Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Tecentriq vid trippelnegativ bröstcancer

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Tecentriq (atezolizumab). Kunskapsunderlaget utvärderar Tecentriq i kombination med nab-paklitaxel för behandling av vuxna patienter med icke-resekterbar lokalt avancerad eller metastaserad trippelnegativ bröstcancer (TNBC) med tumörer som har ett PD-L1-uttryck ≥ 1 % och som inte tidigare fått behandling med cellgifter för metastaserad sjukdom.

Den aktuella utvärderingen gäller när Tecentriq ges i kombination med substansen nab-paklitaxel vid så kallad trippelnegativ bröstcancer. Patienterna som har studerats inom detta användningsområde är patienter med icke-opererbar bröstcancer där cancern har spridit sig i bröstets närområde (lokalt avancerad) eller där cancern har spridit sig till andra delar av kroppen (metastaserad). Patienterna ska även haft uttryck av ett specifikt protein som kallas programmerad celldödligand 1 (PD-L1) i lika med eller över 1 procent av tumörcellerna samt inte tidigare fått behandling med cellgifter för sin metastaserade sjukdom.

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor och drabbade cirka 9 400 personer år 2015. Trippelnegativ bröstcancer (TNBC) utgör cirka 10 procent av alla nyupptäckta fall av bröstcancer. Generellt sett är TNBC en aggressiv tumörsjukdom som förknippas med hög risk för återfall och metastaser. TLV bedömer tillståndets svårighetsgrad som mycket hög.

TLV bedömer att relevanta jämförelsealternativ till behandling med Tecentriq i kombination med nab-paklitaxel är såväl paklitaxel som paklitaxel i kombination med platinum. I den studie som låg till grund för godkännandet av Tecentriq vid TNBC förlängde Tecentriq i kombination med nab-paklitaxel tiden till att sjukdomen förvärrades, jämfört med behandling med enbart nab-paklitaxel. TLV bedömer att paklitaxel har jämförbar effekt med nab-paklitaxel. Priset för paklitaxel är avsevärt lägre än nab-paklitaxel.

De hälsoekonomiska resultaten är beroende av avtalade priser på Tecentriq och nab-paklitaxel.

Det finns flera osäkerheter i utvärderingen. En sådan är avsaknaden av långsiktiga data om hur länge patienter som behandlas med Tecentriq i kombination med nab-paklitaxel överlever. TLV:s utvärdering gäller endast för patienter med metastaserad TNBC som skulle fått paklitaxel som ensam behandling, det vill säga inte paklitaxel i kombination med platinum. En ytterligare osäkerhet i bedömningen är därför effekten (och därav kostnaden i förhållande till nyttan) för behandling med Tecentriq i kombination med nab-paklitaxel jämfört med paklitaxel i kombination med platinum.

Sidinformation


Publicerad
8 november 2019