Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Återrapportering av glesbygdsbidrag för 2021

TLV har lämnat en rapport till regeringen om beslutat glesbygdsbidrag till apotek för verksamhetsåret 2021 och bidragets användning och effekter.

En majoritet av de apotek som ursprungligen uppfyllde kriterierna finns kvar och har ungefär samma öppethållande som tidigare. De ändringar i stödet som gjordes från och med verksamhetsåret 2020 skapade förutsättningar för att fler apotek även fortsättningsvis ska kunna erbjuda en god läkemedelsförsörjning och tillgång till farmaceutisk kompetens i hela landet.

– Effekten av att kriterierna ändrades är att fler apotek har kunnat ta del av bidraget jämfört med tidigare och att apoteken har möjlighet att anpassa öppethållandet efter de lokala förutsättningarna. Utan de ändringar som gjordes av stödet 2020, hade 17 apotek inte varit aktuella för bidrag, säger Gunilla Rönnholm, enhetschef på TLV.

För att få ta del av bidraget behöver apoteket ligga minst 20 kilometer från ett annat apotek. Den övre gränsen för försäljning av receptförskrivna läkemedel är femton miljoner kronor och kravet på öppethållande är minst 20 timmar per vecka.

Förra året betalades 12,4 miljoner kronor i glesbygdsbidrag till totalt 44 apotek. Av dessa hade 14 apotek en försäljning av receptförskrivna läkemedel mellan 10 och 15 miljoner kronor. Ett apotek fick avslag.

– Den analys TLV gjort visar att inget apotek som låg minst 20 kilometer från ett annat apotek när bidraget infördes, och som uppfyllde övriga kriterier, har lagt ner under 2021 och 2022, säger Gunilla Rönnholm.

Ansökan om bidrag för verksamhetsåret 2022 ska lämnas in till TLV senast den 1 mars.

Faktaruta

  • TLV delar årligen ut ett ekonomiskt stöd för apotek i glesbygd, det så kallade glesbygdsbidraget. Bidraget inrättades av regeringen 2013 med syfte att förbättra förutsättningarna för apotek med begränsat kundunderlag. Målet med bidraget är att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning i hela landet.

  • TLV ansvarar för att utfärda föreskrifter om hur bidragets storlek ska beräknas, handlägga och besluta om bidrag till apotek. I uppdraget ingår att ge en samlad ekonomisk redovisning av bidraget av föregående års bidragsbeslut, redovisa bidragets användning och effekter samt ge en prognos för det kommande bidragsåret.

Sidinformation


Publicerad
1 februari 2023