Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nummer 2, 2023

Läs TLV:s andra nyhetsbrev för 2023.

Hälsoekonomisk bedömning av Minjuvi vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för Minjuvi (tafasitamab) i kombination med lenalidomid och följt av ensam behandling med Minjuvi. Behandlingen gäller vuxna patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL).

Läs mer om den hälsoekonomiska bedömningen av Minjuvi

Bloggen om policylabbet: Besök på tre apotek som deltar i försöksverksamheten

I början av den här veckan gjorde vi tre intressanta besök på apotek som deltar i försöksverksamheten med Läkemedelssamtal eller rekryterar kunder till kontrollgruppen för uppföljningsstudien som ska göras.

Läs hela blogginlägget

Läs fler blogginlägg

TLV har beslutat om höjning av takpriser

TLV har beslutat om höjning av takpriser i vissa förpackningsstorleksgrupper. Beslutet om höjningen är en del av TLV:s pågående översyn av takprissystemet för utbytbara läkemedel. Syftet med översynen är att fortsatt säkerställa en god tillgång till läkemedel för patienterna, en väl fungerande konkurrens och en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. TLV:s beslut om höjning av vissa fastställda takpriser är en engångsåtgärd och genomförs som en första kortsiktig åtgärd i översynen av takprissystemet.

Läs mer om höjningen av takpriser

Läs mer om processen bakom höjningen av takpriser

TLV omprövar subventionen av Lumykras

TLV startar en omprövning av Lumykras (sotorasib) som sedan tidigare ingår i högkostnadsskyddet mot framskriden icke småcellig lungcancer, med så kallad KRAS G12C-mutation, som fortskridit efter tidigare behandling.

Läs mer om omprövningen av Lumykras

Beredskapsapotek ska säkerställa tillgången till läkemedel vid kris

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Läkemedelsverket och E‑hälsomyndigheten lämnar idag två delrapporter till regeringen om ett system med beredskapsapotek. Rapporterna beskriver krav som kan ställas på beredskapsapotek för att tillgodose allmänhetens behov av läkemedel under en kris samt redovisar de analyser som gjorts hittills.

Läs mer om rapporterna som handlar om beredskapsapotek

Kartläggning om patienters tillgång till läkemedel för behandling av sällsynta hälsotillstånd

TLV har lämnat en delrapport till regeringen för uppdraget att föreslå hur patienternas tillgång till läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar kan stärkas. TLV redovisar en kartläggning av tillgången till läkemedel mot sällsynta hälsotillstånd som visar att två tredjedelar av särläkemedlen omfattas av förmånerna eller av nationella rekommendationer för användning i slutenvården. Kartläggningen visar att det finns variationer gällande behov, behandlingsnytta och kostnad.

Läs mer om kartläggningen om patienters tillgång till läkemedel för behandling av sällsynta hälsotillstånd

Förtydligad subventionsbegränsning för läkemedel för diabetes

TLV har förtydligat subventionsbegränsningen för samtliga GLP-1-receptoragonister. Det innebär att det nu tydligt framgår att det endast är patienter med typ 2-diabetes som får läkemedlen subventionerade och att de inte är subventionerade för viktminskning hos patienter med fetma utan typ 2-diabetes.

Läs mer om subventionsbegränsning av läkemedel för diabetes

Hälsoekonomisk bedömning av Polivy vid obehandlat diffust storcelligt B-cellslymfom

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Polivy. Bedömningen gäller för Polivy i kombination med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin och prednison (pola-R-CHP) i första behandlingslinjen för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlat diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL).

Läs mer om den hälsoekonomiska bedömningen av Polivy

Slutavstämning av besparingar från sidoöverenskommelser helåret 2022

TLV har till regeringen presenterat den slutliga avstämningen av utfallet av besparingar från återbäring under 2022, som följer av de sidoöverenskommelser regionerna har med företagen. De samlade återbäringarna under 2022 blev 2 487 miljoner kronor, vilket är omkring 60 miljoner kronor högre än den prognos TLV lämnade till regeringen i december 2022.

Läs rapporten om besparingar från sidoöverenskommelser under 2022

Förutsättningar för hälsoekonomisk bedömning av Nexviadyme saknas

TLV saknar förutsättningar för att ta fram en relevant hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Nexviadyme (avalglukosidas alfa) för behandling av Pompes sjukdom.

Läs mer om att förutsättningarna för hälsoekonomisk bedömning av Nexidyme saknas

TLV föreslår förbättringar i tandvårdsstödet till 2024

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) föreslår en rad förbättringar i tandvårdsstödet. Bland förbättringarna ser vi ett nytt tillstånd som möjliggör rapportering av karies­behandling med selektiv exkavering, samt sju nya åtgärder för distanskontakt via videolänk.

Läs mer om TLV:s förslag till förbättringar i tandvårdsstödet till 2024

Sidinformation


Publicerad
28 april 2023