Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

12 januari 2022

Check på 2021 års policylabbande om farmaceutiska tjänster

Det är nytt år och vi blickar framåt mot att försöksverksamhet med inhalationsvägledning drar i gång på ett apotek nära dig och reflekterar över vad det inneburit att jobba i policylabb under 2021.

Bilden visar en adventsstjärna och och adventsljus

2022 är året då försök med farmaceutiska tjänster startar

Som vi beskrev i novemberbloggen, pågår nu noggrann planering inför det första nationella försöket med en farmaceutisk tjänst, inhalationsvägledning. Etthundrafemtio apotek gör sig redo att erbjuda kunder som fått en inhalator förskriven, rådgivning om hur de använder sitt läkemedel på korrekt sätt, för att få ut mesta möjliga nytta av behandlingen.

För att ge goda förutsättningar för ett lyckat försök, utvecklar nu apoteksbranschen rutiner, en utbildning i samarbete med astma-kol-sjuksköterskor samt en plan för uppföljning och utvärdering med stöd av forskare inom samhällsfarmaci på Uppsala universitet och Göteborgs universitet.

Astma/KOL-sjuksköterskor ser ofta att patienter behöver upprepad information om inhalationstekniken, vilket också stöds av både nationella och internationella studier. Därför är det en positiv utveckling om fler professioner med kunskap inom området kan bidra med information och stöd. Det kan öka möjligheten att patienten behandlar sig korrekt och får ett bättre behandlingsresultat.”

Therese Sterner
ordförande i ASTA (Astma-, Allergi- och KOLsjuksköterskeföreningen) och medlem i expertgruppen

Från TLV:s sida ser vi fram emot att på nära håll följa försöket, diskutera och eventuellt justera upplägget, samtidigt som vi utvecklar utvärderingskrav, regelverk och förslag till ersättningsmodeller. Tillsammans med apoteksbranschen och övriga intressenter fortsätter vi också planera försöket med ytterligare en farmaceutisk tjänst, Medicinstart, som vi hoppas ska starta under hösten 2022.

Policylabba – hur gör man?

Att vi har kommit så här långt har till stor del berott på att vi har vågat prova nya sätt att arbeta i policylabb. Det handlar bland annat om att

  • ”samskapa” genom att ta del av många olika perspektiv på ett strukturerat sätt, ofta i väl förberedda workshops,
  • utreda väl, men inte fastna i alltför omfattande utredningsarbete, utan utgå från det som redan är gjort och visat, och
  • lära oss medan vi utvecklar och justera efter hand.

Skillnaden på policylabb och traditionellt arbetssätt?

Flera av oss som har erfarenhet från ett mer traditionellt arbetssätt i regeringsuppdrag upplever en tydlig skillnad, och ser fördelarna med att använda metoden policylabb. Så här tycker några av de som jobbar i eller i nära anslutning till policylabbet.

Jag upplever att policylabb ger möjligheter att jobba på flera nivåer parallellt och i bred samverkan med intressenterna. Genom att prova och utveckla efter hand kan vi komma längre i den stora samhällsutmaning som bristande läkemedelsanvändning är.”

Niklas Hedberg
Chefsfarmaceut på TLV och medlem i projektets styrgrupp


Policylabb passar apoteksbranschen bra då det påminner en hel del om hur utvecklingsarbete genomförs hos företagen där många olika frågor måste vägas in - kundnytta, kundnöjdhet, personalens förutsättningar, lönsamhet osv. Men vi får också göra detta i samarbete med TLV och därmed få hjälp med frågor som ligger utanför apoteken.”

Fredrik Boström
Chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening, som leder apoteksbranschens arbetsgrupp i policylabbet.


Policylabb medför att alla intressenter kommer till tals vid ett och samma tillfälle, vilket gör att många olika aspekter på frågeställningen kommer fram. Jag ser fram emot att patientperspektivet kommer i fokus och att farmaceutiska tjänster på apotek bidrar till att förbättra användningen av läkemedel. Det är viktigt att jag som patient får ett och samma budskap från såväl vården som apoteken.”

Thony Björk
leg apotekare, sakkunnig i läkemedelsfrågor, SPF Seniorerna, och medlem i expertgruppen

Expertgruppen bidrar med värdefulla medskick

Precis innan jul träffade vi vår expertgrupp med representanter från 18 olika organisationer för tredje gången 2021. Vi informerade om hur långt vi kommit med den effektutvärderingsram för farmaceutiska tjänster som TLV utvecklar och apoteksbranschen redovisade hur försöket med inhalationsvägledning ska organiseras och utvärderas. Vi fick en hel del kloka synpunkter och värdefulla medskick, vilket har gjort att vi nu utvecklar försöksverksamheten ytterligare och våra resonemang i den första delrapporten, som kommer i februari.

Vi kan konstatera att såväl arbetssättet i policylabbet som våra krav på effektutvärdering, väcker en del frågor och kritiska funderingar. Det hjälper oss att komma vidare i våra ställningstaganden och bli tydligare. En sak som tål att upprepas är att vårt uppdrag är att genomföra en försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster som bidrar till ökad följsamhet till den ordinerade läkemedelsbehandlingen och lämna förslag på regelverk och offentlig ersättningsmodell. Men för en eventuell permanent implementering av farmaceutiska tjänster på apotek krävs politiska beslut.

God fortsättning på det nya året!

//Anna Montgomery, projektledare

Sidinformation


Publicerad
12 januari 2022