Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remiss om föreslagna ändringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd till den 15 januari 2024

TLV har fortsatt att utreda inkomna förslag och synpunkter för att förbättra och förtydliga regelverket för det statliga tandvårdsstödet. Fortlöpande översyn är viktig för att reglerna ska följa utvecklingen inom tandvården och för att regelverket ska vara enhetligt och ändamålsenligt.

I remissen föreslås i korthet följande:

 • En ny paragraf, 5 a §, tillförs föreskrifterna för att reglera vilka tandvårdsåtgärder som respektive specialitet kan använda med specialistreferenspris. Specialiteten för Orofacial Medicin tilldelas ytterligare åtgärder för kirurgiska behandlingar 401–406, 409, 410, 429 och 436 utöver de som ingår idag.
 • För att tydliggöra vilka behandlingar som är ersättningsberättigande och vilka som endast kan ge tandvårdsersättning genom utbyte särskiljs utbytesåtgärderna i egen bilaga.
 • Regel D.3 Kronregel skrivs om för att i stället beskriva vilken omfattning en skada eller tillstånd måste ha för att en krona ska vara ersättnings­berättigande. Ingen ändring i sak föreslås förutom att D.3 tillförs tillstånd för tand med infraocklusion.
 • I samband med ändrad kronregel D.3 tas ordet omfattande bort från samtliga tillstånd i 4000-serien för reparativ vård och tillstånd 4001, 4011, 4071, 4075, 4080 samt 4771 kan därför upphävas.
 • Ett nytt tillstånd 4022 Djup dentinkaries med risk för pulpaexponering som behandlas med selektiv eller stegvis exkavering tillförs. Behandlingar som avser selektiv exkavering, åtgärd i 700-serien, och stegvis exkavering, åtgärd 322, ska rapporteras med det nya tillståndet.
 • Tillstånd 4471 Bristande kontaktpunkt mellan två tänder ändras till att endast omfatta den tand som är restaurerad. Åtgärd 301 tillförs tillståndet. Kronterapi kan utföras inom tillstånd 4471 med utbytes­åtgärd.
 • Åtgärder för rotbehandling tillförs tillstånden 5071 Dysfunktionell ocklusion i samband med protetisk behandling … samt 5072 Dysfunktionell ocklusion som kräver protetisk korrektion …
 • Sju nya åtgärder 250, 251, 252, 350, 351, 352 samt 650 tillförs för distanskontakt via videolänk. Kraven för dessa åtgärder är att ett fysiskt besök för diagnostik gjorts inom samma ersättningsperiod och att behandlaren bedömt och dokumenterat att behandling i det individuella fallet är lämplig att utföra på distans.
 • Åtgärd 304 utökas för att även inbegripa långtidstemporära klinik­framställda hängande led som bondas till granntänder i en- eller tvåtandslucka.
 • Åtgärd 322 Stegvis exkavering tillförs en exspektansperiod på minst tre månader i enlighet med Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer.
 • Åtgärd 409 blir tilläggsåtgärd till alla operationsåtgärder när ytterligare lambåoperation görs samtidigt i en annan kvadrant.
 • Åtgärd 542 Apikal­kirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd upphävs som en följd av ändring i åtgärd 409.
 • Möjligheten att tillämpa åtgärd 405 för operativt avlägsnande av tänder i flera kvadranter tas bort med anledning av ändringen i åtgärd 409. Åtgärd 405 blir i stället en operationsåtgärd för dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden.
 • Restriktionen tas bort i åtgärder för benaugmentation 427, 428 och 431, avseende att de endast får användas av specialisttandläkare eller ST-tandläkare under utbildning.
 • Nya utbytesåtgärder 923 och 924 införs för behandling med skalfasader.
 • Regel E.8 justeras för att överensstämma med regel E.7 i att justering inom ett år är ersättningsberättigande också om implantat tagits bort i området för tandstödda proteser eller helproteser.
 • Terminologin anpassas till Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för tandvården. ”Information” i åtgärderna 201, 311 och 312 ändras till ”Rådgivande samtal”.

Du hittar remissen med alla förslag i PDF format under Relaterad information nedanför på den här sidan.

Svarstiden för remissen löper ut den 19 april och beslut om ändringar i föreskriften planeras till den 30 maj 2023.

Vill du lämna synpunkter på förslagen i remissen kan du sända dem till registrator@tlv.se.

Sidinformation


Publicerad
7 mars 2023