Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV ska analysera olika handlingsvägar som utvecklar tillgången till läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar

TLV har ett regeringsuppdrag att analysera och föreslå hur patienternas tillgång till läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar kan stärkas. Uppdraget innebär att TLV ska analysera olika handlingsvägar som utvecklar tillgången till läkemedel vid sällsynta hälsotillstånd och utreda om det finns behov av författningsändringar. Under uppdraget ska TLV beakta den etiska plattformen för prioritering och jämlik tillgång till behandling för patienter i hela landet. En förutsättning för uppdraget är att det inte får leda till ökade läkemedelskostnader för staten jämfört med dagens system.

Det pågår en mycket positiv utveckling, där allt fler läkemedel för sällsynta hälsotillstånd forskas fram och blir tillgängliga på marknaden. Samtidigt är dessa läkemedel ofta mycket högt prissatta, eftersom företagen inte sätter sina priser för att i första hand möjliggöra tillgång till läkemedlen i Sverige. Det är en viktig orsak till att det är svårt att tillgängliggöra vissa läkemedel vid sällsynta hälsotillstånd, i Sverige såväl som i andra länder. Konsekvensen kan bli att patienter får vänta på angelägna behandlingar.

Den etiska plattformen är grunden för prioriteringar

Den värdebaserade prissättningen som TLV arbetar utifrån, innebär att kostnaden samhället ska betala ska stå i rimlig relation till hur mycket hälsa patienten får av en behandling. Under vissa förutsättningar accepterar samhället också att betala mer för läkemedel vid sällsynta hälsotillstånd än för läkemedel vid vanligare, men lika svåra hälsotillstånd. TLV:s bedömningar görs utifrån den etiska plattformen för prioritering som riksdagen har beslutat om, som bland annat innebär att mer resurser ska fördelas till dem som har det största . Accepteras för höga kostnader för läkemedel vid sällsynta hälsotillstånd, finns risk att det sker på bekostnad av andra patienter som har lika allvarliga, men vanligare hälsotillstånd. För att nå en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, behöver vi kunna finansiera behandling av alla olika typer av sjukdomar. Detta behöver TLV ta hänsyn till i regeringsuppdraget.

En kartläggning skapar förståelse för utmaningarna

I regeringsuppdraget genomför TLV en systematisk kartläggning av tidigare subventionsbeslut för läkemedel för behandling av sällsynta hälsotillstånd. Ett viktigt syfte med det är att få en förståelse för vilka läkemedel och i vilka situationer det kan behövas nya lösningar. Myndigheten kommer bland annat att utreda om det är möjligt att skapa mer hälsa för pengarna genom att acceptera högre kostnader för angelägna läkemedel där tillgången behöver förbättras, men samtidigt minska kostnaderna för andra läkemedel där tillgången inte har lika stark koppling till priset. TLV kommer analysera flera olika tänkbara handlingsvägar, såväl kortsiktiga utifrån dagens juridiska och praktiska förutsättningar, som långsiktiga och mer övergripande.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss med frågor, synpunkter eller funderingar.

Sofie Alverlind, projektledare
E-post: sofie.alverlind@tlv.se

Sidinformation


Senast uppdaterad
5 april 2023
Till toppen