Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Läkare missar att upplysa patienter om att läkemedel kan bytas ut på apotek

Drygt åtta av tio som skriver ut läkemedel talar inte alltid om för sina patienter att deras medicin kan komma att bytas ut på apotek. Det visar en ny undersökning som TLV presenterar i dag.

– För att patienterna ska känna sig trygga och för att minska risken för oklarheter kring utbytet av läkemedel på apotek är det viktigt att informationen förbättras, säger Martin Forsberg, kommunikationschef på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

TLV:s undersökning visar att åtta av tio av de som skriver ut läkemedel inte alltid talar om att utbyte kommer att ske på apotek. Undersökningen visar också att informationen från apotekspersonal kan bli bättre. Apotekspersonal har enligt lag ansvar för att informera patienterna när deras medicin byts ut. TLV gör bedömningen att även läkare och andra förskrivare som skriver ut läkemedel har ett ansvar för att informera patienten om utbytet, men att det behöver tydliggöras för dessa yrkesgrupper.

En kritik som riktas mot utbytet av läkemedel är att det kan leda till oro, dubbelmedicinering och följsamhetsproblem för patienterna. Detta är dock problem som kan följa av all läkemedelsbehandling. I vilken utsträckning dessa problem uppkommer enbart på grund av utbytet är inte känt.

– Läkare och andra som skriver ut läkemedel, samt även apotekspersonal, spelar en avgörande roll när det gäller att förebygga oro och osäkerhet hos patienterna i samband med utbytet. Det är dessa yrkesgrupper som möter patienterna och kommunicerar med dem om utbytet. De har också möjlighet att individuellt förhindra utbyte vid risk för felmedicinering, säger Martin Forsberg.

Enligt undersökningen anser i princip alla förskrivare och apotekspersonal att utbytbara läkemedel är lika effektiva som originalläkemedel. En stor del av de svarande i bägge grupperna anser också att generiska läkemedel inte orsakar fler eller värre biverkningar. Dessutom tar de själva lika gärna generiska läkemedel som originalläkemedel. En annan viktig fördel som förskrivare och apotekspersonal pekar på är att generiskt utbyte kan frigöra resurser till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården.

Av undersökningen framgår också att både apotekspersonal och förskrivare har bristande kunskap om systemet med generiskt utbyte.

– Vi har därför inlett ett samarbete med Läkemedelsverket för att öka kunskapen och förbättra informationen. Tillsammans tar vi fram informationsmaterial som riktar sig till patienter, läkare och andra som skriver ut läkemedel, samt till apotekspersonal. Syftet med projektet är att patienterna ska få samstämmig information om utbytet både hos läkaren och på apotek, så att de känner sig trygga och vet hur de ska använda sina läkemedel. Då får vi ett ännu mer patientsäkert och effektivt utbyte som frigör pengar till annan angelägen sjukvård, säger Martin Forsberg.

Fakta om det generiska utbytet

Det generiska utbytet innebär att apoteken måste erbjuda patienten det likvärdiga läkemedel med lägst pris som ingår i högkostnadsskyddet. På så sätt frigörs pengar som kan användas till annan angelägen sjukvård. Utan generiskt utbyte skulle de läkemedel vi använder idag kosta samhället åtta miljarder kronor mer varje år. Det motsvarar exempelvis kostnaden för att driva 300 vårdcentraler.

Faktaruta om undersökningen

TLV genomförde i höstas en webbenkät tillsammans med Statistiska centralbyrån, SCB för att få kunskap om hur läkare och andra förskrivare samt apotekspersonal ser på utbytet av läkemedel på apotek, läkemedelskostnader och kostnadseffektivitet. Totalt skickades enkäter ut till drygt 1 200 förskrivare och till 2 700 medarbetare på apotek. Svarsfrekvensen var 45 procent för apoteksenkäten och 33 procent för förskrivarenkäten.

Sidinformation


Publicerad
24 april 2013