Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nummer 1, 2023

Läs TLV:s första nyhetsbrev för 2023.

Inhalationsvägledning på apotek positivt för patienterna

Försöket med inhalationsvägledning på apotek för patienter med astma och KOL har genomförts med jämn och hög kvalitet och resulterat i bättre förutsättningar för god effekt av behandlingen. Det framgår av den andra delrapporten i ett treårigt uppdrag, som TLV lämnat till regeringen.

Läs mer om inhalationsvägledning på apotek

Årsredovisning 2022: Utveckling har präglat myndighetens arbete

TLV har under året initierat en rad utvecklingsprojekt för att kunna möta den snabba utvecklingen inom framför allt läkemedelsområdet. Arbetet har startats både på eget initiativ och till följd av de regeringsuppdrag myndigheten har fått.

Läs mer om årsredovisningen

Nu går det att ansöka om glesbygdsbidrag för apotek

Nu finns ansökningsblankett för glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2022. Syftet med bidraget är att skapa förutsättningar för god läkemedelsförsörjning och tillgång till farmaceutisk kompetens i glesbygden. Förra året betalades cirka 12,4 miljoner kronor ut till 44 apotek. Ansökan ska ha kommit in till TLV senast 1 mars 2023.

Läs mer om ansökan om glesbygdsbidrag för apotek

Bloggen om policylabbet: Delrapport nummer två om inhalationsvägledning på apotek

Vi har överlämnat vår andra delrapport i uppdraget om farmaceutiska tjänster till regeringen. Där konstateras bland annat att försöket med inhalationsvägledning har genomförts med jämn och hög kvalitet och resulterat i bättre förutsättningar för god effekt av behandlingen. Vi lämnar också preliminära förslag till handläggningsprocess och ersättningsmodell.

Läs hela blogginlägget

Ändringar i det statliga tandvårdsstödet

Den 15 januari 2023 infördes ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare förbättra regelverket. I och med detta uppdaterades även referenspriserna.

Läs mer om ändringar i tandvårdsstödet

Hälsoekonomisk bedömning av Keytruda i kombination med Lenvima vid endometriecancer

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för Keytruda i kombination med lenvatinib (Lenvima). Utredningen gäller behandling av spridd eller återfallen endometriecancer (livmoderkroppscancer) hos vuxna patienter med sjukdomsprogression under eller efter tidigare platinabaserad behandling, oavsett behandlingslinje, och som inte går att operera eller stråla.

Läs mer om den hälsoekonomiska bedömningen av Keytruda plus Lenvima

Internationell prisjämförelse av läkemedel 2022

Priset på receptförskrivna läkemedel i Sverige har sjunkit jämfört med andra länder sedan 2014 och är i nuläget bland de lägsta i Europa. Den främsta förklaringen till detta är att Sveriges krona har försvagats i relation till euron under denna period. Det visar den årliga internationella prisjämförelserapport som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) tagit fram. I rapporten jämförs priserna på läkemedel i Sverige med priserna i 19 europeiska länder.

Läs mer om den internationella prisjämförelsen av läkemedel 2022

TLV förslår ny process för hälsoekonomiska bedömningar som görs på kort tid och under särskilda omständigheter

TLV redovisar i en rapport till regeringen erfarenheter och lärdomar från arbetet med de hälsoekonomiska utvärderingar som myndigheten har genomfört av läkemedel mot covid-19. Dessa erfarenheter och lärdomar ligger till grund för den nya processen som TLV har tagit fram.

Läs mer om förslaget om ny process för hälsoekonomiska bedömningar

Återrapportering av glesbygdsbidrag för 2021

TLV har lämnat en rapport till regeringen om beslutat glesbygdsbidrag till apotek för verksamhetsåret 2021 och bidragets användning och effekter. En majoritet av de apotek som ursprungligen uppfyllde kriterierna finns kvar och har ungefär samma öppethållande som tidigare. De ändringar i stödet som gjordes från och med verksamhetsåret 2020 skapade förutsättningar för att fler apotek även fortsättningsvis ska kunna erbjuda en god läkemedelsförsörjning och tillgång till farmaceutisk kompetens i hela landet.

Läs mer om återrapportering av glesbygdsbidrag för 2021

TLV publicerar PPRI Pharma Profile Sweden 2023

PPRI Pharma Profile Sweden 2023 ger en översikt av det svenska prissättnings- och ersättningssystemet för läkemedel. I rapporten presenteras de rättsliga och politiska ramverken som styr Sveriges sjukvårds- och läkemedelssystem. Den innehåller uppgifter om användning och försäljning av läkemedel över tid. Öppen- och slutenvårdenssystemen redovisas separat. Därtill beskrivs pågående och kommande utvecklingar inom läkemedelssystemet.

Läs mer om PPRI Pharma Profile Sweden 2023

Tandvårdsproduktionen inom det statliga tandvårdsstödet har minskat i den privata sektorn

Tandvården som produceras inom det statliga tandvårdsstödet har minskat med 17 procent inom den privata sektorn och var oförändrad inom folktandvården under 2009–2019. Det framgår av en rapport som TLV tagit fram.

Läs mer om att tandvårdsproduktionen har minskat

Hälsoekonomisk bedömning av Kimmtrak vid spritt ögonmelanom

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Kimmtrak (tebentafusp). Bedömningen gäller Kimmtrak som ensam behandling av vuxna patienter med melanom i ögats druvhinna så kallat uvealt melanom som spritt sig eller som inte går att operera. Patienterna ska dessutom ha en särskild gen som heter HLA-A*02:01.

Läs mer om den hälsoekonomiska bedömningen av Kimmtrak

Sidinformation


Publicerad
27 februari 2023