Förslag på höjd ersättning till apoteken för läkemedel i periodens vara-systemet

TLV skickar ut förslag på ändringar i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna.

Den föreslagna ändringen i föreskrifterna innebär att ersättningen som apoteken får för att expediera generiskt utbytbara läkemedel, det vill säga läkemedel som ingår i periodens vara-systemet, höjs med 1,25 kronor till 12,75 kronor per förpackning. Den föreslagna ändringen innebär att apotekens inkomster sammantaget höjs med 82,3 miljoner kronor om året i form av höjd handelsmarginal.

Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 för att sedan börja tillämpas vid expeditioner från och med den 1 februari 2022.

Remisstiden för att lämna synpunkter på förslagen går ut den 22 oktober 2021. Synpunkter på förslagen i remissen kan skickas till registrator@tlv.se. Ange diarienummer 01753/2021.

Publicerad 23 september 2021