Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny utvärdering slår fast att screening av äldre med tum-EKG är kostnadseffektiv

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har genomfört en utvidgad hälsoekonomisk utvärdering av screening av förmaksflimmer med tum-EKG som visar att metoden är kostnadseffektiv. Metoden används för att upptäcka förmaksflimmer, som kan leda till stroke.

– Vår utredning visar att kostnaden för att screena är låg i relation till hälsovinsten. Genom att färre personer förväntas drabbas av stroke som ett resultat av screeningen nås en hälsovinst samtidigt som kostnaderna för vård- och omsorg för stroke i samhället minskar, säger Malin Blixt, enhetschef på TLV.

Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv visar utredningen också att screening vid 75 års ålder är den optimala åldern för att genomföra screeningen.

Socialstyrelsen inför nya nationella screeningprogram
För ett par år sedan publicerade TLV en utvärdering av primärpreventiv screening av förmaksflimmer med hjälp av tum-EKG och kunde redan då konstatera att metoden var kostnadseffektiv.

Det är Socialstyrelsen som ansvarar för att införa nya nationella screeningprogram och de har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera primärpreventiv screening av förmaksflimmer. Eftersom Socialstyrelsens utvärdering kräver ytterligare analyser än de som initialt genomfördes av TLV har TLV utvidgat den hälsoekonomiska utvärderingen för tum-EKG. TLV har därför publicerat ett nytt kunskapsunderlag där dessa resultat ingår.

Varje år registreras cirka 25 000 vårdtillfällen för akut stroke (slaganfall). Cirka 20 procent bedöms vara orsakade av förmaksflimmer. Stroke är den vanligaste orsaken till kroniska funktionsnedsättningar hos vuxna och många individer i Sverige har stora vårdbehov till följd av en eller flera stroketillbud. Idag identifieras inte alla personer som har behov av strokeförebyggande behandling. De faktorer som i störst grad ökar risken för att drabbas av en stroke är hög ålder och en tidigare stroke om personen därtill har förmaksflimmer.

Fakta om medicinteknikuppdraget

TLV har sedan år 2012 i uppdrag av regeringen att i form av en försöksverksamhet göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. TLV har presenterat en slutrapport till regeringen där det konstateras att försöksverksamheten behöver permanentas för att kunna utvecklas ytterligare.

Sidinformation


Publicerad
4 maj 2016