Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV förbereder för höjning av takpriser

För att säkra en fortsatt god tillgång till läkemedel för patienterna, påbörjade TLV hösten 2022 en översyn av takprissystemet för utbytbara läkemedel inom läkemedelsförmånerna. Den 11 april kommer TLV att besluta om höjning av ett antal takpriser. Därefter har läkemedelsföretagen möjlighet att ansöka om höjda priser för enskilda produkter.

TLV kommer efter höjningen i april fortsätta arbetet med översynen av takprissystemet. Som en första åtgärd utreds förutsättningarna för att även höja takpriser som inte är fastställda, så kallade flytande takpriser, i de förpackningsstorleksgrupper där det finns ett behov.

Under vintern har TLV genomfört analyser och kostnadsbedömningar för att ta fram kriterier för vilka förpackningsstorlekar som har behov av en höjning av takpris. Under arbetets gång har TLV också inhämtat synpunkter från branschorganisationer och företag. Detta material ligger till grund för den höjning som nu föreslås. Höjningen är en engångsåtgärd och genomförs som en första kortsiktig åtgärd i takprisöversynen. Alla berörda företag och branschorganisationer informerades om den planerade höjningen den 3 mars och fick möjlighet att delta på ett informationsmöte med TLV den 9 mars.

TLV kommer att ha fortsatt dialog med berörda företag och branschorganisationer och avser att framöver informera om ramarna för det fortsatta arbetet. Översynen syftar till att fortsatt säkerställa en god tillgång till läkemedel för patienterna, en väl fungerande konkurrens och en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Sidinformation


Publicerad
17 mars 2023