Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppföljning med hjälp av alternativa datakällor med fokus på cancer - oktober 2022

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) fick i regleringsbrevet 2021 i uppdrag att fortsätta arbetet med att undersöka förutsättningar för användning av alternativa datakällor för att följa upp läkemedel i klinisk vardag, med särskilt fokus på cancerområdet. Uppdraget ska redovisas senast 1 oktober 2022. Arbetet är en fortsättning på tidigare uppdrag om uppföljning.

Att kunna följa upp användning av läkemedel och medicintekniska produkter är en förutsättning för att TLV ska kunna bidra till en snabb och jämlik tillgång till nya innovationer och till att så många patienter som möjligt får tillgång till behandling. Det är också en förutsättning för att kunna säkerställa att kostnaden för användningen är rimlig i förhållande till nyttan, inte bara vid beslut om subvention utan även under ett läkemedels hela livscykel. Vården och patienterna förväntar sig tillgång till nya innovativa läkemedel. Eftersom subventionsansökningar ofta inrymmer osäkerheter om behandlingseffekt och hur produkterna kommer användas är det nödvändigt för TLV att kunna genomföra uppföljningar med god kvalitet. Grunden för att kunna göra uppföljningar är dock tillgång till data.

Den här rapporten beskriver utmaningar i datatillgång kopplade till TLV:s uppdrag i att utvärdera och följa upp de hälsoekonomiska analyser som bedöms vid myndigheten. I slutsatserna presenteras en rad konkreta förslag som skulle leda till förbättrade möjligheter att utföra detta arbete med hjälp av RWD.

Sidinformation