Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Förslag på ändringar av föreskrifter om utbyte av läkemedel

Från och med den 2 juni 2020 ska apoteken normalt byta ut läkemedel som förskrivits utanför läkemedelsförmånerna till likvärdiga läkemedel inom förmånerna. Lagändringarna görs för att apoteken ska kunna byta ut receptbelagda läkemedel i fler fall än idag. TLV skickar nu ut förslag på ändrade föreskrifter på remiss.

De föreslagna ändringarna görs i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel med mera. Ändringarna sker huvudsakligen som en anpassning till ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner med mera. Lagändringarna innebär att apoteken som huvudregel ska byta ut läkemedel som förskrivits utanför läkemedelsförmånerna till likvärdiga läkemedel inom läkemedelsförmånerna. Läkemedel som förskrivits för smittskyddsändamål, och som enligt smittskyddslagen lämnas ut kostnadsfritt till patienten, ska bytas ut mot tillgängliga läkemedel med fastställt pris som de är utbytbara mot.

De föreslagna förändringarna i föreskrifterna innebär att en sådan indelning i förpackningsstorleksgrupper som redan finns för det generiska utbytet av läkemedel inom läkemedelsförmånerna, även ska gälla för läkemedelsförpackningar som inte har fastställt pris eller som endast är utbytbara enligt 21 § andra stycket i läkemedelsförmånslagen, det så kallade parallellutbytet. TLV föreslår även förtydliganden av hur utbytet ska göras när periodens vara inte finns tillgänglig eller i de fall den har en förmånsbegränsning.

Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft vid två tillfällen. Den 1 maj 2020 är första tillfället och innebär att TLV kommer kunna fatta vissa beslut om indelning av förpackningar som finns inom förmånerna. Den 2 juni 2020, samtidigt som lagändringarna, föreslås övriga föreskriftsändringar träda i kraft, och då kan apoteken byta ut läkemedel enligt det nya regelverket.

Remisstiden för att lämna synpunkter på förslagen går ut den 17 februari 2020. Synpunkter på förslagen i remissen kan skickas till registrator@tlv.se. Ange diarienummer 2521/2019.

Sidinformation


Publicerad
20 januari 2020