte är det enda underlaget för de beslut som TLV fattar. En behandling behöver inte spara pengar för att den ska anses vara kostnadseffektiv. Vi är beredda att acceptera en mycket hög kostnad för en behandling som kan förlänga livet för svårt sjuka patienter alldeles oavsett om de har möjlighet att arbeta eller inte.
  2013-03-11
 • Leveransen av e-tjänst försenad
  Leveransen av e-tjänst för ansökan om pris och subvention är försenad. Vi har ännu inte fått ett fastställt leveransdatum för den färdiga e-tjänsten.Vi kommer informera om nytt lanseringsdatum av den nya e-tjänsten så snart vi fått besked från leverantören. Fram tills den nya e-tjänsten är lanserad står nuvarande ansökningsförfarande kvar, det vill säga ansökan via nuvarande e-tjänst eller via vanlig blankett.Avsikten med den nya e-tjänsten är bland annat att förenkla ansökningsförfarandet om pris och subvention med bibehållen hög säkerhet.Mer informationVid frågor, kontakta IT-ansvarig Tord Sjöberg på tord.sjoberg@tlv.se.
  2013-02-14
 • Remiss om ändringar i tandvårdsstödet
  TLV skickar nu ut en remiss till ett 40-tal instanser om ändringar i det statliga tandvårdsstödet.Det är ett fåtal mindre ändringar och förtydliganden som föreslås. De planeras träda i kraft den 1 september 2013, vilket är samtidigt som den årliga översynen av tandvårdsstödets referenspriser och högkostnadsnivåer.Nämnden för statligt tandvårdsstöd beräknas ta beslut om de föreslagna förändringarna i april.
  2013-02-13
 • Landstings läkemedelsavtal strider mot lagen
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, anser att det strider mot lagen att Region Skåne gjort en prisöverenskommelse med läkemedelsföretag om läkemedel som säljs på apotek och ingår i läkemedelsförmånerna.– Vi tycker att det är bra att landstingen arbetar för att åstadkomma en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Vi bedömer dock att det här sättet att göra det på inte är förenligt med lagen, säger Inger Erlandsson som är chef för apoteksavdelningen på TLV.I lagen står att TLV ska bestämma pris och subvention av läkemedel som ska säljas på apotek. I detta fall anser TLV att Region Skåne själva försökt sänka priset.TLV:s beslut resulterar i att landstingen inte kan förhandla om prisnedsättningar för de läkemedel som tillhandahålls på öppenvårdsapotek och omfattas av läkemedelsförmånerna.Region Skåne har också uppmanat läkarna att förhindra utbyte av läkemedel. TLV menar att det inte är förenligt med lagen. Enligt lagen får förskrivare bara motsätta sig utbyte av läkemedel efter bedömning i det enskilda fallet. Bedömningen ska vara grundad på medicinska skäl och inte på exempelvis ekonomiska.TLV inser att det kan finnas olika sätt att tolka lagen på och ser gärna att man ser över lagstiftningen. I annat fall återstår att få saken prövad rättsligt.BakgrundRegion Skåne skrev i våras ett avtal med läkemedelsbolaget UCB Pharma, som innebär att regionen får en återbäring på 15 procent av all försäljning av läkemedlet Cimzia för reumatiker. Priset för läkemedel inom förmånen ska dock vara detsamma i hela landet.TLV:s beslut innebär att Region Skåne inte får ingå eller förnya prisöverenskommelser av detta slag i framtiden. Region Skåne får inte heller uppmana förskrivare i regionen att motsätta sig utbyte av andra skäl än den enskilda patientens medicinska behov.
  2013-01-14
 • Välkommen till årets Läkemedelsriksdag
  Årets tema för läkemedelsriksdagen är: Barn och läkemedel– Utmaningar och möjligheter. Niklas Hedberg, chef för avdelningen nya läkemedel på TLV föreläser under rubriken "Kan en behandling få kosta hur mycket som helst?"Under dagen kommer frågor om hur man kan öka kunskapen om barns läkemedel och stödja en bättre läkemedelsanvändning diskuteras.Samtalen kommer även att kretsa kring frågor om hur man ska hantera de eventuellt ökade kostnaderna för barnanpassade läkemedel, hur informationen ska göras tillgänglig och hur kunskapen ska nå ut i vården samt hur man bäst gör långtidsuppföljning av effekt och säkerhet.Moderator är Gisela Dahlqvist från Umeå universitet.Läkemedelsriksdagen 2013 är ett samarrangemang mellan Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, SBU, TLV och Läkemedelsakademin.Tid och plats:
  • Tisdagen den 5 mars 2013, klockan 8.30-16.45
  • City Conference Centre, Stockholm
  Anmäl dig redan idag till Läkemedelsriksdagen 2013 via länk till höger på sidan.
  2013-01-11
 • Nya rapporter visar att utbytet av läkemedel på apotek leder till låga priser
  Två färska rapporter visar att det svenska systemet för utbyte av läkemedel på apotek leder till låga priser. Priserna i Sverige på utbytbara mediciner som har konkurrens är cirka 40 procent lägre än i Norge. Det genomsnittliga priset på utbytbara läkemedel har dessutom sjunkit sedan omregleringen av apoteksmarknaden.– Vi har nått målet att priserna för läkemedel inte skulle stiga i samband med omregleringen av apoteksmarknaden, säger Inger Erlandsson, chef för TLV:s apoteksavdelning.Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, fick inför omregleringen av apoteksmarknaden 2009 ett uppdrag att se till att priserna för läkemedel inte skulle stiga till följd av omregleringen.En ny rapport från Tillväxtanalys visar att det genomsnittliga priset för utbytbara läkemedel i Sverige har sjunkit sedan omregleringen. Detta trots att ersättningen till apoteken höjts, vilket i sig innebär ett påslag på priserna.En annan nyligen publicerad rapport som gjorts på uppdrag av det norska Hälso- och omsorgsdepartementet visar att Sverige jämfört med Norge har cirka 40 procent lägre priser på utbytbara läkemedel som har konkurrens av andra utbytbara läkemedel. I Norge är apoteken fria att förhandla inköpspriser med tillverkarna på motsvarande sätt som Apoteksföreningen i Sverige vill att även svenska apotek ska få göra.Systemet med utbyte av läkemedel på apotek har funnits sedan 2002. Det innebär att apoteken byter ut läkemedel till ett alternativ som innehåller samma verksamma ämne, fast till ett lägre pris (genrika).TLV arbetar för att vi ska få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till läkemedel.– Frågan i samband med omregleringen var hur vi skulle förmå privata apotek att byta till det billigaste läkemedlet trots att apoteken inte har något ekonomiskt intresse av det – tvärtom. Av denna anledning skärptes lagen så att apoteken måste sälja den produkt som är billigast på marknaden. Tidigare kunde apoteken byta till det läkemedel som var billigast på den egna lagerhyllan, säger Inger Erlandsson.Företagen som säljer utbytbara läkemedel tävlar om att vara billigast, för att just deras läkemedel ska bli det som apotekspersonalen byter till. Det leder till en mycket kraftig priskonkurrens.Fakta om priser på utbytbara läkemedelTillväxtanalys rapport visar att det genomsnittligt betalda priset för utbytbara läkemedel i Sverige inte har stigit sedan omregleringen, tvärtom så har det genomsnittliga priset sjunkit. Det genomsnittligt betalda priset beror främst på två saker:
  • Priset för periodens vara (det utbytbara läkemedel med lägst pris som apoteken är skyldiga att byta till), och
  • Marknadsandelen för periodens vara. Rapporten visar att efter omregleringen har priserna för periodens vara ökat en aning, vilket driver upp genomsnittligt betalt pris. Men den större marknadsandelen för periodens vara motverkar detta.
  En rapport som gjorts på uppdrag av det norska Hälso- och omsorgsdepartementet visar att Sverige jämfört med Norge har cirka 40 procent lägre priser på utbytbara läkemedel som har konkurens av andra utbytbara läkemedel.I Norge är apoteken fria att förhandla inköpspriser med tillverkarna, vilket Apoteksföreningen i Sverige även vill att svenska apotek ska få göra. Med det norska systemet sker ingen spontan priskonkurrens, som i Sverige - där priset bestäms av marknaden genom att företagen tävlar om att få sälja till lägst pris. I stället sker prissänkningar i Norge genom att myndigheterna reglerar ner priserna, så kallad trinnpris-regulering.
  2013-01-09
 • Rättelse av TLVFS 2012:2
  I den tryckta versionen av Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd, TLVFS 2012:2, har åtgärder försvunnit i tillstånd 5071 i samband med förberedelse av konvertering till tryck.Korrekta koder för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder i tillstånd 5071 hittar du i pdf-filen i menyn till höger.
  2012-12-20
 • Patienter med stora tandvårdsbehov får bättre skydd efter nyår
  Till årsskiftet kommer en rad förbättringar att införas i tandvårdsstödet. Det har TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, beslutat.Det känns bra att vi har kunnat göra ytterligare förbättringar i tandvårdsstödet. Det hjälper framför allt patienter med stora tandvårdsbehov som nu får ett ännu bättre skydd mot höga kostnader, säger Gun-Britt Lundin som är avdelningschef på tandvårdsavdelningen.Det som förbättras är att behandlingar inom specialisttandvården kommer att omfattas av stödet. Dessutom kommer fler protetiska behandlingar samt nya åtgärder vid undersökning och tomografiröntgen att ingå.Tandvårdsstödet blir nu mer komplett tack vare dessa ändringar, säger Gun-Britt Lundin.Samtidigt som förbättringar sker i tandvårdsstödet införs även ett nytt stöd till patienter med långvarig sjukdom och funktionsnedsättning.Fakta om tandvårdsstödet
  • Det nuvarande tandvårdsstödet infördes 2008 och innehåller ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader. Från den 1 januari 2013 finns också ett särskilt tandvårdsbidrag.
  • Det allmänna tandvårdsbidraget ska uppmuntra vuxna att regelbundet besöka tandvården för undersökning och förebyggande vård. Bidraget är antingen 150 eller 300 kronor per år, beroende på ålder.
  • TLV ansvarar för högkostnadsskyddet som omfattar fem av de sex miljarder kronor som regeringen årligen avsätter för tandvård. Högkostnadsskyddet innebär att patienter endast behöver betala en del av kostnaden vid större behandlingar.
  • Det särskilda tandvårdsbidraget är till för förebyggande vård för vissa patientgrupper med sjukdom och funktionshinder.
  • Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar vid en tandvårdsbehandling.
  • Skyddet mot höga kostnader börjar gälla när man betalat för tandvård som enligt referenspriserna överstiger 3 000 kronor. Därefter betalar man 50 procent av kostnaderna för tandvård som har ett referenspris på mellan 3 000 och 15 000 kronor. När kostnaden enligt referenspriserna överstiger 15 000 kronor betalar man 15 procent.

  2012-12-18
 • Handboken om tandvårdsstödet klar
  Nu är den nya versionen av TLV:s handbok om tandvårdsstödet klar och finns på tlv.se. Den börja gälla den 1 januari 2013 samtidigt med den nya föreskriften, TLVFS 2012:2.Handboken om tandvårdsstödet presenterar delar av föreskriften på ett mer lättillgängligt sätt. Den tar upp de delar som särskilt behöver belysas, och innehåller många kliniska exempel.Handboken bör läsas parallellt med föreskriften eftersom det är i föreskriften som fullständiga regler och villkor för tandvårdsstödet finns. Handboken är indelad på samma sätt som föreskriften och följer huvudrubrikerna för ersättningsreglerna.
  2012-12-12
 • TLV skjuter fram lansering av ny e-tjänst
  TLV:s ledning har beslutat att skjuta fram lanseringen av den nya e-tjänst som var planerad att lanseras den 17 december 2012. Den nya e-tjänsten förenklar bland annat ansökningsförfarandet för läkemedelsföretag om pris och subvention.- Det är viktigt att övergången till den nya tjänsten sker så smidigt som möjligt och utan att skapa onödiga störningar för användarna. Vi vill därför testa tjänsten ytterligare innan vi lanserar den, säger Heléne Lindblad Jonsson, chef för Administrativa avdelningen på TLV. Lanseringen är nu i stället planerad till första kvartalet 2013.Fram tills dess står nuvarande ansökningsförfarande kvar, det vill säga ansökan via nuvarande e-tjänst samt via vanlig blankett.Byter IT-leverantör mot slutet av nästa vecka TLV byter IT-leverantör mot slutet av nästa vecka och behöver då göra ett uppehåll i sin IT-drift.- Avtalet med tidigare IT-leverantör har löpt ut och vi har upphandlat en ny. Leverantörsbytet innebär att vi flyttar hela vår IT-miljö till den nya leverantören, som servrar för vår mejl och för tlv.se, säger Heléne Lindblad Jonsson.Leverantörsbytet innebär bland annat att eventuella ändringar av periodens vara inte kommer att kommuniceras via www.tlv.se eller i apotekens expeditionssystem torsdag den 13 december och fredag den 14 december. Under dessa dagar informerar TLV apoteksföretagen enbart via mejl om eventuella ändringar.Måndag den 17 december återupptas IT-driften igen. Aktuella ändringar om periodens vara överförs måndag kväll till Apotekens Service AB, som i sin tur överför uppgifterna till apotekens expeditionssystem. Med anledning av uppehållet har myndigheten endast öppet två timmar under fredagen den 14 december, kl 9.00-11.00.
  2012-12-07
 • Information om läkemedelsförsäkringen
  De senaste dagarna har läkemedelsförsäkringen uppmärksammats i media. TLV har fått frågan om alla läkemedel i högkostnadsskyddet omfattas av läkemedelsförsäkringen.Alla läkemedel som finns till försäljning i Sverige är godkända av Läkemedelsverket. I deras uppdrag ingår att se till att vi har tillgång till säkra och effektiva läkemedel i Sverige. Ett fåtal omfattas dock inte av läkemedelsförsäkringen. Detta beror på att vissa läkemedelsföretag inte har anslutit sig till försäkringen.Vi har uppmärksammat regeringen på detta. Frågan behandlas nu i Läkemedels- och apoteksutredningen och ett förslag kommer 1 april 2013.
  2012-11-30
 • Välkomna till TLV:s debatt på Medicinska riksstämman
  Fredagen den 30 november arrangerar TLV en debatt med rubriken "Kan en behandling få kosta hur mycket som helst?" på Medicinska riksstämman på Stockholmsmässan i Älvsjö.Hälso- och sjukvårdssektorn gör ständigt nya framsteg. Fler och fler sjukdomar går att bota eller åtminstone lindra. Samtidigt ökar vår medellivslängd. All denna positiva utveckling leder fram till frågan om prioriteringar och hur vi ska få resurserna att räcka till. Hur får vi mesta möjliga hälsa för pengarna?De som deltar i debatten är:
  • Per Carlsson, Prioriteringscentrum
  • Elisabeth Wallenius, Riksförbundet Sällsynta diagnoser
  • Bo Claesson, SKL
  • Göran Edbom, chefläkare och överläkare på Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus
  • Anders Blank, LIF
  • Niklas Hedberg, chef för avdelningen Nya Läkemedel, TLV
  Debatten äger rum fredag 30 november kl. 11.45 till 13.00 på Västra scenen.Välkommen till TLV:s debatt och Medicinska riksstämman, Stockholmsmässan, Älvsjö.
  2012-11-26
 • Fyra myndigheter samverkar på Odontologisk Riksstämma
  Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Läkemedelsverket och TLV ställer ut tillsammans på Riksstämman och Swedental i Göteborg 15-17 november.– Vi gör det för att kunna ge de som arbetar med tandvård så fullständiga svar som möjligt om de kommande förändringarna i tandvårdens regelverk, säger Gun-Britt Lundin, chef för tandvårdsavdelningen på TLV.Den 1 januari sker flera betydande förändringar i tandvårdsstödets regelverk. Fler åtgärder blir ersättningsberättigade och ett nytt regelverk införs för tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Detta är några av de områden som myndigheterna hoppas få många frågor kring.– Riksstämman och Swedental är ett bra tillfälle för tandvården att få svar på de flesta av sina frågor om tandvårdsstödet och andra regler i tandvården på en och samma gång, oavsett vilken av myndigheterna inom tandvården som ansvarar för frågan, säger Gun-Britt Lundin.Du hittar Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Läkemedelsverket och TLV i monter B03:62.Seminarier och webbutbildningTorsdagen den 15 november kl 14.00 - 14.45 håller TLV ett seminarium om förändringarna i regelverket för tandvårdsstödet: Den 1 januari blir mer tandvård ersättningsberättigande.Under fredagen den 16 november kl 13:15-14:45 håller TLV, Försäkringskassan och Socialstyrelsen även ett gemensamt seminarium "Särskilt tandvårdsbidrag, vad är det för särskilt med det?" som handlar om innehållet i det tredje steget i tandvårdsreformen (Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar).Båda föreläsningarna hålls i F1.I samband med Odontologisk riksstämma lanserar också Försäkringskassan den webbutbildning som ger information om tredje steget.KontaktVid frågor, kontakta Maria Bjurö, TLV, 08-562 254 12, maria.bjuro@tlv.se.
  2012-11-12
 • Möt oss på Läkemedelskongressen 2012
  Vi medverkar på Läkemedelskongressen som äger rum på Stockholmsmässan i Älvsjö den 5-7 november.Välkommen till vår monter tisdag den 6 november. Där har du möjlighet att träffa tillsynssamordnaren Anna Montgomery, generikasamordnaren Anna Wollin, utredarna Britt-Mari Lidholm och Eva Finder samt apoteksavdelningens chef Inger Erlandsson.
  2012-11-05
 • Christin Andersson ny avdelningschef på TLV
  I mitten av oktober började Christin Andersson som chef för avdelningen för omprövningar av läkemedelssubventioner på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.Christin Andersson har en teknologie doktorsexamen i bioteknologi från KTH och har de senaste tolv åren arbetat inom AstraZenecas tidiga forskning kring smärta och alzheimer.- Det känns verkligen spännande att få prova något nytt samtidigt som jag får fortsätta att jobba med läkemedel, säger Christin Andersson. Det blir också en utmaning att jobba i andra änden av kedjan, inte med den tidiga forskningen utan med läkemedel och produkter som finns på marknaden.Christin Andersson tar över arbetet som avdelningschef efter Anna Märta Stenberg, som nu är tillförordnad generaldirektör på TLV.
  2012-10-30
 • Utbyte av läkemedel skapar prispress
  Kommentar till inslag i SVT Rapport i går om utbytet av läkemedel på apotek.Vi har full förståelse för att utbytet av läkemedel kan skapa problem för vissa patienter, och det finns personer som inte bör få sina läkemedel utbytta. Det är därför som det inom regelverket finns möjlighet för läkare och apotekspersonal att förhindra att medicinen byts ut. För de allra flesta fungerar dock utbytet bra och systemet leder till att miljardbelopp kan gå till andra angelägna ändamål inom hälso- och sjukvården.De pengar som utbytet frigör kan gå till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården, exempelvis till att kapa vårdköerna eller till nya innovativa läkemedel. Dessutom leder utbytet till att patienterna inte får betala onödigt mycket för sina läkemedel.I ett inslag i SVT rapport i går menade man att det blir högre priser - trots ständiga medicinbyten.Detta stämmer inte.Priserna sjönk med tio procent
  Priserna för de sex substanserna, som granskades i inslaget, har varit tämligen konstanta över året, med undantag av metoprolol som har sjunkit i pris. I genomsnitt betalade vi 10 procent mindre i september än vi gjorde i januari för dessa sex substanser. Nedgången berodde helt och hållet på prissänkningen av substansen metoprolol.
  Även om priserna hade varierat mer över året anser vi inte att man kan ta det som intäkt för att konkurrensen har försvagats. En viss prisvariation är naturlig eftersom de olika generikaföretagen sätter olika priser olika månader beroende på tillgång på produkter och strategiska överväganden. Man kan inte heller förvänta sig att priserna hela tiden sjunker.Om man vill belysa hur bra det svenska systemet är på att skapa konkurrens på generika behöver man jämföra svenska generikapriser med priserna i andra länder. De undersökningar som vi har tagit del av visar att de svenska generikapriserna är låga i en internationell jämförelse.SVT gjorde sin granskning av hur prispressen fungerat endast för årets nio första månader. Om vi däremot tittar för en längre tidsperiod ser man ännu tydligare att systemet skapar kraftig prispress och att priserna fallit på samtliga av de sex substanserna.
  2012-10-29
 • Läkemedelsföretag begär för högt pris för cancerläkemedlet Zelboraf
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att cancerläkemedlet Zelboraf inte ska vara subventionerat. Det kommer därmed inte att ingå i högkostnadsskyddet. Orsaken är att läkemedelsföretaget begär ett för högt pris.Det är ett bra läkemedel och det är angeläget att patienterna får tillgång till det. Därför bekymrar det oss att läkemedelsföretaget väljer att begära ett så högt pris, säger Niklas Hedberg som är chef för avdelningen för nya läkemedel på TLV.Zelboraf används för att behandla vuxna patienter med malignt melanom som har spridit sig till andra delar av kroppen eller som inte kan tas bort med kirurgi. Omkring 2oo patienter drabbas varje år.TLV säger i sitt beslut att läkemedelsföretaget inte kunnat visa att behandlingen med Zelboraf är kostnadseffektiv till det ansökta priset.Vi är beredda att betala mycket mer för läkemedel som behandlar svåra sjukdomar, som till exempel cancer, än vad vi är när det gäller lindrigare sjukdomar. Men om alla läkemedel mot svåra sjukdomar vore så dyra som i det här fallet, då skulle pengarna som går till att subventionera läkemedel bara räcka till att behandla en betydligt mindre del av alla patienter som behöver läkemedel, säger Niklas Hedberg.
  2012-10-26
 • KTH och TLV granskar insulinpumpar
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska samarbeta med KTH för att granska insulinpumpar. Detta sker inom ramen för ett regeringsuppdrag där hälsoekonomiska bedömningar ska göras av medicintekniska produkter.- Tack vare samarbetet med KTH kommer vi kunna ge svar på om det finns mätbara skillnader på produkterna, säger TLV:s projektledare Malin Blixt.Det var i april som TLV fick ett regeringsuppdrag att göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. Uppdraget ska bedrivas som en försöksverksamhet och TLV har valt att granska flera olika områden, insulinpumpar, kontinuerlig glukosmätning (CGM), hemblodtrycksmätning, luftdusch för astmatiker (Protexo) samt implanterbar defibrillator (ICD) och biventrikulär pacemaker (CRT). Uppdraget om insulinpumparna ska delredovisas den 30 april 2013 och resten ska redovisas den 31 oktober 2013. Då ska TLV också presentera en bedömning av om verksamheten bör permanentas och hur den i så fall ska utformas.I arbetet gällande insulinpumpar och CGM kommer TLV att göra granskningen tillsammans med bland annat KTH. KTH ska göra en mekanisk testning av produkterna samt en användbarhetsstudie.- Vi är väldigt glada att få denna möjlighet till samarbete med akademin, säger projektledare Malin Blixt och pekar på att både landstingen och diabetespatienter har efterfrågat en oberoende granskning av dessa produkter. Nu kommer vi få svar på om det är möjligt att se någon mätbar skillnad på produkterna.KTH:s professor Tore J Larsson som är ansvarig för projektet säger att det inte är svårare att mäta skillnader på medicintekniska produkter än på andra produkter.- Det känns oerhört spännande att få jobba tillsammans med TLV i detta projekt, säger han.Kontaktperson KTH; Professor Tore J Larsson 0708-93 95 74 och Project Manager Björn-Erik Erlandsson 0705-51 43 30.Kontaktperson på TLV: Projektledare Malin Blixt 08-568 427 05
  2012-10-12
 • Kommentar till uppgifter på DN Debatt om det generiska utbytet
  I tisdags, 25 september, publicerade Dagens Nyheter en debattartikel om det generiska utbytet. Artikelförfattarna riktar sig till Läkemedels- och apoteksutredningen som offentliggörs i november. Den behandlar bland annat reglerna för det generiska utbytet.TLV har till uppgift att förverkliga lagstiftarens avsikt med det generiska utbytet. Vi tycker att det är viktigt att alltid sträva efter att förbättra och förenkla systemet. Samhällets resurser är begränsade och de pengar som frigörs genom det generiska utbytet kan användas till andra angelägna ändamål inom hälso- och sjukvården.Förhastad slutsats om att 200 000 felmedicinerarTLV anser att de patientsäkerhetsrisker som generiskt utbyte kan ge upphov till måste tas på allvar och att det är angeläget att få mer kunskap om dem. I debattartikeln hänvisar författarna till en studie som uppger att 200 000 personer felmedicinerar varje år till följd av det generiska utbytet. Det är en uppgift som olyckligtvis används som en sanning.Uppgiften bygger på en undersökning från 2008 med svar från cirka 1 500 personer vilket motsvarade 20 procent av de tillfrågade. Av dessa 1 500 personer uppgav 7 procent att de upplevt medicineringsfel som möjligtvis var orsakade av generiskt utbyte.Forskargruppen tar upp några viktiga begränsningar med studien: att svarsfrekvensen var låg och att det finns risker för att de personer som tillfrågats inte är representativa.Mot den här bakgrunden anser vi att man inte kan dra slutsatsen att "200 000 felmedicinerar varje år enbart till följd av generikasystemet".Sambandet mellan generiskt utbyte och felmedicinering behöver studeras ytterligare för att man ska kunna dra så långtgående slutsatser. Att bristande följsamhet och felmedicinering är oönskade konsekvenser av läkemedelsbehandling finns belagt sedan länge, men hur stor andel som är orsakat enbart av generiskt utbyte vet vi inte i dag.Studien som texten ovan hänvisar till är: Frisk P, Rydberg T, Carlsten A, Ekedahl A. Patients' experiences with generic substitution: a Swedish pharmacy survey. J Pharm Health Serv Res 2011; 2(1):9-15
  2012-09-26
 • Nytt IT-stöd förenklar för läkemedelsföretagen
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska införa ett nytt modernt verksamhetsstöd. Det nya systemet kommer bland annat leda till en säkrare och bättre handläggning av ärenden. Det kommer också underlätta för läkemedelsföretagen när de exempelvis ansöker om subvention.- Vi vill förenkla samtidigt som vi bibehåller en hög säkerhet, säger Tord Sjöberg på TLV:s administrativa avdelning. Det kommer bland annat bli enklare för läkemedelsföretag som ansöker elektroniskt om pris och subvention för läkemedel hos oss.Den kommande lösningen bygger på e-legitimation, även kallat BankID vilket endast kräver en webbläsare som till exempel Internet Explorer.Den 17 december 2012 kommer det nya IT-stödet att införas.
  2012-09-24
 • TLV överklagar kammarrättens dom avseende MiniLink
  Kammarrättens dom i ärendet rörande MiniLink och tillhörande sensorer och testplugg ger ingen tydlig ledning i hur begreppet förbrukningsartikel ska tolkas. Därför väljer TLV att överklaga kammarrättens dom.Sakfrågan i det här målet är om en produkt är att betrakta som en förbrukningsartikel i lagens mening, en fråga där det inte finns någon tydlig rättspraxis. TLV anser att det är viktigt att rättspraxis tydliggörs.Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ger inte mycket ledning om vad som avses med begreppet förbrukningsartikel. Det framgår endast att det är produkter för att tillföra kroppen läkemedel eller produkter för egenkontroll av medicinering. Förarbetena till lagen är 15 år gamla och inte särskilt belysande.En tydligare definition av vad som krävs för att en produkt ska kunna betraktas som en förbrukningsartikel är viktig för den framtida rättstillämpningen.
  2012-09-17
 • Ny föreskrift om tandvårdsstödet klar
  Idag blir den nya föreskriften för tandvårdsstödet offentlig. Ändringarna innebär en utökning av tandvårdsstödet genom att nya delar kommer att ingå i högkostnadsskyddet. Stödet har också anpassats till de nationella riktlinjerna för vuxentandvård.Det känns bra att vi har kunnat göra ytterligare förbättringar i tandvårdsstödet. De nya delarna i högkostnadsskyddet innebär att främst patienter med stora tandvårdsbehov får ännu bättre skydd mot höga kostnader. säger Gun-Britt Lundin, avdelningschef på tandvårdsavdelningen på TLV.Bland annat införs särskilda referenspriser för specialisttandvård, fler möjligheter vid protetisk behandling samt nya åtgärder vid undersökning och tomografiröntgen.TLV har också gjort en strukturell genomgång av referenspriserna. Det innebär att vissa priser har höjts och vissa har sänkts. Beloppsgränserna i högkostnadsskyddet är dock oförändrat 3 000 respektive 15 000 kronor även efter den 1 januari 2013.Ett särskilt tandvårdsbidrag (STB) för vissa patientgrupper införs. TLV föreskriver om vilka åtgärder som får betalas med det särskilda tandvårdsbidraget. Det blir inga nya åtgärder utan sådana som redan finns i föreskriften.Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2013.Mer informationDu hittar den nya föreskriften TLVFS 2012:2 på sidan "Ändringar i tandvårdsstödet". Här finns också mer detaljerad information om vilka ändringar som gjorts, bland annat en föreskriftsversion där alla nya delar är färgmarkerade.
  2012-09-17
 • Läkemedel för behandling av Parkinson och RLS kvar efter prissänkning
  Efter att TLV omprövat läkemedlet Sifrol har företaget gått med på att sänka priset vilket frigör cirka 70 miljoner kronor årligen. Därmed kvarstår Sifrol i högkostnadsskyddet och patienterna har tillgång till samma behandling som tidigare.TLV har omprövat subventionen av Sifrol (pramipexol), ett läkemedel som används vid behandling av Parkinsons sjukdom och Restless Legs syndrom (RLS), även beskrivet som myrkrypningar i benen."Omprövningen har lett till att företaget sänkt priset för Sifrol. Prissänkning frigör cirka 70 miljoner kronor per år, pengar som kan användas till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården", säger Magnus Köping Höggård, medicinsk utredare på TLV.Bakgrunden till omprövningen är att de prisskillnader som funnits bland likvärdiga produkter och det faktum att läkemedlet inte är utbytbart på apotek, inneburit att samhället betalat onödigt mycket för dessa läkemedel.
  2012-09-17
 • Anna Märta Stenberg tf generaldirektör för TLV
  Idag har regeringen beslutat att utse Anna Märta Stenberg till tf generaldirektör för TLV. Anna Märta Stenberg tillträder den 1 oktober 2012.
  2012-09-13
 • Flera förbättringar i tandvårdsstödet
  TLV har beslutat att ändra i det statliga tandvårdsstödet, bland annat kommer nya delar att ingå. Andra ändringar beror på anpassning till de nationella riktlinjerna för vuxentandvård samt att ett särskilt tandvårdsbidrag för vissa patientgrupper införs.– Det blir flera förbättringar i ersättningsreglerna och åtgärdslistan, berättar Barbro Hjärpe på TLV:s tandvårdsavdelning. Flera av ändringarna som vi nu inför har vi hämtat utifrån synpunkter från tandvården.Den första januari 2013 kommer ändringarna att träda i kraft, men redan nu finns information om ändringarna på TLV:s hemsida.I mitten av september beräknas en omtryckt föreskrift med alla ändringar inklusive nya referenspriser att finnas på www.tlv.selänk till annan webbplats.
  2012-06-18
 • Förvaltningsrätten går på TLV:s linje
  - Vår definition av vad som är en förbrukningsartikel står sig i förvaltningsrätten, säger TLV:s jurist Malin Blixt i en kommentar till domen.TLV beslutade i fjol att avslå en ansökan om att produkten Coagu-Chek XS* ska ingå i förmånssystemet. Detta mot bakgrund av att TLV inte tycker att den är en förbrukningsartikel. Företaget överklagade beslutet.Nu konstaterar förvaltningsrätten att med hänsyn till att produkten kan återanvändas av annan patient samt att den har ett ersättningsintervall på 5-8 år, vilket är längre än livslängden på en blodglukosmätare, kan Coagu-Chek XS inte betraktas som en förbrukningsartikel i förmånslagens mening. Mot denna bakgrund avslog förvaltningsrätten företagets överklagande.*En mätare för självkontroll vid koagulationsbehandling
  2012-06-01
 • Zytiga kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att läkemedlet Zytiga för behandling av metastaserande kastrationsresistent prostatacancer inte ska ingå i högkostnadsskyddet. Skälet är att läkemedelsföretaget begär ett för högt pris.– Vi tycker att Zytiga är ett bra och angeläget läkemedel, men priset som företaget begärt är alldeles för högt i förhållande till den nytta patienterna får, säger Rune Dahlqvist som är medicinsk rådgivare på TLV.Prostatacancer är en av Sveriges vanligaste cancerformer. Det är därför mycket angeläget att få fram nya läkemedel som kan behandla sjukdomen. Läkemedlet Zytiga används i ett sent skede av sjukdomen och i en klinisk studie har företaget bland annat kunnat visa att läkemedlet ger en något förlängd överlevnad och minskad smärta.Hälsovinsterna står dock inte i relation till den höga behandlingskostnad som företagets pris innebär. TLV har därför beslutat att inte låta Zytiga ingå i högkostnadsskyddet.
  2012-05-31
 • Listan över periodens vara kompletteras med lista för dosförpackningar
  Vi förtydligar nu vilka produkter på listan över periodens vara som är dosförpackade. Det här gör vi i ett separat dokument som vi publicerar månadsvis på vår hemsida, under listan över periodens varor.Periodens vara är det utbytbara läkemedel som har lägst pris och som apoteken ska byta till. Det händer att ett dosförpackat läkemedel utses till periodens vara eller till första eller andra reserv, vilket inte alltid är den förpackning som apoteken ska beställa. Därför informerar vi nu i ett separat dokument om vilka läkemedel som är dosförpackade så att apoteken ska kunna beställa hem en annan förpackning i de fall en dosförpackning inte ska expedieras.Sammanställning över dosförpackade läkemedelDet är fortfarande listan för periodens vara som anger vilka läkemedel som apoteken ska byta till. Listan gäller både för dos- och övriga öppenvårdsapotek. Som en hjälp till apoteken har vi sammanställt de dosförpackade läkemedlen från listan över periodens vara. Uppgifterna om vilka produkter som är i dosförpackning har vi fått från läkemedelsföretagen.
  Listan över dosförpackningarna uppdaterar vi månadsvis, i samband med att vi i mitten av månaden publicerar listan över periodens vara för kommande prisperiod.
  Det är samma regelverk om generiskt utbyte som gäller för dos- som för övriga öppenvårdsapotek
  2012-05-25
 • Journalföringen inom tandvården behöver förbättras
  TLV, Tandvårds- och läkmedelsförmånsverket, Socialstyrelsen och Försäkringskassan har i ett samverkansprojekt om journalföring inom tandvården konstaterat att det finns ett behov av förbättringar.Förbättringarna gäller bland annat journalföring av patientens hälsa, märkning av röntgenbilder och fotografier, beskrivning av röntgenfynd, journalföring av använda material och läkemedel samt journalföring av behandlingsplaner och kostnadsförslag.Syftet med projektet har varit att kartlägga dokumentationen i ett antal patientjournaler, identifiera eventuella brister i journalföringen, och utifrån underlaget överväga eventuella insatser.
  2012-05-11
 • Prispress på magsårsmedicin har frigjort drygt 150 miljoner
  Prispressen på magsårsmedicin har frigjort över 15o miljoner kronor samtidigt som patienterna kunnat få samma läkemedelssubstanser som tidigare. Det visar en uppföljning som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, presenterar i dag.Vi är glada för att samhället sparat mångmiljonbelopp samtidigt som 100.000 patienter har kunnat fortsätta få behandling med samma substans, esomeprazol, som tidigare. Pengarna som frigörs kan användas till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården, säger Anja Wikström, medicinsk utredare på TLV.Under hösten 2010 beslutade TLV att magsårsmedicinen Nexium (esomeprazol) i form av entrotabletter inte längre skulle subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet. Orsaken var att företagets pris var sex gånger dyrare än priset på andra likvärdiga läkemedel.I januari 2011 beslutade TLV att kopior av Nexium (generiskt esomeprazol) skulle ingå i högkostnadsskyddet. Detta ledde till en prissänkning på originalläkemedlet från företagets sida. TLV beslutade därför att även ta in Nexium enterotabletter (40 mg, 100 tabletter) i högkostnadsskyddet till det nya lägre priset.TLV har nu gjort en uppföljning. Inga fler generikaföretag har kommit in på marknaden och det pågår en patenttvist mellan originalföretaget och ett av de två generikaföretag som säljer esomeprazol. Priset för generiskt esomperazol har därför inte sjunkit mer utan ligger huvudsakligen kvar på den nivå TLV beslutade om. Trots detta gör samhället en besparing med 156 miljoner kronor per år till följd av de nya lägre priserna.Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de pengar samhället avsätter för subvention av läkemedel. Pengarna ska räcka till så mycket som möjligt och andra patientgrupper ska inte riskera att bli utan effektiv behandling, säger Anja Wikström.Fakta om sjukdomar orsakade av magsyraEn alltför hög produktion av magsyra kan orsaka halsbränna, sura uppstötningar, sår i matstrupen och magsår. Uttalade besvär behandlas vanligen med så kallade protonpumpshämmare, PPI, vilket Nexium är exempel på. Det finns ytterligare tre PPI i högkostnadsskyddet: pantoprazol, omeprazol och lansoprazol.
  2012-05-09
 • Cymbalta kvar i högkostnadsskyddet som tredjehandsalternativ
  Vid behandling av depression och generaliserat ångestsyndrom ska Cymbalta precis som tidigare endast skrivas ut inom högkostnadsskyddet som ett tredjehandsalternativ eller senare. TLV:s uppföljning visar att detta följs i i begränsad omfattning och att följsamheten varierar mellan olika landsting. Cymbalta subventioneras återigen vid behandling av smärtsam diabetesneuropati.– Cymbalta är tio gånger dyrare än andra likvärdiga alternativ vid behandling av depression. För att vi ska få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till att subventionera läkemedel är det viktigt att man prövar billigare men likvärdiga alternativ först, säger Anna Märta Stenberg, chef för avdelningen för omprövning av läkemedelssubventioner.I fjol låg följsamheten till begränsningen på landstingsnivå som bäst på 72 procent, medan den genomsnittliga följsamheten var 63 procent på nationell nivå. TLV anser därför att det är sannolikt att ett billigare alternativ kunde ha använts i minst nio procent av fallen. Av allt att döma är den bästa möjliga följsamheten till begränsningen högre än dessa 72 procent. Men det har ännu inte visats i något enskilt landsting.– Företaget har sänkt priset något för att korrigera för den kända felanvändningen. Detta tillsammans med behovet av sortimentsbredd gör att Cymbalta ändå får vara kvar i högkostnadsskyddet, säger Anna Märta Stenberg.I samband med den tidigare omprövningen under 2010 begränsade TLV subventionen av Cymbalta. Begränsningen innebar att Cymbalta endast subventionerades vid behandling av patienter med depression eller generaliserat ångestsyndrom som inte nått behandlingsmålet med minst två andra antidepressiva läkemedel, varav det ena bör vara generiskt venlafaxin om inte särskilda skäl talar mot det. Begränsningen kvarstår men behandling av smärtsam diabetesneuropati subventioneras nu också.Beslutet träder i kraft 1 augusti 2012.
  2012-05-08
 • Apoteken visar positiva resultat trots kraftig expansion
  Apoteksmarknaden har expanderat med över 300 nya apotek, längre öppettider och en mångfald av aktörer. Samtidigt har försäljningen av receptbelagda läkemedel inte ökat. Trots detta uppvisar de flesta apotek ett positivt resultat. Det konstaterar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i sin första uppföljning av den svenska apoteksmarknaden.– Det finns enligt vår bedömning ingen anledning att ändra nivån på den ersättning apoteken får för att sälja receptbelagda läkemedel, säger generaldirektör Gunilla Hulth-Backlund.Apotekens handelsmarginal är den ersättning som apoteken får från staten för att expediera läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Syftet är att ge kunderna tillgång till receptbelagda läkemedel och god service till så liten kostnad som möjligt för skattebetalaren.Höjd marginal i samband med omregleringenFör att stimulera apoteksmarknaden och öka tillgängligheten höjde TLV handelsmarginalen vid omregleringen 2009. Efter höjningen beräknades marginalen uppgå till drygt 4 miljarder kronor.Apoteken gavs också möjlighet att tjäna extra pengar genom handeln med så kallade parallellimporterade läkemedel. Detta har resulterat i större vinster för apoteken än vad TLV beräknade.TLV har kommit fram till att nivån på handelsmarginalen inte behöver ändras. Den extra ersättning som apoteken fick i samband med omregleringen har dock blivit något lägre än beräknat. Därför blir det vissa ändringar för hur handelsmarginalen betalas ut.Apoteken tar initiativ för att förbättra servicen till kundernaTrots att marknaden i stort sett har utvecklats positivt upplever en del kunder att det har blivit svårare att få ut sitt läkemedel direkt.– Det är givetvis inte bra, säger Gunilla Hulth-Backlund. Här har apoteken ett stort ansvar och vi ser nu att enskilda apoteksföretag tar initiativ för att förbättra servicen till kunderna.TLV ska också fortsatt kontrollera att ersättningen till apoteken ligger på en rimlig nivå. En höjd handelsmarginal skulle innebära högre kostnader för patienter och samhälle.– Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de pengar som vi lägger på läkemedel och apotek.
  2012-04-27
 • Insulinpumpar ut ur förmånssystemet
  TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har beslutat att insulinpumpar inte ska ingå i läkemedelsförmånerna. Besluten träder i kraft 1 december 2013. Landstingen kommer att fortsätta tillhandahålla insulinpumpar till patienter med diabetes. Genom en mer rationell hantering hoppas man också att fler patienter ska få tillgång till dessa produkter.– Vi är medvetna om att insulinpumpar är av avgörande betydelse för vissa patienter med diabetes och vi tar inte ställning till hjälpmedlet i sig, framhåller Malin Blixt som är jurist på TLV. Insulinpumparna har emellertid en garantitid på fyra år, vilket är en alltför lång livslängd för att de ska kunna betraktas som förbrukningsartiklar.Ökad tillgång till insulinpumparLandstingen kommer ta ansvar för att fortsätta tillhandahålla insulinpumpar till patienter som har nytta av dem. I ett yttrande till TLV säger Landstingens Läkemedelsförmånsgrupp (LFG) att man genom en mer rationell hantering hoppas att fler patienter ska få tillgång till dessa produkter.– Det finns ingen anledning att tro att antalet insulinpumpanvändare kommer att minska eller att TLV:s beslut på annat sätt kommer att vara till nackdel för patienterna, säger Malin Blixt.Detta bekräftas av landstinget i Västra Götalandsregionen.– I Västra Götaland upphandlar och tillhandahåller vi redan insulinpumpar. Detta har lett till samma sortiment till lägre priser, säger Lars Berg, diabetessköterska och vetenskapligt råd på TLV.En vanlig oro är att landstingen inte kommer att bekosta insulinpumparna nu när de inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna. TLV anser att den oron är obefogad. Landstingen får varje år statsbidrag av staten, bland annat till läkemedelsförmånerna men också till övrig hälso- och sjukvård. Det är alltså redan idag landstingen som betalar för insulinpumparna.Nytt uppdrag om insulinpumparTLV fick i april 2012 ett uppdrag av regeringen som bland annat innebär att ta fram kunskapsunderlag och göra hälsoekonomiska bedömningar av insulinpumparna.– Tanken är att landstingen ska kunna använda detta kunskapsunderlag i sina upphandlingar av insulinpumpar, berättar Malin Blixt.
  2012-04-26
 • Läkemedel för behandling av blödarsjuka kvar efter prissänkningar
  Efter prissänkningar motsvarande 37 miljoner kronor har TLV beslutat att avsluta omprövningen av de läkemedel som används vid blödarsjuka (hemofili typ A). Samtliga preparat kvarstår i högkostnadsskyddet. TLV anser, i likhet med SBU, att ett nationellt kvalitetsregister behöver införas inom detta område.TLV väljer att avsluta omprövningen efter prissänkningarna men kommer att följa totalkostnadsutvecklingen för faktorpreparaten. TLV kan starta en ytterligare omprövning beroende på hur användningen och kostnadsbilden utvecklas över tid.De företag som tillhandahåller rekombinant framställda faktor VIII-preparat har ansökt om nya lägre priser. Prissänkningarna ligger mellan 3 och 12 procent. De nya priserna träder i kraft den 1 juli 2012. Samtliga preparat kvarstår därefter i högkostnadsskyddet. Det finns också preparat som framställs ur plasma. Dessa kostar även efter prissänkningarna mindre än rekombinant framställda preparat.Det är bra att företagen valde att justera priserna i det här skedet av omprövningen. På sikt behöver prisbilden förändras ytterligare, säger Anja Wikström, projektledare för omprövningen.Kostnaden för behandling med faktorkoncentrat är hög och behandlingen är angelägen. Lägre priser för preparaten minskar kostnaderna utan att försämra vården för patienterna. Tätare dosintervall, för de patienter som klarar detta, och en ännu mer individualiserad behandling är något som skulle kunna medföra ännu lägre totalkostnader och minst lika bra behandling. Därför behövs ett nationellt kvalitetsregister.Det finns en stor samstämmighet om att ett nationellt kvalitetsregister behövs. Förbundet Blödarsjuka i Sverige, behandlande experter, de företag som tillhandahåller faktorkoncentrat, SBU och TLV anser att det är vikigt.Fakta Blödarsjuka, hemofili typ A, brist på koagulationsfaktor VIIIVid blödarsjuka saknas ett protein som får blodet att levra sig (koagulera). Det innebär att blödningar uppstår mer eller mindre spontant och att de är svåra att stilla. Blödningar i leder och muskler som inte behandlas leder till ökat tryck och smärta. På sikt uppstår en kronisk inflammation med värk och försämrad rörlighet. Obehandlade patienter riskerar också att drabbas av andra svåra blödningar. I Sverige och flera andra länder ges idag förebyggande behandling för att förhindra att blödningar uppkommer.
  2012-04-25
 • TLV ska göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har fått i uppdrag av Regeringen att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Detta innebär bland annat att TLV ska skapa kunskapsunderlag baserat på produkternas pris och kvalitet.TLV:s bedömningar kommer att ligga till grund för hälso- och sjukvården i deras kliniska beslut och upphandlingar. TLV har tidigare fått ett liknande uppdrag att bedöma läkemedel som används inom slutenvården.Regeringen öppnar på detta sätt för att patienter ska kunna få tillgång till nya innovativa produkter. Uppdraget ska bedrivas i form av en försöksverksamhet och omfatta minst två medicintekniska produktområden, varav det ena är insulinpumpar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2013.
  2012-04-17
 • Apoteksföretaget ICA Cura får inte ge rabatt
  Förvaltningsrätten i Stockholm har fastställt TLV:s, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, beslut om att ICA Cura inte får ge rabatt på receptbelagda läkemedel.Ärendet handlade om att ICA Cura registrerar poäng när kunder köper läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. Poängen ger sedan kunderna en rabattkupong. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har tidigare förbjudit detta eftersom det inte är tillåtet att ge rabatt på receptbelagda läkemedel som subventioneras av samhället. Nu får TLV medhåll av Förvaltningsrätten i Stockholm. I Förvaltningsrätten dom slås fast att ICA Cura inte får registrera poäng när kunder handlat receptbelagda läkemedel.
  2012-04-03
 • TLV förbättrar informationen till apoteken
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket erbjuder nu apoteken att snabbare kunna få information om ny periodens vara. Via TLV:s nya tjänst kan de få uppgiften en till två dagar innan den når ut i deras expeditionssystem. Tjänsten har varit igång i omkring en vecka och över 200 personer på apotek har redan anmält att de vill få informationen via mejl.- När ett läkemedel som är utsett till periodens vara inte kan levereras utser vi en ny. Det är det läkemedlet som vi nu snabbare informerar apoteken om via mejl. Det ger dem bättre möjlighet att planera sitt lager, säger Inger Erlandsson som är chef för apoteksavdelning på TLV.TLV har även utvecklat informationen på sin hemsida om vilka läkemedel som är periodens vara och reserver till periodens vara.- Med hjälp av färger och förkortningar har vi nu gjort det mer tydligt vilka läkemedel som är periodens vara och vilka som är reserver. Tanken är att underlätta för apoteken att säkerställa inköp och lager, säger Inger Erlandsson.
  2012-04-02
 • Remiss om ändringar i tandvårdsstödet
  TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, skickar nu ut en remiss till ett 40-tal instanser om ändringar i det statliga tandvårdsstödet. TLV föreslår bland annat att nya delar tillförs tandvårdsstödet. Andra ändringar beror på anpassning till de nationella riktlinjerna för vuxentandvård samt att ett särskilt tandvårdsbidrag införs.- Vi föreslår många förbättringar i ersättningsreglerna och åtgärdslistan, berättar Barbro Hjärpe på TLV:s tandvårdsavdelning. Flera av ändringarna har vi hämtat utifrån synpunkter från tandvården.Den första januari 2013 kan ändringarna träda i kraft.
  2012-03-14
 • Ytterligare ett vetenskapligt råd utsett inom tandvård
  TLV, Tandvårds och läkemedelsförmånsverket, har utsett Kerstin Öhrn till vetenskapligt råd inom hälsofrämjande tandvård.Kerstin är professor i vårdvetenskap med inriktning på munhälsa vid högskolan Dalarna. Hon har tidigare arbetat som tandhygienist och utvecklar idag metoder för hälsofrämjande åtgärder inom tandvården.- Det känns mycket bra att vi lyckats knyta till oss ett vetenskapligt råd som har fokus på förebyggande och hälsofrämjande åtgärder inom tandvården, säger Barbro Hjärpe, vetenskaplig koordinator för tandvård vid TLV.Totalt har TLV nu utsett nio professorer till vetenskapliga råd inom tandvård. Dessa kommer att bidra till fortsatt hög kvalitet i besluten om vilka tandvårdsåtgärder som ska ingå i högkostnadsskyddet.
  2012-03-13
 • Läkemedel mot Gauchers sjukdom kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, utesluter läkemedel mot Gauchers sjukdom ur högkostnadsskyddet. Anledningen är att läkemedelsföretagen begär för höga priser.- Vi är självklart beredda att betala mycket mer för att behandla svårare sjukdomar än lindrigare tillstånd. Men i det här fallet begär företagen alldeles för höga priser för att de ska vara kvar i högkostnadsskyddet, säger Rune Dahlqvist, medicinsk rådgivare på TLV.I maj 2011 sa TLV nej till Vpriv som är läkemedel som har likvärdig effekt som Cerezyme. De båda läkemedlen hade samma pris. Eftersom Vpriv inte beviljades subvention påbörjade TLV en omprövning av Cerezyme och även Zavesca som behandlar Gauchers sjukdom.- Det är mycket angeläget att patienterna får tillgång till behandling och vi tycker att företag ska ha rimligt betalt för sina produkter, men för att dessa läkemedel ska vara med i högkostnadsskyddet måste de sänka priset, säger Rune Dahlqvist.I Sverige finns det cirka 2000 läkemedelssubstanser. Det är bara en liten del av alla dessa substanser som omsätter mer än vad läkemedlet Cerezyme gör i Sverige. Detta trots att det finns få patienter med Gauchers sjukdom. TLV har inte rätt att ge mer resurser till patienter med en ovanlig sjukdom än till patienter som har en lika svår sjukdom, men som är vanligare, till exempel bröst- eller prostatacancer.Landstingen har inlett en nationell upphandling av läkemedel mot Gauchers sjukdom enligt ett yttrande från NLT (Nya läkemedelsterapier, en grupp som representerar landstingen).Fakta Gauchers sjukdom
  Gauchers sjukdom är en sällsynt sjukdom som cirka 60 personer i Sverige har. Den beror på en ärftlig brist av enzymet glukosylceramidas som har till uppgift att bryta ner en viss form av lipider (fettämnet glukosylceramid) i kroppen. Enzymbristen innebär svårigheter för kroppen att på egen hand göra sig av med lipiderna. Vid nedsatt enzymaktivitet inlagras glukosylceramid i kroppens organ, framför allt i lever, mjälte och benmärg. Detta leder till en rad symtom såsom förstorad lever och mjälte, skelettpåverkan med smärtor och benskörhet, blodbrist och risk för blödningar. Sjukdomen bedöms leda till tillstånd som har hög svårighetsgrad.

  2012-03-09
 • TLV medverkar på Läkemedel i Skåne
  Den 7 och 8 mars 2012 äger det årliga forumet Läkemedel i Skåne rum som läkemedelsrådet i Region Skåne arrangerar. Om du är anmäld till Läkemedel i Skåne kan du möta oss där.TLV medverkar i programmet och föreläser under rubriken "Hur kan vi samverka för att uppnå en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning?".Vi ställer även ut på Läkemedel i Skåne. Välkommen att ställa frågor till våra experter om vårt uppdrag!
  2012-03-06
 • Ny handbok för företag som ansöker om subvention
  TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har gjort en uppdatering av handboken för företag som ansöker om subvention och pris för läkemedel. Handboken beskriver hur företagen ska göra när de ansöker om att ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna.I handboken finns de olika typerna av ansökningar om subvention i egna avsnitt. Ett kapitel exempelvis för nytt originalläkemedel, ett för nytt generiskt läkemedel samt ett för ny styrka av ett läkemedel.Handboken redogör också för de principer som gäller för att ett läkemedel ska få ingå i läkemedelsförmånerna och subventioneras.
  2012-03-05
 • Vår årsredovisning 2011
  Nya uppdrag, nya medarbetare, nya processer, rutiner och kvalitetshöjande insatser. 2011 var ett händelserikt år som präglades av förändring och utveckling.Under året som gick fick vi regeringens uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar även av sådana läkemedel som normalt inte ingår i läkemedelsförmånerna, så kallade klinikläkemedel. Denna verksamhet bedrivs som en försöksverksamhet under två år och har ställt oss inför nya utmaningar.Översyn av utbytesmodell och justeringar i tandvårdsföreskriftVi presenterade en översyn för regeringen av reglerna för det generiska utbytet samt gjorde ett antal mindre justeringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd för att skapa större tydlighet.För att klara detta och andra uppdrag som vi fick under 2011 anställde vi omkring 20 nya medarbetare och är idag cirka 80 personer på TLV.Detta är några exempel ur TLV:s årsredovisning 2011 som vi nu har överlämnat till regeringen.Läs också generaldirektör Gunilla Hulth-Backlunds sammanfattning där hon ger sin bild av 2011. Bland annat beskriver hon hur vi vidareutvecklat vårt uppdrag att följa upp läkemedels användning och effekter i klinisk vardag.Du hittar vår årsredovisning genom att klicka på länken "Mål och resultat" till höger.
  2012-02-23
 • Inte tillåtet att ge rabatt på receptbelagda läkemedel
  TLV, Tandvårds – och läkemedelsförmånsverket, vann målet om MedMera kundkort mot Kronans Droghandel även i Kammarrätten. Det står därmed klart att Kronans droghandel inte får använda kundkort med bonuspoäng för att ge kunderna rabatt på receptbelagda läkemedel inom högkostnadsskyddet.Det är enligt lag inte tillåtet att ge rabatt på receptbelagda läkemedel som subventioneras av samhället. Det skulle leda till att kunder får betala olika pris beroende på vilket eller vilka apotek man har tillgång till. Användningen av kundkort vid försäljning av receptbelagda läkemedel i högkostnadsskyddet snedvrider dessutom konkurrensen vilket kan drabba mindre apoteksaktörer.Kronans Droghandel har bland annat hävdat att rabatten i det här fallet är tillåten eftersom den rabattcheck som delas ut i ett senare skede inte får användas vid köp av receptbelagda läkemedel. TLV har dock hävdat att även en sådan rabatt som utgår i efterhand är otillåten eftersom rabatten genererades redan vid inköp av receptbelagda läkemedel. Kammarrätten går på TLV:s linje och avslår därför Kronans Droghandels överklagan.
  2012-02-20
 • Oxikodon kvar i högkostnadsskyddet men morfin bör användas i första hand
  TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har valt att inte gå vidare med omprövningen av det smärtstillande läkemedlet oxikodon. Detta efter att företaget sänkt sitt pris till en nivå som innebär att kostnaden minskar med 65 miljoner kronor per år. Morfin bör dock användas i första hand eftersom effekten är likvärdig samtidigt som priset är lägre.Förra året startade TLV en omprövning av alla läkemedel som innehåller oxikodon. Bakgrunden till omprövningen var att substansen oxikodon, som inte är en innovation utan har funnits sedan början av 1900-talet, kostade långt mer än morfin. TLV bedömer att oxikodon och morfin är effektmässigt likvärdiga på patientgruppsnivå och därmed finns det i princip ingen anledning för priserna att skilja sig åt.Under arbetet med omprövningen ansökte företaget om en prissänkning för oxikodon som innebär att kostnaden sänks med 65 miljoner kronor per år. Denna prissänkning träder i kraft den 1 mars 2012. Trots prissänkningen är morfin fortfarande billigare och eftersom effekten är likvärdig är det detta läkemedel som bör användas i första hand.- Oxikodon kommer att kvarstå inom högkostnadsskyddet trots att det inte är kostnadseffektivt i förhållande till morfin. Det är kort tid kvar innan patentet för OxyContin (långverkande oxikodon) löper ut och detskulle det leda till en relativt hög kostad att ställa över patienter från oxikodon till morfin, säger Anna Märta Stenberg, chef för omprövningsavdelningen.TLV bedömer också att det finns ett visst värde av sortimentsbredd eftersom det på individnivå kan finnas skillnader i effekt och biverkningar mellan oxikodon och morfin.TLV väljer därför att avsluta omprövningen i och med prissänkningen och behåller OxyNorm, OxyContin, Oxycodone Ratiopharm samt Targiniq i högkostnadsskyddet.
  2012-02-15
 • Internationell jämförelse placerar Sveriges läkemedelspriser i mitten
  Tandvårds och läkemedelsförmånsverket, TLV, har på uppdrag av regeringen gjort en internationell jämförelse av läkemedelspriser. För läkemedel som introducerats mellan 2007 och 2011 ligger de svenska apotekens inköpspriser ungefär på ett genomsnitt jämfört med övriga länder.För läkemedel med patent som introducerats mellan 2007 och 2011 ligger de svenska apotekens inköpspriser (AIP) ungefär på ett genomsnitt av övriga länders priser. Jämfört med Sverige har sju länder högre priser och sex länder har lägre.Av de nordiska länderna har Norge och Finland lägre priser än Sverige, medan Danmark har högre. Huruvida Sverige har högre eller lägre priser än relevanta jämförelseländer beror helt och hållet på vilka länder som anses vara mest jämförbara. För många länder baseras jämförelsen på relativt få produkter och eller låga försäljningsvärden.TLV har vid sidan av uppdraget valt att även göra en analys av de mest säljande läkemedlen som skrivs ut på recept. Denna analys visar att de svenska apotekens inköpspriser överlag är något högre än när jämförelsen görs på nyintroducerade läkemedel. I elva jämförelseländer är produkterna billigare och i fyra länder är de dyrare.Fakta om undersökningen.TLV har använt statistik från IMS Health för att beräkna prisindex för i Sverige subventionerade läkemedel som skrivs ut på recept. I vår undersökning ingår Sverige och 15 andra västeuropeiska länder. Rapporten har utgått från de nationella och offentliga priser som finns i jämförelseländerna (listpriser). I vissa av länderna finns på nationell nivå system som gör att läkemedelsföretagen erbjuder rabatter. Det är svårt att ta reda på hur stora dessa rabatter är, men det är troligt att listpriserna är högre en den verkliga kostnaden i en del av jämförelseländerna.
  2012-02-14
 • Åtta professorer inom tandvård knyts till TLV
  TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, knyter till sig åtta professorer som vetenskapliga råd inom tandvårdsområdet. Dessa kommer att bidra till fortsatt hög kvalitet i besluten om vilka tandvårdsåtgärder som ska ingå i tandvårdsstödet.- Jag är mycket nöjd över att vi har lyckats knyta till oss så meriterade och namnkunniga specialister inom respektive tandvårdsområde, säger Barbro Hjärpe, vetenskaplig koordinator för tandvård vid TLV.TLV har redan tidigare anlitat externa specialister inom tandvårdsområdet, men nu får myndigheten egna vetenskapliga experter inom de odontologiska ämnesområdena.- De vetenskapliga råden kommer att vara tillgängliga för oss och säkerställa att våra beslut fortsatt håller hög kvalitet. Vi har nu utsett åtta vetenskapliga råd, men eventuellt kan vi komma att utse vetenskapligt råd inom ytterligare något område, säger Barbro Hjärpe.Följande personer är vetenskapliga råd inom tandvårdsområdet:Lars Bondemark Professor i ortodonti, Malmö HögskolaBjörn Klinge Professor i parodontologi, Karolinska Institutet i StockholmChristina Lind Professor i odontologisk radiologi, Malmö högskolaPeter Lingström Professor i kariologi, Göteborgs universitetKerstin Petersson Professor i endodonti, Malmö högskolaLars Rasmusson Professor i oral och maxillofacial kirurgi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.Ann Wennerberg Professor i protetik, Malmö högskolaAnders Wänman Professor i klinisk oral fysiologi, Umeå universitet
  2012-02-01
 • Möt oss på Mellansvenskt Läkemedelsforum i Västerås
  Den 1-2 februari äger Mellansvenskt läkemedelsforum rum som samlar omkring 400 förskrivare i Uppsala/Örebro-regionen. Vi medverkar med en utställning utanför kongresshallen. Möt våra utredare i vår monter. Välkommen!
  2012-01-31
 • Möt oss på Norrländska läkemedelsdagarna i Umeå
  Den 24-25 januari äger Norrländska läkemedelsdagarna rum som samlar förskrivare från norra Sverige och som arrangeras av läkemedelskommittéerna i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Vi medverkar både i programmet och med en monter i Umeå Folkets Hus. Möt våra utredare där. Välkommen!http://www.lvn.se/halsa-och-vard/planering--styrning/for-vardgivare1/lakemedel/utbildningar/kalenderhandelser-lakemedel/norrlandska-lakemedelsdagar-2012/
  2012-01-24
 • TLV vill sänka apoteksföretagens avgift till Apotekens Service
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, föreslår att apotekens avgift till Apotekens Service ska sänkas. Det skulle minska apotekens sammanlagda kostnad för IT-tjänster med 16 miljoner kronor.Apotekens Service AB ansvarar för att apoteksföretagen har tillgång till högkvalitativ och säker registerdata för att hantera recept, bland annat högkostnadsdatabasen och receptregistret. TLV beslutar om hur mycket apoteken ska betala för dessa tjänster.I dag betalar apoteken 2,21 kronor till Apotekens Service AB per receptorderrad. Nu föreslår TLV att avgiften ska sänkas till 2 kronor.- Vi menar att Apotekens Service har täckning för den utveckling som behövs och avgiftssänkningen äventyrar inte företagets möjlighet att fungera och leverera en IT-infrastruktur av hög klass, säger Inger Erlandsson, chef för Apoteksavdelningen på TLV.Förslaget går nu ut på remiss och den nya avgiften föreslås träda i kraft den 1 mars 2012.Fakta om Apotekens Service AB
  Apotekens Service AB ansvarar bland annat för receptregistret, läkemedelsförteckningen och högkostnadsdatabasen som används vid expediering av recept på apotek.
  I dag betalar apoteken avgiften till Apotekens Service AB per receptorderrad. En receptorderrad är ett förskrivet läkemedel i en viss läkemedelsform och styrka som expedieras vid ett och samma tillfälle. En receptorderrad är inte detsamma som en förpackning. En receptorderrad kan avse såväl läkemedel som annan vara som skrivits ut på recept.
  2012-01-20
 • Möt oss på läkemedelsriksdagen 6 mars
  Äldres läkemedel – tillsammans får vi bättre koll.Har vi koll på äldres läkemedelsanvändning? Vad kan vi göra för att få bättre koll? Det är några av frågorna som Läkemedelsakademin, Läkemedelsverket, SBU, TLV och Socialstyrelsen vill diskutera med dig på Läkemedelsriksdagen 2012.Målgrupper
  • Beslutsfattare eller informatör inom kommun, landsting,
  • Apoteks- och läkemedelsföretag
  • Hälso- och sjukvårdspersonal
  • Läkemedelskommittéer/råd
  • Hälsoekonomer
  • Patientföreningar.
  Tid och platsTisdagen den 6 mars 2012
  Klockan 09.15 - 17.00
  City Conference Centre, Stockholm

  InitiativtagareLäkemedelsriksdagen är ett årligt återkommande evenemang på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Riksdagen är ett forum för debatt och diskussion med viktiga aktörer på läkemedelsområdet.ArrangörLäkemedelsakademin
  2012-01-19
 • Slutrapport om handelsmarginalen klar i april
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, kommer i april att presentera sin slutrapport om en eventuell justering av handelsmarginalen, alltså den ersättning som staten ger apoteken för att sälja receptbelagda läkemedel.Ursprungligen planerade vi att presentera en delrapport, men insamling och sammanställning av de nödvändiga underlagen har tagit längre tid än beräknat. Mot bakgrund av detta avstår vi från att ta fram den planerade delrapporten om översynen. Vi presenterar i stället en sammanhållen slutrapport inom den tidsram som vi tidigare meddelat.I april redovisar vi om nivån och/eller konstruktionen av handelsmarginalen kommer att ändras. Om vår slutsats blir att handelsmarginalen ska förändras kommer förslaget att remitteras. Beslut om en eventuell justering kan därefter tidigast träda i kraft den 1 januari 2013.Om handelsmarginalen Handelsmarginalen är den ersättning som staten ger apoteken för att sälja receptbelagda läkemedel. Ersättningen ska ge kunderna en god tillgänglighet och service. Samtidigt ska inte ersättningen vara onödigt hög eftersom TLV:s uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för pengarna.
  2012-01-16
 • TLV överklagar dom i förvaltningsrätten
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, överklagar en dom i förvaltningsrätten om att låta Minilink sändare för diabetiker ingå i läkemedelsförmånerna.- Det är principiellt viktigt för oss att få större klarhet i hur lagen ska tolkas, därför vill vi få en överprövning av högre instans dvs. kammarrätten i detta ärende, säger Malin Blixt som är jurist på TLV.Förvaltningsrätten skriver i sin dom att man funnit att produkterna Minilink sändare, Sen-serter och testplugg som är avsedda för personer med diabetes typ 1 är förbrukningsartiklar i den mening som avses i lagen om läkemedelsförmåner m.m. Dessa produkter ska därför enligt förvaltningsrätten fortsatt ingå i förmånen.
  2011-12-22
 • Läkemedelsföretag begär för högt pris för Xyrem
  Läkemedlet Xyrem är ett symtomlindrande läkemedel som kan användas som ett andrahandsalternativ för vuxna patienter som lider av narkolepsi. Men det pris som företaget har begärt är för högt i förhållande till vilken nytta man visat att läkemedlet ger. Läkemedlet kommer därför inte att vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet, enligt ett beslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.Det finns inget botemedel mot narkolepsi men för vuxna patienter som lider av sjukdomen och som får plötsliga sömnattacker eller attacker av kraftlöshet i musklerna (kataplexi) kan Xyrem vara ett symtomlindrande behandlingsalternativ. Företaget har ansökt om att Xyrem ska ingå i högkostnadsskyddet som andrahandsbehandling för vuxna. Men företaget har inte lämnat in något underlag som visar att det pris de begär är rimligt.- För att läkemedlet ska kunna ingå i högkostnadsskyddet måste företaget sänka priset eller komma in med ett underlag som visar att det pris som de begär är motiverat, säger TLV:s medicinske expert Rune Dahlqvist.Företaget har ansökt om att Xyrem ska vara subventionerat för de patienter som på grund av bristande effekt eller oacceptabla biverkningar inte kan använda modafinil (centralstimulantia) i kombination med klomipramin (antidepressivum). Men företaget har begärt ett för högt pris i förhållande till den nytta som man visat att läkemedlet ger. TLV har därför beslutat att avslå företagets ansökan att läkemedlet ska vara subventionerat till det begärda priset.Företaget har inte lämnat något underlag som gör att TLV kan begränsa subventionen till de patienter som har svårare symtom. Läkemedlet kommer inte att kunna skrivas ut med subvention inom läkemedelsförmånerna. Landsting har dock möjlighet att i synnerligen angelägna fall välja att betala för behandlingen.OM NARKOLEPSI
  Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som orsakas av en störning i de delar av hjärnan som reglerar sömn och vakenhet. Det främsta symtomet är en uttalad sömnighet dagtid och sömnattacker som inte går att förhindra. Även attacker med plötslig kraftlöshet i musklerna (kataplexi) förekommer. Den kraftiga sömnigheten dagtid, med svårkontrollerade sömnattacker, kan vara mycket besvärande och ibland direkt farlig. Attackerna inträffar ofta i monotona situationer. Karaktäristiskt för sjukdomen är också att personerna blir utvilade efter mycket kort sömn, bara 10-15 minuter. Kataplexierna upplevs som mest funktionshindrande. Det är också de som är mest svårbehandlade.
  FAKTA OM XYREM
  Läkemedlet Xyrem är ett symtomlindrande läkemedel som är godkänt att använda för vuxna patienter som lider av narkolepsi med kataplexi. Den exakta verkningsmekanismen för Xyrem är okänd, men antas verka genom att dämpa det centrala nervsystemet och därigenom förändra sömnmönster och minska fragmenterad nattsömn. Xyrem är narkotikaklassat enligt förteckning II, i likhet med t ex Concerta och Ritalin. Xyrem är ett natriumsalt av det i missbrukssammanhang kända medlet GHB (gamma-hydroxy-butyrat). Biverkningar är mycket vanliga. Läkemedlet är inte godkänt för behandling av barn.

  2011-12-21
 • Prissänkningar på TNF-hämmare frigör årligen uppemot 80 miljoner kronor
  Tack vare prissänkningar på TNF-hämmare frigörs uppemot åttio miljoner kronor varje år. Det innebär att fler patienter kan behandlas till samma kostnad som tidigare.- Prissänkningarna på dessa effektiva läkemedel är mycket välkomna. Även i fortsättningen är det viktigt att vården tar stor hänsyn till priset när det skrivs ut. Det är så vården kan signalera att priskonkurrens lönar sig, säger hälsoekonom Gustaf Befrits på TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.TNF-hämmare har funnits på marknaden i över tio år. Trots detta saknas fortfarande direkt jämförande studier. Det är inte visat att det finns avgörande skillnader mellan de olika TNF-hämmarna. Därför anser TLV att TNF-hämmarna är effektmässigt likvärdiga på gruppnivå, dvs. vid behandling av en hel population.
  I och med att TLV ser TNF-hämmarna som likvärdiga finns det ingen anledning för priserna att skilja sig åt. Två företag har valt att sänka sina priser med cirka fem procent. Detta frigör minst 77 miljoner kronor per år vilket gynnar patienterna eftersom fler kan behandlas till samma kostnad som tidigare.
  Prissänkningarna träder ikraft den 1 januari 2012.
  2011-12-20
 • Klart med ny tandvårdsnämnd
  Regeringen har beslutat att nämnden för det statliga tandvårdsstödet ska få en ny sammansättning från årsskiftet. Antalet ledamöter blir då hälften så många och kommer att bestå av en ordförande samt tre ledamöter.Ledamöter
  Stig Nyman
  Forsknings- och äldrelandstingsråd
  ordförande
  Ann-Charlotte Sundelin
  Tandvårdschef
  Barbro Westerholm
  Riksdagsledamot
  Mikael Åsell
  Kanslichef
  Ersättare
  Tobias Nilsson
  Avdelningschef
  vice ordförande
  Hans Sandberg
  vice ordförande
  i Tandläkarförbundet
  Anders Dölling,
  enhetschef
  Elin Landell,
  departementsråd

  2011-12-13
 • Pradaxa subventioneras för förmaksflimmer
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Pradaxa ska ingå i högkostnadsskyddet utan begränsning. I sitt beslut säger TLV att Pradaxa är ett kostnadseffektivt alternativ för behandling av förmaksflimmer.Läkemedlet Waran är idag standardbehandling för att förebygga stroke hos patienter som lider av förmaksflimmer. Nu har TLV:s genomgång av Pradaxa visat att kostnaden för läkemedlet är rimlig utifrån den patientnytta som läkemedlet ger. TLV beslutar därför att läkemedlet ska ingå i högkostnadsskyddet.- Kostnaden för behandling med Pradaxa är högre än den för Waran. Men det som ändå gör att kostnaden för Pradaxa är rimlig är framför allt den lägre risken för hjärnblödning, säger Fredrika Rydén som är medicinsk utredare på TLV.Företaget ska enligt beslutet följa upp användningen av Pradaxa. Beslutet börjar gälla från den 1 december 2011.Socialstyrelsen har i en preliminär version av sin komplettering av nationella riktlinjer för hjärtsjukvård och strokesjukvård lämnat en rekommendation för hur Pradaxa ska användas. Socialstyrelsen beräknas offentliggöra den slutgiltiga versionen av riktlinjerna i mitten av december 2011.Fakta om förmaksflimmer
  180 000 svenskar beräknas lida av förmaksflimmer. Förmaksflimmer ökar risken för att det bildas blodproppar som via blodbanan förs runt i kroppen. Den största faran vid förmaksflimmer är risken att patienten drabbas av en stroke (slaganfall) samt riskerar att utveckla hjärtsvikt. Stroke är den vanligaste orsaken till neurologiska handikapp hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken i landet, efter hjärtinfarkt och cancer.

  2011-12-01
 • Nya regler pressar priserna på utbytbara läkemedel
  Tack vare nya regler kommer priset för flera utbytbara läkemedel att sänkas. Totalt leder den första omgångens beslut, som träder i kraft den 1 december, till att cirka 60 miljoner kronor per år kan frigöras till förmån för andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården.De nya takprisreglerna innebär att TLV sänker det accepterade högsta priset på originalläkemedel med 65 procent när en stabil generisk konkurrens uppstått, dock tidigast efter sex månader. Det nya priset blir ett tak, ett högsta pris, för att läkemedlet ska ingå i högkostnadsskyddet.- Tack vare takpriserna får vi jämnare, låga priser på utbytbara läkemedel, säger avdelningschef Anna Märta Stenberg på TLV.TLV har fastställt nya takpriser i ett antal utbytesgrupper. Bland de originalläkemedel för vilka priset har sänkts återfinns bland annat Arimidex, Plavix, Nexium, Durogesic, Casodex, Valtrex, Pantoloc, Optinate Septimum, Tiparol, Xanor och Telfast. De nya takpriserna har också lett till att några företag begärt utträde ur högkostnadsskyddet för sina produkter. Bland annat utgår Eulexin (flutamid) och Exelon (rivastigmin) med samtliga sina förpackningar ur förmånerna. För dessa läkemedel finns likvärdiga generiska alternativ med samma substans kvar inom förmånerna. Sammanlagt frigör de nya takpriserna i den första omgången omkring 60 miljoner kronor per år. Pengar som kan gå till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården.- Den nya takpriskonstruktionen innebär ett effektivare arbetssätt som gör att vi frigör pengar tidigare än om vi gjort en vanlig omprövning, säger Anna Märta Stenberg som också pekar på att myndigheten sparar resurser tack vare de nya reglerna.FAKTA OM TAKPRIS
  Efter en tid när ett patent löpt ut för ett originalläkemedel kan andra läkemedelsföretag tillverka och sälja generiska alternativ som är utbytbara gentemot originalläkemedlet. Generiska läkemedel innehåller samma verksamma ämne som originalläkemedlet. Introduktion av utbytbara generiska läkemedel på marknaden leder i regel till att originalläkemedlet inte längre är ett kostnadseffektivt alternativ. Detta beror på att generiska läkemedel normalt säljs till ett väsentligt lägre pris.
  För att TLV ska fastställa ett takpris ska följande kriterier vara uppfyllda
  • Priset på generika ska ha sjunkit med 70 procent av originalets ursprungspris i utbytbarhetsgruppen.
  • Generika ska ha funnits på marknaden och sålts under minst fyra månader.
  Om kriterierna är uppfyllda införs ett takpris som sätts till 35 procent av originalets ursprungspris. Det nya priset blir ett tak, ett högsta pris inom utbytesgruppen, för läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Beslut om ett nytt fastställt takpris kan träda i kraft tidigast sex månader efter att generisk konkurrens uppstått.
  2011-11-30
 • Inger Erlandsson blir ny chef på Apoteksavdelningen på TLV
  Inger Erlandsson har utsetts till chef för Apoteksavdelningen på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, från och med årsskiftet.- Jag är mycket nöjd med att Inger tar över som chef för Apoteksavdelningen, säger generaldirektör Gunilla Hulth-Backlund. Hon har helt rätt bakgrund tack vare sina tidigare erfarenheter.Inger Erlandsson har en lång erfarenhet av apoteksbranschen, bland annat som apotekare på sjukhusapotek och från apoteket Örnen vid Odenplan. Dessutom har hon tidigare varit chef på Socialstyrelsen innan hon kom till TLV för att ansvara för tillsynen efter omregleringen av apoteken.- Vi har ett framgångrikt och stabilt system för utbyte, men även om modellen fungerar bra finns vissa behov av förbättringar. Jag ser därför fram emot att samarbeta med apoteksbranschen kring bland annat patientsäkerhet och information. Vårt mål är att vi ska få ut så mycket hälsa som möjligt för de pengar som vi lägger på apotek och läkemedel. Det säger Inger Erlandsson som vid årsskiftet tar över som chef för Apoteksavdelningen efter Magnus Thyberg.
  2011-11-16
 • Stöd för två reserver till periodens vara
  Vid årsskiftet träder en ny föreskrift i kraft kring reglerna av utbyte på apotek. Det innebär bland annat att det även i fortsättningen kommer att finnas två reservalternativ till periodens vara som apoteken kan byta till.- Vår sammanställning av remissvaren visar att man över lag är positiv till att ha två reserver till periodens vara, säger Magnus Thyberg chef för apoteksavdelningen på TLV. TLV har under året gjort en översyn av reglerna för utbyte av läkemedel på apotek och presenterar nu en föreskrift som ska ge ett stabilt regelverk.I en sammanställning av remissvaren framgår att remissinstanserna över lag är positiva till att vi inför två reservalternativ till periodens vara, alltså två likvärdiga alternativ att byta till i andra och tredje hand om periodens vara tar slut. Syftet är att skapa större tillgänglighet på de läkemedel som apotekskunderna behöver.En del remissinstanser har dock påpekat att det generiska utbytet leder till patientsäkerhetsrisker. De risker som finns måste tas på allvar och det är angeläget att få mer kunskap om detta och om de verktyg som finns för att minimera riskerna, säger Magnus Thyberg. Vi har därför tagit initiativ till en undersökning som vi vill genomföra i samarbete med branschorganisationerna. Vi har också bjudit in apoteksföretagen inom Sveriges Apoteksförening till ett fördjupat samarbete kring information och utbildning.De nackdelar som själva utbytet i sig medför måste vägas mot fördelarna.- Det nuvarande systemet är mycket framgångsrikt. TLV:s beräkningar visar att läkemedlen skulle ha kostat åtta miljarder mer varje år om inte apotekspersonalen hade bytt till det läkemedel som har lägst pris. De pengar som utbytet frigör kan användas till angelägna områden inom hälso- och sjukvården, säger Magnus Thyberg.- Även om modellen fungerar väl finns behov av förbättringar. Vi vill bland annat skapa förutsättningar för god patientsäkerhet och underlätta för apotekspersonal. Vi kommer att förbättra informationen kring vilka läkemedel som är periodens vara och vilka som är reserver. Apotekens Service testar nu den förbättrade informationen för att föra in den i VARA. I december ska informationen publiceras på www.tlv.se. Vi kommer även ta initiativ för bättre information och utbildning om hur reglerna ska tillämpas. Dessutom kommer vi titta på sanktionsmöjligheter mot de läkemedelsföretag som ska leverera periodens vara men som inte levererar som överenskommet, säger Magnus Thyberg.
  2011-11-14
 • TLV bjuder in Apoteksbranschen till samarbete för ökad patientsäkerhet
  Tack vare att apotekspersonalen byter ut dyra läkemedel sparar samhället miljardbelopp, men själva utbytet i sig kan innebära vissa risker för patientsäkerheten. Det konstaterar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som därför tar initiativ till ett samarbete med branschen kring patientsäkerhet och information.– TLV anser att de patientsäkerhetsrisker som finns måste tas på allvar och att det är angeläget att få mer kunskap om detta. Därför kommer vi att ta initiativ till en studie som vi vill genomföra i samarbete med branschorganisationerna, säger Magnus Thyberg, chef för apoteksavdelningen på TLV.TLV presenterade nyligen en översyn om reglerna för utbyte av läkemedel på apotek. I rapporten konstaterar myndigheten att det inte finns något som tyder på att de nya regler som trädde i kraft 2009 har lett till ett ökat antal allvarliga händelser eller biverkningar. Men TLV påpekar samtidigt att själva utbytet i sig innebär en viss risk. Detta har även påtalats av branschen.– Det är viktigt att titta på hur riskerna med utbytet kan minimeras inom det befintliga utbytessystemet. De nackdelar som utbytet innebär måste också vägas mot fördelarna, bland annat att samhället varje år sparar miljardbelopp som i stället kan användas till annat inom hälso- och sjukvården.Det är framför allt äldre personer och patienter som använder flera läkemedel som bedöms ha en förhöjd risk att felmedicinera. Läkare har därför möjlighet att antingen välja att det förskrivna läkemedlet inte får bytas ut eller att det förpackas i doser. Även farmacevten har som länk i hälso- och sjukvården en möjlighet att välja en annan förpackning för att undvika risken för felmedicinering. TLV vill nu närmare undersöka hur detta fungerar i praktiken och hur problemen ser ut.TLV har också bjudit in apoteksföretagen inom Sveriges Apoteksförening till ett fördjupat samarbete kring information och utbildning. Syftet är bland annat att ta del av apotekspersonalens kunskaper och erfarenheter som grund för att utveckla TLV:s arbete.Faktaruta :
  TLV har nyligen presenterat en översyn av reglerna för utbyte av läkemedel på apotek. Översynen visar att den svenska modellen fungerar väl, ger stora samhällsvinster och frigör flera miljarder kronor varje år. Apotekspersonalen gör ett viktigt arbete när de byter till det läkemedel som har lägst pris. Företagen som säljer utbytbara läkemedel tävlar om att vara billigast för att just deras läkemedel ska bli det som apotekspersonalen byter till. Det leder till en mycket kraftig priskonkurrens. Nya beräkningar visar att läkemedlen annars skulle ha kostat 8 miljarder kronor mer varje år med dagens användning. Ett förslag till föreskrifter om utbytet har varit ute på remiss och svaren kommer att analyseras av TLV. De reviderade föreskrifterna beräknas träda i kraft den 1 januari 2012.

  2011-10-26
 • Kom till oss med dina frågor på Odontologisk Riksstämma
  Har du frågor till oss på TLV, Försäkringskassan eller Socialstyrelsen om tandvårdsstödet? Då är du är välkommen till vår gemensamma monter C12:11 på årets Odontologisk Riksstämma torsdag 17 november till lördag 19 november på Stockholmsmässan. Där har du möjlighet att diskutera med och ställa frågor till våra experter.
  2011-10-20
 • Expert på TLV ingår i regeringsuppdrag för giftfri miljö
  Fredrik Nilsson, som är hälsoekonom på TLV, har utsetts som expert i regeringens arbete med att ta fram en strategi för att nå en giftfri miljö.Miljömålsberedningen har under sig tre expertgrupper till stöd och Fredrik Nilsson ingår i den som ska granska hur läkemedel påverkar miljön. De övriga expertgrupperna handlar om farliga ämnen i livsmedel samt i produkter och varor.Beredningen ska bland annat föreslå prioriteringar och områden som Sverige kan lansera på EU-nivå.Den 15 juni ska arbetet redovisas för regeringen.
  2011-10-07
 • Byta ut medicin har sparat miljarder
  APOTEKSREFORM Läkemedlen skulle ha kostat åtta miljarder mer varje år om inte apotekspersonalen bytt till det billigaste, enligt nya beräkningar. Apoteksbranschens kritik mot systemet är starkt överdriven och ibland helt felaktig, skriver TLV:s generaldirektör Gunilla Hulth-Backlund.Utbytet av läkemedel på apotek är en succé. Samtidigt kritiseras systemet kraftigt av apoteksbranschen. Vi frågar oss vad som är orsaken till detta?Många apotekskunder som fått ett recept har märkt att apoteken byter ut läkemedlet till ett annat som innehåller samma verksamma ämne, fast till ett ­lägre pris (generika). I dag presenterar TLV, Tandvårds- och ­läkemedelsförmånsverket, en översyn av hur utbytessytemet fungerar.Apotekspersonalen gör ett ­viktigt arbete när de byter till det läkemedel som har lägst pris. ­Företagen som säljer utbytbara läkemedel tävlar om att vara ­billigast, för att just deras läkemedel ska bli det som apotekspersonalen byter till. Det leder till en mycket kraftig pris­konkurrens. Nu visar nya beräkningar att läke­medlen annars skulle ha kostat åtta miljarder kronor mer ­varje år med ­dagens användning.Trots dessa samhällsvinster vill apoteksföretagen skrota nuvarande system för utbyte och införa ett nytt för att själva bestämma vilka utbytbara läke­medel de ska sälja. I dag är det TLV som bestämmer detta.Inför omregleringen skärptes reglerna för läkemedelsutbyte och nu måste apoteken byta till det läkemedel som har lägst pris på hela marknaden. Tidigare kunde apoteket byta till det läkemedel som var billigast på den egna lagerhyllan.Apoteksbranschen målar nu upp en bild av att det nuvarande systemet hotar patientsäkerheten, leder till miljöskandaler och gör att apotekskunder tvingas gå hem utan sitt läkemedel.Uppgifter som vi tagit del av, och som branschen själv presenterat, visar att kunden får sitt utbyt­bara läkemedel expedierat direkt i 94 procent av fallen. Läkemedel som inte ska bytas ut finns också tillgängliga i ungefär samma omfattning. Det är därför svårt att se att reglerna för utbytet i sig kan vara grundorsaken till apotekens problem.Tomma lagerhyllor kan i stället bero på brister i inköpsrutiner, lagerhållning samt problem med leveranser till apoteken. Situationen har också förändrats sedan monopoltiden eftersom det kan vara svårt för apotekspersonalen att hänvisa till konkurrenter när läkemedel inte finns i lager.Reglerna är i grunden enkla: Byt till det billigaste alternativet i första hand. Om det billigaste ­alternativet inte är tillgängligt finns det två likvärdiga reserver att byta till i andra och tredje hand. Det här ställer krav på apotekens it- och expeditionssystem.För att underlätta för apotekspersonalen kommer vi därför att vidta åtgärder som ger dem bättre förutsättningar för att byta till det billigaste. Vi tittar även på frågan om sanktioner mot läkemedelsföretag som inte kan leverera.Apoteksbranschen har också framfört att reglerna för utbytet hotar patientsäkerheten. Är det så? Det här är viktigt att få detaljerad kunskap om.Vi har vänt oss till Socialstyrelsen som registrerar alla riskhändelser i vården, till exempel lex Maria-ärenden. Vi har inte fått kännedom om att några allvar­liga händelser inträffat som är kopplade till generiskt utbyte. Detta har inte heller förändrats sedan apoteksmarknaden öppnades för konkurrens.Vid en genomgång av Läke­medelsverkets biverknings­rapporter fann vi heller inget som tyder på att generika­utbytet lett till fler biverkningar.Apoteksbranschen menar också att utbytesmodellen leder till att vi får läkemedel som tillverkats utan miljöhänsyn. Stämmer det?TLV vill gärna bidra till att vi får mer miljövänliga läkemedel, men kan inte se att vi skulle få det just genom att införa ett ­annat utbytessystem. För miljöns skull är det bäst att lösa miljö­frågan på EU-nivå, när läkemedel godkänns för försäljning. Det är också Läkemedelsverkets förslag som man nyligen lämnat till regeringen.Eftersom alla tillgängliga fakta pekar på att kritiken mot det ­nuvarande systemet är starkt överdriven och ibland helt fel­aktig, frågar vi oss om inte apoteksföretagens angrepp i själva verket handlar om vem som ska få pengarna som utbytet frigör - patienterna eller apoteksföre­tagen. I ett annat system skulle sannolikt förtjänsten för apo­teken bli större, men vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till apotek och läkemedel. Vi anser därför att det nuvarande utbytes­systemet ska tas tillvara eftersom det ger samhället mycket stora värden.Tack vare utbytet kan samhället satsa stora summor på andra ­angelägna områden inom hälso- och sjukvården, som att korta vårdköer eller till att använda nya läkemedel till svårt sjuka.Debattartikel i SvD Brännpunkt den 19 september 2011
  2011-09-21
 • Apoteksföreningens förslag om generikautbytet innebär ett systemskifte
  Utbytet av läkemedel på apotek är en succé. Samtidigt har modellen kritiseras kraftigt av apoteksbranschen. Nu säger Apoteksföreningens VD Johan Wallér att man inte alls vill skrota systemet och att apoteksföretagen tycker att generiskt utbyte är "jättebra" och sparar miljarder. "Dagens modell måste göras lite smartare, men det är ganska små justeringar som behövs", säger Johan Wallér till Svensk Farmaci 2011-09-20.− TLV välkomnar att apoteksföreningen ser att utbytet är bra och att det ger en stor samhällsnytta. Men de "små justeringar" som Johan Wallér talar om handlar i praktiken om ett systemskifte, säger Magnus Thyberg, chef för apoteksavdelningen på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.Apoteksföreningen har velat införa en ny modell där de själva ska förhandla om priser på läkemedel och därmed bestämma vilka utbytbara läkemedel de ska sälja. I dag är det Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som bestämmer detta.− I ett annat system skulle sannolikt förtjänsten för apoteken bli större, men vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till apotek och läkemedel. Vi ser inte heller att man kan ha båda systemen samtidigt, säger Magnus Thyberg.Det nuvarande utbytessystemet ska tas tillvara eftersom det ger samhället mycket stora värden - det frigör miljardbelopp varje år som kan användas till att hålla svensk hälso- och sjukvård i världsklass.
  2011-09-21
 • Framgångsrikt utbyte av läkemedel på apotek frigör miljardbelopp
  Utbytet av läkemedel på apotek är en succé. Nya beräkningar visar att läkemedlen skulle ha kostat åtta miljarder mer varje år om inte apotekspersonalen hade bytt till det läkemedel som har lägst pris. Den kritik som apoteksbranschen riktat mot systemet är kraftigt överdriven och ibland felaktig.I dag presenterar TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, en översyn av hur utbytessytemet fungerar.
  Apotekspersonalen gör ett viktigt arbete när de byter till det läkemedel som har lägst pris. Företagen som säljer utbytbara läkemedel tävlar om att vara billigast för att just deras läkemedel ska bli det som apotekspersonalen byter till. Det leder till en mycket kraftig priskonkurrens. Nu visar nya beräkningar att läkemedlen annars skulle ha kostat åtta miljarder kronor mer varje år med dagens användning.
  - Samhället kan därför satsa miljardbelopp på andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården, som att korta vårdköer eller till att använda nya läkemedel till svårt sjuka, säger TLV:s generaldirektör Gunilla Hulth-Backlund.
  Trots det vill apoteksföretagen ha ett nytt system och har gått till attack mot det svenska utbytessystemet på flera fronter. Den bild de målar upp är att systemet ger sämre patientsäkerhet, är orsaken till att apotekskunder tvingas gå hem utan sitt läkemedel och leder till miljöskandaler.- Vår översyn visar att deras kritik är starkt överdriven och ibland helt felaktig. Branschen vill ha ett nytt system och vi frågar oss om inte apoteksföretagens angrepp i själva verket handlar om vem som ska få pengarna som utbytet frigör – patienterna eller apoteksföretagen. Vi tycker att det är viktigt att pengarna som frigörs går tillbaka till samhälle och patienter, säger Gunilla Hulth-Backlund.TLV:s uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till apotek och läkemedel. Det nuvarande utbytessystemet ska tas tillvara eftersom det ger samhället mycket stora värden - det frigör miljardbelopp varje år som kan användas till att hålla svensk hälso- och sjukvård i världsklass.Fakta om TLV:s översyn av det generiska utbytet Stabilitet och långsiktighet
  Vi vill skapa stabilitet och ge förutsättningar för långsiktig planering för berörda aktörer. Därför har vi gjort en omfattande översyn av reglerna för utbyte av läkemedel. Patientsäkerhet, tillgänglighet, miljöhänsyn, administration och kostnadseffektivitet har varit särskilt viktiga områden att titta på. Det har gått drygt två år sedan apoteksmarknaden öppnades upp för konkurrens, då nya regler för det generiska utbytet började gälla. Delar av regelverket gäller endast fram till och med 31 december 2011. Vi har analyserat eget material, tagit del av studier och genomfört intervjuer med olika aktörer på marknaden för att få synpunkter.
  Apotekspersonalens arbete frigör miljarder
  Den svenska modellen för utbyte av läkemedel på apotek fungerar väl, ger stora samhällsvinster och frigör flera miljarder kronor varje år. Apotekspersonalen gör ett viktigt arbete när de byter till det läkemedel som har lägst pris. Företagen som säljer utbytbara läkemedel tävlar om att vara billigast för att just deras läkemedel ska bli det som apotekspersonalen byter till. Det leder till en mycket kraftig priskonkurrens. Nu visar nya beräkningar att läkemedlen annars skulle ha kostat 8 miljarder kronor mer varje år med dagens användning.
  Periodens vara och två reservalternativ
  Vi föreslår att den temporära delen i nuvarande regelverk blir permanent från och med den 1 januari 2012. Det betyder att apoteken ska fortsätta byta ut läkemedel till de alternativ med samma innehåll och marknadens lägsta pris, periodens varor. Vi utser två reserver i varje utbytesgrupp så att apoteken på förhand ska veta vad de ska byta till om periodens vara inte är tillgänglig att beställa.
  Förbättringsområden
  Det finns områden som behöver utvecklas för att underlätta för berörda. Vi kommer att ta initiativ för att apotekens IT-stöd tydligare ska ange vilket läkemedel som apoteken ska köpa in och sedan byta till. Vi kommer att ta initiativ för att de ska få bättre information och utbildning om hur reglerna ska tillämpas och vi kommer att titta på möjligheter till sanktioner mot läkemedelsföretag som inte levererar till apoteken som överenskommet.

  2011-09-19
 • Enhetliga krav på att redovisa bindningar och jäv
  Fyra statliga myndigheter med medicinsk inriktning har kommit överens om gemensamma regler rörande redovisning av bindningar och jäv hos de experter som anlitas. Myndigheterna har redan tidigare ställt sådana krav men rutinerna har inte varit gemensamma.Läkemedelsförmånsnämnden, Läkemedelsverket, SBU och Socialstyrelsen har gått samman i ett arbete för att ytterligare öka uppmärksamheten kring frågor om objektivitet, saklighet och opartiskhet bland medicinska experter.Myndigheterna måste leva upp till regeringsformens krav på objektivitet, saklighet och opartiskhet. Medverkan av externa experter spelar en viktig roll i myndigheternas arbete. Det är därför viktigt att även de experter som anlitas för ett uppdrag uppfyller objektivitetskraven.De fyra myndigheterna har därför tagit fram en gemensam informationsskrift med enhetliga rutiner. Tilltänkta experter ska skriva under en jävsdeklaration där de ska redovisa exempelvis aktieinnehav eller personliga relationer som kan ha en koppling till uppdraget. Myndigheterna har redan tidigare ställt sådana krav men nu blir rutinerna lika.Kontaktpersoner :
  Leif Lundquist, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, telefon 08 568 420 62,
  Jane Ahlqvist-Rastad, Läkemedelsverket, telefon 018 17 46 00,
  Nina Rehnqvist, SBU, telefon 08 412 32 00,
  Nils Blom, Socialstyrelsen, telefon 08 555 533 70,

  2011-09-07
 • Möt oss på Apoteksmässan den 7 och 8 september
  Du har möjlighet att träffa oss på Apoteksmässan i Kista onsdag den 7 och torsdag den 8 september 2011. Där föreläser vi om utbyte av läkemedel på apotek och om läkemedel i högkostnadsskyddet.Vi håller tre seminarier där du kan möta våra experter som arbetar med utbyte av läkemedel på apotek och beslut om läkemedel i högkostnadsskyddet.Semiarier som vi hållerOnsdag 7 september 13.00-13.35 Generiskt utbyte – så bidrar apoteken till att vi får mer hälsa för pengarna
  Föreläsare: Anna Wollin, generikasamordnare, Apoteksavdelningen, TLV
  Torsdag 8 september 9.15-10.00 Generiskt utbyte – så bidrar apoteken till att vi får mer hälsa för pengarna
  Föreläsare: Anna Wollin, generikasamordnare, Apoteksavdelningen, TLV
  15.15-16.00 Hur beslutar TLV om läkemedel i högkostnadsskyddet?
  Föreläsare: Marianne Aufrecht-Gustafsson, jurist, Avdelningen för nya läkemedel, TLV

  2011-09-06
 • TLV satsar mer på att följa upp nyttan av läkemedel
  Genom att rekrytera en uppföljningskoordinator sätter TLV fokus på att få bättre kunskaper om läkemedels användning och effekter i klinisk vardag.- Vi ska ge läkemedelsföretagen tydligare uppföljningsvillkor och bli snabbare på att granska uppgifterna, säger Love Linnér, som nyss tillträtt tjänsten som uppföljningskoordinator på TLV. Genom uppföljning av våra viktigaste och svåraste beslut ska vi säkerställa att de är välgrundade och leder till mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till läkemedel.Love Linnér har tidigare arbetat på TLV som medicinsk utredare i fem år. Han har också varit forskare på Karolinska Institutet.- En del i arbetat är att ställa tydliga villkor på läkemedelsföretagen, men vi kommer även att göra egna uppföljningar av läkemedel inom förmånen för att se hur de används.
  2011-08-30
 • TLV knyter till sig vetenskapliga råd
  TLV knyter till sig nio vetenskapliga råd som kommer att bidra till fortsatt hög kvalitet i besluten om vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskyddet.TLV har även tidigare anlitat externa experter i utredningsarbetet. Nu blir arbetet mer strukturerat.
  - Alla är mycket meriterade experter inom medicin och har lång patientnära klinisk erfarenhet vilket är värdefullt för våra utredningar, säger Lisa Landerholm, vetenskaplig koordinator på TLV. Deras kunskap kommer att vara tillgänglig för våra utredningar och därmed bidra till att våra beslut håller fortsatt hög kvalitet.
  TLV har för avsikt att ha vetenskapliga råd även inom tandvårdsområdet.
  Följande personer är vetenskapliga råd inom medicin:Läkare med specialistkompetens i allmänmedicin:
  Åke Schwan, Distriktsläkare, med. dr. Kungsgärdets vårdcentral, Uppsala
  Läkare med specialistkompetens i internmedicin:
  Eva Andersén Karlsson, Överläkare, docent, Södersjukhuset, Internmedicin, Stockholm
  Ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté
  Mats Eliasson, Överläkare, adjungerad professor, Medicinkliniken, Sunderby sjukhus, Luleå, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitetLäkare med specialistkompetens i onkologi:
  Roger Henriksson, Professor, överläkare, Onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  Läkare med specialistkompetens i psykiatri:
  Hans-Peter Mofors, Överläkare, Affektiva mottagningen, Psykiatri Nordväst, Sollentuna
  Sjuksköterskor med specialistkompetens i diabetes:
  Lars Berg, Diabetessjuksköterska, Diabetesmottagningen/Medicinkliniken, SÄS Borås, Borås
  Mona Jakobsson, Diabetessjuksköterska, barn, Barnmottagningen, Centrallasarettet, Västerås
  Janeth Leksell, Leg. Sjuksköterska, lektor, Högskolan Dalarna, Hälsa och samhälle, FalunStomisjuksköterska:
  Katarina Svensson, Leg. Sjuksköterska, stomiterapeut, Kirurgiska kliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping

  2011-08-23
 • Oriktiga uppgifter oroar diabetiker
  Diabetiker ska inte behöva betala för sina insulinpumpar. Det har både TLV och SKL slagit fast i samband med att TV4 gått ut med orätta uppgifter som skapat stor oro bland Sveriges diabetiker.- Det är djupt olyckligt att diabetiker helt i onödan ska behöva bli oroliga på grund av de felaktiga medieuppgifterna i TV4, säger Malin Blixt, jurist på TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.Enligt ett pressmeddelande från SKL, Sveriges kommuner och landsting, kommer insulinpumparna även fortsättningsvis att vara subventionerade för patienterna. Den ändring som kan komma att ske är att betalningsansvaret läggs på landstingen i stället för staten.TLV:s uppdrag är bland annat att bedöma om läkemedel och förbrukningsartiklar ska ingå i läkemedelsförmånerna. Under det sista året har TLV fattat ett flertal beslut där definitionen av vad som är att betrakta som en förbrukningsartikel har aktualiserats. Precis som idag kommer det vara förskrivaren som bedömer om patienten har behov av en pump.Ett beslut om pumparna fortsättningsvis ska ingå i läkemedelsförmånerna kommer att fattas under år 2013. Anledningen till att arbetet kommer att pågå under flera år är bland annat att landstingen ska få en rimlig tid att administrera och budgetera för att ta över ansvaret, om dessa produkter utesluts ur förmånssystemet.
  2011-08-08
 • Omprövning av pumpar i förmånssystemet drabbar inte patienterna
  Vårt uppdrag är bland annat att bedöma om läkemedel och förbrukningsartiklar ska ingå i läkemedelsförmånerna. Under det sista året har vi fattat ett flertal beslut där definitionen av vad som är att betrakta som en förbrukningsartikel har aktualiserats. Precis som idag kommer det vara förskrivaren som bedömer om patienten har behov av en pump. Den ändring som kan komma att ske är att betalningsansvaret läggs på landstingen istället för staten. Landstingen kommer alltså i sådana fall i fortsättningen att subventionera pumparna för patienterna, något annat har inte diskuterats.Delar av produkter som Omnipod, MiniLink och Coagu-Chek har bedömts falla utanför ramen vad som kan anses vara att betrakta som förbrukningsartiklar. Mot bakgrund av detta har vi inlett en omprövning av subventionen av alla pumpar som i dagsläget finns i förmånssystemet. Förutom insulinpumpar innefattas även smärtpumpar och nutritionspumpar i detta arbete. Beslut om pumparna fortsättningsvis ska ingå i läkemedelsförmånerna kommer att fattas under år 2013.Anledningen till att arbetet kommer att pågå under flera år är dels för att ett eventuellt beslut om uteslutning av pumparna ur förmånssystemet inte ska drabba patienterna, dels att landstingen i så fall får en rimlig tid att administrera och budgetera för att ta över ansvaret för dessa produkter. För patienten kommer det inte att bli någon skillnad även om pumparna inte kommer att ingå i förmånssystemet. Det är liksom tidigare förskrivaren som bedömer om patienten har behov av en pump. Den ändring som kan komma att ske är att betalningsansvaret läggs på landstingen istället för staten.Information om arbetet kommer löpande att publiceras på tlv.se. Det finns en möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev, då kommer du att få ett mejl när det kommer ny informationhttp://www.tlv.se/press/prenumerationer/nyhetstjanst-anmalan/länk till annan webbplats
  2011-08-04
 • Vi deltar i Almedalsveckan