Ordlista

Här hittar du en förklaring på lite svårare ord och begrepp som
förekommer på vår webbplats.

A B E F G H I L M N O P Q R S T Ä

A.

Aktiv substans
Det medicinskt aktiva ämnet i ett läkemedel.

AIP
Apotekets inköpspris.

AUP
Apotekets utförsäljningspris.

B.

Begränsad subvention
Ett läkemedel kan ingå i högkostnadsskyddet endast för ett visst användningsområde eller en viss patientgrupp. Läkemedlet har då begränsad subvention.

Behovs- och solidaritetsprincipen
De personer som har de största medicinska behoven ska ha mer av vårdens resurser än andra patientgrupper.

E.

EMA
European Medicines Agency, EMA, är en europeisk motsvarighet till Läkemedelsverket.

Extemporeläkemedel
Skräddarsydda läkemedel för en specifik patient.

F.

Förbrukningsartiklar
Förbrukningsartiklar är exempelvis stomiprodukter och hjälpmedel som behövs för att ta ett läkemedel eller för att själv kunna kontrollera sin medicinering. Det kan till exempel vara diabeteshjälpmedel, inhalationshjälpmedel för astmatiker och injektionshjälpmedel.

Förmånerna
Ett läkemedel som ingår i (läkemedels-)förmånerna har subvention och ingår i högkostnadsskyddet.

G.

Generell subvention
Läkemedel med generell subvention ingår i högkostnadsskyddet utan begränsning.

Generiska läkemedel
När ett företag forskar fram ett nytt läkemedel som blir godkänt kallar vi det originalläkemedel. Då kan företaget söka om att få patent. Det innebär att företaget ensamt har rätt att under ett antal år tillverka och sälja läkemedlet.

När patentet sedan går ut får kopior tillverkas. Dessa kallas generiska
läkemedel. Dessa läkemedel är varken bättre eller sämre än originalläkemedlen eftersom de innehåller samma aktiva ämne.

Ett exempel är tabletterna Alvedon och Panodil som båda innehåller den aktiva substansen paracetamol.

H.

Handelsmarginal
Handelsmarginalen är skillnaden mellan Apotekets inköps- och försäljningspris.

Högkostnadsskydd läkemedel
Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller för de allra flesta läkemedel på recept. Läkemedel som ingår i höstkostnadsskyddet är subventionerade med statliga medel.

Du har rätt till högkostnadsskyddet om du är bosatt i Sverige, arbetar här
eller har europeiskt sjukförsäkringskort eller blankett E112 (planerad
Vård).

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller i tolv månader från det första
inköpet. Du betalar högst 2 350 kronor under denna period. Därefter påbörjar du en ny tolvmånadersperiod nästa gång du köper läkemedel på recept.


Högkostnadsskydd tandvård
Tandvårdens högkostnadsskydd är nivågrupperat. Det betyder att kostnaden för tandvårdsbehandlingen bestämmer hur mycket som subventioneras. I korta drag ser det ut som följande:

  • Upp till 3 000 kr - patienten betalar hela räkningen själv
  • Från 3 000 - 15 000 kr - subventioneras med 50 %
  • Över 15 000 kr - subventioneras med 85 %


Alla behandlingar finns angivna i en referensprislista, vilken styr
högkostnadsskyddet.

I.

Indikation
Användningsområde för läkemedel. Ett läkemedel har en av Läkemedelverket godkänd indikation som beskriver vilket  sjukdomstillstånd läkemedlet ska användas för. Ibland kan ett läkemedel fungera mot flera sjukdomar.

L.

Lagerberedning
Extemporeläkemedel som tillverkas i större kvantiteter.

Licensläkemedel
Licensläkemedel är ett läkemedel som inte är godkänt av Läkemedelsverket eller EMA men som ändå får säljas till en enskild patient om det finns särskilda behov eller skäl.

Liiv
Leverantörernas information i VARA, LiiV, som ägs av eHälsomyndigheten. Ett system där läkemedelsinformation som ska publiceras i VARA samlas in från olika källor.

Läkemedel
Ett läkemedel innehåller en eller flera medicinskt aktiva ämnen, substanser, som är avsedda att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom. Det är användningsområdet som styr om det är ett läkemedel eller inte.

Läkemedelsförmånerna
Ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna har subvention. Det betyder att läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet.

M.

Medicinska gaser
Medicinska gaser är gasformiga läkemedel som tillförs genom inandning, diagnostik eller annan behandling. Exempel på medicinska gaser är syrgas och medicinsk luft.

Medicinteknik
Medicintekniska produkter används inom alla delar av hälso- och´sjukvården. Det är ett mycket stort produktområde och kan omfatta allt från plåster till IT-beslutsstöd.

En grupp av medicintekniska produkter klassas som förbrukningsartiklar och kan subventioneras av staten och omfattas av högkostnadsskyddet.

O.

Omprövningar
Vi går regelbundet igenom och omprövar subventionen för läkemedel och förbrukningsartiklar för att se om de ska kvarstå inom högkostnadsskyddet.

Originalläkemedel
När ett företag forskar fram ett nytt läkemedel som blir godkänt kallas det originalläkemedel.

P.

Parallellimporterade läkemedel
Parallellimport innebär att ett företag, som är specialiserat på läkemedelshandel, importerar originalläkemedel från andra europeiska länder där läkemedelspriserna är lägre än i Sverige.

Q.

QALY
Engelsk förkortning för Quality Adjusted Life Years, kvalitetsjusterade levnadsår. För varje år som en person lever avgörs vilken livskvalitet personen uppnår. Livskvaliteten definieras som ett nyttovärde mellan 0 (död) och 1 (fullt frisk). En person som lever två år med nyttovärdet  0,6 uppnår 1,2 QALY. En person som lever ett halvt år med nyttovärdet 0,2 uppnår  0,1 QALY.

R.

Referensprislista
Referensprislistan ligger till grund för hur stor del av kostnaden staten betalar vid en tandvårdsbehandling. Referenspriserna ska även göra det lättare att jämföra priser på tandvård. Referenspriset talar om vad ett normalpris för en behandling kan vara.

S.

SBU
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, utvärderar tillämpade och nya medicinska metoder i hälso- och sjukvården. Ur ett medicinskt, ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv.

SIL
Svensk informationsdatabas för läkemedel, SIL, är ett landstingsägt projekt som levererar information till olika journalsystem inom sjukvården. I SIL finns bland annat information om eventuella begränsningar i
olika läkemedels subventioner.

Subvention
När ett läkemedel ingår i förmånerna är det subventionerat. Patienten betalar fullt pris för sina läkemedel upp till en viss summa. Därefter träder ett rabattsystem in. Att ett läkemedel är subventionerat betyder också att det ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel.

Motsvarande gäller när en tandvårdsbehandling är subventionerad.

Särläkemedel
Ett särläkemedel är ett läkemedel som används mot mycket sällsynta sjukdomar. På engelska heter det orphan drugs.

För att klassas som ett särläkemedel får sjukdomen det ska behandla endast förekomma hos högst 5 av 10.000 personer inom EU.

T.

Tandvårdsstödet
Tandvårdsstödet består av ett allmänt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd för tandvård.

Ä.

Ändamålsenlighet
Ändamålsenlighet innebär att läkemedlet ska vara verksamt för sitt ändamål och inte ha oacceptabla biverkningar.

Senast uppdaterad 30 september 2020