Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ändringar i TLV:s allmänna råd om ekonomiska utvärderingar (TLVAR
2003:2)

TLV har identifierat ett behov av att förtydliga de allmänna råden om ekonomiska utvärderingar (TLVAR 2003:2) i frågor om val av jämförelsealternativ, hantering av indirekta jämförelser och hantering av betalningsviljestudier.

Förslaget till ändringar avser att förtydliga den praxis som TLV tillämpar i dessa frågor. Syftet är en ökad tydlighet och att säkerställa en effektiv handläggning. Ändringsförslaget bedöms inte påverka utfallet av TLV:s utredningar, och bedöms därför vara konsekvensneutralt för företag, förskrivare, patienter och vårdens huvudmän. Alternativa förslag samt konsekvenser av TLV:s arbetssätt utreds och beskrivs i en konsekvensutredning.

Remisstiden går ut den 30 september och ändringen av de allmänna råden beräknas träda i kraft 1 december 2016. Vill du lämna synpunkter på förslagen i remissen kan du skicka dem till registrator@tlv.se. Ange diarienummer 1904/2016.

Sidinformation


Publicerad
28 juni 2016