Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Förslag på ändringar av föreskrifter om utbyte av läkemedel

TLV skickar ut förslag på ändringar i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. på remiss.

De föreslagna föreskriftsändringarna är huvudsakligen avsedda att skapa en mer flexibel övergång mellan försäljningsperioderna av periodens vara och minska risken för restsituationer. TLV föreslår följaktligen att slutförsäljning av föregående prisperiods periodens vara, förlängs från 15 till 20 dagar. I övrigt är slutförsäljningen oförändrad, det vill säga utbyte ska fortfarande ske till den förpackning av ett läkemedel som hade det lägsta försäljningspriset per enhet någon gång under föregående prisperiod, förutsatt att den förpackningen fanns för försäljning hos det enskilda apoteket den sista dagen under den föregående prisperioden. Förpackningen ska också säljas till det pris som gällde under den föregående prisperioden.

Föreskriftsändringarna planeras träda ikraft den 1 december 2018.

Remisstiden för att lämna synpunkter går ut den 3 september 2018. Synpunkter på förslagen i remissen kan skickas till registrator@tlv.se. Ange diarienummer 1639/2018.

Sidinformation


Publicerad
26 juni 2018