Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Priset på läkemedel i Sverige har sjunkit jämfört med andra länder och är bland de lägsta i Europa. Den främsta förklaringen till detta är att Sveriges krona är fortsatt svag. Det visar den internationella prisjämförelserapport som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) tar fram årligen. I rapporten jämförs priserna på läkemedel i 19 europeiska länder.

Analyserna i rapporten visar att Sveriges relativa läkemedelspriser är de sjätte lägsta i segmentet läkemedel utan generisk konkurrens och lägst i segmentet läkemedel med generisk konkurrens jämfört med de 19 jämförelseländerna. Priserna i Sverige har sjunkit relativt andra länders priser under den studerade perioden 2014–2021. En viktig förklaring till de sjunkande priserna, särskilt för läkemedel utan generisk konkurrens, är den fortsatt svaga svenska kronan. Eftersom apotekens inköpspris (AIP) sätts i svenska kronor leder en svagare kronkurs till lägre svenska priser relativt andra valutor. Om effekten av den förändrade valutakursen tas bort blir de svenska priserna, relativt andra länder, i stort sett oförändrade över tid.

Bättre prisdynamik behövs under läkemedlets hela livscykel

En livscykelanalys visar att Sveriges relativa läkemedelspriser ligger något under genomsnittet de första fem åren efter marknadsintroduktion, men mellan år 5 och år 15 visar rapporten på en bristande prisdynamik. Efter år 15 på marknaden, som ungefär motsvarar tiden för ett läkemedels patentutgång, hamnar Sveriges relativa läkemedelspriser åter under genomsnittet.

Systemet med periodens vara håller priserna nere

Sveriges låga priser, i förhållande till genomsnittet, på läkemedel äldre än 15 år kan till stora delar förklaras av periodens vara-systemet som främjar priskonkurrens. Ett liknande mönster, med fallande priser efter 15 år, kan ses för exempelvis Nederländerna och Danmark, som likt Sverige tillämpar ett system för generiskt utbyte av icke-patentskyddade läkemedel.

Under hela perioden 2014–2021 har Sveriges priser på läkemedel i periodens vara-systemet varit bland de lägsta i Europa. År 2021 var Sveriges priser på läkemedel med generisk konkurrens ungefär 50 procent lägre än genomsnittet för övriga 19 länder.

Om rapporten

I TLV:s uppdrag ingår att följa och analysera prisutvecklingen på läkemedel i ett internationellt perspektiv. Rapporten är en del i TLV:s uppdrag och är den åttonde rapporten i ordningen. Analysen bygger på nationella listpriser på AIP-nivå (apotekens inköpspris). TLV redovisar resultaten från analysen som är baserad på pris- och volymdataför de första kvartalen under perioden 2014 till 2021 i Sverige jämfört med 19 andra europeiska länder. Segmenten som analyseras är dels läkemedel utan generisk konkurrens, dels läkemedel med generisk konkurrens.

Länderna som Sverige jämförs med är: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Sidinformation