Delrapport – TLV:s regeringsuppdrag att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter

I delrapporten redogör vi för hur långt vi har kommit i vårt uppdrag om medicinteknik.