Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nummer 5, 2023

Läs TLV:s femte nyhetsbrev för 2023.

Hälsoekonomisk bedömning av Tecvayli vid behandling av multipelt myelom

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt underlag till regionerna för Tecvayli (teklistamab) i monoterapi. Bedömningen avser behandling av vuxna patienter med så kallad recidiverande och refraktärt multipelt myelom som fått minst tre tidigare behandlingar mot sin cancer, däribland ett immunmodulerande läkemedel, en proteasomhämmare och en anti-CD38-antikropp, och som uppvisat förvärring av sjukdomen vid den senaste behandlingen.

Läs mer om TLV:s hälsoekonomiska bedömning av Tecvayli.

TLV föreslår att apotekens handelsmarginal höjs

Apoteksmarknaden har under flera års tid haft en svag ekonomisk utveckling. För att skapa förutsättningar för fortsatt god tillgång till apoteksservice, föreslår Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, en höjning av den ersättning som apoteken får för att hantera receptbelagda läkemedel, den så kallade handelsmarginalen.

Läs mer om TLV:s förslag om en höjning av handelsmarginalen.

Nya betalningsmodeller behövs för finansiering av nya avancerade behandlingar

Metoder och processer för prissättning och subvention behöver utvecklas för att hantera de utmaningar som uppstår när nya behandlingar, så som precisionsmedicin och avancerade terapiläkemedel, ska göras tillgängliga för patienter. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, presenterar idag i en rapport om det fortsatta arbetet.

Läs mer om TLV:s förslag till utveckling av metoder och processer för finansiering av avancerade behandlingar.

Patienternas tillgång till läkemedel för sällsynta hälsotillstånd till hållbara kostnader kan stärkas

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, lämnar idag en rapport till regeringen om hur patienternas tillgång till läkemedel vid sällsynta hälsotillstånd kan stärkas. I rapporten finns också förslag som ska bidra till en hållbar prissättning av och tillgång till läkemedel för såväl vanliga som sällsynta hälsotillstånd.

Läs mer om hur patienternas tillgång till läkemedel för sällsynta hälsotillstånd till en hållbar kostnad kan stärkas.

TLV anser att kraven på evidens i ny EU-lagstiftning måste stärkas

Europeiska kommissionens förslag till ny förordning och direktiv har en avgörande påverkan på kvalitet på ansökningar om pris och subvention för läkemedel som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar om. I ett remissvar till socialdepartementet menar TLV att även om kommissionens ansats är ambitiös, finns det många områden där skrivningarna kan förstärkas för att få bättre effekt.

Läs mer om TLV:s samlade synpunkter i remissvaret till socialdepartementet.

Hälsoekonomisk bedömning av genterapin Hemgenix vid svår och medelsvår hemofili B

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till regionerna för genterapin Hemgenix (etranakogen-dezaparvovek), som är avsedd för behandling av svår och medelsvår hemofili B (medfödd faktor IX-brist) hos vuxna patienter utan sjukdomshistorik med faktor IX-antikroppar som hämmar effekten av koagulationsfaktor IX.

Läs mer om TLV:s hälsoekonomiska bedömning av genterapin Hemgenix.

2023 års uppföljning av tandvårdsmarknadens utveckling

En ny rapport från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) visar att tandvårdsproduktionen inom det statliga tandvårdsstödet minskade med 14 procent under covid-19-pandemin. Trots en viss återhämtning var volymen av utförd tandvård fortfarande fem procent lägre under 2022 jämfört med 2019.

Läs mer om 2023 års uppföljning av tandvårdsmarknadens utveckling.

Hälsoekonomisk bedömning av Enhertu vid bröstcancer

TLV har till regionerna tagit fram en hälsoekonomisk bedömning av Enhertu (trastuzumab deruxtekan). Bedömningen avser behandling av vissa vuxna patienter med bröstcancer som uttrycker låga nivåer av HER2 (human epidermal growth factor receptor 2).

Läs mer om TLV:s hälsoekonomiska bedömning av Enhertu.

Hälsoekonomisk bedömning av Beyfortus för förebyggande av sjukdom i nedre luftvägarna orsakad av respiratoriskt syncytialvirus (RSV)

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Beyfortus (nirsevimab). Bedömningen gäller förebyggande behandling hos nyfödda och spädbarn under deras första RSV-säsong.

Läs mer om TLV:s hälsoekonomiska bedömning av Beyfortus.

Hälsoekonomisk bedömning av Spinraza vid spinal muskelatrofi av typ 5q

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till regionerna för läkemedlet Spinraza (nusinersen) vid behandling av spinal muskelatrofi av typ 5q.

Läs mer om TLV:s hälsoekonomiska bedömning av Spinraza.

Remiss om förslag på höjd ersättning till apoteken

TLV remitterar förslag på ändringar i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna.

Läs mer om TLV:s remiss om förslag på höjd ersättning till apoteken.

Uppdatering av ersättningen i Övrigt-posten

I denna rapport uppdaterar TLV delar av den så kallade Övrigt-posten, som är en del av statens bidrag till regionernas kostnader för läkemedelsförmånerna med mera. Posten reglerar statens bidrag för vissa kostnader som historiskt legat på staten men där regionerna nu har kostnadsansvaret. Sedan år 2016 uppgår Övrigt-posten till drygt 1,6 miljarder kronor.

Läs mer om uppdateringen av ersättningen i Övrigt-posten.

Ny handbok för företag som ansöker om pris och subvention för förbrukningsartiklar

TLV har gjort en omfattande omarbetning och uppdatering av handboken för företag som ansöker om pris och subvention för förbrukningsartiklar.

Läs mer om handboken för företag som ansöker om pris och subvention för förbrukningsartiklar.

Svenska läkemedelspriser förhållandevis låga på grund av en svag krona

Svenska läkemedelspriser är jämförelsevis låga sett ur ett internationellt perspektiv. Den viktigaste förklaringen är den svaga kronan. År 2023 var priserna i Sverige de allra lägsta när det gäller läkemedel med generisk konkurrens och de sjätte lägsta för läkemedel utan generisk konkurrens, jämfört med 19 andra europeiska länder.

Läs mer om de förhållandevis låga svenska läkemedelspriserna på grund av en svag krona.

Förutsättningar för hälsoekonomisk bedömning av Pombiliti/Opfolda saknas

TLV saknar förutsättningar för att ta fram en relevant hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Pombiliti/Opfolda (cipaglukosidas alfa/miglustat) för behandling av Pompes sjukdom.

Läs mer om de saknade förutsättningarna för hälsoekonomisk bedömningen av Pombiliti/Opfolda.

Sidinformation


Publicerad
13 november 2023