Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nummer 3, 2023

Läs TLV:s tredje nyhetsbrev för 2023.

Hälsoekonomisk bedömning av Pluvicto vid långt framskriden prostatacancer

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Pluvicto (Lutetium(Lu-177)vipivotid tetraxetan). Bedömningen gäller Pluvicto för behandling av patienter med långt framskriden (spridd) kastrationsresistent prostatacancer som tidigare har fått antihormonell behandling och minst en linje av kemoterapi. Patienterna ska dessutom uttrycka en särskild struktur på ytan av sina tumörceller som heter PSMA.

Läs artikeln om den hälsoekonomiska bedömningen av Pluvicto vid långt framskriden prostatacancer

TLV utvecklar ny metod för att mäta apotekskundernas tillgång till läkemedel

TLV har fått i uppdrag av regeringen att utveckla en metod för att mäta i vilken grad öppenvårdsapoteken direkt expedierar läkemedel som de är skyldiga att expediera. I uppdraget ingår även apotekens e-handel.

Läs artikeln om att TLV ska utveckla en ny metod för att mäta apotekskundernas tillgång till direktexpediering av läkemedel Länk till annan webbplats.

Högsta förvaltningsdomstolen prövade inte läkemedlet Mayzent

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 3 maj att inte ge prövningstillstånd för läkemedlet Mayzent. Detta innebär att kammarrättens avgörande står fast och att TLV har haft rätt att använda Mabthera (rituximab) som jämförande behandling/relevant jämförelsealternativ, trots att Mabthera används utanför godkänt användningsområde (off-label).

Domstolen konstaterade vidare att TLV har haft skäl att begränsa subventionen av Mayzent på så sätt att Mayzent endast subventioneras när behandling med rituximab inte är lämplig.

Läs artikeln om att högsta förvaltningsdomstolen inte prövade läkemedlet Mayzent Länk till annan webbplats.

Prognos av besparingar från sidoöverenskommelser år 2023–2026

Sedan 2014 har regioner och läkemedelsbolag kommit överens om att bolagen ska lämna en viss del av läkemedelskostnaden i återbäring till regionerna och staten. TLV gör som en följd av överenskommelsen årliga prognoser av återbäringen, och nytt för året är att prognosperioden omfattar innevarande år och ytterligare tre år.

TLV prognostiserar i en ny rapport till regeringen att läkemedelsföretagen kommer att betala cirka 3,15 miljarder kronor i återbäring för läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser mellan företag och regioner för år 2023. Det är cirka 27 procent högre (660 miljoner) än den återbäring som betalades för år 2022.

Läs artikeln om prognosen av besparingar från sidoöverenskommelser år 2023-2026 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TLV förbereder en andra höjning av takpriser

Som en första åtgärd i översynen av takprissystemet beslutade TLV i april att höja takpriset i förpackningsstorleksgrupper med fastställda takpriser där priset för periodens vara låg på eller nära takpriset. TLV förbereder nu för en liknande åtgärd, men utifrån andra kriterier, för förpackningsstorleksgrupper där takpriset är flytande.

Beslut om de höjda takpriserna planeras till den 21 augusti 2023 med ikraftträdande av de höjda takpriserna den 1 september 2023. Läkemedelsföretagens prishöjningar upp till det nya takpriset kan därmed börja gälla den 1 oktober 2023.

Läs artikeln om förberedelsen för en andra höjning av takpriserna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ändringar i extempore- och lagerberednings-föreskrifterna gav effekt

TLV publicerar en delrapport om ändringarna i TLV:s föreskrifter om licensläkemedel, extemporeläkemedel*, lagerberedningar* och tillfällig subvention som genomfördes 2020. Den följer upp hur väl dessa ändringar gav önskad effekt på marknaderna för extemporeläkemedel och lagerberedningar. Uppföljningen visar att ändringarna i föreskrifterna (HSLF-FS 2017:29) i stora delar fick önskat utfall, men att vissa frågetecken kvarstår som kräver vidare analys.

Läs artikeln om ändringar i extempore- och lagerberedningsföreskrifterna i sin helhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

40 apotek får glesbygdsbidrag

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att bevilja glesbygdsbidrag till 40 apotek som får dela på drygt tolv miljoner kronor för verksamhetsåret 2022. Totalt 40 apotek i 10 län får glesbygdsbidrag, apotek i Västerbotten får mest. Två apotek får avslag på sina ansökningar.

Läs artikeln om beviljade glesbygdsbidrag i sin helhet Länk till annan webbplats.

Mer information om besluten för glesbygdsbidrag Länk till annan webbplats.

FINOSE-samarbetet förlängs och stärks genom det danska läkemedelsrådets inträde

Den 10 maj 2023 förlängdes det nordiska HTA-samarbetet FINOSE med ytterligare tre år och danska Medicinrådet, Danish Medicines Council (DMC) anslöt till samarbetet.

Samarbetet syftar till ökad resursdelning och inleddes 2017 av myndigheterna i Finland, Norge och Sverige; the Finnish Medical Agency (Fimea), the Norwegian Medical Agency (NoMA) and the Swedish Dental and Pharmaceutical Agency (TLV).

Läs artikeln om Finose-samarbetet i sin helhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om samarbetet finns på Finose webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TLV:s generaldirektör Agneta Karlsson utsedd till vice ordförande för HAG

10 maj stod TLV och SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, värdar för ett möte med generaldirektörerna i HAG (European HTA agencies launch the Heads of Agencies Group). På mötet utsågs Agneta Karlsson till vice ordförande för de närmaste två åren.

Vid mötet diskuterade cheferna för europeiska HTA-myndigheter bland annat tidiga gemensamma rådgivningar för företag inom ramen för den kommande gemensamma EU-lagstiftningen.

Läs artikeln om generaldirektörernas möte om HAG Länk till annan webbplats.

Läs mer om arbetet inom EUnetHTA21 på webbplatsen hos Heads of HTA agencies group Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation


Publicerad
15 juni 2023