Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV genomför och föreslår nya åtgärder för ökad prisdynamik på läkemedelsmarknaden

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, belyser i två rapporter kostnadsutvecklingen och förslag på kostnadsdämpande åtgärder på läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. TLV har identifierat och kommer att genomföra flera åtgärder för att förstärka prisdynamiken på läkemedelsmarknaden.

Kostnaderna för läkemedel inom förmånerna har ökat konstant sedan 2014. TLV har ett regeringsuppdrag att genomföra kostnadsdämpande åtgärder för läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna och samtidigt säkerställa prisdynamik och fortsatt god tillgång till effektiva läkemedel på lika villkor i hela landet.

TLV konstaterar att det finns en besparingspotential för läkemedel inom förmånerna. Priserna för läkemedel som har funnits på marknaden mellan 5 och 15 år är höga jämfört med andra europeiska länder och är också relativt statiska och förändras inte över tid. TLV menar att besparingarna bäst kan uppnås genom en stärkt prisdynamik på läkemedel och vill bidra till att skapa gynnsamma förutsättningar för priskonkurrens. Myndigheten vill därför vidareutveckla och förstärka samverkan både med regioner och företag, bland annat genom trepartsöverläggningar.

– Förutom att företagen behöver sänka sina priser, kommer det krävas ett aktivt arbete i regionerna. Det är också avgörande att förskrivarna väljer det m est kostnadseffektiva alternativet, säger Fredrik Andersson, avdelningschef på TLV.

TLV kommer att vidta flera åtgärder för att förstärka prisdynamiken:

  • Vidareutveckla arbetet med uppföljning av läkemedel och omprövningar för olika grupper av läkemedel.
  • Tydliggöra för regionerna och läkemedelsföretagen för vilka läkemedelsområden TLV ser att det finns förutsättningar för en bättre prisdynamik.
  • Förstärka incitamenteten för regionerna att genomföra trepartsöverläggningar och teckna sidoöverenskommelser.
  • Se över möjligheten att utveckla det nuvarande systemet för prissänkning för läkemedel som är äldre än 15 år.

Effekter av kostnadsdämpande åtgärder 2021

TLV har också utvecklat metoder för att beräkna effekten av de kostnadsdämpande åtgärderna. Besparingen under 2021 uppgick till 108 miljoner kronor och då genom prissänkningar på melatonin.

Under 2021 förnyade regionerna inte sidoöverenskommelserna för TNF-hämmare. Regionerna har styrt användningen mot de TNF-hämmare som har lägst pris och konkurrensen har lett till att företagen har sänkt priserna. Parallellt har fler patienter fått läkemedlen.

– TLV:s analyser visar dock att prissänkningarna inte hittills varit tillräckliga för att kompensera för de tidigare sidoöverenskommelserna, vilket leder till ökade kostnader för det offentliga, säger Fredrik Andersson.

Kostnadsutveckling förmåns- och smittskyddsläkemedel 2021

  • Läkemedelskostnaderna inom läkemedelsförmånerna uppgick till 35,9 miljarder kronor exklusive återbäringar från läkemedelsföretag till regionerna (apotekens försäljningspris, AUP).
  • Kostnaderna ökade med 600 miljoner kronor inklusive återbäring och med 500 miljoner kronor exklusive återbäring.
  • Primärt har ökade försäljningsvolymer och introduktionen av nya läkemedel drivit kostnadsökningen, men dämpats av återbäring från sidoöverenskommelser.
  • Den årliga ökningen är den lägsta sedan 2014, preliminärt som en konsekvens av covid-19-pandemin som minskade antalet förskrivningar av läkemedel.
  • För läkemedel som är generiskt utbytbara på apotek och ingår i periodens vara-systemet, har kostnaderna minskat med en procent under 2021.
  • Prissänkningarna som genomfördes enligt 15-årsregeln resulterade i besparingar på 19 miljoner kronor.

Om rapporterna "Uppföljning av läkemedelskostnader" och "Långsiktigt hållbar finansiering av läkemedel"

Ett mål för TLV:s verksamhet är att utveckla den värdebaserade prissättningen. Värdebaserad prissättning innebär att ett läkemedel prissätts utifrån det värde det tillför patienten och samhället, och inte utifrån kostnaden för att ta fram läkemedlet eller pris i andra länder. TLV har genom sitt regelverk olika verktyg för att säkerställa rimlig kostnad för läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna.

Effekterna av det löpande arbetet redovisas i TLV:s årliga rapport "Uppföljning av läkemedelskostnader" och innehåller kostnadsutveckling av förmånsberättigade läkemedel, prissänkningsbeslut enligt 15-årsregeln samt kostnadsförändringar inom periodens vara-systemet.

TLV har även ett regeringsuppdrag att genomföra kostnadsdämpande åtgärder för läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna och samtidigt säkerställa prisdynamik och fortsatt god tillgång till läkemedel i Sverige. Åtgärderna bör leda till besparingar för staten eller regionerna på minst 800 miljoner kronor under fyra år, räknat från den 1 januari 2021. I delredovisning för 2022 "Långsiktigt hållbar finansiering av läkemedel" beskriver TLV åtgärderna och resultatet av det arbete som hittills har genomförts. TLV beskriver här även förutsättningarna för att uppnå målen med uppdraget.

Sidinformation


Publicerad
16 juni 2022