Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Förslag på ändringar i TLV:s föreskrifter och allmänna råd 

TLV skickar ut remiss med förslag på ändringar av föreskrifter och allmänna råd enligt följande.

  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:2) om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande syfte
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2011:3) om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS:2014:9) om prissättning av vissa äldre läkemedel
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (HSLF FS 2017:29) om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention

De föreslagna föreskriftsändringarna är huvudsakligen anpassningar till den nya förvaltningslagen, som träder i kraft den 1 juli 2018, samt förarbetsuttalanden till den nya förvaltningslagen. TLV föreslår att bestämmelserna om verkställighet i samtliga ovan nämnda föreskrifter och allmänna råd förtydligas så att det tydligare framgår att besluten gäller omedelbart, men att tillämpningen på apotek kan påbörjas senare. TLV föreslår även att återkallelseförbehåll skrivs in i 3 d och 3 e §§ TLVFS 2009:4, i stället för som nu enbart i besluten som fattas med stöd av dessa bestämmelser. Några ändringar i sak är inte avsedda och TLV:s hantering av ärenden kommer att gå till på samma sätt som tidigare.

Föreskriftsändringarna planeras träda ikraft den 1 juli 2018.
Remisstiden för att lämna synpunkter går ut den 21 maj 2018.

Synpunkter på förslagen i remissen kan skickas till registrator@tlv.se. Ange diarienummer 1012/2018, 1013/2018, 1014/2018, 1015/2018 och 1016/2018.

Sidinformation


Publicerad
3 maj 2018