Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

29 juni 2021

Vi samlar relevant kompetens för att komma längre

Felaktig läkemedelsanvändning är en samhällsutmaning och för att bidra till lösningar och effektiva åtgärder krävs mångas perspektiv och klokskap. En av våra ledstjärnor i policylabbet är just det, att jobba tvärfunktionellt för att ta vara på mångas kompetens och bidrag.

Expertgruppen har haft ett första möte

Vi bestämde under förstudien, som rapporterades till regeringen 2019, att en expertgrupp skulle knytas till oss i labbet. Nu är expertgruppen introducerad i policylabbet!

Det första expertgruppsmötet, med 18 företrädare för olika organisationer, innehöll självklart mycket information om uppdraget och vad det innebär att jobba i ett policylabb, som är nytt för de flesta. Deltagarna fick beskriva vad de vill bidra med och vid nästa möte i september ser vi fram emot mer av dessa konkreta bidrag till vårt arbete. Expertgruppen har olika erfarenheter av och perspektiv på läkemedelsanvändning och utvecklingen av farmaceutiska tjänster. Alla är viktiga för att stödja en god samverkan mellan berörda aktörer, använda kunskap och säkerställa förankring. Vi är beroende av kloka inspel och bidrag i arbetet för att nå så långt som möjligt.

En TLV-workshop där vi kom ett steg längre i en knäckfråga

Workshop är en metod som passar bra när man vill ta till vara mångas kompetens. Vi kommer att ha flera workshops i olika grupperingar under det här projektet. Vi klistrar och klustrar digitala post-it-lappar i olika färger. Roligt och effektivt!

Illustrationen visar digital arbetsyta från en av våra workshops.

Digital arbetsyta från en av våra workshops.

Vi hade nyligen en intern workshop på TLV för att komma ett steg längre i frågan om vilken utvärdering och vilka effekter som ska krävas för offentlig finansiering av farmaceutiska tjänster. Vi samlade ett tiotal kollegor, bland annat vår chefsekonom Douglas Lundin och flera seniora analytiker och utredare, för att belysa frågan ur olika perspektiv.

Vi kunde landa i några första utgångspunkter som vi kan ta vidare och diskutera med apoteksbranschen. Branschens arbetsgrupp får fortsatt vägledning av oss kring vilken utvärdering som kommer att behöva göras under försöksverksamheten. Vi tittar på vilka internationella vetenskapliga studier och rapporter om farmaceutiska tjänster som kan användas.

Behovsanalys i nästa steg

Innan vi tar lite sommarledigt planerar vi för nästa steg, som blir en tvärfunktionell workshop med fokus på att skapa samsyn kring de behov av farmaceutiska tjänster som finns. Behovsanalysen kommer att ge oss bättre möjligheter att prioritera test av farmaceutiska tjänster som har störst påverkan på läkemedelsanvändningen.

Vi önskar alla en glad sommar!

//Anna Montgomery, projektledare

PS: Bloggen gör uppehåll i juli, åter i slutet av augusti.

Sidinformation


Publicerad
29 juni 2021