Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Prognos av besparingar från sidoöverenskommelser 2020

Enligt TLV:s prognos beräknas återbäringen från sidoöverenskommelser uppgå till 2 796 miljoner kronor år 2020. Detta är en minskning motsvarande 288 miljoner kronor jämfört med 2019.

Den huvudsakliga anledningen till den minskade återbäringen är att återbäringen för läkemedelsgruppen hepatit C bedöms bli betydligt lägre jämfört med 2019, till följd av ett lägre antal behandlade patienter och den pågående pandemin. Återbäringen för TNF-hämmare prognostiseras att minska med 121 miljoner kronor jämfört med 2019, till följd av att användningen av TNF-hämmare flyttas från läkemedel med hög återbäring till läkemedel med lägre återbäring (och lägre AUP).

Faktaruta

  • TLV har regeringens uppdrag att löpande redovisa besparingen som genereras av de sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och regioner ingår inom ramen för TLV:s ärendehandläggning. I uppdraget ingår att göra två prognoser för helåret 2020. Den första prognosen lämnades över till regeringen i juni. Denna prognos är den andra för året, som lämnas över till regeringen i december. Utfallet av besparingen 2020 ska slutredovisas senast den 20 mars 2021.
  • Totalt har 58 läkemedel omfattats av sidoöverenskommelser, under hela eller delar av 2020. De flesta sidoöverenskommelserna gäller cancerläkemedel, faktor VIII-preparat, faktor IX-preparat, TNF-hämmare och läkemedel för behandling av hepatit C. Det är ofta läkemedel som har stor försäljning och höga behandlingskostnader som omfattas av sidoöverenskommelser.
  • Staten och regionerna delar på återbäringen. Regionerna erhåller 60 procent av återbäringen och 40 procent tillfaller staten.

Sidinformation


Publicerad
11 december 2020